Mensen van de waarheid overtuigen

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 19 July 15:48

     Ik herinner me de woorden van generaal Douglas MacArthur bij gelegenheid van de Japanse overgave. "Militaire bondgenootschappen, staatkundig evenwicht, de Volkenbond, alle schoten op hun beurt tekort. We hebben onze laatste kans gehad. Als we nu geen beter en meer onpartijdig systeem bedenken, dan zal Armageddon voor onze deur staan. Het probleem ligt in wezen op het godsdienstige vlak en draait om verbetering van de menselijke aard. We moeten bij de geest beginnen als we het vlees willen redden." (Douglas MacArthur "Last Chance" Time, 10 sept. 1945.)    ace4d364dafd3c043847f28132e83086_medium.

     Vragen we niet om uiteindelijke vernietiging naarmate we alle dingen die eens heilig en gewijd waren ontwijden, zoals het veelvuldige en oneerbiedige gebruik in onze dagelijkse spreektaal van de namen van de Godheid en als we zijn heilige dag, de Sabbat, tot een dag van werken, van handeldrijven en van jacht naar vermaak maken? Hoe kunnen we hopen te ontkomen aan de wraak van God en vrede en gerechtigheid in het land te hebben? Het antwoord kwam bulderend vanaf de berg Sinaï en is nog steeds het antwoord: "Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken. Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt. Eer uw vader en uw moeder. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren." (Zie Exodus 20:3, 7-8, 12-17.)

                             d1bc965706ce965a8b89fd16790732bf_medium.

     En nu, in het jaar des Heren 2015, zijn er onder ons diezelfde verdorvenheden, waardoor keizerrijken te gronde werden gericht en we zien hoe flagrant ze worden in alle landen. Zullen we, evenals Belsazar, wind zaaien en storm oogsten? Al geruime tijd staan we toe dat het gezin ontaardt en dat het huwelijk een schijnvertoning is geworden. Zullen we God blijven vervloeken, onze vijanden haten en ons lichaam bezoedelen met overspelige en zinnelijke praktijken? En wanneer het geduld van de Heer is uitgeput, zullen we dan staan beven terwijl de ondergang over ons heen komt? Of zullen we wijselijk de tekens op de muur zien en uit de droevige ervaringen van het verleden lering trekken en terugkeren tot de Heer en hem dienen?

                  e5bcba6ac72889e8f2455ed309d7333f_medium.

     En voorts zeg ik u dat er geen andere naam, noch enige andere weg of middel, zal worden gegeven waardoor redding tot de mensenkinderen kan komen, dan alleen in en door de naam van Christus, de almachtige Heer. Want zie, Hij oordeelt, en zijn oordeel is rechtvaardig; en het jonge kind dat in zijn kinderjaren sterft, gaat niet verloren; maar de mensen drinken tot de verdoemenis van hun eigen ziel, tenzij zij zich verootmoedigen en als kleine kinderen worden, en geloven dat de redding was, en is, en zal zijn in en door het zoenbloed van Christus, de almachtige Heer. (Mosiah 3:17-18.)

                                1fba09a8758f1f85530711205ff6a542_medium.

     Door middel van het Boek van Mormon heeft God ons voor deze tijd van tastbaar bewijs voorzien dat Jezus de Christus is. De 'belangrijkste zending' van het Boek van Mormon is mensen van die waarheid te overtuigen.     46fec8e2abf844c32236cc4870f006cc_medium.

     Ik getuig tot u dat Jezus de Christus is; dit is zijn plan; Hij is de God van deze wereld, en ik weet, dat we onze bestemming kunnen bereiken en dat we alleen een duurzame vrede kunnen bouwen op de fundering van gerechtigheid. Dat Hij ons moge helpen in ons streven om te leven volgens Zijn wetten en om geluk te verwerven op aarde, bid ik in de naam van Jezus Christus, Amen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.