Geloof — Waarom eigenlijk?

Door Sophia24 gepubliceerd op Friday 30 January 15:38

Eeuwenlang geloofden de meeste mensen in de christenheid dat God gehoorzaamheid eist. Ze gingen naar de kerk om Gods gunst te winnen, hetzij door de ceremoniën die een priester er verrichtte of door de leiding die de preek van een dominee hun bood. Natuurlijk waren velen zich bewust van de huichelarij in de godsdienst. De rol van religie in oorlogen en ook het corrupte gedrag van sommige geestelijken waren algemeen bekend. Maar de meeste mensen vonden dat religie op zich iets goeds was. Ook waren er veel die zich aangetrokken voelden tot de mystiek, de traditie en de muziek, sommigen zagen zelfs waarde in het dreigement van eeuwige verdoemenis in een hel, een leerstelling die niet in de bijbel staat. Maar na verloop van tijd hebben bepaalde ontwikkelingen bij velen de kijk op religie veranderd.

De evolutietheorie maakte opgang. Heel wat mensen raakten ervan overtuigd dat het leven was ontstaan door toeval, zonder tussenkomst van God. De meeste religies konden geen overtuigend bewijs leveren dat God de Bron van het leven is Psalm 36:9. Daarnaast leidde de technologische vooruitgang tot baanbrekende prestaties op het terrein van geneeskunde, transport en communicatie, waardoor mensen de indruk kregen dat de wetenschap elk probleem kon oplossen. Bovendien ging men geloven dat sociologen en psychologen betere leiding verschaften dan de kerken. De kerken van hun kant slaagden er niet in mensen ervan te overtuigen dat leven naar Gods wetten de beste manier van leven is.  Jakobus 1:25.

Het gevolg was dat veel kerken hun boodschap bijstelden. Voorgangers en predikanten verkondigden niet langer dat God gehoorzaamheid eist. In plaats daarvan leerden velen van hen dat iedereen voor zichzelf moest uitmaken wat goed en wat kwaad is. In een poging aan populariteit te winnen, beweerden sommige geestelijken dat hoe je ook leeft, God je accepteert. Dit doet denken aan wat de bijbel voorzei: „Er zal een tijdsperiode komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar zich overeenkomstig hun eigen begeerten tal van leraren zullen bijeenbrengen om hun oren te laten kittelen.”  2 Timotheüs 4:3.

Maar in plaats van mensen aan te trekken, hebben zulke leringen hen juist afgestoten. Ze zijn zich logischerwijs gaan afvragen: Als de kerken vraagtekens zetten bij Gods macht om te scheppen en zijn wijsheid om wetten te maken, waarom zou ik dan nog naar de kerk gaan? Waarom zou ik mijn kinderen nog geloof bijbrengen? Personen die gewoon goed probeerden te leven, gingen religie zien als iets overbodigs. Ze vonden religie niet meer belangrijk en de kerken liepen leeg. Wat ging er mis? De bijbel geeft een overtuigende verklaring.

De apostel Paulus waarschuwde de vroege christenen dat sommigen het christendom met slechte bedoelingen zouden gebruiken. Hij zei: ’Er zullen onderdrukkende wolven bij u binnendringen, die de kudde niet teder zullen behandelen, en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verdraaide dingen zullen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken Handelingen 20:29,30. Iemand die „verdraaide dingen” sprak, was de rooms-katholieke theoloog Augustinus. Jezus had zijn volgelingen geleerd anderen te overtuigen door aan de hand van de Schriften met hen te redeneren. Maar Augustinus verdraaide de betekenis van Jezus’ woorden „dwing hen binnen te komen”, in Lukas 14:23; hij gaf er de uitleg aan dat mensen ook met geweld bekeerd mochten worden Mattheüs 28:19, 20; Handelingen 28:23, 24. Augustinus gebruikte het geloof om macht over mensen uit te oefenen.

Achter het misbruik en de verwording van religie zit een opstandige engel die Satan heet. Hij zette in de eerste eeuw mannen in de christelijke gemeenten ertoe aan om corrupt te zijn in hun gemeente. De bijbel zegt over hen: „Zulke mensen zijn valse apostelen, bedrieglijke werkers, die zich veranderen in apostelen van Christus. En geen wonder, want Satan zelf blijft zich veranderen in een engel des lichts. Het is daarom niets groots indien ook zijn dienaren zich blijven veranderen in dienaren van rechtvaardigheid.”  2 Korinthiërs 11:13-15.

Satan bedient zich nog steeds van religies die zogenaamd christelijk, fatsoenlijk en verlichtend zijn, om mensen te laten leven naar zijn normen in plaats van Gods normen (Lukas 4:5-7). Het valt mij de laatste tijd op dat veel geestelijken tegenwoordig religie gebruiken om zich met klinkende titels boven anderen te verheffen en geld van hun kudde los te krijgen. Daarnaast hebben regeringen religie ingezet om burgers over te halen zich in oorlogen voor hun vaderland op te offeren.

De Duivel gebruikt religie op een grotere schaal dan de meeste mensen beseffen. Misschien denkt je nu dat slechts een enkele religieuze extremist Satans belangen dient maar volgens de bijbel ’misleidt degene die Duivel en Satan wordt genoemd de gehele bewoonde aarde’. De bijbel zegt ook: „De gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze” (Openbaring 12:9; 1 Johannes 5:19). Wat vindt God ervan dat religie wordt gebruikt door leiders die niets anders willen dan mensen volgelingen van zichzelf te maken?

Als jij geschokt bent door het optreden van sommige kerken van de christenheid, weet dan dat de almachtige God het hun bijzonder kwalijk neemt. De christenheid beweert een verbond met God te hebben gesloten; het oude Israël beweerde dat ook. Beide zijn ontrouw gebleken. Gods veroordeling van Israël geldt daarom evengoed voor de christenheid in deze tijd. Jehovah zei: „Aan mijn eigen woorden hebben zij geen aandacht geschonken; en mijn wet . . . bleven zij verwerpen. Wat kan het mij schelen dat gij zelfs geurige hars uit Scheba brengt . . .? Uw slachtoffers zijn mij niet aangenaam geweest” (Jeremia 6:19, 20). God erkende de aanbidding van huichelaars niet. Hij was niet geïnteresseerd in hun rituelen en gebeden. Hij zei tegen Israël: „Uw feesttijden heeft mijn ziel gehaat. Ze zijn mij tot een last geworden; ik ben het moe geworden ze te dragen. En wanneer gij uw handpalmen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook al zendt gij veel gebeden op, ik luister niet.” Jesaja 1:14, 15.

Is Jehovah  wel ingenomen met vieringen die door de kerken als christelijk worden gepresenteerd maar die oorspronkelijk ter ere van valse goden waren? Luistert hij naar de gebeden van geestelijken die Christus’ leringen verdraaien? Aanvaardt hij enige religie die zijn wetten verwerpt? Wij kunnen er zeker van zijn dat hij in deze tijd net zo reageert op de ceremoniën van de kerken als in de oudheid op de offers van Israël, waarover hij zei: „Wat kan het mij schelen?”

Toch kan het Jehovah beslist iets schelen of oprechte mensen hem in waarheid aanbidden. God is blij als personen hun waardering uiten voor alles wat ze van hem ontvangen (Maleachi 3:16, 17). Kun jij dus een goed mens zijn zonder God te aanbidden? Iemand die helemaal niets voor zijn zorgzame ouders doet, kan zichzelf toch niet terecht als goed bestempelen? Kan iemand dan goed zijn als hij niets voor God doet? Het is logisch dat we actief geïnteresseerd moeten zijn in de ware God, bij wie het leven is ontstaan.

http://www.jw.org/finder?locale=nl&docid=502013341&prefer=lang&srcid=share

Sophia

Reacties (13) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Beste Sophie, fijn dat je toch reageert. Niets en niemand is veranderlijker dan de mens niet waar! Ik geef toe, jullie Jehovah's Getuigen kennen de bijbel en jullie eigen vertaling waarschijnlijk beter dan wie of wat ook. Maar om nu te zeggen dat andere religies, denominaties uit de boze zijn en niet ook waarheid verkondigen. Dat gaat me te ver. De Rooms Katholieke kerk, in de middeleeuwen en verdorven corrupte kerk met hun o.a. aflatenpraktijk, hebben zich gerehabiliteerd op de tegenwoordige exessen van buitensporig onzedelijk gedrag van individuele geestelijken na! Maar de huidige Paus Franciscus lijkt me een eenvoudig en oprecht mens. Het zou een Jehovah's Getuige kunnen zijn bij wijze van spreken. En zo zijn er meer en doen kerken hun best om ook voor de wereld wat te betekenen in sociale acties. Het gaat immers uiteindelijk meer om gedrag dan mooie woorden. Jezus is mijn grootste voorbeeld en de grootste Jehovah Getuige (GOD). Mijn raad en advies is, probeer een brug te slaan naar andersdenkenden in het Christendom. Satan/Duivel bestaat niet, doch slechts in gedachten van siommige mensen. De hel en hemel zijn ook verzinsels. En de bijbel wie ook de auteur is en wie of wat geïnspireerd, blijft een verzameling teksten welke open staan (woorden) voor interpretatie, welke deze ook is. Jullie studeren immers niet voor niks en nog steeds de bijbel en de tijd is dynamisch niet star en voortschrijdende inzichten ook in jullie kringen van érnstige bijbelonderzoekers' zijn nog steeds het resultaat van nieuwe feiten en inzichten. En het Koninkrijk van God, of zoals ik het benoem een nieuwe Duurzame Wereld die komt er zeker, maar kan alleen tot stand komen door de goede wil en gedrag van mensen. Anders komt dit Koninkrijk er niet, ook niet door de een of andere werkzame kracht alleen (genade). Veel liefs en respect voor je bijbel opvattingen die ik soms deel en soms niet! Maar daar hebben we het al over gehad. En een oude gezegde: vele wegen leiden naar Rome, en het is voor rijken moeilijker het Koninkrijk van God binnen tegaan dan door het óog van de naald'te kruipen! Een bijbelse uitspraak van mijn voorbeeld in alles Jezus van Nazareth! mvg Co
Beste Sophie, je hebt nogal en elke keer kritiek op Christelijke religies. Mag ik je vragen wat er bij Jehovah's Getuigen aan kritiek is te leveren? En nog een vraag geef mij ook eens een inzicht/overzicht over de overeenkomsten tussen Jehovah's Getuigen en de andere christelijke religies. Waarom niet eens de positieve kanten noemen in het christendom?! En heb je er wel eens over nagedacht dat er ook tegenstanders zijn die wellicht niet door Satan/duivel zijn beïnvloedt, maar op genuanceerde manier kritiek hebben op de leer & Organisatie van het Wachttorengenootschap?! Zou er in jullie kringen misschhien ook sprake kunnen zijn van hypocrisie,huichelarij onverdraagzaamheid jegens dissidente medegelovigen en andersdenkenden? mvg Co Meijer
Beste Co,
Ik heb nog eens goed nagedacht en je hebt helemaal gelijk, ik kan niet zeggen dat ik niet meer op jou reacties zal reageren want wie zal het zeggen, misschien veranderd jou zienswijze betreffende de waarheid over God wel. Paulus predikte telkens weer naar de Joden toe en steeds weer werd hij afgewezen. Toch kreeg hij van Jezus de raad om te blijven volhouden. Jezus zei: „Vrees niet, maar blijf spreken en zwijg niet, want ik ben met u” (Hand. 18:9, 10). Jehovah kijkt in harten van oprechte mensen. En hij trekt wie Hij wil. En daar kan ik niet over oordelen. Jij spreekt over De Goddelijke communicatie van gevoel en ervaring en ik spreek over precies het zelfde alleen ik noem het dan Gods werkzame kracht die het ons laat voelen. Wij weten dat er profetieën in vervulling zijn gegaan die al duizenden jaren geleden opgeschreven zijn en dat er nog profetieën in vervulling zullen gaan. God heeft dit voor ons opgeschreven door middel van de Heilige geest in zijn woord de Bijbel. Maar deze zullen alleen begrepen worden door mensen die het oprecht willen weten, net zoals de Apostelen in Jezus tijd.
Jezus sprak zelf ook tot het volk, duizenden mensen hoorden wat hij zei. Hij sprak zelfs in hun eigen taal. Jezus sprak veel met illustraties. Nu hebben wij toevallig zondag op een van onze vergaderingen een onderwerp besproken over het feit waarom sommige mensen niet begrijpen wat Jezus bedoelde met de vele illustraties die hij gebruikte. Jezus zei: „Luistert allen naar mij en begrijpt de betekenis” (Mark. 7:14).
Toch begreep niet iedereen de betekenis van zijn woorden. Sommigen waren bevooroordeeld of hadden verkeerde motieven. Jezus zei over zulke mensen: „Hoe vindingrijk weet u de wet van God buiten werking te stellen om uw eigen traditie in stand te kunnen houden” (Mark. 7:9, Groot Nieuws Bijbel). Deze mensen deden geen moeite om de betekenis van Jezus woorden te begrijpen. Ze hadden geen zin om hun opvattingen en gedrag te veranderen. Ze luisterden misschien wel naar wat hij zei, maar stelden hun hart er niet voor open.
Jezus discipelen begrepen wel wat hij zei. Waarom? Ten eerste stelden ze vragen, omdat ze graag wilden weten wat Jezus woorden betekenden (Matth. 13:36; Mark. 7:17). Ten tweede waren ze bereid om verder te bouwen op wat ze al wisten en hadden aanvaard. (Lees Mattheüs 13:11, 12.) Ten derde wilden ze Jezus onderwijs graag in hun leven toepassen en er anderen mee helpen (Matth. 13:51, 52).
Wij moeten net als de discipelen drie dingen doen om de Bijbel en ook Jezus illustraties te begrijpen. Ten eerste er tijd voor over hebben om Jezus woorden te bestuderen, er goed over na te denken, het nodige nazoekwerk te doen en de juiste vragen te stellen. Daardoor krijgen we kennis (Spr. 2:4, 5). Vervolgens moeten we inzien hoe die kennis aansluit bij wat we al weten en proberen te ontdekken wat we er zelf aan hebben. Op die manier gaan we het begrijpen (Spr. 2:2, 3). Ten slotte moeten we de dingen die we hebben geleerd, gebruiken en in ons leven toepassen. Dat is wijsheid (Spr. 2:6, 7).
Hoeveel religies zijn er die werkelijk de Bijbel gebruiken en toepassen zoals God het bedoeld.
Wij hebben respect voor alle mensen, ook voor andere religies en zullen nooit zelf oordelen zoals vroeger in bijvoorbeeld de Katholieke kerk wel gebeurde. Ik heb me een heel klein beetje verdiept in de geschiedenis van de Katholieke kerk. Nou ik kan je vertellen dat daar alles draait om macht en rijkdom. Bij Jehovah’s Getuigen vind je geen verschillen in rang en is iedereen gelijk. Bij ons worden er geen salarissen betaald, iedereen werkt vrijwillig en degene die op de kantoren van het Wachttorengenootschap werken doen dit ook vrijwillig. Ze krijgen eten en onderdak en een zakcent voor hun kleding e.d. En er word ook geen collectes gehouden, je mag geven als je wat missen kunt.
Dit kan ongemerkt gedaan worden.
Ook worden er bij ons geen menselijke tradities naar voren gebracht. Alles is in overeenstemming met de Bijbel, met wat God van ons verlangt, en natuurlijk zijn er ook bij ons vergissingen gemaakt, maar deze komen naar voren doordat men de Bijbel steeds beter gaat begrijpen. Daar is studie voor nodig. En ook bij ons zijn er heel vroeger personen geweest die in opstand kwamen.
Eind 1914 waren sommige Bijbelonderzoekers ontmoedigd omdat ze niet naar de hemel waren gegaan. In 1915 en 1916 werd het predikingswerk vertraagd door druk van buiten de organisatie. Erger nog, na de dood van broeder Russell in oktober 1916 ontstond er tegenstand van binnenuit.
Vier van de zeven bestuursleden van de Watch Tower Bible and Tract Society kwamen in opstand tegen de beslissing dat broeder Rutherford de leiding kreeg. Ze probeerden verdeeldheid te creëren onder de broeders. Maar in augustus 1917 verlieten ze Bethel. Hieruit blijkt dat God ervoor zorgt dat de organisatie rein blijft.
Er word niet voor niets een grondige studie van de Bijbel gemaakt. Maar in de meeste religies word gewoon vastgehouden aan menselijke zienswijzen en dat komt omdat volgens hun de Bijbel aangepast moet worden aan deze moderne tijd. Maar Gods zienswijze en wijsheid is ook voor deze tijd onveranderd en nog steeds nuttig. Degene die dat begrijpen, zien echt het nut van de Bijbel in deze tijd, en dat komt omdat God diegene helpt. Hij helpt echt geen organisatie of mensen die vasthouden aan eigen filosofieën (om de macht te behouden) zoals het Vaticaan.
Hoe kunnen ze van God heilige geest verwachten terwijl er al eeuwen lang dingen gebeuren die regelrecht tegen Gods woord ingaan.
Ik vindt het zo mooi, dat ik nu begrijp wat Jezus met zijn illustraties bedoeld. Ik ben dankbaar dat wij dat leren, omdat dat zo belangrijk voor ons is.
Jezus gebruikte een illustratie van het MOSTERDZAADJE, mag ik je uitleggen wat hij hiermee bedoelde?
Mattheüs 13:31, 32. Het zaadje is een afbeelding van de Koninkrijksboodschap die we prediken en ook van het resultaat ervan: de christelijke gemeente. Net zoals het mosterdzaadje, „het kleinste van alle zaden”, had de christelijke gemeente in het jaar 33 een klein begin. Maar niet lang daarna was de gemeente enorm gegroeid. Dat overtrof alle verwachtingen (Kol. 1:23). Dankzij die groei zouden „de vogels des hemels in zijn takken komen neerstrijken”. De vogels beelden oprechte mensen af die binnen de christelijke gemeente in geestelijk opzicht voedsel, schaduw en beschutting vinden. (Vergelijk Ezechiël 17:23.)
Waarom gebruikte Jezus deze illustratie? Hij gebruikte de indrukwekkende groei van een mosterdzaadje om de kracht te illustreren waarmee de Koninkrijksregeling zich uitbreidt, bescherming biedt en alle obstakels overwint. Sinds 1914 is de groei van het zichtbare deel van Gods organisatie echt verbluffend geweest! (Jes. 60:22) Degenen die ermee verbonden zijn, worden geestelijk goed beschermd (Spr. 2:7; Jes. 32:1, 2). Daarnaast is gebleken dat geen enkele tegenstand de groei van de christelijke gemeente kan stoppen (Jes. 54:17).
Wat leren we van de illustratie van het mosterdzaadje? Het kan zijn dat we misschien weinig onmiddellijke resultaten van de prediking zien, maar we kunnen volharden als we bedenken dat de Koninkrijksregeling alle obstakels kan overwinnen.
Noem jij eens een religie die zo wereldomvattende prediking organiseren en ondanks veel tegenstand in heel veel landen toch door gaan. Dat kan alleen als je Jehovah’s zegen hebt.
Beste Sophie zo dat was een stukje spirituologie, een nieuw wetenschap, die ik je onderricht. Geen woorden, al moet ik mij ook bedienen met woorden net als jij en anderen doen. Dat is menselijk niet waar?! Dat je reageert met dat je niet altijd reageert op mijn commentaar, omdat je wel wat beters te doen hebt, dat zou ik niet verwachten van iemand als jij die zo graag communiceert met andere mensen. Is dat niet een beetje arrogant en hoogvaardig gedrag?! Dat past niet bij Jehocah's Getuigen in al hun eenvoud en soberheid en onberispelijk gedrag naar buiten! mvg Co
Beste Sophie, de waarheid is een subjectief begrip, woorden zijn dat trouwens ook! Woorden zijn niet het meest betrouwbare communicatiemiddel, het is onderhevig aan misinterpretatie. Weet je wat wel betrouwbare communicatie is? Dat is de Goddelijke communicatie van gevoel en de ervaring. Deze communicatie verloopt anders dan de menselijke communicatie. God bedient zich bij voorkeur met gevoel en de ervaring meer dan met woorden. Gevoel is de taal van de ziel. Indien je wilt weten wat waar(heid) is voor jou, kijk dan hoe je erover voelt! In het diepst van je gevoel ligt je hoogste waarheid. Maar het is de kunst om tot die gevoelens door te dringen. God communiceert ook dmv gedachten. Gedachten en gevoelens zijn niet hetzelfde. Gedachten worden door beelden en voorstellingen voortgebracht door God. Daarom zijn gedachten veel effectiever dan woorden, ook bijbelse woorden en of woorden in andere zign 'heilige'door God geïnspireerde boeken zoals De Koran. Pas wanneer gevoelens, gedachten en ervaring niet werken bij mensen gebruikt God pas woorden. Nogmaals woorden zijn het minst effectief en betrouwbaar om iets over te dragen. Woorden staan open voor misinterpretatie en worden vaak verkeerd begrepen. Door jou door mij en door iedereen op Aarde! En hoe komt dat? Dat komt omdat woorden ZIJN. Woorden geven slechts uiting aan iets, het zijn geluiden, die staan voor gevoelens, gedachten en ervaringen. Het zijn slechts symbolen. Zij zijn niet de waarheid niet dat wat werkelijk(heid) is. Woorden kunnen wel helpen iets te begrijpen. Maar ervaringen staan toe iets te weten (kennis). Maar niet altijd kun jer ervaren. Dan zijn er andere instrumenten nl emoties en gedachten. Het probleem bij jou en je organisatie en trouwens dat geldt ook voor veel van onze medechristenen, want zo beschouw ik deze gerespecteerde gelovigen, is dat je en jullie zoveel belang hecht aan het woord van God en zo weinig aan ervaring of dat wat gebeurt. Woord van God wat feitelijk is woord over God! Door het negeren van de ervaring, wat komt omdat men daar te weinig waarde aan toekennen, neemt men zich een toevlucht tot woorden. Je ervaring en gevoelens vertegenwoordigen inruïtief wat je weet over iets of iemand. Woorden symboliseren hoogstens wat je weet en kunnen die kennis vaak door de war halen. En dat is wat gelovigen, ook Jehovah's Getuigen vaak doen overigens met de beste bedoeling. Veel woorden zijn door andreen (mensen) in naam van GOD uitgesproken. Veel woorden zijn niet rechtsstreeks door God uitgesproken, zelden. Er is groot verschil tussen Goddelijke boodschappen die mensen vaak negeren en informatie die andere bronnen hebben...! mvg Co
Beste sophie, ik heb mijn leven lang ontvankelijk de bijbel gelezen, die als het woord van God te boek staat, maar in werkelijkheid een menselijke interpretatie is van de door God geïnspireerde geschriften, zoals alle woorden = energie zijn geïnspireerd door God. En geen mens kan voor 100% de bijbelse waarheid vast stellen, want de bijbel vele malen herzien, vertaald en teksten veranderd en toegevoegd is volgens bijbelonderzoekers nog maar voor ca 5% authentiek! Dus hoe zo de bijbel het woord van God en welke bijbelvertaling bedoel je eigenlijk? En als je de bijbel leest dan zijn er teksten die geweld propageren en en God van liefde zal dat niet 'doorgeven' Die Jehovah is als je de bijbel goed en kritisch leest niet de meest liefdevolle persoon, om het maar eens zachtjes uit te drukken. Vernietigt bijna zijn éigen'schepping (zondvloed) laat bijna toe de zoon van Abraham te vermoorden, vermoordén en laat toe dat hij z'n bloedeigen zoon laat vermoorden aan het kruis en of martelpaal en dat om verzoening van de zonden en zondeval van Adam & Eva. Hoe gek en absurd om zulke dogma's te bedenken en nog erger ook nog in te geloven (loskoopoffer). Het is maar goed dat er miljarden mensen zijn die nog logisch, kritisch en hun gezonde verstand gebruiken om deze gewelddadigheden en tegenstrijdigheden te gaan geloven, bedacht door goedgelovige mensen in de oudheid, en achterhaald door voortschrijdende inzichten van hen die hebben vastgesteld dat teksten in de bijbel niet kloppen en elkaar tegenspreken. En jullie maar systematisch en methodisch zoeken naar logica! mvg CoMijn bibliotheek staat vol met bijbels, jehovah's Getuigen literatuur en boeken over de aller grootste getuige van God Jezus van Nazareth. Verdiep je ook eens in wie of wat de wel bestaande en of zijnde GOD is, en of Satan/duivel als persoon mvg Co Meijer
Door reactie als die van jou wordt het voor mij steeds duidelijker dat de Bijbel toch de waarheid zegt.
Wij moeten het gevaar niet onderschatten dat wij misleid worden wordt door vaak heel „overredende argumenten” van heel intelligente mensen. Wij moeten ons daarvoor beschermen net als de eerste-eeuwse christenen, door volledig te vertrouwen op wat de Bijbel leert.
Negatieve berichten en tegenstand verbaast ons niet. Wij verwachten zelfs dat hoe verder we ons in de laatste dagen bevinden en hoe intenser Satans woede wordt, hoe vaker zulke dingen zullen voorkomen Openb. 12:12. We kunnen blij zijn omdat dat een bewijs is dat Satans wereld niet lang meer zal bestaan.

Hoe bijzonder is het dat er voor een paar duizend jaar terug in de Bijbel opgeschreven is wat er onze tijd zou gaan gebeuren;

2 Timotheüs 3:1-5
3 Maar weet dit, dat er in de laatste dagen kritieke tijden zullen aanbreken, die moeilijk zijn door te komen. 2 Want de mensen zullen zichzelf liefhebben, het geld liefhebben, zullen aanmatigend zijn, hoogmoedig, lasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar, deloyaal, 3 zonder natuurlijke genegenheid, niet ontvankelijk voor enige overeenkomst, kwaadsprekers, zonder zelfbeheersing, heftig, zonder liefde voor het goede, 4 verraders, onbezonnen, opgeblazen van trots, met meer liefde voor genoegens dan liefde voor God, 5 die een vorm van godvruchtige toewijding hebben, maar de kracht ervan niet blijken te bezitten; en keer u af van dezen. 6 Want uit hun midden staan de mannen op die zich op sluwe wijze in huisgezinnen indringen en zwakke vrouwen als hun gevangenen wegvoeren die beladen zijn met zonden en door velerlei begeerten gedreven worden, 7 die altijd leren en toch nooit tot een nauwkeurige kennis van de waarheid kunnen komen.
8 Zoals nu Ja̱nnes en Ja̱mbres Mo̱zes weerstonden, zo blijven ook zij de waarheid weerstaan, mensen die volkomen verdorven van geest zijn, afgekeurd wat het geloof betreft. 9 Niettemin zullen zij geen verdere vorderingen maken, want hun uitzinnigheid zal allen zeer duidelijk zijn, zoals ook de uitzinnigheid van die twee mannen duidelijk is geworden. 10 Maar gij hebt mij nauwgezet gevolgd in mijn leer, mijn levenswandel, mijn voornemen, mijn geloof, mijn lankmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding, 11 mijn vervolgingen, mijn lijden, de soort van dingen die mij in Antiochi̱ë, in Iko̱nium, in Ly̱stra zijn overkomen, de soort van vervolgingen die ik heb doorstaan; en toch heeft de Heer mij uit alle bevrijd. 12 Trouwens, allen die met godvruchtige toewijding in vereniging met Christus Jezus wensen te leven, zullen ook vervolgd worden. 13 Maar goddeloze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan, terwijl zij misleiden en worden misleid.
14 Blijft gij echter in de dingen die gij hebt geleerd en waarin gij door overtuiging zijt gaan geloven, daar gij weet van welke personen gij ze hebt geleerd 15 en dat gij van kindsbeen af de heilige geschriften hebt gekend, die u wijs kunnen maken tot redding door middel van het geloof in verband met Christus Jezus. 16 De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten, streng te onderrichten in rechtvaardigheid, 17 opdat de mens Gods volkomen bekwaam zij, volledig toegerust voor ieder goed werk.

Hieronder volgen enkele van de vele uitspraken van hoogleraren en critici in de Bijbelse literatuur:

„Een personage dat zo origineel, zo volleerd, zo onveranderlijk beginselvast, zo volmaakt, zo menselijk en toch zo hoog boven alle menselijke grootheid verheven is, kan geen bedrog en ook geen fictie zijn. . . . Er zou iemand groter dan Jezus voor nodig zijn om een Jezus uit te denken.” — Philip Schaff, History of the Christian Church.

„Dat enkele eenvoudige lieden in één generatie een zo machtige en boeiende persoonlijkheid, een zo hoogstaande ethiek en zulk een inspirerend beeld van menselijke broederschap zouden creëren, zou een veel ongeloofwaardiger wonder zijn dan welk wonder uit de Evangeliën ook.” — Will Durant, Caesar en Christus.

„Het lijkt onbegrijpelijk dat een wereldomvattende religieuze beweging op gang gebracht zou kunnen zijn door een niet-bestaand persoon die, als het antieke equivalent van een reclamestrategie, is verzonnen. Veel onmiskenbaar werkelijk bestaande mensen hebben namelijk getracht een geloof te stichten maar zijn hier niet in geslaagd.” — Gregg Easterbrook, Beside Still Waters.

’Als literatuurhistoricus ben ik er absoluut van overtuigd dat wat de Evangeliën ook mogen zijn, ze niet als legenden aangemerkt kunnen worden. Ze zijn niet kunstig genoeg opgezet om legenden te zijn. Het grootste deel van het leven van Jezus is ons onbekend, en niemand die een legende construeert, zou zo’n omstandigheid toelaten.’ — C. S. Lewis, God in the Dock.

Kijk eens op wikipedia
PROFESSOR E. M. BLAIKLOCK

Ik vind het prima dat jij op mijn pagina’s reageert maar wij zullen het waarschijnlijk nooit eens worden.
Dus mocht ik soms niet reageren op jou reacties dan is dat omdat ik mijn tijd dan beter kan besteden.

Maar toch goede vrienden!

Sophia

www.jw.org/nl
Beste Sophie, ik heb geen vooroordelen aangaande Jehovah's Getuigen leer & Organisatie. Ik probeer alleen jullie opvqattingen te relativeren. Immers allerlei voorspellingen in het verleden zijn niet uitgekomen 1914,1918,1925,1974 en ga zo maar door! Niemand kan de toekomst voorspellen, ook de schrijvers niet van de bijbel, zelfs zij niet! En trouwens de natuurwetenschappen hebben uitgerekend dat de Zon voor de helft haar energie heeft opgebruikt en dat over ca 7 miljard jaar de Aarde zal worden ópgeslokt'door de Zon met al de andere planeten in ons Zonnestelsel. Dus wat nu dat de Aarde eeuwig zal blijven bestaan. En ga nu ook eens na wat de overeenkomsten zijn met medechristenen wie jullie veroordelen als zou Satan/duivel achter medechristenen zitten en alles wat er negatief gebeurt in de wereld. Over vooroordelen gesproken! Jullie maken je zelf belachelijk, en met jullie ook andere religieuze groepen zoals de Mormonen met hun valse profeet Smith en z'n nooit gevonden gouden platen! Gebruik nu eens jullie gezonde verstand en probeer niet steeds teksten in de bijbel systematisch en methodisch bij elkaar te zoeken om zo jullie gelijk (waarheid) vast te stellen. Alles wat jullie beweren is gebaseerd op menselijke interpretatie van het woord van de bijbel over een God, Jehovah die niet werkelijk als persoon bestaat noch Satan/Duivel ook al een gedachte en versimpeling van een personificatie. Ook de hel, noch de hemel als verblijfplaatsen van ongelovigen en of gelovigen is een illusie, fantasie van de vroegere staatskerk onder de Romeinse keizer Augustinus. Als jullie je willen spiegelen aan het werk van 'de eerste christenen'in handelingen der Apostelen, wees dan solidair met mensen die onderdrukt worden, honger en armoede lijden. En wees ook eens eerlijk en oprecht als het gaat om hoe om te gaan met vrede en gerechtigheid, met oorlog en verschuil je niet achter mensen die voor de vrijheid hebben gevochten, waar ook jullie nu van profiteren. En tot slot doe nou niet alsof jullie ín de waarheid'zijn en niet van deze wereld. Ga dan op een onbewoond eiland zitten met de ca 5 miljoen slachtoffers van zogeheten door jullie Besturend lichaam en Wachttorengenootschap uitgedachte doctrines die tot nu toe niet zijn uitgekomen. Het Koninkrijk van God komt, dat is voor mij zeker, maar dat gebeurt alleen met inspanning van zij die daar op Aarde hard aan werken op alle niveau's en niet zij die alleen maar kritiek hebben op hun medemensen en medechristenen. Wie zijn jullie wel werkelijk? Denk daar eens over na en wordt eens bescheiden en erken dat jullie niet de wijsheid in pacht hebben, net zo min als ik dat heb! Zoek positieve overeenkomsten met je medechristenen, veroordeel ze niet en niemand op dat jullie niet zelf veroordeeld worden en met jullie die Wachttorenkliek in Brooklyn NY VS, welke niet anders is dan een theocratisch 'vaticaan'van uitsluitend 'wijze'mannen die zelf geloven in de waarheid te zijn, maar nog moeten leren te relativeren en bescheiden te blijven. Lees mijn artikelen over Jehovah'ws Getuigen eens goed en leer er van. Ik heb zowel jullie literatuur als ook literatuur buiten jullie organisatie bestudeerd. Het is maar dat je het weet! mvg Co
Beste Sophie, in de komende tijd ga ik een aantal artikelen wijden aan de leer & organisatie van Jehovah's Getuigen. Ik hoop hiermee een kritische bijdrage te leveren en mensen het besef bij te brengen hoe om te gaan met bijbels gerelateerde opvattingen van deze 'christelijke'getuigenisbeweging. De artikelen zijn terug te vinden in 'Teleskoop Magazine'op Plazilla.
Oké, ik ben benieuwd en zal het zeker lezen.

Misschien heb je dan iets aan onze site

www.jw.org/nl

Als jij ons als Jehovah’s Getuigen wil bekritiseren, dan zul je toch eerst de Bijbel met een ontvankelijk geest moeten lezen.
Het is belangrijk de Bijbel met een ontvankelijke geest te lezen.
Een sluier van vooroordeel of vooropgezette ideeën zoals jij die hebt kan het moeilijk maken de Bijbelse waarheid te begrijpen.

Jij beschrijft de Bijbel als een menselijk boek, met menselijke zienswijzen, waarvan vele elkaar tegenspreken en geen onfeilbare gids is die ons laat zien hoe we moeten leven. Iemand die de Bijbel als een heel menselijk boek zou lezen, is geneigd zijn raad of beginselen die hem niet aanstaan naast zich neer te leggen.
De Bijbel moedigt ons er juist toe aan ons grondig in de inhoud ervan te verdiepen. Over de Bereeërs in Paulus tijd wordt gezegd: „Zij namen het woord met de grootste bereidwilligheid des geestes aan en onderzochten dagelijks zorgvuldig de Schriften of deze dingen zo waren” (Handelingen 17:11).
Misschien moet jij je eerst ontdoen van de sluier van vooroordeel of kritiek die je begrip kan vertroebelen.
Lees Gods Woord met een onbevooroordeelde instelling, met de wens de fascinerende boodschap van de Auteur te weten te komen. Dan zal er een wereld voor je open gaan en zal je misschien i.p.v. kritiek meer lof krijgen voor het Woord van God.

Sophia