Het Collectief Onbewuste en Archetype Zelf

Door MrcRts gepubliceerd op Sunday 19 April 14:02

http://plazilla.com/page/4295163253/het-veld-van-iedereen is een rijmende overpeinzing over het collectieve/collectief onbewuste. Een belangrijk deel van de menselijke psyche, waar relatief weinig aandacht aan besteed wordt. Wetenschappers kunnen namelijk iets wat niet tastbaar is niet bewijzen en besteden er vervolgens weinig tot geen aandacht aan. De term werd geïntroduceerd door Carl Gustav Jung en is sindsdien niet meer uit de psychologie verdwenen.

Jung zag het collectieve onbewuste als overerfbaar, persoonlijk denk ik dat het los staat van de mens maar wel door de mens wordt gebruikt. 

Makkelijk gezegd is het collectief onbewuste de optelsom van iedere gedachte die er ooit is geweest en komen zal. Het is de blauwdruk van de evolutie en ontwikkeling. Niet per definitie van de mens, exclusief voor de mens, maar van Alles-dat-is.

De menselijke psyche kan niet zonder het collectieve onbewuste, maar het collectieve onbewuste is onafhankelijk van de menselijke psyche. Als de mensheid zou vergaan, zal het collectieve onbewuste onaangetast blijven bestaan. Het is immers de blauwdruk van de evolutie en ontwikkeling van Alles-dat-is.

Voordat we verder gaan is het belangrijk om bij wat uitgangspunten stil te staan. De mens is een wezen dat in staat is het geestelijke om te zetten naar het fysieke. Anders gezegd: De mens is een instrument dat gedachten kan omzetten naar tastbare objecten. Alles wat de mens ooit heeft gemaakt, is begonnen met gedachten. Alles begint met een inspirerend en/of creatief idee , dat vervolgens word omgezet naar iets tastbaars. Of dit nou een boek , een stoel , een auto of een raket is: alles is met een idee begonnen. Ook Genesis verteld over de geestelijke oorsprong van de wereld en gaat van dit principe uit: De Geest als creatieve schepper van Al-dat-is.

Oorsprong is niet tastbaar; alles wat tastbaar is, is een gevolg.

Verder is het belangrijk om stil te staan dat alles wat je in de 'uiterlijke wereld' (tastbare wereld) ziet, het gevolg is van je 'innerlijke wereld'  (combinatie van gedachten, gevoelens, intuïtie en gewaarwording).

'De buitenwereld'  is een weerspiegeling van de staat van ontwikkeling van je bewustzijn (innerlijke wereld).    

acd2fb9d465f0004a1471bb88e8e4826_medium.

Negatief

(bron: Google)

 

Archetypen

Om een voorstelling te kunnen maken van het collectief onbewuste maak ik gebruik van het werk van Carl Gustav Jung. Hij was een pionier in de pyschologie, die de wisselwerking tussen de menselijke psyche en het collectieve onbewuste in kaart probeerde te brengen. Jung introduceerde de term Archetypen, waarmee hij het dynamische collectieve onbewuste in hokjes probeerde te vangen.

Om een beeld te krijgen van Archetypen, is een vergelijking met een negatief (zie afbeelding) op zijn plaats. Het collectief onbewuste is voor de menselijke geest als één groot negatief, en iedere ervaring laat een deel van dit negatief (Archetype) ontwikkelen tot beeld. Dit ontwikkelde beeld bepaalt hoe een persoon dingen beleefd / in het leven staat.

Iedereen heeft hetzelfde negatief tot zijn beschikking, de ervaring bepaald welk gedeelte een ontwikkeling doormaakt en 'beeld krijgt'. Daarom is iedereen hetzelfde, maar ook uniek!

Carl Gustav Jung heeft vele archetypen omschreven. Dit zijn hele algemene termen zoals Moeder, Vader en Kind. Het archetype Moeder wordt dus ontwikkeld zodra je in contact komt met een moeder, je moeder of moeder wordt. Bij ieder verschillend perspectief van 'Moeder', wordt dit 'beeld' verder ontwikkeld. Het ontstane beeld wordt steeds scherper. Hoe scherper het beeld, des te herkenbaarder worden de situaties in de buitenwereld en des te meer verplaatst dit archetype zich van het (collectieve/persoonlijk) on(der)bewustzijn naar het (collectief/persoonlijk) bewustzijn.

Een ander archetype, die naar mijn mening een spil in het web is, noemde Jung het 'Zelf'. Ook hier geldt weer: Alles wat te maken heeft met 'Zelf', ontwikkeld het beeld van dit 'Zelf'. Daar een mens alles vanuit zijn/haar eigen standpunt ervaart, zorgt iedere ervaring voor een ontwikkeling van het beeld 'Zelf'.

Hij gaf sommige Archetypen ook abstracte termen zoals Schaduw, Anima en Animus. Een van de weinige publicaties van Jung die zonder het beheersen van het vakjargon te begrijpen is en die dieper op onder anderen Archetypen ingaat kun je hier bestellen: http://www.bol.com/nl/p/de-mens-en-zijn-symbolen/666763560/

Het archetype dat hier uitgelicht zal worden is het archetype Zelf. 

 

Aandacht

Een kenmerk van Archetypen is dat ze een drang hebben om zich te manifesteren. Ze zijn als het ware verslaafd aan aandacht. Aandacht is een vorm van psychische energie, een projectie van bewustzijn. Het (persoonlijk) bewustzijn is op die manier verbonden aan het collectieve onbewuste.  Ervaringen die nodig zijn om bepaalde archetypen te kunnen 'ontwikkelen' zullen worden aangetrokken door het Zelf en zelfs gecreëerd door je Zelf. Als de ervaring geen of niet voldoende aandacht van het bewustzijn krijgt, zal het archetype na verloop van tijd met een extremere , primitievere of krachtigere ervaring opnieuw aandacht vragen. Als geen enkele ervaring vanuit het archetype aandacht krijgt, als iemand delen van zichzelf ontkent, zal een psychische stoornis ontstaan.

 

 

251b35efe8f8b91495764d000e717f14_medium.

Het Collectief Onbewuste en de Archetypen als een 'negatief-puzzle'.

(Bron: Google)

 

Het Zelf is net als een Puzzelaar!

Als beginnende vergelijking kunnen we stellen dat het Collectief Onbewuste als een groot , niet ontwikkeld negatief is. De foto van het totaal is al gemaakt, alleen nog niet ontwikkeld. Om het te kunnen behappen, te kunnen begrijpen, is dit niet ontwikkelde negatief denkbeeldig in kleine stukjes geknipt. Deze knipsels zijn als puzzlestukjes, en noemen we Archetypen. Deze archetypen worden ontwikkeld, krijgen 'een beeld', door ervaringen. De ervaring die nodig is om het ene stukje te ontwikkelen, van beeld te voorzien, laat vage contouren op het stukje dat er langs ligt verschijnen. Het Zelf is de puzzelaar, jij in dit geval. Jij legt alle puzzlestukjes op de juiste plek, zodat je een totaalbeeld van het negatief / de foto (het collectief onbewuste) krijgt. De puzzlestukjes (archetypen) die op dit moment aandacht krijgen vormen samen het Persoonlijke Bewustzijn. Archetypen die eerder aandacht hebben gehad, maar op dit moment geen aandacht krijgen, vormen samen het Persoonlijk Onbewustzijn. De stukjes die nog helemaal geen 'persoonlijke aandacht' hebben gekregen, verblijven in het Collectief Onbewuste.

Stukjes die je (nog) niet of verkeerd hebt gelegd, kunnen voor een verstoord beeld of psychische stoornis zorgen.

 

0c61d0baf774d91bbd8d721d25d6aeee_medium.

Verstoord Zelfbeeld

(Bron: Google)

 

Zelf

Het archetype Zelf is een centraal archetype. Dit 'Archetype-negatief' wordt ontwikkeld door de optelsom van de andere ontwikkelde archetypen (negatieven) en de integratie van deze ontwikkelingen tot 1 geheel. Anders gezegd: Iedere ervaring zal het beeld van het Zelf verder ontwikkelen. Het Zelf slokt als het ware de losse archetypen op en maakt er weer één geheel van, een dynamisch geheel. Alle losse puzzelstukjes worden door Zelf op de 'juiste' plaats gelegd. Het beeld dat iemand van zichzelf heeft, wordt bepaald door dit archetype. Je kunt het Zelf niet los zien van het bewustijn noemen, want het Zelf omvat ook het bewustzijn. Nogmaals: Het Persoonlijke bewustzijn van dit moment, is de optelsom van de puzzelstukjes die op dit moment aandacht hebben.

Zijn alle ervaringen die de losse delen (Archetypen)  van het totale negatief (Collectief Onbewuste) laten ontwikkelen volledig geinterpreteerd en geintegreerd in het Zelf, dan is iemand in balans: alle puzzelstukjes liggen op de juiste plek. Verstoringen van de interpretatie of integratie zorgen voor psychische stoornissen of verstoord zelfbeeld. Een verstoord zelfbeeld is overigens niet per definitie negatief; het is een instrument dat op sommige momenten nodig is voor je verdere ontwikkeling! Echter, zodra een verstoring van langere duur is, zal het wel leiden tot een psychische stoornis.

Niemand heeft het archetype Zelf volledig in balans. Een totale balans is slechts dan mogelijk, als het volledige collectieve onbewuste is ontwikkeld en geintegreerd in het Zelf. De toestand die men dan zou bereiken is 'Zijn'.  Boeddha, de Dalai Lama, Jesus en moeder Theresa zijn voorbeelden die deze staat van Zijn benaderen. Maar zij gaven ook allen aan dat ze nog niet 'volledig ontwikkeld' waren. Perfect en volledig ontwikkeld zijn is niet hetzelfde: Iedereen is perfect, want in potentie kan iedereen volledig ontwikkeld en dus volmaakt zijn.

Een zijsprongetje: Het bijbelse 'Het koninkrijk Gods is in U' is een verwijzing naar een ontwikkelingstoestand waarbij het archetype Zelf een grote rol speelt!

 

fed99dd3533728504831562197323772_medium.

Het Algemene Zelfbeeld

(Bron: Google)

 

Om het makkelijk te houden kunnen we er vanuit gaan dat niemand het archetype Zelf volledig ontwikkeld heeft. Over het algemeen zien we onszelf zoals een spiegelbeeld in het water: Soms een hele nauwkeurige weergave als het water stil staat (het Zelf is even in balans, er komen geen 'nieuwe' ervaringen binnen), maar normaal gesproken enigszins gerimpeld/vertroebeld doordat het water stroomt (het Zelf is in balans aan het komen door ervaringen te interpreteren / integreren). Iedere nieuwe ervaring laat een negatief (verder) ontwikkelen, dus laat een rimpeling in het water ontstaan. Ook eerder opgedane ervaringen die niet volledig geïnterpreteerd of geïntegreerd in het Zelf zijn zorgen voor 'rimpelingen'.

 

Overtuigingen

Overtuigingen ontstaan als een archetype deels ontwikkeld, maar nog niet volledig geïnterpreteerd of geïntegreerd in het Zelf is. Ze worden verkeerd begrepen, waardoor het Zelf deze archetypen vaker in het bewustzijn laat komen totdat de ontwikkeling wél volledig is. Zo blijven bepaalde situaties/ervaringen steeds terugkeren in het Zelf, waardoor men de overtuiging krijgt dat het zo hoort te zijn. De mens is namelijk blind voor zijn eigen 'fouten' (leermomenten). Immers, zodra je bewust wordt van een (veel) gemaakte 'fout', maak je deze niet meer.  De ironie van de stelling: De buitenwereld is een weerspiegeling van de innerlijke beleving, is dat men deze 'fouten' wel vaak bij zijn medemens ziet. Vandaar de uitspraak 'wel de splinter in het oog van de ander zien, maar niet de balk in het eigen oog.' . Deze splinter in het oog van de ander, kan je bewust maken van je eigen 'verstoringen'.

 

Mythologie

Carl Gustav Jung heeft veel verbanden gelegd tussen archetypen en mythologie. In de Griekse mythologie zijn er meerdere goden. Als we deze goden combineren met de uitdrukking 'Wij zijn naar zijn evenbeeld geschapen' zien we vele gelijkenissen tussen de karakters uit de Griekse mythologie en gebieden van de menselijke psyche. Zo staat Zeus symbool voor een onverzadigbare lust en Hera voor jaloezie. Stuk voor stuk laten de Goden uit de Griekse Mythologie een niet volledig ontwikkeld Zelf zien: Ze zijn niet volledig in balans. Het lezen van mythen kan dan ook helpen bij de Zelfontplooiing: In de mythes die weerstand oproepen is vaak de oplossing van je eigen gemaakte 'fouten' (leermomenten) te vinden.

 

Kanttekening:

 

Dit is geen lichte kost om over te denken, laat staan om over te schrijven. Wetenschappelijk is het (nagenoeg?) niet te bewijzen, daar het collectieve onbewuste en haar archetypen (nog?) niet tastbaar zijn. Het is slechts door observatie en het leggen van verbanden in kaart te brengen. Het is net als nieuwe inzichten: Het komt pas in het bewustzijn nadat het negatief (archetype) door VERWANTE ervaringen licht ontwikkeld en dus zichtbaar wordt. Een makkelijk voorbeeld is een rode Ford Fiesta. Deze auto zie je nooit rijden, totdat jij of iemand in je directe omgeving deze auto heeft gekocht. Vanaf dat moment is het negatief licht ontwikkeld, en zul je deze auto met deze kleur op steeds meer plekken zien staan. Het negatief wordt steeds scherper, waarna ook de Ford Fiesta's in andere kleuren (verwante ervaringen) 'in het oog springen'.

In http://plazilla.com/page/4295167635/vergelijk-ing-en heb ik de kracht van vergelijkingen al proberen te verwoorden. Het is deze kracht in combinatie met overlappende Archetypen die ervoor zorgt dat mensen zich verder ontwikkelen, dat het Zelf steeds meer beelden krijgt zodat het zichzelf kan vervolmaken. Vergelijkingen zorgen ervoor dat 'nieuwe ervaringen' in ons 'systeem' kunnen komen, en zo het 'Zelf' steeds verder kunnen ontwikkelen tot een haarscherp beeld.

 

17ea778709a6cf85dbedc3b1c7a6444e_medium.

Overlappende Archetypen (negatieven)

(Bron: Google)

 

 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat je het archetype Zelf verder kan ontwikkelen door te puzzelen! In mijn ogen is dit ook het doel van het leven: Het ontwikkelen van het Zelf. Je Zelf leren (her)kennen in Al-dat-is.

 

Tot stand koming van dit artikel:

De combinatie van de werken van Erich von Däniken, Zacharius Sitchin en Carl Gustav Jung hebben mij persoonlijk geholpen om het collectieve onbewuste en de invloed van het archetype Zelf te begrijpen op de manier zoals ik het nu doe. Erich von Däniken bracht een nieuwe manier van denken in mijn systeem door te stellen dat in de bijbel 'Elohim' foutief vertaald was naar God, en dat de juiste vertaling Goden zou moeten zijn. Tevens bracht hij mij een afwijkende visie van het ontstaan van de mens (aan de hand van vertalingen van Sitchin). Daardoor kon ik verschillende religies binnen 1 geheel interpreteren en de samenhang 'zien'. Misschien dat ik hier in de toekomst een artikel over zal schrijven, de tijd zal het leren. De combinatie van von Däniken en Sitchin gaven me een totaal andere invulling van eerder opgedane kennis en ervaring; stukjes die eerder voor de helft beeld hadden leken vollediger te worden.  Carl Gustav Jung bracht me in aanraking met het Collectieve onbewuste, archetypen en de Griekse mythologie. De combinatie van al deze werken hebben de denkwijze gevormd waaruit dit artikel is ontstaan. Ik zeg niet dat dit de waarheid is, het is een weerspiegeling van mijn gedachten van dit moment en die ik niet kan bewijzen. Een weerspiegeling die ik niet wil bewijzen, slechts wil delen. Ik hoop dat u als lezer hiervan heeft genoten en er wat aan hebt. Een commentaar, feedback of voorbeeld van u als lezer zou mij kunnen helpen in mijn verdere ontwikkeling. 

 

Marco 

19-4-2015

Reacties (17) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Jemig nu moet ik zowaar nog gaan nadenken ook over wat ik gelezen heb.
Moet het even in laten werken en zal het nog wel een paar keer herlezen.
Vind het zonder meer een geweldig artikel.
moeten is een groot woord , als je er zin in hebt mag dat zeker! ;-)

Alles wat je te binnen schiet qua vragen, op- of aanmerkingen: ik hoor ze graag. Mijn doel is om deze materie zo begrijpelijk mogelijk te kunnen be-/omschrijven.
Ik moet inderdaad helemaal niets, dat is waar. -))

Dan laat ik het je wel weten.
De 'wetenschappelijke psychologie' (even als term ter onderscheid van Jungs psychologie) houdt zich hier inderdaad niet mee bezig, omdat veel van Jungs theorie lastig tot niet te operationaliseren valt.

Ik heb echter uit ervaring mogen leren dat zijn theorie erg krachtig is in een klinische setting.

Dank voor dit artikel. Ik heb er wat perspectieven in gevonden die ik nog niet eerder had gezien.
Precies! En daar ligt voor mij de uitdaging ;-)
Eventuele op- en aanmerkingen lees ik dan ook graag, voor mijn eigen ontwikkelingsproces. ;-)

Dankje.
Dank voor dit prachtige artikel. Compliment voor je mooie uitleg en dit is een mooi bewustzijn van de mogelijkheid in het ontwikkelen om de week en de dag mee te beginnen.
San- Daniel verwoord het mooi, ben het helemaal met hem eens, ik heb ook genoten!
Je hebt in mijn optiek het collectieve bijzonder goed verwoord. Ik heb hier van genoten.. ik besef ten volste het werk dat je hebt verricht om dit zo definieérbaar mogelijk aan papier toe te vertrouwen. Echt in ernst ik heb hier van genoten.. Nu heb je met dit artikel weer meer fundering toegevoegd aan het collectieve beeld dat wij eeuwig vormend en ontwikkelend kunnen noemen en zo worden veronderstelling uiteindelijk waarheden.. chapeau amigo!!
Heerlijk, deze moet ik nog een paar keer lezen. Ik zit momenteel helemaal in de secret en meer van dit soort materie, mindfood noem ik het.
Ik heb het nog niet helemaal uit, het is een lang stuk en ik lees het liefst in jip en janneke taal, maar ik ga hier echt nog even voor zitten!
inderdaad, mindfood ;-)

Ik ben juist aan het oefenen om dit onderwerp in Jip en Janneke taal op te kunnen schrijven, vind dat erg moeilijk! Dus alles wat je niet begrijpt, graag doorgeven! Dan weet ik dat ik daar nog moet schaven aan het woordgebruik! ;-)

Met de hoop dat de voorbeelden en gebruikte plaatjes helpen bij het geven van een indruk, wens ik je veel plezier toe als je er voor gaat zitten! ☺
Okay, cool. Ik laat het je weten!
thx!
Bijzonder interessante maar ook behoorlijk complexe materie. Het vergt inderdaad een aantal keren herlezen om alle aspecten goed te laten doordringen. En dan nog is een aantal malen herlezen aan te bevelen :)

In een eerste opwelling: naar mijn mening zou er nog aan toe moeten worden gevoegd dat overtuigingen ervaringen veroorzaken en dat veranderende overtuigingen dus voor andere ervaringen zorgen. Overtuigingen zorgen namelijk voor een specifieke focus van het bewustzijn, waardoor een specifiek deel van het collectieve onderbewuste (een deel van het alles omvattende energieveld of Alles-dat-is) 'belicht' wordt - om het maar in fototermen te beschrijven.
Voor mij vallen overtuigingen onder het kopje:

" Ook eerder opgedane ervaringen die niet volledig geinterpreteerd of geintegreerd in het Zelf zijn zorgen voor 'rimpelingen'. "

Een overtuiging is een eenzijdig of niet volledig ontwikkeld archetype, waar meestal 'de andere kant van de medaille' nog ontbreekt. Daar je die bepaalde overtuiging hebt, blijft de ontwikkeling van dat archetype steeds terugkeren tot het volledig geïnterpreteerd / geïntegreerd is. Daarom hebben mensen ook het idee dat ze in cirkeltjes lopen of dat dezelfde problemen steeds (in licht gewijzigde vorm) terug blijven keren.

Ik moet er even over nadenken hoe ik dat eventueel nog duidelijk kan aanpassen.
Bijvoorbeeld:

Het *is* mijn overtuiging dat ik nooit iets tekort zal komen. De andere kant van die medaille *was* de overtuiging, gebaseerd op bepaalde angsten, om wel tekort te komen.

Waar ik eerst een leven ervaarde (ervoer?) met tekortkomingen (op materieel gebied), ervaar ik nu een zekere mate van overvloed.

Doordat ze uit energie bestaan (energetische verbinding met de denker en het onderwerp van de gedachte) scheppen overtuigingen de omstandigheden die conform de gedachte zijn en trekken ze de juiste personen aan die nodig zijn om die gedachten te laten materialiseren.
Een gedegen doordacht werk dat mij wel noopte het tweemaal te lezen om het goed tot me door te laten dringen. Mijn complimenten voor uw duidelijke uitleg van deze materie...
Nog een keer herlezen, want ik heb her en der nog lichte aanpassingen gedaan! ;-)

Inderdaad hele complexe materie, moeilijk om in 'Jip en Janneke taal' te verwoorden. Zitten dan ook enkele uurtjes werk in! ;-)

Bedankt voor je compliment!