De Bijbel overleeft verval

Door Sophia24 gepubliceerd op Thursday 08 September 20:44

DE BEDREIGING: Schrijvers en kopiisten van de Bijbel schreven meestal op papyrus en perkament  (2 Timotheüs 4:13). Hoe brachten die materialen het voortbestaan van de Bijbel in gevaar?

Papyrus scheurt en verkleurt gemakkelijk en wordt snel dunner. Richard Parkinson en Stephen Quirke, beiden egyptoloog, zeggen: ‘Een vel kan uiteindelijk vervallen tot niets meer dan wat draadjes en een hoopje stof. Een rol die opgeslagen ligt, kan gaan schimmelen of rotten door vocht, of opgegeten worden door knaagdieren of insecten, met name door termieten als de rol is begraven.’ Sommige papyrusrollen werden nadat ze waren ontdekt, blootgesteld aan veel licht en vocht, waardoor ze nog sneller vergingen.

Perkament gaat langer mee dan papyrus, maar ook perkament vervalt als het verkeerd wordt gehanteerd of wordt blootgesteld aan extreme temperaturen, vocht of licht.  Bovendien zijn insecten dol op perkament. Bij oude documenten is ‘overleving dan ook heel uitzonderlijk’ (Everyday Writing in the Graeco-Roman East). Als de Bijbel dus vergaan was, zou ook de Bijbelse boodschap verdwenen zijn.

HOE DE BIJBEL HET HEEFT OVERLEEFD: Volgens de Joodse wet moest elke koning ‘voor zich in een boek een afschrift maken van deze wet’, de eerste vijf boeken van de Bijbel (Deuteronomium 17:18). Daarnaast maakten professionele kopiisten zo veel manuscripten dat tegen de eerste eeuw de Schriften in synagogen in heel Israël en zelfs in het verre Macedonië te vinden waren (Lukas 4:16, 17; Handelingen 17:11). Hoe kan het dat enkele van die oude manuscripten het tot in deze tijd hebben overleefd?

18d63b9dae3157adf2bdb51bf5d579d3_medium.
 

Manuscripten die bekendstaan als de Dode Zeerollen zijn eeuwenlang bewaard gebleven in aarden potten in grotten in een droog klimaat

34595b2fe1ab67e27d48e80aecf3552e_medium.

Nieuwtestamenticus Philip Comfort zegt: ‘De Joden stopten boekrollen vaak in kruiken of potten om ze te bewaren.’ De christenen namen dat gebruik blijkbaar over. Daarom zijn er enkele zeer oude bijbelmanuscripten gevonden in aarden potten, donkere ruimten en grotten en in heel droge gebieden.

HET RESULTAAT: Duizenden fragmenten van bijbelmanuscripten, sommige meer dan 2000 jaar oud , zijn bewaard gebleven. Van geen enkele andere tekst hebben zo veel oude manuscripten het overleefd.

Sophia

www.jw.org

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Het verhaal over de oorsprong van de bijbel is waar. Maar het is maar een deel waarheid. Want nog slechts 5 tot 10% van de authentieke bijbelrollen van het oude en nieuwe testament zijn nog echt authentiek, en niet onderhevig aan verandering van woorden en teksten, zelfs vervalt en of gewoon verdwenen, verbrandt. Beste Sophie jij als bijbelkenner van de Jehovah's Getuigen moet toch kennis hebben van deze feiten, gebeurtenissen en omstandigheden. Bovendien is de bijbel geschreven door bijbelschrijvers die kennis & wetenschap hadden op hun niveau, en nog maar nauwelijks besef hadden dat de Aarde niet plat was, maar rond! Het waren Noach & Abraham die óntdekten' dat er een andere en enige eeuwige GOD was ipv de veelgoden vaak gerelateerd aan natuurgebeurtenissen zoals donder & onweer...
mvg Co Meijer.
Dat er in de loop van de jaren enkele veranderingen opgetreden zijn in de Bijbel komt inderdaad door de vele vertalingen door de hand van mensen, en dan spreek ik vooral over de naam van God.
Wij hebben bij de nieuwe wereldvertaling de naam weer op zijn oorspronkelijke plaats neergezet, zoals God het bedoeld heeft. Hij schrijft doormiddel van Jesaja: “Ik ben Jehovah, dit is mijn naam, en aan niemand anders zal ik mijn eigen heerlijkheid geven, noch mijn lof aan gehouwen beelden.” Jesaja 42:8.
Hij wil dat wij Hem bij zijn naam” JHWH” kennen wat in het Nederlands word weergegeven als Jehovah.

Ik heb delen van jou Telescoop Magazine gelezen en daaruit merk ik op dat jij goed op de hoogte bent van sommige Bijbelse feiten. Maar wat ik jammer vindt is, dat jij niet verder kijkt dan de gebeurtenis zelf. Waarom is Jezus aan een paal gestorven? Waarom moest Abraham zijn zoon offeren? Dit staat juist in de Bijbel opgeschreven zodat wij meer vertrouwen krijgen in God en in zijn woord de Bijbel.

We weten dat de Bijbel van God afkomstig is omdat de Bijbel nauwkeurig de toekomst voorspelt. Er is geen mens die dat uit zichzelf kan. Neem bijvoorbeeld het boek Jesaja. Jesaja hoofdstuk 45, een opmerkelijk voorbeeld van Jehovah’s profetische vermogen. Gods geest stelt Jesaja in staat zijn blik op verre landen te laten rusten en gebeurtenissen in toekomstige eeuwen te overzien, en beweegt hem ertoe een episode te beschrijven die alleen Jehovah, de God van ware profetie, zo nauwkeurig kon voorzeggen.
In een grot bij de Dode Zee werd een afschrift of kopie daarvan gevonden die ruim een eeuw voor Jezus geboorte was gemaakt. Daarin stond dat de stad Babylon compleet verlaten zou worden. Jaren na Jezus leven op aarde gebeurde dat ook.
In Jesaja Jesaja 45:1-3a
„Dit heeft Jehovah tot zijn gezalfde, tot Cyrus, gezegd, wiens rechterhand ik heb gevat om voor hem uit natiën te onderwerpen, zodat ik zelfs de heupen van koningen kan ontgorden; om voor hem uit de deuren met dubbele vleugels te openen, zodat zelfs de poorten niet gesloten zullen zijn: ’Ikzelf zal voor u uit gaan, en de bodemverheffingen zal ik effenen. De koperen deuren zal ik verbreken en de ijzeren grendels stukslaan. En ik wil u de schatten in de duisternis geven en de verborgen schatten in de schuilplaatsen.’”
Bij monde van Jesaja spreekt Jehovah tegen Cyrus alsof hij leeft, hoewel Cyrus in Jesaja’s tijd nog niet eens geboren is (Romeinen 4:17).
Omdat Jehovah Cyrus van tevoren aanstelt om een specifieke taak te volbrengen, kan gezegd worden dat Cyrus Gods „gezalfde” is. Door God geleid zal hij naties onderwerpen, hij zal koningen zwak maken, niet in staat tot verzet. Wanneer Cyrus Babylon aanvalt, zal Jehovah er vervolgens op toezien dat de deuren van de stad open worden gelaten, zodat ze zo nutteloos worden als poorten die versplinterd zijn. Hij zal voor Cyrus uitgaan en alle obstakels verwijderen. Ten slotte zullen Cyrus troepen de stad veroveren en zich haar „verborgen schatten”, haar in donkere bewaarplaatsen opgeslagen rijkdommen, toe-eigenen. Zo luidt Jesaja’s voorzegging.

En zijn woorden komen uit!

In het jaar 539 v.G.T. zo’n 200 jaar nadat Jesaja deze profetie heeft opgetekend, arriveert Cyrus inderdaad voor de muren van Babylon om de stad aan te vallen (Jeremia 51:11, 12). Maar de Babyloniërs maken zich niet ongerust. Volgens hen is hun stad onneembaar. Indrukwekkende muren verheffen zich hoog boven diepe grachten met water uit de rivier de Eufraat, die deel uitmaakt van het verdedigingsstelsel van de stad. In ruim honderd jaar is geen vijand erin geslaagd Babylon stormenderhand in te nemen! De in Babylon zetelende heerser, Belsazar, voelt zich zelfs zo veilig dat hij met leden van zijn hof feestviert (Daniël 5:1). Die nacht, de nacht van 5/6 oktober, voltooit Cyrus een briljante militaire manoeuvre.
Stroomopwaarts van Babylon hebben Cyrus’ genietroepen de oever van de Eufraat doorgestoken en het water omgeleid zodat het niet langer in zuidelijke richting naar de stad stroomt. Het duurt niet lang of het waterpeil van de rivier in en rond Babylon is dermate gedaald dat Cyrus’ troepen via de rivierbedding naar het centrum van de stad kunnen waden (Jesaja 44:27; Jeremia 50:38). Verbazend genoeg staan, precies zoals Jesaja heeft voorzegd, de poorten langs de rivier open. Cyrus’ strijdkrachten zwermen Babylon binnen, nemen het paleis in en brengen koning Belsazar ter dood (Daniël 5:30). In één nacht is de verovering ten einde. Babylon is gevallen en de profetie is tot op de letter vervuld.

Dit heeft een grote betekenis voor ons in deze tijd.

De nauwkeurige vervulling van deze profetie sterkt het geloof van christenen in deze tijd. Ze geeft hun alle reden om te geloven dat nog niet vervulde bijbelprofetieën ook volkomen betrouwbaar zijn (2 Petrus 1:20, 21). Jehovah’s aanbidders weten dat de gebeurtenis die door de val van Babylon in 539 v.G.T. werd afgeschaduwd, de val van „Babylon de Grote”, in 1919 al heeft plaatsgevonden. Maar zij zien uit naar de vernietiging van die hedendaagse religieuze organisatie en naar de beloofde verdwijning van het politieke stelsel waarover Satan heerst, het in de afgrond werpen van Satan en de komst van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde (Openbaring 18:2, 21; 19:19-21; 20:1-3, 12, 13; 21:1-4).
Zij weten dat Jehovah’s profetieën geen lege beloften zijn maar beschrijvingen van duidelijk bepaalde, toekomstige gebeurtenissen. Het vertrouwen van ware christenen wordt nog versterkt wanneer zij zich de vervulling van alle details van Jesaja’s profetie over de val van Babylon te binnen brengen. Zij weten dat Jehovah zijn woord altijd vervult.

Denk jij nu echt dat God het toe laat dat de waarheid uit de Bijbel verloren zou gaan? Nee de Bijbel is het geïnspireerde woord van God en daarom zal Hij er altijd voor zorgen dat deze behouden blijft. Het is daarom ook van belang om een goede kennis van de Bijbel te hebben en dat kost moeite, en zeker in deze tijd. En het probleem is dat veel oprechte mensen kennen de waarheid over God en de toekomst van de mensheid niet kennen. Doordat ze geen antwoord hebben gevonden op hun levensvragen, verkeren ze in verwarring en onzekerheid. Ze verkeren in geestelijke duisterheid en de verantwoordelijkheid daarvoor rust juist bij de religie, met name bij de religieuze organisaties en leiders die denkbeelden hebben onderwezen die in strijd zijn met Gods gedachten (Markus 7:7, 8). Als gevolg daarvan zijn veel mensen ten onrechte gaan geloven dat ze de ware God aanbidden, terwijl ze hem in werkelijkheid kwetsen. De valse religie is rechtstreeks verantwoordelijk voor die treurige situatie. Miljoenen zijn in de greep van bijgelovige ideeën, riten en vieringen die kwetsend zijn voor onze Schepper. Waarschijnlijk hebben jij en ik buren en familieleden die in een brandende hel, een drie-enige God, de onsterfelijkheid van de ziel of een andere valse leer geloven. Dit zijn valse leerstellingen die niet in de originele geschriften voorkomen, maar door menselijke religieuze organisaties zijn bedacht en klakkeloos zijn aangenomen, zonder zelfstudie van de Bijbel.

Net zoals een kind in het begin van zijn leven alles moet leren, moeten wij ook moeite doen om God te leren kennen en als wij dat doen, zal zijn Heilige geest op ons inwerken en zullen wij de Bijbel op de juiste manier kunnen gaan begrijpen.
Jij ziet God alleen in negatieve vorm, dus als jij hem zo blijft zien zal jij hem ook nooit kennen. Maar kijk eens naar de beweegredenen van God, waarom hij soms hard moest ingrijpen.
Ik begrijp dat dat wel meer moeite en studie kost, maar het is levensreddend.

Sophia

https://www.jw.org/finder?docid=1102013380&wtlocale=O&srcid=share