De sleutel tot de kennis Gods

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 09 July 17:51

     Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: (1 Petrus 2:9.)

     Om deze passage goed te kunnen onderbouwen moeten we hem eigenlijk in twee delen opsplitsen. Het eerste deel is de zinsnede: "een volk Gode ten eigendom". De benaming die Petrus hier gebruikt is een benaming die vroeger ook gebruikt werd om het verbondsvolk, het huis Israëls, mee aan te duiden. Daarom tracht Petrus hen eraan te herinneren dat zij nu, dankzij het feit dat zij het evangelie aangenomen hebben, het nieuwe Israël zijn. Zij zijn het uitverkoren volk (zie Jesaja 43:20), een "koninkrijk van priesters en een heilig volk,"(Exodus 19:6) een bijzonder volk. Het woord "bijzonder" is de vertaling van het Latijnse woord peculium wat "privé eigendom" betekent.

     De bijkomstige betekenis is "(aan) gekocht" wat betekent dat de heiligen Gods eigen privé volk zijn, een volk dat Gods eigen bezit is. Naar deze benaming wordt ook verwezen in het Oude Testament wanneer Jesaja zegt: "Het volk dat Ik Mij geformeerd heb …". (Jesaja 43:21.) President Joseph Fielding Smith heeft er het volgende aan toegevoegd: "En we zullen bijzonder zijn, omdat we niet als andere mensen zullen zijn die niet volgens deze normen leven". (CR van april 1971, blz. 47.)

     Het tweede deel is de zinsnede: "een koninklijk priesterschap". Telkens wanneer God over een volk op aarde beschikt biedt Hij aan, hen tot een natie van koningen en priesters te maken – niet een verzameling leken met een priester of een andere geestelijke aan het hoofd – maar een hele kerk waarin elke man zijn eigen geestelijke is, waarin elke man van zichzelf koning is en over zijn eigen gezinskoninkrijk regeert. Het priesterschap dat van een man een koning en een priester maakt is aldus een koninklijk priesterschap. (McConkie, DNTC, deel 3, blz. 294.) Christus is de koning van al die koningen die Hij zijn eigendom noemt, zij die - dank zij het feit dat zij Zijn priesterschap dragen en eer aandoen - koninklijk gemaakt zijn.

     In onze huidige tijd bedient het grotere priesterschap het herstelde evangelie en omvat 'de sleutel van de verborgenheden van het koninkrijk, namelijk de sleutel van de kennis Gods'. (L&V 84:19.) Wat is de sleutel van de kennis Gods, en kan iemand die in zijn bezit krijgen? Zonder het priesterschap kan er geen volheid van de kennis Gods zijn. De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat het 'Melchizedeks priesterschap het kanaal is, waarlangs alle kennis, alle leer, het heilsplan en elke belangrijke kwestie uit de hemel wordt geopenbaard'. (Teachings of the Prophet Joseph Smith, samenstelling: Joseph Fielding Smith (1976), blz. 166–167.) Ik voel mij rijk gezegend nu ik dat priesterschap draag en in de tempel daar vorm aan mag geven.

     President Joseph F. Smith verklaarde dat "iemand die met zekerheid kan zeggen dat Joseph Smith een profeet van God was, en dat Jezus de Heiland is, een waardevolle schat in zijn bezit heeft. Wanneer we dit weten, kennen we God, en bezitten we de sleutel tot alle kennis. (President James E. Faust, De sleutel tot de kennis Gods, November 2004.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.