Spotters en spotternijen

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 13 August 17:46

     In 2 Petrus 3:3 heeft Petrus het over de spotters en spotternijen die in de laatste dagen zullen komen. In deze tweede brief maakt de hoofdapostel het letterlijke karakter van de wederkomst van de Zoon des mensen bekend en voegt er het volgende aan toe: In het laatste der dagen zal in het zogenaamde christendom het feit van de letterlijke wederkomst van onze Heer in twijfel worden getrokken. Eigenlijk gebeurd dat alleen maar in het christendom want deze leerstelling is in andere kringen totaal geen geschilpunt. Valse leraren zullen met een dergelijk standpunt, dat volgens hen volkomen uit de tijd is, de spot drijven en de wetenschapsmensen zullen zich minachtend uitlaten over het idee van het verbranden van de aarde als voorspel op een duizendjarig rijk, waarin alleen de rechtvaardigen op de nieuwe aarde zullen komen wonen die aldus van haar goddeloze bewoners gereinigd is. De gehele geschiedenis, alle ervaringen en het gezonde verstand, zo zullen zij zeggen, spreken deze leringen over het feit dat de Heer wederom onder de mensen zal wonen, tegen. "De schriften bedoelen vast en zeker dat Hij als een macht of invloed zal komen om in de harten van de mensen te wonen, wanneer zij een met Hem worden," zo spreken zij.

     Maar Petrus, wiens ideeën niet met het verstand beredeneerd waren maar uit openbaring voortkwamen, antwoordt: Wat is gemakkelijker, in een schepping geloven, iets wat een feit is en voor zichzelf spreekt of in een wederkomst geloven? Geloven in de vernietiging van de aarde door water in de dagen van Noach, van welk feit er bewijzen in overvloed zijn of het verbranden van de aarde in de dagen van de wederkomst van de Zoon des mensen iets wat gelijk staat aan wat er geschiede in de dagen van Noach? (Zie Lucas 17:26; McConkie, DNTC, deel 3, blz. 364-365.)

     In 2 Petrus 3:10-13 vinden wij de uitdrukking: "Wij verwachten echter naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde". Laten we deze uitdrukking niet verkeerd begrijpen. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen de zelfde hemel en de zelfde aarde zijn, waaronder en waarop we nu wonen, want deze aarde zal na deze periode van sterfelijkheid de opstanding ontvangen en in de eeuwigheid de woonplaats van de rechtvaardigen zijn. Zonder de openbaringen die de Heer aan de mensen gegeven heeft, zou deze waarheid niet bekend gemaakt zijn. Evenmin zouden we van de uiteindelijke heerlijkheid weten waaraan deze aarde zal worden onderworpen. Zelfs nu zou deze waarheid niet bekend zijn als de mensen niet over de leiding en openbaring van God beschikten. (Smith, Seek Ye Earnestly, blz. 262; "Gij zult mijn getuigen zijn", blz. 270-271.)

     Wij getuigen tot de hele wereld dat we door goddelijke openbaring weten, namelijk door de manifestaties van de Heilige Geest, dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God, en dat Hij Zich geopenbaard heeft aan Joseph Smith, op net zo’n persoonlijke wijze als aan zijn apostelen vanouds toen Hij uit het graf was herrezen, en dat Hij aan hem hemelse waarheden heeft bekendgemaakt, de enige die het mensdom kunnen redden. We hebben een getuigenis aangaande Christus, dat Hij wederkomt om op aarde recht te spreken en te regeren. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.