Waar zijn onze rechten van de mens?

Door gepubliceerd op Tuesday 06 January 10:42

Waar zijn onze rechten van de mens?

e78b4680bc0761a36d1dca6bb7b91d95_medium.

Mensenrechten worden toegekend aan elk individu, ongeacht hun nationaliteit en religie. Deze staan ​​bekend als de mensenrechten, en ze zijn er op gericht dat elk individu gewaarborgd wordt van het recht op een waardig en welvarend leven


Mensenrechten zijn gelijke en onvervreemdbare rechten van een persoon, die inherent te wijten zijn aan de enige reden dat hij of zij menselijk is. De universele rechten van de mens die onder leiding van Eleanor Rooseveldt is opgesteld verleent de fundamentele rechten van alle mensen. Deze verklaring werd aangenomen op 10 december 1948. Individuele landen hebben hun eigen codes betreffende de mensenrechten maar met de gruwelen van de Holocaust nog in onze geheugens werd de tussenkomst van de VN cruciaal.Mensenrechten Artikel 1

 recht op gelijkheid

502617a03ac64b76a521c78b81ef42f1_medium.

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.


Artikel 2

vrijwaring van discriminatie

7a69ae0c7661aeee88d1a28c60325b2e_medium.

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

b67d6a91167dbcb645fe7233c27da48d_medium.
Verder zal geen onderscheid worden gemaakt op basis van de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, of het trust-, of niet-zelfbesturende of onder een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.Artikel 3

Recht op persoonlijke veiligheid

Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

902c564e5ae1299feb35e590e0038786_medium.


Artikel 4 - vrijheid van slavernij

844db5852717dcfd46ca8fabf30f0467_medium.

Niemand zal worden gehouden in slavernij of horigheid slavernij en slavenhandel is verboden in al hun vormen.


Artikel 5

Vrijheid Van onmenselijke behandeling

2b7c80d9db828b2dbad3c9188213e99e_medium.

Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

 


Artikel 6

 Recht op wettelijke erkenning

681603f81e652694cb725cc09133c5dc_medium.

Iedereen heeft het recht om te worden erkend als een persoon voor de wet.


Artikel 7

Het recht op gelijkheid voor de wet

3cafd221191d440c44ff4c694ceadf1e_medium.

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke.

 


Artikel 8

Recht te verhelpen door de bevoegde rechtbank

d000034f5e0feb755b0df50536834cdf_medium.

Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen schenden van de fundamentele rechten die door de Grondwet of wet aan hem zijn toegekend.


Artikel 9

 vrijheid van willekeurige gerechtelijke stappen

858cb37b1d09110b27cd41904d22a78a_medium.

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.


Artikel 10

 recht op eerlijke openbare hoorzitting

96be71b9198b1b08d74235d13298770d_medium.

Iedereen heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het ​​vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en van alle tegen hem ingestelde strafvervolging.


Artikel 11 

Recht te worden beschouwd Onschuldig tot schuldig bevonden

cb4df31daca029cb98a2ece4d68c5531_medium.


Een ieder die een strafbaar feit heeft gepleegd heeft het recht om voor onschuldig te worden gezien totdat zijn schuld krachtens de wet in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen voor zijn verdediging, zijn toegekend .Artikel 12

Vrijheid Van Interferentie

efac50aa03e037562774015d352df956_medium.

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer en goede naam. Een ieder heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting.


Artikel 13

recht op vrij verkeer

a5074e460ecee9839faf83876ab08c74_medium.

Een ieder heeft recht op vrijheid van verkeer en verblijf binnen de grenzen van elke Staat. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, en terug te keren naar zijn land .Artikel 14

Recht op asiel van vervolging

95097bd3f4838c9d2517d92b871d4c35_medium.

 Een ieder heeft het recht om asiel te zoeken en te genietenArtikel 15

Recht op een nationaliteit

e43d1be894e8ff4b24f32d31b6de3d32_medium.

 Een ieder heeft recht op een nationaliteit.  Niemand mag willekeurig worden beroofd van zijn nationaliteit, noch het recht om zijn nationaliteit te veranderen mag worden geweigerd.Artikel 16

Recht tot een Huwelijk

78525f3e107a8de3219604c58a22a16f_medium.

Mannen en vrouwen van huwbare leeftijd, zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.

Een huwelijk kan slechts met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten worden ingevoerd.

14d1ecc8841882da08a7d045daf00a59_medium.

Het gezin is de natuurlijke en fundamentele kern van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.
Artikel 17

recht op eigendom

5121d4d56d9c7d2d79c43f3d5df7f3db_medium.


Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen. Niemand mag willekeurig worden beroofd van zijn eigendom.Artikel 18

Vrijheid van geloof

dce4d0c9adc963262444b21d365170b2_medium.

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging, en de vrijheid te veranderen - hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als privé - leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, de praktijk, eredienst en de inachtneming.


Artikel 19

 Vrijheid van meningsuiting

f6f1429e7ffdc2582207b7fa23621ee2_medium.

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting; Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren zonder inmenging en te zoeken, informatie en ideeën te ontvangen en door te geven via alle media en ongeacht grenzen.


Artikel 20

recht op vreedzame vergadering en vereniging

29097f805b1d63743a989ce3e93353cd_medium.

Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.  Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging.Artikel 21

Recht op deelname aan de regering

0ec338d0e1ca01c9845c0970daf41b47_medium.

Een ieder heeft het recht om rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers deel te nemen aan het bestuur van zijn land. Een ieder heeft het recht op gelijke toegang tot de overheidsdiensten van zijn land.

De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en worden gehouden bij geheime stemmingen of volgens gelijkwaardige vrije stemprocedures.
Artikel 22  recht op sociale zekerheid

018df2f86f12a18da279e582e4718faf_medium.
Een ieder heeft als lid van de samenleving, heeft het recht op sociale zekerheid en heeft er aanspraak op. Iedereen heeft recht op sociale rechten en culturele rechten die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid.

 

Artikel 23

 recht op werkgelegenheid

ccd8a3c3a55296a3fd27756039dbf928_medium.

Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtvaardige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft het recht om gelijk loon voor gelijk werk.Iedereen die werkt heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, zodat hij kan zorgen voor zichzelf en zijn gezin en een menswaardig bestaan kan leiden. Iedereen heeft het recht om zich aan te sluiten bij vakbonden voor de bescherming van zijn belangen.
Artikel 24 - Recht op rust

1d6b24bdf002a0fd53341b5666ab5b1c_medium.

Een ieder heeft recht op rust en vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.


Artikel 25

recht op adequate levensstandaard

Een ieder heeft recht op een levensstandaard die toereikend is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder begrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten , en het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, in omstandigheden onafhankelijk van zijn.

       589dee49fd4f764948cf8a230a518914_medium.

Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al in of buiten het huwelijk, geniet dezelfde sociale bescherming.Artikel 26

 Recht op Onderwijs

5d54915bf68fed14422c29e128c6b12d_medium.

Een ieder heeft recht op onderwijs. Het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Technische en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld en het hoger onderwijs zal openstaan ​​voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.

Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal zorgen voor de handhaving van de vrede. De ouders hebben het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen voor hun kinderen.Artikel 27

 Recht op deelname aan en genieten van de cultuur van een Gemeenschap

95c1693da0af9aa8307d3fee5bab08fb_medium.

Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.

Iedereen heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.


Artikel 28

Recht tot realisatie van deze verklaring

cf67368ceaa1fdd8b8b543bf1833445b_medium.

Ieder heeft recht op een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en uiteengezet in deze Verklaring vrijheden ten volle kunnen worden gerealiseerd.

 


Artikel 29

 Taken Om Gemeenschap

                      65f852f8a255f7f420a1f3c24bab25bb_medium.
Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is. Bij de uitoefening van zijn rechten en vrijheden, zal iedereen zijn slechts onderworpen aan de beperkingen zoals bepaald door de wet, uitsluitend voor de verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische samenleving.

Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval in strijd met de doeleinden en beginselen van deze mensenrechten.Mensenrechten worden geschonden wereldwijd terwijl ze eigenlijk voor elk mens beschikbaar zouden moeten zijn. Deze rechten hebben alles te maken met gerechtigheid, vrede wederzijds respect en bovenal waardigheid.

8b48eef147139b9f5945a88f08125063_medium.

 

Schending van deze mensenrechten varieert van oorlogen tot genocide´s, pesterijen op het werk en alles wat er tussen valt. De Verklaring van de rechten van de Mens was om te beginnen opgesteld na de verschrikkelijke genocide op het Joodse volk door de Nazi´s.

 

 

Honger, gebrek aan medische voorzieningen, gebrek aan voedsel, marteling, mensenhandel, kindermisbruik en seksueel geweld vallen allemaal onder de noemer schending van mensenrechten. Indien wij als volk niet meer vrij kunnen spreken, kranten kunnen drukken, artikelen kunnen schrijven of bewegen blokkeert men onze mensenrechten. Wetten tegen homoseksualiteit schenden ook de mensenrechten en vrouwen molesteren ook.

3b048820acb294090b9a107f5f42cb43_medium.

Een absolute schending van mensenrechten is de mishandeling jegens vrouwen. Vrouwen worden wereldwijd nog het recht ontzegt op onderwijs of om baby´s te krijgen die ze zelf willen hebben uit liefde.

Kindermishandeling ook zo´n schending waarbij kinderen kinderarbeid moeten verrichten, lichamelijk of geestelijk worden mishandeld of geestelijk. Kinderarbeid is een schending van de mensenrechten, het neemt de vrijheid en vreugde uit kinderlevens weg. Ze hebben geen onderwijs en sterven vaak op jonge leeftijd.

 

We zijn allemal gelijk geboren, we willen geen discriminatie, we hebben recht op leven zonder slavernij en martelingen. Mensen hoeven niet onterecht vast te zitten in een cel vanwege een verkeersboete en we moeten vrij kunnen bewegen waar we maar willen. We moetne en gezin kunnen stichten in alle landen, we hebben recht om vrij te denken en onze mening te verkondigen. We mogen ook pubkliekelijks amen komen zodner dat er een golf van politiegeweld over ons komt. 

Laat ze niet nog verder gaan dan ze al hebben gedaan en verdedig de rechten van de mens die eignelijk nooit mogen worden weggenomen waar ook ter wereld.

 

e20dcffb99a857320c49e158416776b1_medium.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Het recht hebben hebben we allemaal... het recht krijgen is een ander verhaal.
De wetten bedreigen de rechten... de rechten zijn geen recht meer maar privileges..... die moet je verdienen. Hoe je die moet verdienen? Door precies te doen zo als een slappe burger betaamd... ogen dicht... mondje dicht.... oortjes dicht. Deze heeft dat recht volgens bovenstaande wetten en regels vergooid... ik maak mijn eigen wetten en heb het recht zelf verworven door de belangrijkste wetten van allemaal te hanteren. De wet van moeder natuur. Alles en iedereen is gelijk... ;-)

<3