De Bijbel profeteert over het Boek van Mormon

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Thursday 22 December 15:43

     Ik moet u vertellen van een werk dat vrijwel onopgemerkt voortgang heeft gehad in de kerk. Het begin daarvan was in de tijd van het Oude Testament, terwijl het een vervulling is van een profetie bij monde van Ezechiël, die schreef: "Het woord des Heren kwam tot mij: Gij mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop: voor Juda en de Israëlieten die daarbij behoren; neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop: voor Jozef- het stuk hout van Efraïm - en het gehele huis Israëls dat daarbij behoort; voeg ze dan aan elkander tot één stuk hout, zodat zij in uw hand tot één worden." (Ezechiël 37:15-17.)

  101d06b58f7211f7880b43f4dd1652d7_medium.

     De stukken hout zijn natuurlijk kronieken of boeken. In het oude Israël werden de kronieken bijgehouden op perkamentrollen die om stukken hout werden gerold. Volgens de profetie moesten de kroniek van Juda en van Efraïm één worden in onze handen. Twee gebeurtenissen die te maken hadden met de vervulling van die profetie vonden plaats in een drukkerij.

         ea0e25e567751440315f1856b65628db_medium.

     De eerste ving aan in Main Street in het plaatsje Palmyra (New York). In juni 1829 legden Joseph Smith en Martin Harris een bezoek af bij de Heer Egbert B. Grandin, de eigenaar, om de publicatie van een boek met nieuwe Schriftuur te bespreken.

                      dc7229d8687ae453250b7643535a2fec_medium.

     Anderen hadden al geweigerd het boek te drukken en de jeugdige heer Grandin, een godsdienstig man, was eveneens zeer sceptisch. Daar echter het contract werd gewaarborgd door een hypotheek op de boerderij van Martin Harris, werd het ondertekend en begon men in augustus 1829 met het drukken.

                         be86215e54b1f1edde4b6cc347e5b936_medium.

     Men was nauwelijks met het werk begonnen, of een zekere Obadiah Dogberry jr. begon stelselmatig bladzijden te stelen om deze vervolgens, vergezeld van spottend commentaar, in zijn weekblad The Reflector, af te drukken.

            5997c520f90d5ae4618e7e8f41a9b3ae_medium.

     Het Boek van Mormon kwam in maart 1830 van de pers en werd te koop aangeboden. De reacties op het verschijnen van het boek waren zo verbitterd en vernietigend, dat het nagenoeg niet werd verkocht en Martin Harris zijn boerderij kwijtraakte.

  172c907e1694da8dc2bd60c99a48abe1_medium.

     Honderdachtenveertig jaar later, in juni 1977, en weer in een drukkerij, vond een volgende stap tot het samen komen van deze twee stukken hout plaats. James Mortimer en dr. Ellis T. Rasmussen legden een bezoek af bij de Cambridge University Press te Cambridge in Engeland. Toen Egbert Grandin zijn drukkerijtje in Palmyra begon, werden er bij deze vermaarde drukkerij al 293 jaar lang Bijbels gedrukt. Zij hadden een afspraak met de heer Roger Coleman, hoofd van de afdeling religieuze uitgaven, om het publiceren te bespreken van een zeer ongewone uitgave van de King-Jamesbijbel. Deze drukkers stonden even sceptisch tegenover dit voorstel als Egbert Grandin welhaast 150 jaar daarvoor.

               493155fe3ff65a026dd846e3f2a8813c_medium.

     Het stuk hout of de kroniek van Juda - het Oude en het Nieuwe Testament - en het stuk hout of de kroniek van Efraïm - het Boek van Mormon, dat nóg een getuige is van Jezus Christus - zijn nu zo met elkaar verweven, dat wanneer u zich over het ene buigt, u tot het andere wordt aangetrokken; al lerende uit het ene, wordt u door het andere verlicht. Zij zijn nu inderdaad één in onze handen. De profetie van Ezechiël is vervuld en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.  

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Wel vreemd dat de profetie over de twee stokken uit Ezechiël 37 op verschillende manieren uitgelegd word, want voor mij heeft deze profetie een heel andere betekenis. Misschien vindt jij het interessant om dit eens te vergelijken.
Toevallig hebben wij in een van onze tijdschriften over dit onderwerp gesproken omdat er veel mensen waren die dit niet goed begrepen.
De volgende link laat zien wat voor ons de betekenis is van deze profetie.

http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/2016529

Sophia

Dag Sophia,

Johannes 10:16
Nog andere schapen heb Ik, die niet van dezen stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar Mijn stem horen; en het zal worden één kudde, en één Herder.

In het boek van Mormon staat: "En nu geschiedde het, toen Jezus die woorden had gesproken, dat Hij zeide tot de twaalf die Hij had uitgekozen: Gij zijt mijn discipelen; en gij zijt een licht voor dit volk,
dat een overblijfsel is van het huis van Jozef. En zie, dit is uw erfland; en de Vader heeft het u gegeven. En nooit heeft de Vader Mij geboden dat aan uw broeders in Jeruzalem te vertellen. Evenmin heeft de Vader Mij ooit geboden hun te vertellen over de andere stammen van het huis Israëls, die de Vader uit het land heeft weggeleid. Wel heeft de Vader Mij geboden hun te vertellen:
Nog andere schapen heb Ik die niet van deze kudde zijn; ook die moet Ik leiden, en zij zullen mijn stem horen; en er zal één kudde zijn en één herder. En nu, wegens halsstarrigheid en ongeloof begrepen zij mijn woord niet; daarom gebood de Vader Mij niets meer hierover tot hen te zeggen. Maar voorwaar, Ik zeg u dat de Vader Mij heeft geboden u te vertellen dat gij uit hun midden werd afgezonderd wegens hun ongerechtigheid; het is dus wegens hun ongerechtigheid dat zij van u niet afweten. En voorwaar, Ik zeg u wederom dat de Vader de andere stammen uit hun midden heeft
afgezonderd; en het is wegens hun ongerechtigheid dat zij van
hen niet afweten. En voorwaar, Ik zeg u dat gij het zijt van wie Ik heb gezegd, andere schapen heb Ik, die niet van deze kudde zijn; ook die moet Ik leiden, en zij zullen mijn stem horen; en er zal één
kudde zijn en één herder. En zij begrepen Mij niet, want zij meenden dat het de andere volken waren; want zij begrepen niet dat de andere volken zouden worden bekeerd door hun prediking.
En zij begrepen Mij niet toen Ik zeide, zij zullen mijn stem horen; en zij begrepen niet van Mij dat de andere volken nooit mijn stem zouden horen — dat Ik Mij niet aan hen zou openbaren, dan alleen
door de Heilige Geest. Maar zie, gij hebt zowel mijn stem gehoord als Mij gezien; en gij zijt mijn schapen en gij wordt gerekend onder hen die de Vader Mij heeft gegeven. (3 Nephi 15:11-24.)

Ik heb rechtstreeks vanuit het Boek van Mormon geciteerd en geen letter van mezelf toegevoegd en uit deze schriftuur blijkt dat Jezus spreekt over het overblijfsel dat van het huis van Jozef is en Efraïm is een zoon van Jozef.
Deze profetie heeft niets te maken met het verweven van de twee boeken, volgens jou de Bijbel en het boek van Mormon.
In de profetie van Ezechiël was de eerste vervulling in 537 v.GT. Het weer samenvoegen van Gods volk, doordat twee stammenrijk Juda en het tien stammenrijk Israël beiden terug keerden om samen de tempel te herbouwen. Het is een voorafschaduwing van de vervulling in deze tijd, namelijk de samenwerking van de gezalfden (die een hemelse opstanding zouden krijgen) en aangesteld werden om mede-erfgenamen te worden en met Jezus in de Hemel te regeren, (Openbaring 20:6) en de andere schapen, die zoals Jezus zei "niet van die kudde zijn". Die andere schapen zijn dat deel van Gods volk die een een aardse opstanding krijgen.

In deze tijd dienen beide groepen in eenheid als Jehovah’s volk onder één koning, Jezus Christus, die profetisch aangeduid wordt als ‘mijn knecht David’ (Ezech. 37:24, 25). Jezus bad ten behoeve van al zijn volgelingen: ‘Opdat zij allen één mogen zijn, evenals gij, Vader, in eendracht met mij zijt en ik in eendracht met u ben’ (Joh. 17:20, 21). Jezus had ook voorspeld dat zijn kleine kudde van gezalfde volgelingen ‘één kudde’ zou worden met zijn ‘andere schapen’. Ze zouden allemaal ‘één herder’ hebben (Joh. 10:16).

Sophia