H 19 en 20 van de Openbaring

Door Johnastria gepubliceerd op Tuesday 10 June 09:10

Openbaring 19: het oordeel over het politieke Babylon

De hoofdstukken 17, 18 en 19 gebeuren tegelijkertijd maar worden apart besproken.     

2f2b925d6878ffc28416c45c4b637b91_1402391                                                                                                                          

Johannes hoort een stem vanuit de hemel: ‘’ halleluja, de redding, de eer en de macht  zijn van God, want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote hoer veroordeeld en het bloed van zijn dienaren gewroken ’’.

De 24 oudsten en de 4 wezens werpen zich voor Gods troon, aanbidden Hem en roepen ook  halleluja. Vanuit die troon vernemen zij dat  God moet geëerd worden en dat elke dienaar , jong of oud, hem moet loven.

Een engel vertelt Johannes dat God het koningschap op zich heeft genomen. De stem klinkt hem in de oren als van een grote menigte. Iedereen zou zich moeten verheugen omdat de bruiloft van het lam komende is en zijn bruid klaar staat. Zij mag zich kleden in zuiver linnen, symbool voor al het goede dat gedaan is door de heiligen.

Johannes krijgt van de engel de opdracht te noteren: “ gelukkig moet iedereen zijn die  voor het bruiloftsmaal van het  Lam uitgenodigd  is , want wat God zegt is betrouwbaar ” .

Johannes wil de boodschapper aanbidden maar dat wordt hem verboden. De engel maakt hem duidelijk dat enkel God de aanbidding toekomt, van Christus getuigen is profeteren.

Dan opent de hemel zich voor Johannes. Hij ziet een ruiter op een wit paard die zichzelf trouw en betrouwbaar noemt. De ruiter komt een rechtvaardige strijd voeren. Zijn ogen zijn als vlammend vuur en op zijn hoofd staan vele kronen. De kleren van de strijder zijn met  bloed doordrenkt. Zijn naam luidt : ‘ Woord van God ’. Hij is vergezeld van een hemelse legermacht, gekleed in wit linnen en gezeten op witte paarden. Uit zijn mond komt een zwaard dat de volken zal slaan. Op zijn kleding staat de naam: ’ hoogste Heer en koning ’.

Na dit tafereel roept de boodschapper de vogels om naar Gods grote maaltijd te  komen, waar ze zich kunnen voeden aan het vlees van de koningen, legeraanvoerders en machtshebbers van de wereld. Het beest, samen met de koningen en met  goedkeuring van de valse profeet, had zich verzameld met zijn troepen te Armageddon om oorlog te voeren tegen de ruiter en zijn legerscharen. De ruiter wint de veldslag en laat niemand in leven. Het beest en de valse profeet worden gevangen genomen en in de vuurpoel van zwavel gegooid.

Blijdschap in de hemel

Iedereen in de hemel is verheugd. Christus heeft het koningschap op zich genomen. God maakt een eeuwigdurende theocratie op haar aarde. Christus staat op het punt zich te verenigen met zijn nieuwe bruid Israël. Iedereen zal hem erkennen als de  Messias. Wie in hem gelooft mag zich zijn bruid noemen. Het tijdperk van het beest en de valse profeet is voorbij. Enkel Gods wetten zullen nog tellen in de hemel zowel als op aarde.

De bruiloft en het lam

Er wordt geroepen om God te loven. De grote menigte, kennelijk de 1444000, verlosten samen met de vele engelen, roept halleluja. Zij vernemen dat Christus het koningschap op zich neemt en zal geven aan zijn vader.

Het bruiloftskleed

Israël komt door goddelijke tussenkomst tot inkeer en kan zo zijn geliefde bruid worden. God geeft de bruid een bruiloftskleed uit puur wit linnen, teken van reinheid en waardigheid.

De bruiloftsmaal en de genodigden

De maaltijd duidt op de gemeenschap met Christus in de hemel. Net voor de slag van Armageddon worden de geredde zielen opgenomen in de hemel om deel te nemen aan een feestmaaltijd. De wereld zal terug in verzoening gebracht worden met God als Christus de troon overneemt en aan hem terug geeft. De bruiloftsgasten zijn de volgelingen van Christus die na het feestmaal samen met hem ten strijde trekken om het boze te verslaan. Daarna mogen ze met hem regeren op aarde. 

Het verbod van aanbidding

Johannes wil de engel aanbidden maar dat wordt hem verboden. In het hele  universum mag enkel God aanbeden worden. De woorden van God zijn betrouwbaar. Al wie dit leest of hoort is een uitgenodigde voor de bruiloft van het Lam. Wie dit leest zoekt God en vindt hem.

De slag bij Armageddon

Christus het lam, wordt leeuw, rechter en wreker. Gods oordeel over het politieke stelsel van Babylon is begonnen. Het militaire apparaat dat dit politieke stelsel in stand houdt wordt vernietigd. Christus komt op een wit paard, teken van waardigheid en waarheid. De hele wereld zal er getuige  van zijn.

Hij komt om oorlog te voeren en te oordelen, in tegenstelling toen hij Jeruzalem intrad op een ezel om vrede te brengen. Het bloed op de kleren van Christus is het bloed van de vijanden die hij gaat vernietigen.

De opstand tegen Israël  wordt door Hem gestopt en hij zal met discipline komen regeren. In zijn strijd wordt Christus bijgestaan door een hemelse legermacht. Het zijn engelen samen met de genodigden van de bruiloftsmaaltijd die het beest en zijn volgelingen zullen verslaan.  De vuuroven is hun eeuwige straf.

Door het zwaard, komende uit de mond van Christus, wordt een einde gesteld aan menselijk leiderschap op aarde.

De grote maaltijd van God

De engel roept de vogels om zich te nuttigen aan de kadavers van de verslagenen. De legers die het doel hadden Israël en zijn bondgenoten te verslaan worden vernietigd.  Christus daalt neer met zijn legerscharen en doodt allen die niet in het boek des levens staan. De strijd zelf wordt niet beschreven. De valse profeet en het beest worden gevangen genomen en in de vuurpoel gegooid voor eeuwig. Duizend jaar later zal Satan er zich bij aansluiten.

Openbaring 20: de eerste opstanding en de tweede dood

Johannes ziet een engel uit de hemel neerdalen om Satan te ketenen. Hij gooit hem in een put die verzegeld wordt voor 1000 jaar. Na die tijd moet hij voor een korte tijd losgelaten worden.

b43066057e121d2972baa66030668f64_1402391

Johannes  merkt tronen op waarop de zielen zitten die onthoofd werden omdat ze  over Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken. Het zijn zielen die het beest en zijn merkteken niet hebben aanbeden. Deze priesters van God zijn tot leven gekomen om samen met Christus de aarde te besturen voor 1000  jaar. Men noemt dit de gelukkigen van de eerste opstanding. Voor hun zal er nooit geen tweede dood  meer zijn. De andere doden komen niet tot leven.

Na 1000 jaar wordt Satan terug losgelaten. Hij zal wederom de volken tot aan de  4 hoeken der aarde, Gog en Magog, misleiden. Ze worden zo talrijk als de  vele  zandkorrels aan de zee. Dan verenigt Satan hun om ten strijde te trekken tegen de geliefde stad en zijn heiligen. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert  hun. Satan wordt in de vuurpoel gegooid waar reeds de valse profeet en het beest zaten. Daar is eeuwige  pijn hun lot.

Johannes ziet een grote witte troon en hem die daarop zit. Voor de troon zitten de doden, jong en oud. Boeken worden geopend tezamen met het boek des levens. De doden worden geoordeeld elk naar hun daden. De zee, de dood en het dodenrijk staan hun doden af. Wie niet in het boek des levens voorkomt wordt in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood. Als laatste komen de dood en het dodenrijk in de vuurpoel terecht.

Satan voor 1000 jaar gebannen

Een engel daalt uit de hemel neer en ketent Satan voor 1000  jaar. De invloed van de slang op de mens is voor een zeer lange tijd voorbij.  Dat slechts één engel daartoe gemachtigd is bewijst de grote kracht van God.

God heeft zijn bruid genomen. Gedurende 1000  jaar zal de aarde een heilige berg zijn. Christus woont in Jeruzalem en regeert met zijn heiligen, de verrezenen van de eerste opstanding. Israël en de wereld regeren volgens de Goddelijke wet.

De eerste opstanding

De martelaren en getuigen van Christus die niet het teken van het beest dragen worden opgewekt uit de doden. Deze groep zal na de slag van Armageddon samen met Christus voor 1000  jaar regeren over Israël en alle natiën. Zij hebben onsterfelijke regeringslichamen gekregen en zitten op tronen.

De andere doden

De niet-uitverkorenen om te regeren met Christus gedurende zijn 1000  jarige rijk worden niet  opgewekt. Zij moeten wachten tot het einde van deze periode waarop hun het laatste oordeel wacht voor de witte troon.

De definitieve overwinning op Satan

Onder leiding van Christus krijgen we een perfect koninkrijk op deze aarde. Satan wordt op Gods bevel na 1000  jaar voor een korte tijd vrijgelaten. Daar is een reden voor. Zonder Satan heeft de mens gedurende 1000 jaar kennis opgenomen van God, in vrede geleefd en enkel genade gekend. Er komt een geloofsproef voor de gemeente. Blijft men Christus volgen of durft men toch te kiezen voor de verleiding van de duivel.

Helaas zal Satan na zijn bevrijding vele harten verleiden die voor de tweede keer in opstand komen tegen God. Vergeten wij niet dat het zaad van het kwade nooit  invloed heeft gehad op de harten van de mensen geboren na Armageddon.

Satan zal de afvalligen weer verenigen. Ze zijn zo talrijk als de zandkorrels aan de zee en komen uit de van overal. Het is de bedoeling van Satan om wederom Israël te vernietigen. Hij wil dat Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt wordt.

God laat het zover niet komen. Hij vernietigt de opstandelingen door vuur. Enkel de waarachtigen op aarde blijven gespaard en behouden hun eeuwig leven . Satan en zijn valse engelen krijgen de laatste straf. Zij worden in de vuurpoel gegooid voor eeuwig.

Het laatste oordeel

Christus zit op de grote witte troon. Hij zal oordelen over iedereen behalve over diegenen die de eerste opstanding gehad hebben. De machtige dag van Christus is aangebroken. De advocaat is rechter geworden. In zijn oordeel zijn er slechts twee  mogelijkheden. Ofwel is er een opstanding voor eeuwig leven, ofwel een opstanding voor eeuwige straf. Dit is de tweede dood. Al de ongelovigen en opstandelingen vergezellen voor eeuwig Satan, de valse profeet en het beest in de vuurpoel.

Het openen van de boeken

Boeken en het boek des levens worden geopend. Christus heeft één boek met de goede daden van de mens en één boek met de slechte daden van de mens. Het gaat niet over gedachten maar over daden. Er wordt een rechtvaardige afweging gemaakt door Christus. In welke mate iemand God of Christus diende zal de maatstaf zijn. Is dit positief, dan staat zijn naam vermeld in het boek des levens. Is dit negatief, dan staat zijn naam niet vermeld in het boek des levens. Er zijn geen andere opties mogelijk. De tweede dood is een eeuwig verblijf in de vuurpoel.

De opstanding om te verschijnen voor de witte troon

Alle zielen van voor Armageddon, die niet uitverkorenen waren om met Christus te regeren, worden opnieuw herenigd met hun oorspronkelijke lichamen om te verschijnen voor de witte troon. Dit geldt ook voor de zielen die na Satans terugkomst opnieuw in opstand kwamen.

De strafmaat van God

Wie Christus verwerpt kan onmogelijk gered worden. Dit heeft zware gevolgen. Wie niet gelooft dat Christus het zoenoffer is tot vergeving van zijn zonden wordt in de  vuurpoel gegooid. Er is geen andere straf mogelijk. Wie Hem echter wel erkent zal hij blijven verdedigen voor Gods troon. In 2 Petrus 3 vers 9 zien we een lankmoedige God die moeilijk tot toorn te brengen is. Hij wil dat geen enkele ziel verloren gaat.

De 3 soorten dood

  • de onbekeerde levende mens> deze persoon is levend dood. Een mens heeft enkel leven indien hij een verbintenis heeft met God.
  • de natuurlijke dood> dit is de dood als gevolg van de erfzonde.
  • de tweede dood> deze dood is onherroepelijk. Het is de scheiding van God en mens  voor eeuwig.

De gradaties van eeuwige pijniging

  • zij die Christus niet wilden leren kennen: als straf > eeuwige afscheiding van God.
  • de Godslasteraars die Christus bespotten en hoonden: als straf > erge kwellingen.
  • Satan, de valse profeet, het beest, de dood en het dodenrijk: als straf > afschuwelijke pijnen.

Bronnen en referenties:

* you tube: het boek Openbaring door G.J. van Loon.

* you tube: The book of revelation verse-by-verse preaching-pastor Steven Anderson.

http://blur.by/1xI5UGY

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
is dit letterlijk overgenomen of zijn dit interpretaties van je ?.. een naar verhaal dat wel ...