Vlaamse Zorgkas: Verkiezingen 2014 en de 100 miljoen euro jaarlijkse illegale belastingen

Door Koenie gepubliceerd op Sunday 18 May 09:38

18382cde95ed1d02b6d41a801fab80d0_1400401

Met de komende verkiezingen in het vooruitzicht, volgende week zondag, is het opnieuw onze taak om de burger te informeren over de stand van zaken bij het Vlaams Zorgfonds en de VZW Vlaamse Zorgkas.

Weinig is er veranderd in de afgelopen jaren sinds onze eerste berichtgeving omtrent de illegale praktijken ten huize Vlaams Zorgfonds en VZW Vlaamse Zorgkas, beide onder toezicht van de Vlaamse Overheid. Nog steeds blaast men er hoog van de toren en nog steeds is men nog niet van koers veranderd. De illegale praktijken gaan door en het innen van de onwettige belastingen via het Vlaams Zorgfonds en de VZW Vlaamse Zorgkas gebeurt nog steeds al te gretig. De pers in Vlaanderen blijft ook nog steeds een trouwe bondgenoot bij het bewust in stand houden van fabels.

Nog steeds verkopen de Vlaamse Overheid en de Vlaamse pers de bevolking een dure leugen, de propaganda machine draait nog steeds op volle toeren want nog steeds blijft men beweren dat een lidmaatschap, ambtshalve bij de VZW Vlaamse Zorgkas en verplicht bij deze of een andere zorgkas wettelijk is. Helaas voor de Vlaamse Overheid zijn alle Vlamingen in de eerste plaats Belgen, dit staat duidelijk vermeld op de identiteitskaarten die door de Belgische Overheid worden uitgereikt aan de burgers. Het spreekt dus nog steeds voor zich dat de Belgische wet de wet van het land is en dat Vlaamse decreten ondergeschikt zijn daaraan. Elke Belg heeft dus immers het recht om gelijk te worden behandeld en te benaderd door eender welke overheid. Gezien dat enkel Vlamingen gedwongen worden, in strijd met de Belgische wet, om deel te nemen in illegale belastingconstructies en gezien Brusselaars de vrijwillige keuze hebben en Waalse inwoners al helemaal niet hoeven deel te nemen daarin kan dus met absolute zekerheid worden besloten dat niet elke Belg gelijk wordt aanschouwd noch behandeld, dat dus de Belgische wet niet gelijk wordt toegepast voor elke Belg.

De illegale belastingcontructie die de Vlaamse Overheid toepast bestaat erin dat men de Vlaamse bevolking een “ledenbijdrage” afdwingt die over geen enkele grondwettelijke basis beschikt. Wie heeft er nu immers ooit al over gehoord dat burgers ledenbijdrages betalen aan een belastingdienst van hun overheid? Dit is enkel, naar ons weten, een Vlaams fenomeen en dus typisch Belgisch. Hoe kan het ook anders?

Voor alle duidelijkheid, het werd reeds bewezen met documenten van een deurwaarder dat inderdaad in het geval van de VZW Vlaamse Zorgkas niet zij de “ledenbijdrage” opeisen maar wel het Intern Verzelfstandigd Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Een ledenbijdrage aan de belastingdienst? Toen de betreffende deurwaarder daarop werd gewezen zweeg deze in alle talen en nog steeds is dit het geval, wat er dus op wijst dat ook de deurwaarder natte voeten heeft gekregen waardoor deze zich nog steeds blijft onthouden van de uitvoering van het betreffende dwangbevel.

Het spreekt voor zich dat gezien Vlamingen en Belgen reeds zoveel belastingen betalen dat men een extra belasting nog amper kan aansmeren aan de bevolking, daarom dus dat men opteert om die belasting te vermommen als een “ledenbijdrage,” dat klinkt immers aannemelijker en meer hoffelijk maar helaas voor de betreffende instanties blijft het geheel wel onwettig. De resulterende non-acties van de deurwaarder liegen er immers niet om. De deurwaarder weet maar al te goed dat burgers niet kunnen gedwongen worden om zich aan te sluiten bij een VZW noch om er gedwongen ledenbijdrages op te hoesten want dit soort van praktijken is dan ook compleet in strijd met de Belgische grondwet van 24 mei 1921 betreffende de vrijheid van Vereniging en deze van 27 juni 1921 betreffende verenigingen zonder winstgevend doel, waaronder dus ook VZW’s vallen.

Alle betrokken instanties en zelfs meerdere politieke partijen werden over deze feiten, zoals eerder omschreven, reeds in 2012 uitvoerig ingelicht d.m.v. een aangetekend schrijven, ook hiervan is het bewijs beschikbaar. Geen enkele instantie dus noch de betreffende politieke partijen kunnen geloofwaardig verkondigen dat zij van niets weten inzake de aangereikte feiten en informatie. Meer zelfs, in de uiterst beperkte reacties die we mochten ontvangen geven de betreffende instanties en partijen alle blijk om ook na het vernemen van de informatie inzake de illegale belastingconstructie gewoon door te gaan met het overtreden van de Belgische grondwet en de dubieuze praktijken.

Dit is alweer een duidelijk signaal dat toont hoe diep en wijd de corruptie in Vlaanderen en België echt is verankerd, een cultureel erfgoed als het ware. Het is dan ook te begrijpen waarom slechts een klein deel van de Vlaamse bevolking zich ergert aan de illegale belastingconstructie en de betreffende corruptie inzake het Vlaams Zorgfonds en de VZW Vlaamse Zorgkas. Men weet immers goed genoeg dat aan de top van de samenleving Vlaanderen en België bij de groep van meest corrupte overheden ter wereld behoren. België is immers niet voor niets het centrum, het hart, van de Europese Unie. Men is er helaas al compleet aan gewend geraakt dat de politiek zo extreem corrupt is dat weinig burgers zich nu nog op de moeite steken om daar actie tegen te ondernemen.

Alles samen is het innen van de als ledenbijdrages vermomde, onwettige belastingen door de Vlaamse belastingdienst goed voor ten minste 102.539.110 euro (cijfers 2012) per jaar. Een enorm bedrag dat Vlamingen individueel, elk tot 25 euro, zouden kunnen besteden aan echte kosten, in hun levensvoorzieningen, want de kostprijs van voeding, woonst en nutsvoorzieningen wordt met opzet door andere financiële constructies en instrumenten [1, 2] geleidelijk en voortdurend opgedreven door zij die daar baat bij hebben, nl. politici, financiële instellingen, multinationals en intergouvernementele organen zoals de EU, de VN, het IMF en de World Bank Group. Zij die dit ontkennen tonen daarmee duidelijk aan ofwel niet ingelicht te zijn of opzettelijk, met het oog op winstdeelname, deel te nemen aan deze al even dubieuze praktijken.

Wanneer we het reservefonds van het Vlaams Zorgfonds onder de loep nemen dan wordt al snel duidelijk dat ook daar een trend is gezet. Waar men in 2009 nog voorspelde dat dit fonds zou “uitgeput” zijn tegen 2033, voorspelde men in 2013 dan weer dat het reservefonds reeds in 2029 zal uitgeput zijn. Indien we deze trend doortrekken dan zal men in 2021 melden dat het reservefonds leeg is. Vervolgens zullen de “ledenbijdrages” (vermomde, onwettige belastingen) dan noodgedwongen worden opgetrokken. Dit werd ook reeds in 2012 meegedeeld in ons aangetekend schrijven aan de betrokken instanties en meerdere politieke partijen.

Ook in 2012 en opnieuw in 2013 meldden we dat met betrekking tot de beleggingen van het Vlaams Zorgfonds de praktijken op z’n minst bedenkelijk te noemen zijn, helaas weigert men nog steeds de ware aard en kern van de zaak openlijk te erkennen en correct te omschrijven. Zowel de politiek, de overheid als de media.

Nog steeds gaat men in zee met zij die de “finaciële crisis” (lees: de grootste oplichting en dus de grootste plundering van de eeuw) mede hebben bedacht en uitgevoerd. Nog steeds wordt het obligatiemandaat van het Vlaams Zorgfonds beheerd tegenover o.a. de JP Morgan EMU Government Bond Index en de JP Morgan Belgium Government Bond Index. Eerder  in het jaarverslag van het Vlaams Zorgfonds, in 2011, wijtte men een deel van de verliezen aan de situatie in Griekenland maar laat nu precies die situatie ook het bewuste, opzettelijke werk zijn van o.m. JP Morgan. Een degelijk onderbouwd argument om deze handel in stand te houden hebben zowel de Vlaamse Overheid als het Vlaams Zorgfonds niet. Smoesjes, ja dat wel maar dat is helaas voor die instanties niet voldoende om de realiteit te veranderen.

Ten slotte is het onze plicht om er nog maar eens op te wijzen dat de term “corruptie” inzake het Vlaams Zorgfonds en de VZW Vlaamse Zorgas wel degelijk toepasselijk en gerechtvaardigd is. Hoe kan men het anders omschrijven wanneer de overheid bewust actie onderneemt om de hele zaak in de doofpot te steken? Ook daar is concreet bewijs van beschikbaar, te lezen in ons vorig artikeltje “De verdwijntruc.”

Nu, het feit dat Guy Verhofstadt voor een invloedrijke positie binnen de EU werd naar voor geschoven kan opnieuw tijdelijk de schijnwerpers weghouden van de corruptie in de Vlaamse Overheid, het Vlaams Zorgfonds en de VZW Vlaamse Zorgkas maar dan is het wel nog afwachten wat Verhofstadt heeft te zeggen op deze publicatie over de ware stand van zaken omtrent de Europese Unie want dat artikel biedt een waardige samenvatting van gelijkaardige wanpraktijken die in feite in grote lijnen rechtstreeks betrekking hebben op “Dossier VZK.”

Alvast een prettig stemgebeuren toegewenst aan de bewuste en niet zo bewuste burgers in Vlaanderen en België en weet dat uw stem totaal geen invloed heeft op wat er wordt beslist in de Wetstraat, de Leuvenseweg en de Koning Albert II-laan.

[Gepubliceerd met toestemming. Origineel op http://vlaamsezorgkas.wordpress.com/2014/05/18/vlaamse-zorgkas-verkiezingen-2014-en-de-100-miljoen-euro-jaarlijkse-illegale-belastingen/]

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.