Het verschil tussen Jezus en Satan

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Monday 08 December 15:17

     Het komt regelmatig voor dat mensen van de wereld en soms zij, die in de dienst des Heren zijn, sterk onder de indruk komen van de werken van Satan die geopenbaard worden door parapsychologen en gebedsgenezers. Christus onderwees dat Satan de macht heeft de lichamen van mannen en vrouwen te binden en ze erg te kwellen. (Lucas 13:16.) Geloofd u dat Satan de lichamen van hen die hij gebonden had ‘los kan maken’ en dus de mensen voor de gek kan houden door ze te laten denken dat zijn zaakwaarnemers grote macht hebben? Broeder Joseph F. Smith onderwees dat: “Indien Satan de macht heeft om lichamen te binden, hij zeer zeker de macht heeft om ze los te maken.” (Antwoorden op evangelievragen, deel 1 blz. 178.) Dit verklaart hoe Satans dienstknechten weleens genezingen en wonderen kunnen verrichten.

                                     

     Ik ben een keer bij zo’n gebedsgenezingdienst aanwezig geweest en wat mij opviel was de enorme stroom mensen die voor genezing in aanmerking wilde komen. Wat mij ook opvalt, is het feit dat er slechts een keer in de drie maanden, na zo’n 12 gebedsgenezingdiensten, een of twee genezingen bekend worden gemaakt. Het is eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat. Met de diagnoses van specialisten ben ik ook nogal sceptisch geworden. Ik ken een geval van een vrouw van 64 jaar die last had van een van haar heupen. Toen zij bij de specialist kwam was zijn diagnose dat er een nieuwe heup geplaatst moest worden. Toch was die vrouw niet te stoppen in het afleggen van lange fietsroutes, als oppasser verstoppertje spelen met de kleinkinderen, het werken als verpleegster in een demente bejaarden tehuis, lange wandeltochten en haar huishoudelijke taken. Zij had een gezonde man in huis maar ging zelf op de ladder staan om een rozenstruik te snoeien en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Die vrouw ging niet naar een dergelijke gebedsgenezingdienst en had er ook helemaal niets te zoeken maar het zegt wel iets over plotselinge genezingen.

                           

      In de Schriften staan veel beschrijvingen van hoe de Heiland de belasten genas. Hij liet de blinden zien, de doven horen, genas de verlamden, verschrompelden of verminkten, reinigde de melaatsen en wierp onreine geesten uit. Vaak lezen we dat degene die van deze fysieke kwalen werd genezen, ‘behouden’ werd (zie Matteüs 14:36; 15:28; Marcus 6:56; 10:52; Lucas 17:19; Johannes 5:9).

                                                                                       

          Maar terwijl Jezus velen van lichamelijke ziekten genas, onthield hij hen die verlost wilden worden van andere kwalen, zijn genezing evenmin. Matteüs schrijft dat Hij onder het volk elke ziekte en kwaal genas (zie Matteüs 4:23; 9:35). Grote menigten volgden Hem en ‘Hij genas hen allen’ (Matteüs 12:15).

                                                                              

     Toen de Heiland in de nieuwe wereld aan de rechtschapenen verscheen, riep Hij mensen die verlamd of blind waren, of die andere lichamelijke kwalen hadden, op om naar voren te komen. En diezelfde uitnodiging deed Hij aan hen ‘die op enigerlei wijze lijdende waren’ (3 Nephi 17:7).

                      

‘Brengt hen hierheen’, zei Hij, ‘en Ik zal hen genezen’ (vs. 7). In het Boek van Mormon staat dat de menigte ‘allen, die op enigerlei wijze lijdende waren’ hen naar voren brachten (vs. 9). Onder hen moeten zich mensen bevonden hebben met allerlei lichamelijke, emotionele of mentale kwalen zoals wij die tegenwoordig ook hebben. En de Schrift getuigt: Jezus ‘genas hen, ja, ieder van hen’ (vs. 9). En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.  

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Jezus is de redder! En de beste van de hele wereld.
Gebedsgenezers in de christenheid en in sommige niet-christelijke godsdiensten beweren wonderbare genezingen te verrichten. Toch waarschuwde Jezus zelf nadrukkelijk voor personen die zouden beweren in zijn naam veel wonderen gedaan te hebben. Hij zou tegen hen zeggen: „Ik heb u nooit gekend; verdwijn uit mijn ogen, boosdoeners” (Mattheüs 7:22, 23, Groot Nieuws Bijbel).
Al lang voor dat Joseph F. Smith, zoals jij zegt in het boek van Mormon, schreef was er in de Bijbel al geschreven over de genezingen die Jezus verrichtte. Door dat Bijbelse verslag te vergelijken met de methoden van hedendaagse gebedsgenezers is het niet moeilijk vast te stellen of de moderne gebedsgenezing van God komt.
Jezus gebruikte genezing nooit als een middel om volgelingen of een groot publiek te trekken. Integendeel, een aantal genezingen verrichtte hij buiten het gezichtsveld van anderen. Vaak zei hij tegen degenen die hij had genezen niemand over het wonder te vertellen (Lukas 5:13, 14).
Jezus bracht nooit iets in rekening voor zijn wonderen (Mattheüs 10:8). Zijn pogingen tot genezing slaagden ook altijd. Alle zieken die naar hem toe kwamen, werden volkomen genezen, en de genezing was niet afhankelijk van hun mate van geloof (Lukas 6:19; Johannes 5:5-9, 13). Jezus wekte zelfs de doden op! Lukas 7:11-17; 8:40-56; Johannes 11:38-44.
Hoewel Jezus die wonderen verrichtte, lag de nadruk bij Jezus’ bediening niet op het bijeenbrengen van bekeerlingen door emotionele bijeenkomsten waar wonderen werden verricht. In plaats daarvan was zijn voornaamste werk de prediking van het goede nieuws van Gods koninkrijk. Jezus organiseerde zijn volgelingen om makers van discipelen te worden en anderen te onderwijzen over de hoop op volmaakte gezondheid onder Gods koninkrijk (Mattheüs 28:19, 20).
Sommigen van Jezus volgelingen uit de eerste eeuw hadden speciale gaven van genezing, maar die zouden ophouden (1 Korinthiërs 12:29, 30; 13:8, 13). Ware christenen zijn in deze tijd niet te herkennen aan daden van genezing, maar aan de band van zelfopofferende liefde (Johannes 13:35). De hedendaagse gebedsgenezing heeft geen echte familie voortgebracht van christenen uit alle rassen en met uiteenlopende achtergronden die door zo’n liefde verbonden zijn.
Gods ware volgelingen zijn verenigd door zo’n sterke band van liefde dat ze weigeren elkaar, of wie dan ook, nadeel te berokkenen, zelfs tijdens de hevigste menselijke conflicten. Ze staan er wereldwijd om bekend dat ze een liefde als die van Christus tentoonspreiden. Het verenigen van mensen met uiteenlopende raciale, nationale, culturele en etnische achtergronden is in feite een wonder en wordt alleen mogelijk gemaakt door Gods heilige geest.