x

Misbruik melden

Bedankt dat je Plazilla wilt helpen door schendingen van onze regels en richtlijnen te melden.

Wil je een inbreuk op jouw auteursrecht of intellectuele eigendom melden? Gebruik dan a.u.b. het formulier Inbreuk auteursrecht / intellectuele eigendom

Welke vorm van misbruik wil je melden?
Annuleren

Jezus Christus is Jehova

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 13 March 11:13

     Alle profeten, patriarchen en heiligen van vroegere eeuwen aanbaden de Vader in de naam van Jezus Christus, (Jehova) en op geen enkele andere wijze. Alle ware gelovigen en getrouwen vanaf Adam tot onze tijd, al degenen die door geloof gerechtigheid hebben gewrocht en zaligheid verworven - allen, zonder één uitzondering, hebben zijn naam op zich genomen en hebben Hem met hun hele hart gevolgd. Hij is onze God en Hij is de God van onze vaderen!

               e5bcba6ac72889e8f2455ed309d7333f_medium.

     Gedurende vierduizend jaar vanaf de dag dat Adam uit de hof van Eden werd verdreven tot op de dag dat Johannes te Bethabara aan het dopen was - zagen alle profeten en alle heiligen uit naar de komst van de Messias. Zij spraken, onderwezen, predikten en profeteerden over Christus; Hij was het middelpunt van hun leven en al hun hoop was gevestigd op de belofte van zijn komst.

               3a234393a5005c01bdbe205cd3911715_medium.

     Zij wisten dat Hij als Gods Zoon geboren zou worden uit een maagd, dat Hij de oneindige en eeuwige verzoening tot stand zou brengen, dat onsterfelijkheid en eeuwig leven door Hem mogelijk zouden worden. Al hun leerstellingen, verordeningen, godsverering en verbonden waren in zijn naam aan die van de Vader zelf, namelijk Elohim.       fe0369f908c0dbee854fa5a8f78f0c50_medium.

     De hele wet van Mozes, met al zijn typeringen en afschaduwingen, getuigde van Hem die zou komen om zijn volk te verlossen. Op de Grote Verzoendag bijvoorbeeld, plaatste de hogepriester de naam van Jehova op een geit en offerde het dier voor de zonden van het volk als een gelijkenis van het offer dat Jehova zelf eens zou brengen door zich te laten kruisigen en ter dood te brengen voor de zonden van de wereld.       b17091a6dfc022f2927bc159b845b978_medium.

     Onze Heer Jehova, werd als Jezus geboren uit de maagd Maria te Bethlehem in Judea, waardoor Hij,"de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is." (Filippenzen 2:7.) Als mens leefde Hij een volmaakt leven geheel in overeenstemming met de wil van de Vader in alle dingen. Hij onderwees het evangelie, organiseerde de kerk van Jezus Christus en riep anderen tot de bediening en ordenden hen door middel van handoplegging. Hij genas zieken en wekte doden op en verrichtte vele machtige wonderen. Hij werd door de mensen verworpen, veroordeeld door de boze machten die toen bestonden, en aan een wreed kruis genageld.

                            7f5df6f9bf3b118bcfd9880f6486fadd_medium.

     Wij spreken nu over de Christus, die in het vóórbestaan Jehova was en die in de wereld kwam om te sterven aan het kruis voor de zonden van de mensen. En wij spreken ook over de Christus die kwam om weer op te staan uit de doden, over de Christus die ons, in glorierijke onsterfelijkheid, uitnodigt Hem te volgen in dit leven, in de dood (geestenwereld) en opnieuw in het eeuwige leven.

                                      590cb3bdd036465c3984bdfcfb63681e_medium.

     In Getsemane boog Hij onder een last die niemand anders kon dragen. Daar zweette Hij bloeddruppels uit iedere porie terwijl Hij de zonden droeg van ons allen op voorwaarde dat wij ons bekeren. (Zie Lucas 22:44.)  

           2f731ae8c7061870a78c71d080134890_medium.

Gedurende de drie laatste uren van zijn sterfelijk lijden op Golgota, keerden de smarten van Getsemane terug en dronk Hij tot de laatste druppel de beker die zijn Vader Hem gegeven had. In de hof en aan het kruis betaalde Hij de losprijs en voltooide zijn verzoenend werk. In de vroege ochtend van de derde dag verbrak Hij de banden van de dood en verliet het graf om alle macht op aarde en in de hemel te beërven. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen. 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Dag Sophia,

De waarheid vertrouwt zichzelf toe aan iedere oprechte persoon, het maakt niet uit hoe eenvoudig zij wordt verteld, en wanneer zij is ontvangen, lijkt het of we haar al heel ons leven kennen. Het is het getuigenis van de meerderheid van de heiligen der laatste dagen, dat het, toen ze het herstelde evangelie voor het eerst hoorden prediken, hoewel het volkomen nieuw voor hen was, leek of ze het al hadden begrepen, en of ze vanaf het begin 'mormonen' moesten zijn geweest. (zie Johannes 10:27.)
Er staan hier mensen op die zeggen dat ze weten dat dit Gods werk is, dat Joseph een profeet was, dat het Boek van Mormon waar is, dat de openbaringen aan Joseph Smith waar zijn en dat dit de laatste bedeling is, en de volheid der tijden, waarin God zijn hand heeft opgeheven om Israël voor de laatste maal te vergaderen en Zion te verlossen en op te bouwen. Hoe weten ze dat? Er zijn mensen die, door de openbaringen van de Geest, dingen weten en nog vele dingen zullen blijven weten en begrijpen, die vanwege de wijze waarop de tabernakel in elkaar zit, onmogelijk op een andere manier duidelijk zijn te maken. Veel van de belangrijkste informatie wordt alleen verkregen door de macht en het getuigenis van de Heilige Geest. Dat is de enige manier waarop u kennis van de onzichtbare dingen Gods kunt overbrengen. (Zie: 1 Korintiërs 2:9–14; 12:3.)

Met broederlijke groet,

Jan Cornelis

Ik heb het bovenstaande artikel met belangstelling gelezen, en je weet dat ik daar anders over denk. Ik wil jou graag mijn standpunt, of beter gezegd het standpunt van de Bijbel omtrent dit uitleggen.

In Lukas 22:42 gaat Jezus in gebed met zijn vader Jehovah. Op het mooie plaatje wat jij hierboven toegevoegd hebt zie je Jezus naar de hemel kijken terwijl hij bid. Waarom zou hij tot Jehovah bidden en smeken, als hij zelf (volgens jou) Jehovah is.
De naam Jezus in is het Grieks I·eʹsous en komt overeen met de Hebreeuwse naam Jesua (of Jehosua, de onverkorte vorm). Die naam betekend „Jehovah is redding” . Veel mannen in die tijd heetten zo. Daarom werd Jezus ook wel „Jezus de Nazarener” genoemd.

Jezus zelf sprak over zijn voormenselijk bestaan in de hemel :

Joh.8:42 "Jezus zei tot hen: „Als God uw Vader was, zoudt gij mij liefhebben, want van God ben ik uitgegaan en ben ik hier. Ook ben ik volstrekt niet uit eigen beweging gekomen, maar Hij heeft mij uitgezonden"

Joh.6:38 "want ik ben niet uit de hemel neergedaald om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij heeft gezonden".

Jehovah God heeft geen begin gehad volgens Psalm 90:2: "van onbepaalde tijd tot onbepaalde tijd zijt gij God".
Jezus heeft wel een begin gehad volgens Kol.1:15: "eerstgeborene van heel de schepping"

In Joh 1:1 word Jezus ook wel "het woord" genoemd.
De eerstgeboren Zoon was de enige rechtstreekse schepping van zijn Vader en op grond daarvan uniek en verschillend van alle andere zonen van God, die allen door Jehovah waren geschapen of verwekt door tussenkomst van die eerstgeboren Zoon. „Het Woord” was dus in een speciale betekenis Jehovah’s „eniggeboren Zoon”, evenals Isaäk in een speciale betekenis Abrahams „eniggeboren zoon” was (zijn vader had al een andere zoon maar niet bij zijn vrouw Sara). Heb 11:17; Ge 16:15.

Waarom „het Woord” genoemd. De naam (of misschien de titel) „het Woord” (Jo 1:1) duidt klaarblijkelijk op de functie die Gods eerstgeboren Zoon vervulde nadat er andere met verstand begiftigde schepselen waren geformeerd. Een soortgelijke uitdrukking komt voor in Exodus 4:16, waar Jehovah tot Mozes aangaande diens broer Aäron zegt: „En hij moet voor u tot het volk spreken; en het moet geschieden dat hij u tot een mond zal dienen, en gij zult hem tot God dienen.” Als woordvoerder van Gods voornaamste vertegenwoordiger op aarde diende Aäron als „een mond” voor Mozes. Zo was het ook met het Woord of de Logos, die Jezus Christus werd. Jehovah gebruikte zijn Zoon kennelijk om inlichtingen en instructies aan andere leden van zijn gezin van geestenzonen door te geven, zoals hij zich ook van die Zoon bediende om zijn boodschap aan mensen op aarde over te brengen. Om te tonen dat hij Gods Woord of Woordvoerder was, zei Jezus tot zijn joodse toehoorders: „Wat ik leer, is niet van mij, maar behoort hem toe die mij heeft gezonden. Indien iemand zijn wil wenst te doen, zal hij betreffende deze leer weten of ze uit God is of dat ik uit mijzelf spreek.” Jo 7:16, 17; vergelijk Jo 12:50; 18:37.

De redenering " Jezus Christus is Jehova" vind ik dus een beetje onlogisch en is niet volgens de Bijbel.


Sophia