De Bijbel en het Boek van Mormon

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 19 April 16:18

     Het Boek van Mormon beweerd een goddelijke openbaring te zijn, dat het geschriften van oude profeten bevat, net zoals de Bijbel openbaringen en geschriften bevat, die door God in verschillende eeuwen aan geïnspireerde mannen zijn gegeven. De Bijbel bevat geschriften van profeten die in vroegere tijden op het oostelijk halfrond hebben geleefd en het Boek van Mormon bevat geschriften van profeten die in vroegere tijden op het westelijk halfrond leefden.

                     

     Nu, indien deze boeken goddelijk zijn, welke bewijzen zijn dan nodig om ons van dit feit te overtuigen? Indien het Boek van Mormon werkelijk een goddelijke openbaring is, die de geschriften bevat van oude profeten, die op het Amerikaanse vasteland vóór en na Christus geleefd hebben, dan is het toch wenselijk dat elke man en vrouw op deze aarde dit zou weten; want indien het Boek van Mormon, het Woord van God is zullen wij uit dat Boek net zo goed geoordeeld worden als uit de Bijbel.

                                    

     Indien het geen goddelijk verslag is van het woord van God, ook dan is het voor ons noodzakelijk dit te weten zodat wij het op een verstandige wijze kunnen verwerpen. Neem dus het Boek van Mormon, lees het en overweeg het in uw hart om het aan de weet te komen.

     Nu, welke bewijzen hebben wij, dat het Boek van Mormon een goddelijke openbaring is? Ik zal een belangrijk feit aan u voorleggen. Voordat het boek in 1829 gedrukt werd zorgde God voor drie getuigen om getuigenis ervan af te leggen. Hoe konden die getuigen een getuigenis verkrijgen dat dit Boek goddelijk was? Was hun dit alleen gezegd door de profeet Joseph Smith, die de metalen platen vertaalde, die uit de heuvel van Cumorah in de staat New York waren genomen. Was dit de hele informatie, die zij hadden eer zij voor de wereld gingen getuigen van de goddelijkheid van het Boek?

                                            

     Er wordt ons in de voorrede van het Boek van Mormon gezegd, hoe de situatie was die hen tot dat getuigenis brachten. Er wordt ons gezegd, dat David Whitmer, Martin Harris en Oliver Cowdery in het jaar 1829, voordat dit Boek uitgebracht werd, een engel Gods uit de hemel zagen neerdalen die de platen bij zich had waarvan het boek vertaald was en liet hen deze platen die zij een voor een mochten omslaan, zien. Zij aanschouwden de glorierijke persoonlijkheid van de engel, het licht van zijn gelaat en zij zagen en voelden de graveringen op de bladzijden van die platen.

                                                

Verder zagen zij de Urim en Tummim, de borstplaat en het zwaard van Laban. Terwijl de engel hun dit liet zien hoorden zij een stem uit de hemel, die zei dat de platen nauwkeurig vertaald waren en Hij gebood hun daarvan aan alle natiën, geslachten, talen en volkeren getuigenis af te leggen tot wie dit werk zou worden gezonden. Zij hebben daarom hun getuigenis aan dit Boek toegevoegd.  

                         

     Is er iets in de Bijbel wat aantoont, dat er een tijdperk of dag zou komen dat de bediening van engelen niet meer nodig zou zijn? Nee, niet ène lettergreep. Integendeel. In Hebreeën 1:14 kunnen wij lezen: "Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?" Het legt dus in dit geval meer voor de hand dat God ons op de zelfde wijze zou onderrichten zoals Hij dat altijd in het verleden heeft gedaan. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.