Hemelse oorlog, voor ons recht op vrijheid

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Saturday 09 July 18:54

     Voordat deze aarde geschapen werd, werd er in de hemel een plan opgesteld met betrekking tot de groei en de bestemming van het gezin van onze Hemelse Vader. Een van de vragen die aan de grote raadsvergadering, die wij allen hebben bijgewoond, werd voorgelegd, betrof de verlossing en de middelen waardoor deze zou geschieden. De Geestvader van ons allen stelde een plan voor waardoor elke geestzoon en geestdochter van God het voorrecht zou hebben zijn of haar bestemming te kiezen. Lucifer kwam in opstand en het gevolg was een oorlog in de hemel.

                                      

     Tijdens de bespreking in de hemel van de plannen voor het scheppen en bevolken van de aarde, trachtte Lucifer de vrije wil van de mens teniet te doen door te streven naar de macht om heel de mensheid te dwingen zijn wil te doen, waarbij hij de Vader beloofde het ganse mensdom te verlossen, opdat niet één van hen verloren zou gaan. Dit voorstel werd verworpen ten gunste van het oorspronkelijke voornemen van de Vader, namelijk om de bewoners van de aarde te beïnvloeden met de overredingskracht van heilzame voorschriften en voorbeelden van zelfopoffering en ze vervolgens vrij te laten om zelf hun keuze te bepalen. Daarbij werd Hij, die als de Enigeborene bekend zou worden, als bemiddelaar gekozen om die bedoelingen ten uitvoer te leggen.

                     

     "Welnu, omdat Satan tegen Mij opstond en trachtte de keuzevrijheid van de mens te vernietigen, die Ik, de Here God, hem had gegeven, en ook omdat Ik hem mijn eigen macht moest geven, liet Ik hem door de macht van mijn Eniggeborene neerwerpen; en hij werd Satan, ja, namelijk de duivel, de vader van alle leugen, om de mensen te misleiden en te verblinden en om hen gevankelijk weg te voeren naar zijn wil, ja, allen die weigerden naar mijn stem te luisteren." (Mozes 3-4.) "En het geschiedde dat Adam, die door de duivel in verzoeking werd gebracht — want zie, de duivel stond voor Adam, want hij was tegen Mij opgestaan, zeggende: Geef mij uw eer, hetgeen mijn macht is; en ook keerde hij een derde deel van de heerscharen des hemels van Mij af wegens hun keuzevrijheid; en zij werden neergeworpen, en aldus ontstonden de duivel en zijn engelen; en zie, er is vanaf het begin een plaats voor hen bereid, welke plaats de hel is." (L&V 29:36-38; zie ook Openbaring 12:4-9; Abraham 3:27-28.)

    

     "Zij die toen uitgeworpen werden zullen in de eeuwigheid nooit een lichaam ontvangen. Zij zijn de zonen des verderfs en met Lucifer, hun vader, zijn zij in een eeuwig conflict met alles wat rechtvaardig is." (McConkie, Mormon doctrine, blz. 193.) Intense haat tussen die zoon die de satan werd en zij, die hem volgden en de geliefde Zoon van God en zij, die Hem volgden, was het gevolg. In tegenstelling met het plan van satan, zou het plan van de geliefde Zoon van God elke ziel het recht geven om zelf te kiezen en de eer zou de Vader toebehoren.

       

     Satan en zijn volgelingen werden uitgeworpen omdat hij erop uit was de vrije wil van de mens te vernietigen en hij werd de bewerker van alle valsheden, om de mensen te misleiden en te verblinden en gevankelijk weg te voeren, allen die niet naar het woord en de leringen van Gods eeuwige plan willen luisteren. (Harold B. Lee, Ye Are the Light of the world, blz. 185.) Mijn intense overtuiging is dat allah die zoon is die de (keuze)vrijheid van de mens wil vernietigen, want de islam kent geen (keuze)vrijheid en dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.