De brieven van Jakobus

Indien de schrijver van de zendbrief van Jakobus de halfbroer van Jezus was, zoals de bewijzen schijnen aan te geven, dan kende hij de Meester waarschijnlijk net zo goed als ieder ander. Maar later leerde hij de Meester als méér dan een broer kennen. Met een getuigenis uit de Geest geboren, leerde hij Hem als Heer en God kenne...

Mijn doop en de gave van de heilige Geest

Mijn doop in water vormde een onderdeel van het herstelde evangelie van Christus. Ik zag in dat de dienstknechten van God vroeger nauwgezet op de bediening ervan toezagen. Het spreekt voor zich dat deze verordening maar op één manier verricht moet/kan worden. Er staat namelijk geschreven dat Johannes de Doper te Enon mensen do...

Met het juiste gezag de verordeningen laten verrichten

De beloofde zegeningen volgen alleen als de verordeningen worden bediend door iemand die daadwerkelijk door God is gemachtigd. De apostelen en zeventigers werden door Jezus Christus geordend om de verordeningen van het evangelie te bedienen, waardoor de gaven en zegeningen van de eeuwigheid beschikbaar kwamen. Vandaar dat Christ...

Uiterlijke werken zijn echt noodzakelijk

Er is een vorm van onderricht die onze volle aandacht verdient en die we allemaal zouden moeten nastreven - het onderricht van de onze geest. Geestelijke kennis is veel meer waard dan louter meningen, denkbeelden en ideeën, of zelfs de uitvoerigste argumenten, ja, een beetje geestelijke kennis is al uitermate belangrijk en waar...

Wij bestonden al toen de wereld er nog niet was

In de 'Parel van Grote Waarde', vinden wij de woorden die God tot Abraham sprak: "De Heer nu had mij, Abraham, de intelligenties getoond die waren georganiseerd eer de wereld was; en onder al dezen waren er velen van de edelen en groten; en God zag deze zielen, dat zij goed waren; en Hij stond te midden van hen en Hij zeide: Dez...

Is het blinde gehoorzaamheid?

Wanneer wij ons aan de woorden van God houden en gehoorzaamheid in praktijk brengen worden wij discipelen, die de ultieme waarheid wordt gegeven welke waarheid ons vrij maakt. Voor hen die de schouders hiervoor ophalen en zeggen dat de voorwaarden alleen maar op blinde gehoorzaamheid berusten, die gehoorzamen en luisteren en doe...

Aardse waarheid is anders dan eeuwige ultieme waarheid

Aardse waarheid is een begrip dat min of meer gelijk staat met echtheid, geldigheid, juistheid. Het woord 'waar' wordt in de eerste plaats toegeschreven aan overtuigingen, uitspraken en theorieën. Dit staat in contrast met iemand die met opzet onwaarheid spreekt, en dus liegt. Aardse waarheid schrijft men ook wel toe aan een le...

De betekenis van het bloed van Christus

Het bloed is de materie die het lichaam vernieuwt en energie geeft door het voedsel op de juiste plaats te brengen en overtollig materiaal af te voeren. In de opstanding zullen wij een volmaakt, stoffelijk lichaam ontvangen – dat soms wordt aangeduid met geestelijk lichaam. (L&V 88:27.) Dat betekend niet dat een dergelijk ...

Het bewijs der dingen die men niet ziet

Als Paulus aan het eind van zijn instructies aan de Hebreeuwse heiligen komt, krijgen zijn woorden nieuwe kracht en schoonheid. De intensiteit waarmee hij schrijft verraad zijn hartstochtelijke verlangen de heiligen ertoe te bewegen de vervolgingen en verleidingen van de wereld te overwinnen. Hij bereikt het machtige hoogtepunt ...