God verwacht van ons dat wij onze vrijheden verdedigen

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 10 July 17:47

     God zou zonder twijfel oorlogen kunnen afwenden, misdaad kunnen verhinderen, armoede opheffen, de psychische duisternis doen verdwijnen, dwaling rechtzetten en alle dingen helder, prachtig en vreugdevol maken. Maar dat zou de vernietiging van een belangrijke en fundamentele eigenschap van de mens betekenen - zijn vrije wil. Het is in hun voordeel dat Zijn geestkinderen kennis maken met het kwade en met het goede, met duisternis en met licht, met dwaling en met waarheid en met de gevolgen van het overtreden van eeuwige Goddelijke wetten. Daarom laat Hij het kwade, dat door de daden van zijn schepselen ontstaat, toe, maar behoud wel de controle over de uiteindelijke resultaten van het kwade, met het oog op zijn eigen heerlijkheid en de vooruitgang en verheerlijking van zijn geestkinderen, wanneer zij gehoorzaamheid hebben geleerd door de dingen die zij ondergaan.

    

     Onder bepaalde omstandigheden is een oorlog aangaan gerechtvaardigd en mag een christelijke natie, zonder de beginselen te overtreden, de wapens opnemen en zich tegen geweld verzetten. Dit is echter niet het geval wanneer de ene natie de ander beledigt. Wanneer dit gebeurd kan een dergelijk probleem uit de weg geruimd worden door wederzijds begrip, verontschuldigingen, of arbitrage.

    

     Het verlangen of zelfs de noodzaak om het eigen grondgebied uit te breiden is ook geen gerechtvaardigde reden om een oorlog te beginnen. Het innemen van een gebied houdt de onderwerping van de zwakken door de sterken in. Een oorlog is ook niet gerechtvaardigd als hij ten doel heeft en andere regering op te dringen, of anderen te dwingen een bepaald soort godsdienst te aanvaarden, hoeveel beter die regering of hoe waarachtig de beginselen van de opgedrongen godsdienst ook moge zijn.

                             

     Er zijn echter twee situaties waarin een waar christen of 'heilige der laatste dagen' gerechtvaardigd is oorlog te voeren, niet om een oorlog te beginnen: 1. Bij een poging van anderen om te overheersen en anderen van hun vrije wil te beroven en 2. Wanneer trouw aan eigen land dat vereist. Misschien is er nog een derde en wel het verdedigen van een zwak land dat op onrechtvaardige wijze wordt overweldigd door een sterk meedogenloos land.

     

     Het belangrijkste bij deze redenen is natuurlijk de verdediging van de vrijheid van de mensen. Een intelligent wezen van zijn vrije wil beroven is de misdaad van de eeuw. Zonder vrijheid van gedachte, keus, handelen, meningsuiting, godsdienst, binnen wettelijke grenzen, kan de mens geen vooruitgang maken. Door de eeuwen heen hebben vooruitstrevende zielen verlangd naar een maatschappij waar vrijheid en gerechtigheid de overhand hebben. Mensen hebben ernaar gestreefd, ervoor gevochten, zijn ervoor gestorven. De vrije mensen van vroeger hechtten er waarden aan, slaven verlangden ernaar, de Magna Carta eiste het, de grondwet van de Verenigde Staten bevestigde het.

                     

     Een tweede verplichting die ons kan dwingen deel te nemen aan een oorlog is trouw aan de regering. De grootste verantwoordelijkheid van de staat is het leven, de bezittingen en de rechten van zijn burgers te beschermen; zowel van binnenuit als ook van buitenaf, ongeacht of de aanvallende misdadigers individuen of naties zijn. De staat is verplicht om zich tegen verraderlijke aanvallen te beschermen en de enige doelmatige manier om dit onder de tegenwoordige omstandigheden te doen is door de gewapende macht. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

Reacties (5) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Beste Jan, ik schrik hier een beetje van. Gods woord zegt dat we gehoorzaam moeten zijn aan menselijke regeringen, maar ook dat we God meer moeten gehoorzamen dan mensen Hand. 5:29; Tit. 3:1.
Betaalt caesar terug wat van caesar, maar God wat van God is Matth. 22:21.
We onderwerpen ons aan de autoriteit van de regering van het land waar we wonen door de wetten te gehoorzamen, de overheidsfunctionarissen te respecteren en de belastingen te betalen. Maar als regeringsautoriteiten van ons vragen om God ongehoorzaam te zijn, bv. door in dienst van het land of de staat te gaan dan zullen we dat respectvol weigeren.
De Bijbel geeft verschillende redenen waarom God van ons verlangt dat we neutraal blijven. Eén reden is dat we daarmee Jezus navolgen, die ‘geen deel van de wereld’ was. Hij koos nooit partij in de politiek en oorlogen van de wereld Joh. 6:15; 17:16.
Nog een reden om neutraal te blijven is dat we zo loyale onderdanen van Gods Koninkrijk kunnen zijn. Hoe zouden we anders met een rein geweten kunnen prediken dat Gods Koninkrijk de enige oplossing is voor de problemen van de mensheid? En terwijl valse religie onder haar leden verdeeldheid veroorzaakt door zich met politiek te bemoeien, bewaren Gods volk wereldwijd de eenheid onder elkaar door politiek neutraal te blijven 1 Petr. 2:17.
Hoewel sommige regeringen rechtvaardig lijken, is het nooit Jehovah’s bedoeling geweest dat mensen over elkaar zouden heersen Jer. 10:23.
God laat de politieke structuur van de wereld bestaan, omdat die een mate van stabiliteit geeft, wat ons helpt bij het prediken van het goede nieuws Rom. 13:3, 4.

Menselijke regeringen bevorderen nationalisme, wat de mensheid verdeelt. Zelfs de beste menselijke leiders zijn niet in staat om alle problemen op te lossen. En sinds 1914 zijn menselijke regeringen rivalen geworden van Gods Koninkrijk.

En als ik het goed begrijp zou jij hier zo aan meewerken.!!!

Binnenkort zal Gods Koninkrijk aan alle regeringen een eind maken.
Psalm 2:2, 7-9.

Ik zou hier geen deel van willen zijn en liever Jezus voorbeeld navolgen.

Gr. Sophia

Dag Sophia,

Uit hedendaagse openbaringen blijkt dat God, voor de grondlegging van deze aarde, een oorlog in de hemel moest beslechten. Die oorlog wordt ook in de Bijbel genoemd alleen de laatste openbaringen geven daar een duidelijker beeld aan. God wilde namelijk ieder mens laten beschikken over zijn eigen keuzevrijheid en Lucifer wilde die keuzevrijheid teniet doen en zei tegen God: "Ga maar opzij, ik zal dat varkentje wel even wassen, of woorden in gelijke strekking. God wilde dat niet en koos voor het plan van Jezus en Jezus zei kies mij en ik zal uw wil doen, of woorden van gelijke strekking. Als dus hier op aarde onze keuzevrijheid in het geding komt dan .......

Met de huidige islamitische ontwikkelingen, waarin onze huidige regering bezig is onze vrijheid te verkwanselen, sluit ik dus een burgeroorlog niet uit. Ik laat nog liever mijn hoofd afhakken dan daaraan toe te geven.
Hallo Jan, waar is jou vertrouwen in God en Jezus?
Voor redding op mensen vertrouwen is het toppunt van dwaasheid. Jesaja’s profetie legt uit waarom: „Ziet! Gij allen die een vuur ontsteekt, die vonken doet oplichten, wandelt in het licht van uw vuur, en te midden van de vonken die gij hebt doen gloeien. Uit mijn hand zal u stellig dit geschieden: In louter smart zult gij neerliggen” (Jesaja 50:11).
Menselijke leiders komen en gaan. Een goede leider kan het volk misschien enige tijd in het gareel houden, maar zelfs de oprechtste mens is beperkt in wat hij tot stand kan brengen. In plaats van een laaiend vuur te ontsteken, zoals zijn aanhangers verwachten, slaagt hij er misschien slechts in enkele „vonken” te laten gloeien, die een klein beetje licht en warmte geven maar snel doven. Zij die hun vertrouwen op God en de beloofde Messias, stellen zullen nooit teleurgesteld worden. De Joden stelden hun vertrouwen ook niet op de God van Jakob maar op heidense natiën en kijk eens hoe het hun vergaan is. Zij dachten het ook beter te weten.

Jehovah heeft toegelaten dat Jeruzalem verwoest zou worden en dat de joden in Ballingschap naar Babylon afgevoerd zouden worden. En dat gebeurde!

Ik heb nog een artikel gevonden in een tijdschrift van ons van 2003, misschien wel interessant voor jou om te lezen.( zie onderstaande link).

http://wol.jw.org/nl/wol/lv/r18/lp-o/0/15603

groetjes Sophia
Dag Sophia,

Mijn vertrouwen in God en Jezus Christus is zo groot dat ik de dood niet hoeft te schuwen. Ik denk dat je er niets van hoeft te merken wanneer je dood gaat. Ik heb eens een ongeluk gehad met mijn bromfiets. Uren later, ze hadden mij in het ziekenhuis al helemaal uitgekleed en door een scan gehaald, kwam ik weer bij mijn positieven. Ik weet nog steeds niet wat er tijdens het ongeluk precies is gebeurt. Ik heb gewoon geheugenverlies en weet van het ongeluk niets af. Ik hou me vast aan nieuwe openbaringen en dat betekend dat God wil dat ik het niet moet pikken wanneer mijn eigen keuzevrijheid in de kiem wordt gesmoord. Het plan van God is juist onze keuzevrijheid. Ik heb er direct een nieuwe zilla over geschreven en meteen gepubliceerd. De zilla heeft als titel: "Ieder mens zijn gewetensvrijheid verzekeren", met alle schrifttekstaanduidingen erbij vermeld. Ik wens je veel leesplezier.