H 17 en 18 van de Openbaring

Door Johnastria gepubliceerd op Monday 09 June 22:18

         Openbaring 17: Babylon wordt geoordeeld

De val van Babylon, de valse kerk, kwam ter sprake in openbaring 14 en 16. Nu krijgt Johannes gedetailleerde informatie over deze tijdsperiode. 

2b2f8f30a31608e4a6eefd2e4df50b52_1402353

Eén van de 7 engelen met de schalen komt naar Johannes en deelt hem mee dat hij het oordeel over de grote hoer, gezeten aan vele wateren, mag zien. De koningen hebben hoererij met haar bedreven en de aardbewoners werden dronken door de wijn van haar gevoerd.

Dan neemt de engel Johannes mee naar de woestijn waar hij die hoer ziet. Het is een vrouw gezeten op een beest, dat een scharlakenrode kleur heeft met 7 koppen en 10 horens en vol is van Godslasterlijke namen.

De vrouw is in het purper en scharlaken gekleed, versierd met goud ,edelstenen en parels. Zij houdt een gouden drinkbeker in de hand, vol van onreinheid van haar  hoererij. Op haar hoofd staat: ’’geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de  hoererij en onreinheid van de aarde ”.

Johannes ziet dat de hoer dronken is van het bloed van de heiligen en van de getuigen van Christus. De engel merkt dat Johannes zich verwondert bij hetgeen hij ziet en besluit daarom hem de geheimenis te vertellen van de vrouw en het beest dat haar draagt .

                                       De vrouw op het beest

De vrouw is de valse kerk die niet God volgt maar een systeem gebaseerd op onchristelijke regels. God vergelijkt haar met een hoer. De vele wateren waar ze aanzit zijn de volkeren die zonden begaan onder de dekmantel van religie. Ook de machtshebbers van de aarde bedrijven dezelfde praktijken. Iedereen is bedwelmd  door deze zonden, ingeburgerd in elk aspect van het dagelijkse leven

Het uitzicht van de vrouw.

Het is een vrouw gezeten op een scharlakenrood beest dat 7 koppen en 10 horens heeft. Ook zij is gekleed in purper en scharlaken. Daarbij is ze getooid met goud, edelstenen en parels. Tekens van alles wat de aarde mooi en groot vindt. De kerk laat  haar pracht en praal zien.

De gouden beker die ze in haar hand draagt, vol van gruwel en hoererij, staat symbool voor de ergste graad van afgoderij. Het heilige wordt met het onheilige vermengd.

Op haar hoofd staat: ” geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde ”. Deze geheimenis of verborgenheid is van satanische oorsprong. Het is een verborgenheid van onrecht. Het zijn de listen die de duivel gebruikt opdat de zielen zich zouden ontdoen van het ware geloof. Daardoor wordt de deur opengezet voor afgoderij en de aanbidding van de duivel zelf.

De vrouw is dronken van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Christus. De kerk heeft ware Christenen vervolgd en gedood. Ook verdorven uitspattingen op seksueel gebied waren en zijn haar niet wereldvreemd.

Vanwaar de naam Babylon, de hoer.

Babylon of Babel is een stad uit de oudheid die zich in Irak bevindt op 80 km ten zuiden van Bagdad. Oorspronkelijk betekende Babylon ‘de poort van God’. Nimrod was de stichter van de stad. Hij was een goede zielenjager, verzamelde mensen voor zich en zetten hen op tegen God.

Babylon werd een wereldstad ( 1770vc-1670vc ). Ze bouwden de bekende toren van Babel die symbool werd voor hoogmoed, decadentie en afgodenaanbidding. God vond dat verwerpelijk en bracht verwarring in de stad. Mensen begonnen andere talen te spreken en God verspreidde hen over heel de aarde.

God noemt de stad een ‘grote hoer’ omdat ze afwijkt van de waarheid, de leugen als waarheid verkondigt en vleselijke lusten doet uitschijnen als geestelijke groei.

De woestijn

Johannes ziet het tafereel in de woestijn, een Godverlaten plek. In openbaring 12 wordt de bruid van Christus door een arend naar een plek in de woestijn gebracht.  God bereidde die plek zelf en gaf haar daar volledige bescherming. Een wezenlijk verschil met Openbaring 17.

De verwondering van Johannes

Het beest is een satanisch wereldleider die de vrouw, de valse kerk, draagt. De kerk volgt de antichrist met massale valse aanbiddingen tot gevolg. Johannes is onder de indruk bij het aanschouwen van de immoraliteit van de kerk.

                                                  Het beest

De duivel

Het beest heeft de kleur van de duivel, scharlakenrood. Net zoals de vuurdraak in openbaring 13 staat het beest vol godslasteringen. De antichrist is de laatste wereldleider die de wereld zal regeren.

Het beest imiteert Christus. De antichrist wordt dodelijk gewond en bij wonder genezen. Hij doet de wereldbevolking in verwondering staan en doet uitschijnen dat  hij de Messias is. Velen volgen en aanbidden hem.

De zeven koppen

De 7 koppen zijn: 7 bergen> dit is Rome als centrum van de wereldse kerk.

                                7 continenten

                                 7 koningen> 7 grote koninkrijken waarvan er 5 gevallen zijn, één is, en een  ander dat nog moet komen voor een korte tijd.

1 het Egyptische rijk: gevallen.

2 het Assyrische rijk: gevallen.

3 het Babylonische rijk: gevallen.

4 het Perzische rijk (nu Iran): gevallen.

5 het Griekse rijk: gevallen.

6 het Romeinse rijk en het Roomse rijk ( pausen ): het hedendaagse rijk.

7 het antichristelijke rijk: moet nog komen voor een korte tijd.

De eerste 5 rijken zijn gevallen. We leven nu in het 6de Roomse rijk. Het 7de antichristelijk rijk moet nog komen. Wanneer Satan uit de hemel geworpen wordt incarneert hij in het lichaam van de antichrist. Het antichristelijk rijk of de laatste 3 jaren van de grote verdrukking begint.

Het beest wordt de 8ste  koning voor een korte periode van het laatste rijk. Gedurende de grote verdrukking zal de antichrist door imitatie van Christus de gehele mensheid misleiden. Dan gaat het beest naar de verderf, de belofte van God om de antichrist in de vuurpoel te werpen.

De 10 horens

De 10 horens die Johannes ziet zijn de 10 koninkrijken die het koningschap nog niet ontvangen hebben. De wereldwijde glorie en macht van grote landen wordt verenigd. Tezamen worden zij één met het beest, geven hun macht over aan de antichrist en vormen een satanische eenheid voor één uur. De wereldeenheid met de antichrist zal oorlog voeren tegen het Lam. Christus zal overwinnen. Hij zal naar de aarde nederdalen vergezeld van zijn heiligen om een eind te maken aan de grote verdrukking.

De vernietiging van de vrouw

God gaf de wereldmachten in hun hart om hun macht af te staan aan de antichrist. De verpersoonlijking van de duivel op aarde is nu de koning van de wereld totdat de woorden van God volbracht zijn.

De wereldmachten, onder leiding van de antichrist, verzetten zich tegen de wereldkerk en verwoesten haar. Het ene boze, de antichrist, kan niet in vrede leven met het andere boze, de valse kerk. Alle glorie en rijkdom wordt van de kerk afgenomen. Verborgen zonden van de kerk komen boven water. De antichrist vermorzelt andere religies.

Openbaring 18: de economische vernietinging van Babylon

9f9dbb9445871cca63a63ce56fb74c39_1402353

                                    Het visioen van Johannes

Johannes ziet een andere engel uit de hemel komen met groot gezag.Terwijl de engel de aarde verlicht roept hij:

 • Babylon de grote stad is gevallen. Ze is een verblijfplaats geworden voor    demonen, onreine geesten, onreine vogels en dieren.
 • Alle  volkeren hebben de wijn van haar wellust gedronken (ontucht).
 • Alle koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de handelaren zijn rijk door haar geworden.

Johannes  hoort een andere stem uit de hemel met de woorden:

 • Het volk moet de stad verlaten om te ontkomen aan de plagen die haar gaan treffen door de zonden begaan die reiken tot aan de hemel.
 • God laat die stad dubbel drinken uit de beker die zij aan iedereen te dringen gaf.
 • Geef de stad net zoveel pijn en rouw te dragen als zij zichzelf rijkdom heeft gegund, want zij waant zich als een onoverwinnelijke koningin. Daarna zullen alle plagen haar op één dag treffen en vernietigen.
 • De koningen op aarde zullen om haar vernietiging jammeren en verbaasd staan dat het vonnis op één uur is voltrokken.
 • De handelaren treuren op aarde want niets wordt nog verkocht; geen goud, zilver, edelstenen, parels, linnen, stoffen, houtwaar, brons, ijzer, marmer, kruiden, reukwaren, wijnen, granen, vee, paarden, wagens, lichamen en zielen. De handelaren treuren om de straf die Babylon krijgt en zijn verbaasd om de verwoesting op één uur tijd.
 • De zeelieden treuren om de verloren rijkdom door de vernietiging van Babylon en zijn ook verbaasd over de ineenstorting op één uur tijd.
 • De profeten, apostelen en heiligen mogen juichen omdat God Babylon aandoet wat  zij hun heeft aangedaan.

Een grote engel neemt een steen zo groot als een molensteen en gooit hem in zee met de woorden:

 • zo zal Babylon worden weggeslingerd en voorgoed verdwijnen.
 • er is geen gezang en muziek meer
 • er is geen bedrijvigheid van ambachten meer
 • er is geen geluid van molens meer.
 • er is geen feestgedruis meer.
 • alle volkeren zijn bezweken door de toverij van Babylon.
 • het bloed van de heiligen en profeten vloeit in Babylon.

De verklaring van het visioen

De engel met groot gezag

De engel die neerdaalt op aarde heeft groot gezag en verlicht de aarde. Het is Christus die de aarde verlicht omdat ze een plek geworden is als de hel.

De stem uit de hemel

 • God wil dat de mens niet deelneemt aan het Babylonisch stelsel. Via zware plagen wordt het systeem van de antichrist verwoest. De toren van ongerechtigheid en uitbuiting zal nergens meer te aanschouwen zijn.
 • Dit is de bepaling van de strafmaat van God. Hij geeft de corrupten van het economische en politieke stelsel een dubbele straf.
 • De rijken hebben een vals gevoel van veiligheid. Door het ineenstorten van het systeem heeft geld geen waarde meer. Aan de woekerwinsten van banken en geldschieters wordt paal en perk gesteld. Slavernij houdt op. De vernietiging van het Babylonische stelsel door plagen wordt voltooid op slechts één dag. De verwoesting en ontreddering is compleet.
 • De rijken der aarde treuren om de fysische verwoesting van het Babylonische stelsel en zijn verwonderd over de snelheid ervan.
 • De voornaamste zakenlieden van de wereld en op zee zijn het slachtoffer van de  volledige economische ineenstorting op één uur tijd. God geeft via zijn engel een gedetailleerde opsomming van de handel die stopt.
 • God neemt wraak op het vergoten bloed van de heiligen, profeten en martelaren. De rechtvaardigen zijn verheugd om het Godsoordeel over het immorele wereldsysteem.

De engel en de molensteen

Wanneer de engel de molensteen in zee gooit stopt het huidige economische wereldstelsel. De machtigen van de aarde feesten niet meer en stoppen met handeldrijven. De magie van de geldgod is voorbij. Het bloed van de heiligen, profeten en martelaren wordt gewroken. Aan de wereld wordt geopenbaard wie gemoord heeft om geldgewin en waarom.

Bronnen en referenties:

* you tube: het boek Openbaring door G.J. van Loon.

* you tube: The book of revelation verse-by-verse preaching-pastor Steven Anderson.

http://blur.by/1xI5UGY

 

                                                        

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Wat een verhaal zeg. En dat te lezen voor het slapen gaan!
allemachtig dit moet ik even laten inwerken...