Titel

Door Johanenjannievanklinken@kpnmail.nl gepubliceerd op Tuesday 15 July 18:15

alles heerst

Vele dingen vele dingen nemen toe , en vreemd genoeg ..niemand weet hoe..?

Kijk naar de hemel morgens vroeg of in de avond laat ,de drukte van de aarde tekent zich af met dikke kruislingse strepen ,naar alle windrichtingen toe , ook in de lagere sferen neemt het vliegverkeer toe , maar vooral op onze planeet zelf zie je in sommige steden de straat niet meer wegens de hoeveelheid voeten , de menselijke voet staat in het stof en boven het stof ,ja tot aan de meest verborgen on ontdekte horizon van de ruimte , wij willen met onze ondekkings drift alles tot in de verste toekomst toe heersen , soms wel door middel van zeer extreme gevaarlijke wetenschappelijke onderzoeken , de kleinste ukkepuk in de box of kinder wieg begint er al mee, kleuren trekken het prilste verstand uit de nevelslaap van de geboorte  en als betovert door de ruimte om ,vallen al de eerste wijde wereld smaakjes recht in het oog , van deze kleinste eet en weet grage ontdekkertjes , vooral als mensen ouder worden , grijpt de kracht van wil en inerresse samen , en de sterkte van weten doen en kunnen neemt ,

in wonderlijke mate toe , netzolang totdat alles van uit het binnenste over het buitenste de baas is , want zoals een zee nooit verklapt waar haar sterkste stroom een aan vang neemt , zo ook kan elke mens tendiepste niet anders doen dan zich te houden aan de standaard wetten van zijn innerlijke natuur ,in geest ziel en lichaam beiden , de zee verraad niet de oorsprong van haar krachtige stromen , maar zij bewijst wel haar ontzagwekkende heersende kracht van eeuwige energie .

het allerzwakste bloemen blad is sterker dan de grootste reus onder de mensen , want er is niet een mens die macht heeft over de wereld van zijn eigen innerlijke en wezenlijke zijn....er is geen mens die sterker is dan de grenzen en bakens van zijn eigen wils kracht , waarom wel omdat alles in dit leven heerst ,als de bloem zijn bladeren sluit , kan de bij nooit bij haar zoetigheid komen , als de wind haar adem verandert , kan de beste zeiler niet onverandert door varen , als de geldstromen worden gegrepen door de blokkade van onbeheerste macht en wellust op hoog economisch nivo , .....als de onderlinge tolerantie van mens tot mens zo waanzinnig hoog word opgevoerd , tot in de dwaasste werkelijkheid van pure innerlijke geest en ziels verkrachtende geestelijke waarheid van duivelse chaos ,en geheel nationale verwoesting van beschaving . dan heerst alles over alles ,totdat het einde er plotseling zal zijn , .....dan wanneer God zelf De aller eerste en laatste Heerser der ganse Mensheid zal verschijnen .....ja nu nog heerst alles schijn baar over alles ....dan zullen al de stofjes der aarde , waaronder al de volken zijn samen gesteld onder de Grote Heerser van alles en boven alles geoordeelt worden , In de tijdloze eeuwigheid zal De grote richter en Rechter de mens oordelen de koning en de bedelaar ...worden allen voor God gebracht , ....nu leven en sterven wij nog onder het toenemend gewicht van de tijd in het hier en nu , wij vragen ons vaak veel af , hoe kan het zo gaan dat alles onder last en zaak toeneemd van dag tot dag van week tot week van jaar tot jaar,

wij zoeken de oorzaak buiten ons , maar beseffen niet nooit of werkelijk ,dat wij zelf het wezenlijk merk dragen van het grote algemeen wereldse verval der tijden ,

Dat wij toch wakker worden uit onze droom , Het oude patroon van ons leven moet worden verlaten , de vroegere liefde van het heersende overheersende eigen ik moet worden gedood in een weg die altijd oorlog tegen ons zelf oplevert , Mensen ook ik wil er niet aan ...nu zal ik u schrijven ja recht uit mijn hart en ziel ....ik wil koning blijven op de troon van mijn woorden werken en gedachten , Ik wil geen echt ware volgeling zijn

van God en Zijn Zoon Jezus Christus , nee want de oude wet Alles heerst beheerst mijn leven ..........Toch daarom nu lees ik de Bijbel , de wortels der waarheid , de beginsels van vrede rust en wijsheid , de kracht van de ware hemelse rust en eeuwige Goddelijke liefde , daarom bid ik daarom vraag ik  , want zolang ik leef geeft God mij gratie en elke seconde hier in de tijd is een geschenk uit Gods hand , want Zijn Woord is waar ......ook al doe ik nog zo dwaas en leef ik nog zo blind ,,Gods woord is waar en zeker ....alles vergaat de sterkste reus tot aan de knapste mens toe , wij leven als een beeld,onder de tranen van Gods goedheid en vliegen naar onze einde toe. ook al verbranden wij ons leven en lichaam, God weegt onze Geesten laatstaan onze stofjes van ons lichaam , O kom dan ja kom naar de wortels van Zijn woorden en Geest , laat u trkken lokken en wenken , naar de dingen van Zijn Koningrijk want het einde nadert met elke adem tocht komt de laatste grens dicher in zicht , zonder genade uit Gods Vaderlijke hart ,reizen wij op een blind kompas , met gesloten ogen vliegt ons levenschip in de brand op de branding van de dood, is Gods reddings touw te kort ,

God is de almachtige Heersende en werkende Geest , die ald Macht en kracht bezit om Zijn liefde maar ook Zijn toorn te openbaren , maar Zijn innerlijk bestaat uit Liefde voor U en Mij is er geen andere Naqaqm tot zaligheid Redding en Behoudenis dan Jezus Christus ..kijk naar de machtige harmonie in het beeld van de schepping , wie geeft de knippering van dag en nacht in het rijk van onze natuur , wie laat de zee spoken als een razende wilde woeste reus , wie kan de woestijn met zijn hand omhoogtillen dat de aarde word geblindeert ...wie kan Zijn ogen zo laten vonken dat de bliksem als regenstralen neer stort .....wie kan de diepste magnetismiche geografische ondergronden der aarde bewegen , zodat deze wereld steigert als een waggelende dronken man , die zijn stuur en roer kwijt is ....wie kan zo over de kracht van de menselijke wil beschikken dat zelfs de krachtigste materie op aarde er stof en as bij is ....wie kan ons allemaal met een vingerklopje weg stoten als een lastige druppel van de neus der tijden weg vegen .......wie heeft er zulk een groot en diep wijd en breed geduld , dat zelfs het ganse sterreheelal er maar een lucifer kopje bij is ,,maar wie kan er ook sneller optreden dan al de elementen van vuur wind lucht wolken te samen , wiens ogen varen sneller dan het licht , tot in het allerdiepste menselijke hart naar beneden ......wie bezit zulk een tong van wetenschap , dat al de wortels der kennis van menselijke oorsprong er maar dode afgevallen doornroosjes bij zijn ......Het is GOD die zegt , O dat gij mensen wijs mocht worden , zoeken naar de dingen die van Mij getuigen , Want allen in mijn vreze , ligt de kracht oorsprong van de de ware Wijsheid en liefde verborgen ,.......God belooft en zeker HIj zal het ook geven

een milde rijke en zeer overvloedige zegen , ....want dan zullen wij zien door het kennen en bekennen van Hem wie Heerser is wie de Grote albeschikker is van ons menselijk levenslot , .Maar als wij niet bidden ,,geen smekers willen zijn ...nooit de Naam van God zoeken ....op welke wijze dan ook .integendeel ..wij blijven varen op blind vertrouwen in ons zelf .....of op Godsdienst zonder hemels draagvlak ....

en de geest volgen van alles wat God heeft verboden ....ja hier schrijf ik open en bloot dan moet ook ik hier eeuwig Gods toorn ontvangen , WanT Gods liefde is waar en zeker .....voor een eider die in Zijn Naam tot bekering word geroepen , maar zeker is ook waar God kan niet liegen , Hij zal alles doen wat Hij heeft uitgesproken .daarom moeten wij leren vluchten tot die dingen die ons voor eeuwig en altijd kunnen redden van een wezenlijke ondergang .......verder wil ik het niet gaan verdiepen .misschien is er maar een enkel oog of een half oor dat openstaat voor deze Waarheid God leeft

als de Grote Heerser en bestuurder en regeerder over het Echipte land van deze Wereld......oorlogen zijn Zijn Bazuinen en verwoestingen ook Zijn trompetten , de vensters van nieuws en media laten on s in stilte treuren , maar geloof hoop en liefde zijn de krachten van zijn wil , de geuren van Zijn sterkte , de Heere komt en elke dag worden de elementen meer en meer geschud bewogen en aangetast .

De blijde boodschap en Boodschapper is Christus zelf Hij zegt Hoort o alle gij einden der aarde , Hoort Hem want dit is Mijn Zoon , de enige weg tot de troon des Vaders is de Heiland De Messias der volkeren Allen op deze weg weten wij en leren wij dat Alles heerst ten diepste door de wil van Hem die heeft gezegt daarmee stop ik deze korte voetnoot        allle dingen moeten mede werken ten goede ........heidenen in stad en land volken Vaderland , verblijd u allen , want ook tot u is deze blijde boodschap door de dwaasheid der prediking gekomen ..van bekering en geloof in Hem.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.