Drie belangrijke sleutelen

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 30 July 22:33

    In het eerste hoofdstuk uit 2 Petrus zijn drie grote verborgenheden die door niemand kunnen worden begrepen tenzij men over het licht van openbaring beschikt en die een sleutel vormen voor dit ganse hoofdstuk. De eerste sleutel is: ‘Kennis is de macht tot zaligheid’. De tweede sleutel is: ‘Maakt uw roeping en verkiezing vast’. De derde sleutel is: Er is een verschil tussen ‘op de berg staan en de goddelijke stem te horen’, en te horen dat de stem tot u zegt: ‘Gij hebt een deel en erfenis in dat koninkrijk’. (LvdpJS, blz. 322, 324.)

     Ten eerste: De kennis van Christus die zaligheid brengt wordt stap voor stap verkregen. Het zou niet verstandig zijn wanneer ons alle kennis ineens werd gegeven. Het is beter dat wij van tijd tot tijd een gedeelte ontvangen want dan kunnen wij het beter begrijpen. Het beginsel van kennis is het beginsel van zaligheid wat ons door de kennis van Jezus Christus is gegeven. Dit beginsel kan door gelovigen en naarstigen worden begrepen. (LvdpJS, blz. 314.)

     Ten tweede: Als iemand kennis verwerft van de goddelijke eigenschappen van Christus en ze in zijn eigen leven integreert, bevestigt hij zijn roeping en verkiezing. Niemand kan de kennis van God, Christus en het herstelde evangelie begrijpen, tenzij hij de eigenschappen van goddelijkheid bezit, want de kennis van geestelijke dingen komt alleen door openbaring tot ons en pas als men deze goddelijke eigenschappen verworven heeft, kan men de Geest, door wie de openbaring tot ons komt, ontvangen.

     Ten derde: “Het zeer vaste woord van profetie”, een belofte van de Heer dat een man verhoogd zal worden en God volledig zal leren kennen (Johannes 17:3), vloeit voort uit het bevestigen van de roeping en verkiezing.

     Nu zal ik een verborgenheid noemen en tevens de sleutelen geven om die te ontsluiten. Niettegenstaande dat Petrus hen vermaant om deugd bij hun geloof te voegen en kennis en matigheid, enz., vermaant hij hen toch ook, dat zij hun verkiezing zeker moeten maken. En ofschoon zij duidelijke een stem uit de hemel hadden gehoord die getuigde dat Jezus de Zoon van God was, zei hij: ‘En wij hebben het profetisch woord, dat zeer vast is; en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats … Nu, hoe konden zij een vaster woord der profetie hebben dan de stem van God, zeggende: ‘Deze is Mijn geliefde Zoon!’

     Nu de verborgenheid en de sleutel. Ofschoon zij de stem van God konden horen en weten dat Jezus Christus de Zoon van God was, was dit geen bewijs dat hun verkiezing en roeping verzekerd was, dat zij deel zouden hebben aan Jezus Christus en medeërfgenamen met Hem zouden zijn. Zij zouden veel liever dat zeer vaste woord der profetie willen horen, dat zij in de hemel verzegeld waren en de belofte van het eeuwige leven in Gods koninkrijk hadden. Toen zij deze belofte hadden verkregen, werd die voor hun ziel een zeker en rotsvast anker. De donder kon rollen en de bliksem flitsen, aardbevingen konden onheil aanrichten en oorlogen woeden, maar deze hoop en kennis zouden de ziel steun verlenen in het uur van beproeving, verzoeking en ellende. Dan zal de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus de sleutel vormen, die de heerlijkheid en verborgenheid van het koninkrijk der hemelen ontsluit. (LvdpJS, blz. 315.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.