Public

De nuttigste vergelijking die jij waarschijnlijk ooit zal maken!

Sophia24 > Vragen over de Bijbel

Bezie jij jezelf als een christen? Zo ja, dan bent jij een van de meer dan twee miljard mensen op aarde — bijna 1 op de 3 — die zich een volgeling van Christus noemen. Tegenwoordig zijn er duizenden denominaties die als christelijk worden bestempeld. Toch zijn ze verdeeld omdat ze tegenstrijdige leerstellingen en zienswijzen hebben. Wat jij gelooft, verschilt dus misschien aanzienlijk van wat andere christenen geloven. Maakt het echt uit wat je gelooft? Ja, wel als je volgens het christendom van de Bijbel wilt leven.

De eerste volgelingen van Jezus Christus kwamen bekend te staan als ‘christenen’ (Handelingen 11:26). Ze hadden geen andere benaming nodig, omdat er maar één christelijk geloof was. Elke christen leefde volgens de leringen en instructies van de oprichter van het christendom, Jezus Christus. Hoe zit het met jou kerk? Gelooft jij dat daar wordt geleerd wat Christus leerde en wat de eerste volgelingen van Christus geloofden? Hoe kun je daar achter komen? Dat kan maar op één manier: door de Bijbel als meetlat te gebruiken.

Sta eens stil bij het volgende: Jezus Christus had veel respect voor de Schrift als het Woord van God. Hij keurde het af als personen de Bijbelse leringen afzwakten en de voorkeur gaven aan door mensen bedachte tradities (Markus 7:9-13). We mogen dus concluderen dat ware volgelingen van Jezus hun overtuigingen op de Bijbel baseren. Iedere christen zou zich daarom moeten afvragen: stemmen de leringen in mijn kerk overeen met die van de Bijbel? Vergelijk om die vraag te beantwoorden eens wat jou kerk leert met wat de Bijbel leert.

Jezus zei dat onze aanbidding van God op waarheid gebaseerd moet zijn, de waarheid uit de Bijbel (Johannes 4:24; 17:17). En de apostel Paulus zei dat redding afhangt van ‘een nauwkeurige kennis van de waarheid’ (1 Timotheüs 2:4). Het is dus van levensbelang dat ons geloof gebaseerd is op een nauwkeurige kennis van de waarheid uit de Bijbel. Het gaat tenslotte om onze redding!

Ik nodig je uit de volgende zes vragen te lezen en te kijken hoe de Bijbel die vragen beantwoordt. Zoek de Bijbelteksten op en denk na over de antwoorden. Stel jezelf vervolgens de vraag: komen de leringen van mijn kerk overeen met wat er in de Bijbel staat?

Deze korte test zal je helpen met de nuttigste vergelijking die je waarschijnlijk ooit zult maken.

1 : Wie is God?

ANTWOORD: Jehovah, de Vader van Jezus, is de eeuwige God en de almachtige Maker van alle dingen.

WAT DE BIJBEL ZEGT:

‘Wij danken God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, altijd wanneer wij voor u bidden’ (Kolossenzen 1:3).

‘Gij, Jehovah, ja onze God, zijt waardig de heerlijkheid en de eer en de kracht te ontvangen, want gij hebt alle dingen geschapen’ (Openbaring 4:11).

Zie ook Romeinen 10:13; 1 Timotheüs 1:17.

2 : Wie is Jezus Christus?

ANTWOORD: Jezus is de eerstgeboren Zoon van God. Jezus is geschapen, dus had hij een begin. Jezus is onderworpen aan God en gehoorzaam aan Zijn wil.

WAT DE BIJBEL ZEGT:

‘De Vader is groter dan ik’ (Johannes 14:28).

‘[Jezus] is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping’ (Kolossenzen 1:15).

Zie ook Mattheüs 26:39; 1 Korinthiërs 15:28.

3 : Wat is de heilige geest?

ANTWOORD: De heilige geest is een kracht die door God wordt gebruikt om zijn wil uit te voeren. De heilige geest is geen persoon. Heilige geest kan mensen leiden en kracht geven.

WAT DE BIJBEL ZEGT:

‘Toen nu Elisabeth Maria’s groet hoorde, sprong de baby op in haar schoot; en Elisabeth werd met heilige geest vervuld’ (Lukas 1:41).

‘Gij zult kracht ontvangen wanneer de heilige geest op u gekomen is’ (Handelingen 1:8).

Zie ook Genesis 1:2; Handelingen 2:1-4; 10:38.

4 : Wat is het Koninkrijk van God?

ANTWOORD: Gods Koninkrijk is een regering in de hemel. Jezus is de Koning van Gods Koninkrijk. Binnenkort zal dit Koninkrijk ervoor zorgen dat Gods wil op heel de aarde wordt gedaan.

WAT DE BIJBEL ZEGT:

‘De zevende engel blies op zijn trompet. En er weerklonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: “Het koninkrijk der wereld is het koninkrijk van onze Heer en van zijn Christus geworden, en hij zal als koning regeren tot in alle eeuwigheid”’ (Openbaring 11:15).

Zie ook Daniël 2:44; Mattheüs 6:9, 10.

5 : Gaan alle goede mensen naar de hemel?

ANTWOORD: Nee. God kiest een beperkte groep trouwe mensen, de ‘kleine kudde’ genaamd, uit om naar de hemel te gaan. Zij zullen samen met Jezus als koningen over de mensheid regeren.

WAT DE BIJBEL ZEGT:

‘Vreest niet, kleine kudde, want het heeft uw Vader goedgedacht u het koninkrijk te geven’ (Lukas 12:32).

‘Zij zullen priesters van God en van de Christus zijn en zullen de duizend jaar met hem als koningen regeren’ (Openbaring 20:6).

Zie ook Openbaring 14:1, 3.

6 : Wat is Gods bedoeling met de aarde en de mensen?

ANTWOORD: Onder Gods Koninkrijk zal de aarde een paradijs worden en zullen trouwe mensen volmaakt gezond zijn en voor altijd in vrede kunnen leven.

WAT DE BIJBEL ZEGT:

‘De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde bezitten, en zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede’ (Psalm 37:10, 11).

‘Hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan’ (Openbaring 21:3, 4).

Zie ook Psalm 37:29; 2 Petrus 3:13.

Ben je bereid nog meer leringen van jou kerk te vergelijken met wat de Bijbel zegt? Jehovah’s Getuigen helpen jou graag de duidelijke waarheid uit de Bijbel te onderzoeken. Je kan een Getuige om een Bijbelcursus vragen. Of bezoek onze website,  JW.ORG website

Sophia

 

06/04/2016 10:00

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
16/04/2016 11:45
Beste Sophie, de bijbel iks cultuurhistorisch gezien van grote waarde. De bijbel is echter een tijdgebonden boek, bestaande uit oud testament ca 400 jaar oud en het nieuwe testament ca 2.000 jaar oud. Alle bijbelboeken zijn door gelovige elite van de RK Kerk uitgeselecteerd als zijnde de canonieke boeken, die 'waarheid'zouden zijn en gezaghebbend en betrouwbaar. De bijbel is dus een ouderwets en achterhaald boek JAHWEH (JEHOVAH) van het oude testament Genesis en Exodus laat zich gelden als een GOD met 2 gezichten. Die van likefde voor schepping, dier en mens en een GOD van liefdeloosheid die de 'zondvloed' over de Aarde bracht en op één na familie van Noach alles en iedereen die leefde verdronk! Gewelddadiger kan haast niet. Deze JAHWEH (Jehovah) bleek ook een wraakzuchtig jaloerse en zelfs immorele 'Here God' te zijn, want hij bleek geen mededogen te hebben met de bijna totale bevolkingen van Sodom en Gomorrah, op de familie de neef van Noach en z'n gezin, behalve z'n vrouw die bij de vlucht vanwege de ramp vluchtte de bergen in en vertwijfeld achterom keek en werd ingehaald door vuur en lava en overleed. Dan het immorele verzoek van JAHWEH aan Abraham om zijn oudste zoon op te offeren op de brandstapel om bewijs van liefde van Abraham voor Jehova. En dan tenslotte de gruwelijke dood van de zoon van GOD Jezus van Nazareth aan het kruis en of een stuk hout, in de steek gelaten op dat moment door z'n Vader in de hemel! Ongekend, maar het staat allemaal en nog meer in de bijbel. Eigenlijk zou zo'n boek verboden moeten worden, maar we leven in een tijd van vrijheid van pers en artikel 1 van de grondwet. Nietyemin zijn op dit moment zo'n 1 miljard gelovige christenen, geïndoctrineerd en de meeste zijn belijdend lid van de RK kerk en de andere protestantse denominaties etc inclusief Jehovah's Getuigen, Mormonen etc. Dan zijn er Mohammedanen Islam gelovigen ook zo'n 1 miljard die Állah 'een equivalent van 'God'Jahweh en of Jehovah 'vereren en ook geïndoctrineerd zijn. Gelukkig is de tijd voorbij dat Christenen elkaar vervolgden tot in de dood. De RK kerk heeft ca 40.00 'ketters'op hun geweten die in de middeleeuwen zijn gedood, gewoon omdat zij andersdenkenden waren! In New York (Brooklyn) zetelt het hoofdkantoor van het Bible Watchtowergenootschap' het 'vaticaan' van ca 5-7 miljoen 'Jehovah's Getuigen'waarvan in Nederland ca 30.000 gedoopte getuigen zijn die huis-aan-huis spontaan, maar zonder uitnodiging en of afspraak brutaal niets vermoedende burgers het bijbelse evangelie willen overbrengen. En dat lukt soms, ook omdat deze 'serieuze bijbelkenners' een somas grote kennisvoorsprong hebben van bijbel op hun gesprekspartners die zich soms laten overtuigen en indoctrineren. Eenmaal gedoopt Jehovah's Getuige worden zij onderworpen aan een streng geloofs en organisatieregiem. In het ergste geval bij overtreding van geschreven en ongeschreven regels volgt de inquisitie, een gesprek met zogeheten 'wijze ouderlingen'mannen bij voorkeur die gelovigen uitsluiten van de geloofsbeweging en zelfs isoleren uit hun gemeenschap. Over liefde gesproken! Dat gebeurt onder het mom van de gemeenschap 'zuiver'houden, bang voor invloed van binnen uit en van buiten. Het is dan ook daarom dat Jehovah's getuigen niei actief mogen zijn in andere maatschappelijke organisaties zoals kerken, vakbonden en politieke partijen. Over vrijheid gesproken!
Zonder het zelf te beseffen zijn Jehovah's Getuigen het slachtoffer van indoctrinatie, onder het mom dat zij zich onderwerpen aan een tijdgebonden, gedateerd 'heilig'boek de Bijbel, die zij en andere medechristenen beschouwen als het 'woord van God'maar natuurlijk het woord van mensen is en niet dus van God. Nieman weet immers 100% zeker of elk woord in de bijbel geïnspireerd is door een natuurlijk opperwezen die God, Jahweh (Jehovah) en of Allah wordt genoemd en hoogstwaarschijnlijk een God is bedacht door Abraham uit Genesis de bijbel, mogelijk in een droom/visioen...! Wie het zeke weet mag het zeggen!'
Gek genoeg zetten Jehovah's Getuigen zich het meest af tegen de RK kerk, wat ik vanwege corrupte en misstanden in verleden en heden nog wel begrijp. Maar aan de andere kant kunnen zij een voorbeeld nemen aan de nieuwe Paus Franciscus, een eerlijk, integer, eenvoudig, rechtvaardig mens die voor de mensheid en ook zij die ongelovig religieus zijn heel veel kan betekenen. Het zou goed zijn als de internationale Jehovah's Getuigen beweging eens een spiegel zouden voorhouden en zouden erkennen dat er ook in andere denominaties goede gelovige echte 'christenen'zijn. Het is niet aan Jehovah's Getuigen om te oordelen en te veroordelen. 'Bescheidenheid siert de mens'. De ''eerste Christenen' beschreven in Handelingen der Apostelen, NT Bijbel, waren ook bescheiden gelovige mensen die opkwamen voor recht en onrecht, gelijkwaardigheid, vrijheid en sociale gelijkheid! Zij sloten niemand uit zoals hun spirituele leermeester Jezus dat ook nimmer deed. Sterker nog Jezus ging om met criminelen, hoeren, moordenaars etc. Geen probleem. Niet de angst overheerste Jezus en z'n apostelen, maar de liefde. En dat zou ook wat zijn voor hen die menen ín de waarheid' te zijn, en geen deel willen zijn van de 'wereld', maar er wel van wil profiteren, door dankbaar in vrijheid te leven en gebruik te maken van de voorzieningen op gebied van zorg, inkomen etc...! Co Meijer
14/04/2016 19:37
Beste Sophie, weer een mooi en interessant bijbelvisie en interpretatie. Maar wie zijn jullie Jehovah's Getuigen eigenlijk,, die zittend op[ de troon van Godf over medechristenen oordelen? Staat er niet in de bijbel zoiets als wat Jezus zou hebben gezegd over een splinter en een balk in je oog?! Wanneer komen jullie en jij er eens achter dat je respect moet tonen voor andersdenken medechristenen. Zei Jezus ook niet.. 'wie oordeelt zal veroordeelt worden' maw zij die oordelen over een ander zullen voorwaar niet deel uitmaken van 'het Koninkrijk van God'op de nieuwe Aarde! En wat de bijbel zegt blijft interpretatie van woorden. woorden staan immers open voor misinterpretatie en dat komt omdat woorden per definitie niet de meest betrouwbare communicatie zijn. De meest betrouwbare communicatie is het gevoel en de ervaring. Dat is iets waar Jehovah's Getuigen nog kennelijk als spirituele waarheid moeten ontdekken. Geeft niet... je/jullie zijn nooit te oud om te leren, zelfs van andersdenken. En zo leer ik ook van jouw en jullie die bij mij bekend staan als 'serieuze bijbelonderzoekers'jullie oorspronkelijke naam,,,, vriendelijk groet Co Meijer