Wat als kinderalimentatie niet wordt betaald

Door Spinsel gepubliceerd op Tuesday 12 August 17:30

0deaeb0fae7e6577d39d4d1ff04c24ea_1407860Er zijn twee verschillende uitgangsposities. Zo kunnen beide ouders afspraken hebben gemaakt over de kinderalimentatie welke niet tijdens de rechtszitting zijn opgenomen in de beschikking en er is een mogelijkheid dat deze alimentatie wel door de rechter is vastgesteld, en er dus een officiële beschikking is.

Wanneer de afspraken over de duur en de hoogte van de kinderalimentatie is bepaald tijdens de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank dan is er spake van een rechtelijke beschikking en dan is er een zogenaamde 'executoriale titel'  voor de kinderalimentatie. Dit is de originele beschikking van de rechtbank die u herkend aan de stempel bovenaan met 'In naam der koningin'.  Door middel van deze rechterlijke beschikking kunt u via de deurwaarder of via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) . Een gerechtelijk bevel is hier niet voor nodig. Toch is het niet altijd zeker dat de achterstallige kinderalimentatie betaald wordt. 

Zelf aan de slag
Natuurlijk hoeft er niet gelijk een deurwaarder of het LBIO ingeschakeld te worden. Soms is het raadzaam om eerst zelf de alimentatieplichtige ouder eraan te helpen herinneren door schriftelijke betalingsherinneringen te sturen. Dit komt vaak de onderlinge relatie ten goede. Echter stel altijd in de herinneringen een betalingstermijn vast en stuur er niet meer dan twee. 

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
Wanneer de achterstand van de kinderalimentatie meer dan een maand oud is dan kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) de inning van de kinderalimentatie overnemen. Toch moeten er aan andere voorwaarden worden voldaan: 

  • de te betalen kinderalimentatie moet door de rechter zijn vastgesteld
  • de betalingsachterstand moet minimaal €10,-- zijn
  • de betalingsachterstand niet ouder is dan zes maanden
  • de ex-partner moet schriftelijk op de hoogte zijn gebracht op welk bankrekeningnummer de verschuldigde kinderalimentatie betaald moet worden

De dienstverlening van het LBIO is gratis, echter betaald de ex-partner wel een verhoging op de achterstallige kinderalimentatie. Deze vergoeding wordt ook wel opslagkosten genoemd.


De deurwaarder of advocaat
In plaats van het LBIO kan ook een deurwaarder of een advocaat worden ingeschakeld.  Wanneer gesproken wordt over kinderalimentatie waarvan de vordering ouder is dan zes maanden is dan is een deurwaarder of een advocaat de enige optie. Om te kijken of de alimentatieplichtige ouder bereidt is vrijwillig te betalen, zal de deurwaarder of advocaat eerst een aanmaning sturen. In sommige gevallen is deze aanmaning al voldoende om de betalingen van de onderhoudsbijdrage weer op gang te krijgen. Wil de alimentatieplichtige ouder niet vrijwillig meewerken aan de betaling dan kan de deurwaarder of advoctaat overgaan tot zogenaamde executiemaatregelen. Onder deze maatregelen worden verstaan de verkoop van een auto of huis of het leggen van een beslag op spaartegoeden of loonbeslag. Het is aan te raden om de rechtsvordering van achterstallige  kinderalimentatie via de advocaat te laten lopen welke ook de echtscheidingsprocedure heeft gedaan. Deze is op de hoogte van de gemaakte afspraken en heeft vaak tariefafspraken met een deurwaarderskantoor.

Succes verzekerd?
Toch zijn de incassobemoeienissen niet altijd succesvol. Soms kan een deurwaarder of advocaat geen aanspraak maken op de bezittingen of inkomsten van de alimentatieplichtige ouder. Bijvoorbeeld wanneer er geen officieel adres achterhaalt kan worden. In andere gevallen zijn er andere schuldeisers die volgens de wet meer voorrang hebben dan de kinderalimentatie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de belastingdienst. Wanneer een alimentatieplichtige ouder onvoldoende inkomen heeft, bijvoorbeeld een inkomen gelijk aan of onder de bijstandsnorm is er ook vaak geen inning mogelijk. Overigens betreft het hier wel over officieel inkomen. 
Let wel op, want wanneer een vordering via de deurwaarder of een advocaat verloopt dan is de eiser verantwoordelijk voor de kosten die gemaakt zijn wanneer de kinderalimentatie niet geïnd kan worden.

Afspraken niet vastgelegd
In sommige gevallen zoals, bij zogenaamde flitsscheidingen zijn afspraken over de hoogte van de kinderalimentatie niet vast gelegd. Om dan toch tot invordering van de kinderalimentatie over te gaan dan is het nodig om deze vordering bij rechte vast te laten zetten. Dit zal via de rechter moeten gebeuren. Dan wordt er een gerechtelijk bevel verkregen voor de invordering van de kinderalimentatie. Overigens gaat de kinderalimentatie voor de gewone alimentatie. Voor deze procedure is het inschakelen van een advocaat noodzakelijk.

Verzoek tot verlaging
De beslissing om met de kinderalimentatie te betalen te stoppen kan nooit door de alimentatieplichtige ouder alleen gedaan worden. Daarvoor is de instemming nodig van de andere ouder of van het jongmeerderjarig kind (tussen de 18 en 21 jaar) nodig. Wanneer er geen wederzijdse overeenstemming is bereikt dan zal de kinderalimentatie moeten worden doorbetaald. Om te stoppen zal de alimentatieplichtige ouder naar de rechter moeten gaan om de hoogte van de kinderalimentatie te wijzigen. Wanneer de hoogte van de kinderalimentatie verandert moet worden via de rechtbank dan dient de alimentatieplichtige ouder een advocaat in te schakelen.

Verjaring
Het is aan te bevelen om een rechtsvordering op een geldsom jaarlijks te herinneren. Wanneer dit niet het geval is zal de rechtsvordering op een geldsom, zoals de niet-betaalde kinderalimentatie komen te verjaren. Er moet dus altijd in een termijn van vijf jaar moeite worden gedaan om de achterstallige bedragen te innen.    
Rechtsvorderingen op het betalen van een geldsom, zoals het verhalen van niet betaalde kinderalimentatie verjaren na vijf jaar. Wanneer er in vijf opvolgende jaren niets is gedaan om de geldvordering te innen dan bestaat de mogelijkheid dat u de achterstallige alimentatie van meer dan vijf jaar geleden niet meer kunt innen. De verjaring kan in sommige gevallen worden geschorst of gestuit.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.