Standpunten en uitspraken Geert Wilders – PVV

Door KeiHo gepubliceerd op Thursday 27 March 12:36

Standpunten en uitspraken van Geert Wilders en de PVV (Verkiezingsprogramma 2012–2017)

Geert Wilders is de laatste tijd veel in opspraak met zijn uitspraak over Marokkanen, vandaar een opfrissertje zodat u aan de hand hier van zelf een oordeel kunt vellen over Wilders en zijn Partij voor de Vrijheid. Hier vind je alle informatie over Geert Wilders en de PVV m.b.t. alle standpunten en uitspraken.

Geert Wilders PVV verkiezingsprogramma, uitspraken en standpunten

Brussel en Europa

 • Nederland stapt uit de EU. Onze soevereiniteit terug!
 • Nederland wordt lid van de Europese Vrijhandels Associatie (EVA)
 • Nederland sluit bilaterale (vrijhandels)verdragen met de EU, zoals Zwitserland
 • Afspraken met de EU over vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal
 • Vrij verkeer van personen, uitgezonderd Polen, Roemenen, Bulgaren, etc
 • Schengenverdrag opzeggen. Zelf weer verantwoordelijkheid voor onze eigen grenzen
 • Nederland uit de euro en terug naar de gulden (De euro is geen geld; de euro kost geld)
 • Betalingen aan Brussel zo snel als mogelijk van 7 miljard euro per jaar naar nul
 • Absolute transparantie van EU-bestedingen
 • Geen Europese belastingen
 • Geen Europees leger
 • Geen gewapende Europese missies
 • Geen Europese ambassades
 • Geen ACTA
 • Geen bemoeienis EU met binnenlands beleid van lidstaten
 • Elk EU-plan dat de nationale soevereiniteit raakt voorleggen in referendum
 • Geen nieuwe toetreders tot de EU. Onderhandelingen met Turkije direct stoppen
 • Onmiddellijk een opt-out op gebied van immigratie: zelf bepalen wie er binnenkomt
 • Afschaffen van het Europees Parlement
 • Nederland krijgt al zijn bevoegdheden en vetorechten terug
 • Per onmiddellijk: stop het verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg
 • Geen openstelling van de arbeidsmarkt voor goedkope arbeid uit Oost-Europa
 • Geen propagandaborden meer in onze straten die vertellen dat we een project te danken hebben aan de EU. Sigaar uit eigen doos
 • De EU-vlag verdwijnt van openbare gebouwen. Om te beginnen van de Tweede Kamer
 • Geen medewerking Tweede Kamer aan welke EU-activiteit dan ook
 • De EU-vlag met twaalf sterren is geïntroduceerd toen de EU twaalf leden had, waaronder Nederland. We verzoeken de EU ‘onze’ ster te verwijderen van haar vlag

Economie, geldzaken en ondernemen

 • BTW lager
 • Kwartje van Kok terug aan de burger
 • Energiebelasting lager
 • Verlaging vennootschapsbelasting
 • Betere overheidsfinanciën, lager tekort
 • Lastenverlaging voor de burger, maar snijden in de overheid
 • Streng toezicht op de financiële sector
 • Geen salarissen in de publieke sector boven de Balkenende-norm
 • Geen verplichte aanbesteding openbaar vervoer in de grote steden
 • Geen eurobonds
 • Geen Europese aanbestedingen
 • Administratieve lasten fors lager
 • Vereenvoudiging en versnelling vergunningprocedures
 • Behoud van de kleine gezins- en familiebedrijven
 • Geen Europese bemoeienis met onze boeren, tuinders en vissers
 • Afschaffen bedrijf- en productschappen
 • De overheid moet bedrijven niet beconcurreren
 • Nooit meer een vliegtaks, CO2-heffingen. Dat kost banen
 • Belasten excessieve vertrekbonussen boven de twee ton met 75 procent
 • Cruciale infrastructuur zoals havens en energiesector in Nederlandse handen
 • Bescherm de Nederlandse maakindustrie, zoals Nedcar
 • Kernenergie blijft, mits veilig en verantwoord

Verzorgingsstaat

 • Hoogte en duur WW ongewijzigd
 • Kinderbijslag en kindgebonden budget voor maximaal 2 kinderen
 • Geen verdere bezuinigingen op kinderopvang
 • Niet tornen aan ontslagbescherming
 • Ontslagvergoeding ongewijzigd
 • Werkplicht voor bijstandsjongeren
 • Uitkeringsfraude? Geweld tegen personeel sociale dienst? Nooit meer een uitkering
 • Altijd terugbetalen van een met fraude verkregen uitkering
 • Een keer gebruik maken van schuldhulp-sanering is het maximum
 • Afschaffen UWV, arbeidsmarkttaken naar de gemeente
 • Geen bezuinigingen op de sociale werkplaatsen (WSW)
 • Korten op ineffectieve reïntegratiesubsidies, behoudens voor de WSW-ers
 • De Wajong blijft toegankelijk voor volledig duurzaam arbeidsongeschikten
 • Strakker toezicht op de woningcorporaties
 • De hypotheekrenteaftrek en de huurtoeslag handhaven
 • Partneralimentatie hooguit vijf jaar
 • AOW-leeftijd blijft op 65 jaar. Keuze voor eerder of later met korting of opslag
 • Pensioenen gezond houden: hanteren van vaste rekenrente van 4 procent
 • Nooit ‘positieve’ discriminatie, ‘voorkeurbeleid’ of ander diversiteitsgeneuzel
 • Stopzetten uitkeringen naar het buitenland, uitgezonderd AOW
 • Dus ook geen kinderbijslag meer naar het buitenland
 • Geen toegang tot onze arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren
 • Werken of wegwezen. Einde werk = einde verblijf
 • De werkgever betaalt voor de terugreis van buitenlandse werknemers
 • Niet tien jaar Nederlander, dan geen recht op uitkering
 • Koffiehuisinspecties
 • Zeer intensieve controle op tweede huis in Marokko of Turkije
 • Meldingsplicht voor buitenlandse ZZP’ers – zoals in België
 • Geen uitkeringen voor boerkadragers of wie belabberd Nederlands spreekt

Vrijheid

 • Bindend referendum
 • Schaf de Eerste Kamer af
 • Aantal Kamerleden terug naar 100
 • Gekozen minister-president
 • Koning uit de regering
 • 20 procent minder salaris voor ministers, Kamerleden, Europarlementariërs
 • Idem voor leden Koninklijk Huis, leden Raad van State, etc
 • Introductie Nationale Holocaust Herdenkingsdag
 • Een vijfde minder ambtenaren
 • Minder bestuurslagen, kleed de provincie uit
 • Geen subsidies aan politieke partijen
 • Staak de donaties aan het subsidienetwerk van links
 • Stop de overheidspropaganda (tegen het roken, tegen de klimaathysterie)
 • Corruptie altijd keihard aanpakken
 • Bestuurlijke ongehoorzaamheid wordt gestraft
 • Geen stemrecht niet-Nederlanders
 • Geen dubbele nationaliteit in kabinet, parlement, Provinciale Staten, etc
 • Gemeenten of provincies die uitzettingen dwarsbomen worden gekort
 • Gemeenten of provincies die aan ontwikkelingshulp doen worden gekort
 • Gemeenten of provincies die aan multikul-subsidies doen worden gekort
 • Geen downloadverbod
 • Handhaven netneutraliteit
 • Wel of geen cookies; internetgebruikers moeten kunnen kiezen
 • Geen censuur op internet

Veiligheid en criminaliteit

 • Zware minimumstraffen voor geweld en zedendelicten
 • Groepsaansprakelijkheid. Deel van een groep tuig, dan ook de straf
 • Verlagen leeftijdsgrens strafrecht van 18 naar 16 jaar
 • Registratie van nationaliteit daders van misdrijven, inclusief de vermelding
 • ‘Antilliaan’
 • Bezuinigen op reclassering
 • Geen taakstraffen
 • Geen vervroegde vrijlating, ook niet onder toezicht
 • Afschaffen TBS
 • Geen alcohol achter het stuur
 • Gebiedsverbod hooligans voor alle stadia en evenementen
 • Geen coffeeshops in een straal van 1 kilometer rondom scholen
 • Kraakverbod strikt handhaven
 • Omkering bewijslast bij noodweer in eigen woning/bedrijf
 • Camerabeelden gebruiken bij opsporing van criminelen
 • Raadsheren van de Hoge Raad rechtstreeks kiezen
 • Versobering van de gevangenissen
 • Meer blauw op straat, minder achter het bureau
 • Meer misdrijven oplossen
 • Zet foto’s van misdadigers op internet
 • Agenten selecteren op daadkracht
 • Overal preventief fouilleren
 • Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen direct uit Nederland verwijderen
 • Zij mogen nimmer nog een voet op Nederlandse bodem zetten
 • Nederlandse nationaliteit van criminelen met een dubbele nationaliteit intrekken
 • Na denaturalisatie: uitzetten en nooit meer terugkomen!
 • Criminele Antillianen terug naar de Antillen
 • Politie-uniform met meer uitstraling
 • Betere uitrusting politie, bijvoorbeeld met Amerikaanse wapenstok

Immigratiebeleid en asielzoekers

 • Allerbelangrijkste: uit de EU = immigratie weer in Nederlandse hand
 • Immigratiestop voor mensen uit islamitische landen
 • Een einde aan het procedurestapelen. Afwijzing = meteen weg
 • Geen dubbele nationaliteiten meer
 • Voor vreemdelingen geldt: werken of wegwezen
 • Assimilatiecontracten. Niet tekenen of niet naleven = het land uit
 • Wettelijk verbod op generale parodns
 • Inburgeringscursussen in het land van herkomst
 • Illegaal verblijf in Nederland wordt strafbaar
 • Niet meer dan duizend asielzoekers per jaar
 • De islam is geen godsdienst maar een totalitaire ideologie
 • Geen enkele moskee er meer bij
 • Geen moskeeën in de bebouwde kom
 • Invoering minarettenverbod
 • Alle islamitische scholen dicht
 • Moskeeën waar geweld wordt gepropageerd gaan dicht
 • Geen buitenlandse financiering meer van moskeeën
 • Geen hoofddoekjes in de zorg, het onderwijs, het gemeentehuis of waar dan ook bij de overheid; en ook niet bij gesubsidieerde organisaties
 • Geen enkele hoofddoek bij de Staten-Generaal als hart van onze democratie; niet bij het kabinet en hun ambtenaren, niet bij Kamerleden, niet bij medewerkers en niet bij bezoekers, bij niemand.
 • Bij dubbele nationaliteit geen stemrecht
 • Verbied de boerka en de koran, belast hoofddoekjes
 • Voor niet-Nederlanders geldt: pas na tien jaar werken in Nederland en tien jaar geen misdrijf te hebben gepleegd bestaat het recht om Nederlander te worden en ook dan pas recht op een uitkering
 • Alleen uitkeringen voor wie goed Nederlands spreekt, geen boerka draagt
 • Verbod op multiculti-subsidies
 • Asielzoekers geen voorrang bij woningen etc

Zorg en welzijn

 • Kleinere zorginstellingen, stop zorggiganten
 • Agema-gelden houden (12.000 extra zorgmedewerkers)
 • Alle zorginstellingen regelarm of regelvrij
 • Overhead aan banden: minder managers, minder papier
 • Landelijke programma’s tegen ondervoeding, uitdroging en doorligwonden
 • Zorgbobo’s financieel verantwoordelijk voor wanbeheer
 • Buurtzorg in plaats van grootschalige thuiszorg
 • Geef bewoners van instellingen rechten en pak die van gevangenen af
 • Stop ouderenmishandeling: altijd VOG, drie keer hogere straf, plus meldplicht
 • Meer bevoegdheden en gezag Inspectie
 • Geen verhoging eigen risico
 • Geen verplicht EPD (elektronisch patiëntendossier)
 • Bestuurderstoets voorafgaand aan aannemen zorgbobo’s
 • Fusietoets voor zorginstellingen en verzekeraars
 • One-stop-visits in ziekenhuizen
 • Eenvoudige ziekenhuistaken door huisarts laten overnemen
 • Stop op pretpoli’s
 • Afschaffen numerus fixus medicijnen in tien jaar
 • Fraude met declaraties harder aanpakken, geld terugvorderen
 • Voor (meerderjarige) asielzoekers en illegalen alleen acute hulp
 • Geen extra zorggeld voor allochtonenbuurten
 • Meldplicht kindermishandeling
 • Demedicaliseer kinderen
 • Geen Centra voor Jeugd en Gezin
 • Einde aan de wachtlijsten door slimmere organisatie

Kwaliteit van leven: Onderwijs, cultuur, omroep en dieren

 • Zoveel mogelijk centraal examineren bij elke opleiding
 • Ambachtsschool terug
 • Graag kleine scholen; geen fusies meer
 • HBO-scholen en ROC’s zijn nu te groot
 • Hakken in de managementlagen
 • Handhaving studiefinanciering voor de bachelorfase
 • Geen samenvoeging HBO en universiteit
 • Geen bezuiniging op het passend onderwijs
 • Bevoegde leraren voor de klas
 • Goede scholen zijn veilige scholen
 • Elke school een anti-pest-beleid
 • Veel vaderlandse geschiedenis in het curriculum
 • Onze vlag wappert op alle scholen
 • Geen hoofddoekjes in de klas
 • Handhaving artikel 23, bijzonder onderwijs blijft intact
 • Islamitische scholen gaan dicht
 • We verdedigen onze homoseksuelen tegen de oprukkende islam
 • Einde aan kunstsubsidies
 • Op elk openbaar gebouw wappert de Nederlandse vlag
 • Radio 2 zendt minstens 35 procent Nederlandstalige muziek uit
 • Steun aan het Afrikaans, de taal die zo nauw verwant is aan het Nederlands
 • Flink minder subsidie voor de staatsomroep
 • Een einde aan de verzuilde omroepjes
 • Dierenrechten in de Grondwet
 • Behoud van de Dierenpolitie, 1-4-4 Red Een Dier
 • Zware straffen voor dierenmishandelaars
 • Voor hen ook een levenslang verbod op het houden van dieren
 • Nationale en veterinair professionele 144 Dierenambulancedienst
 • Wettelijk verbod op ritueel slachten
 • Verbod op plezier-, druk-, drijfjacht
 • Meer grenscontroles op diertransporten uit Oost-Europa
 • Aanpak en strafbaarstelling van illegale dierenhandel via internet

Buitenland, mensenrechten, ontwikkelingshulp en defensie

 • Buitenlands beleid in dienst van het Nederlands belang
 • Mensenrechtenbeleid krijgt de aandacht die het verdient
 • OIC stelt (in de Verklaring van Cairo) dat mensenrechten onderworpen zijn aan Sharia. Daarom: OIC-landen weg uit de Verenigde Naties
 • Zolang zij lid zijn van de VN: Nederland betaalt niet aan de VN
 • Meer samenwerking met Vlaanderen
 • Geen verkoop wapens aan islamitische landen
 • Turkije uit de NAVO
 • Geen erkenning Turkse bezetting van Noord-Cyprus
 • Jordanië = Palestina
 • Geen cent subsidie voor de anti-Israël-haatindustrie
 • Politieke steun aan de bouw van Joodse dorpen in Judea en Samaria
 • ‘Palestijnen’ niet langer vluchtelingenstatus. Opheffing UNWRA
 • Nederlandse ambassade naar Jeruzalem
 • Steun aan bedreigde minderheden zoals de Kopten in Egypte en de Armeniërs in
 • Turkije.
 • Geen ontwikkelingshulp. (Alleen nog noodhulp)
 • Geen JSF
 • Bescherming van Nederlandse handelsbelangen centraal
 • NAVO cruciaal

Omgeving: Mobiliteit, bouwen en milieu

 • Geen kilometerheffing, geen forenzentaks
 • Doorrijden! Stoppen met die 80-kilometerzones
 • 140 kilometer per uur waar het kan
 • Geen bezuiniging op de aanleg van nieuwe wegen
 • Verplichte invoering rijtest voor beroepschauffeurs uit de MOE-landen
 • Verruimen flitsmarge op hoofdwegen
 • Afschaffen Europese rij- en rusttijdenregeling voor vrachtwagenchauffeurs
 • Afschaffen van milieuzones
 • Schiphol moet groeien – daarom niet te moeilijk doen over regels
 • Publicatieplicht benzineprijs
 • Rijden onder invloed van alcohol en drugs keihard aanpakken
 • Veilig en goed openbaar vervoer
 • Geen criminelen als taxichauffeurs
 • Treinen rijden op tijd en zijn veilig!
 • Perverse bonuscultuur bij NS en ProRail stoppen, regie spoor terug naar het rijk
 • Meer bevoegdheden voor conducteurs om tuig aan te pakken
 • Weg met de welstandcommissies
 • Dijken van topkwaliteit
 • Bye, bye windmolens
 • Minder regels in de bouw, minder vergunningen, lagere leges, meer veiligheid
 • Maatwerk voor ouderen
 • Bescherming van monumenten, architectuur en dorpsgezichten
 • Geen opvang van MOE-landers in recreatieparken
 • Meer ruimte voor particulier opdrachtgeverschap bij woningbouw
 • Bescherm bouwbedrijven tegen oneerlijke concurrentie uit Midden- en Oost-Europa
 • Stoppen met duurzaam inkopen
 • Stoppen met SDE+-regeling
 • Stoppen met duurzaamheidsubsidies
 • Afschaffen subsidies CO2-reductie
 • Stopzetten fiscale vergroening
 • Brussel, handen af van onze Hedwigepolder!

Reacties (5) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik mag die man niet, en ik heb ook nog nooit op de PVV gestemd.

Maar zo meteen bij de EU verkiezingen in mei doe ik het wél.
Alleen maar om een signaal af te geven naar die megalomane nietsnutten in Brussel die de gekste dingen bedenken om ons dwars te zitten, ons leeg te zuigen en op hun poot te spelen.

30 jaar lang alleen maar "rechte" komkommers, de rest werd doorgedraaid of als varkensvoer verkocht. Als je zelf jam maakt en in reeds eerder gebruikte glazen potten doet ben je strafbaar (ook al geef je ze gratis weg!). Alle fruit of aardappels die onder de maat (EU-norm) zijn eindigen ook als veevoer, want ze mogen niet verkocht worden. Het gebruik van zelfgekweekte zaden in je eigen tuin is tegenwoordig ook verboden en met forse straffen bedreigd (om de grootste licentiehouder Monsanto te beschermen), en zo kan ik nog wel uren doorgaan. Onderwijl wordt ons hier de grootste rotzooi in de maag gesplitst zoals verrot en beschimmeld vlees, groente die bol staat van de bestrijdingsmiddelen en eieren met dioxine er in.

Uitgezette criminelen mogen van het Europese Hof in Straatsburg weer regelmatig "op bezoek" komen omdat je hen het recht op "family life" niet mag ontzeggen als ze hier een partner en/of kinderen hebben. Uitkeringstoeristen moeten zonder tegenprestatie aan een fatsoenlijke woning, een uitkering en de nodige zorg geholpen worden, terwijl in Oosteuropese landen vele EU-miljarden die juist voor de armsten daar bedoeld zijn, ongebruikt op de bank staan of in de zakken van corrupte bestuurders verdwijnen.
Miljarden van ons belastinggeld die naar Griekenland gaan terwijl corrupte en belasting ontduikende Grieken (waaronder ook de familie Papandreou!) meer dan 300 miljard (voldoende om de hele Griekse staatsschuld in één klap af te lossen!) zwart in andere EU-landen en in Zwitserland geparkeerd hebben. Die worden niet aangepakt.
Ik hoorde laatst nog één van de kandidaten voor het voorzitterschap van het EU-parlement - Martin Schulz van "Die Grünen" (Groen-Links) - op de Duitse TV roepen dat Europa pas echt een succes wordt als de levensomstandigheden zoals inkomen, zorgniveau, werkgelegenheid, onderwijs, uitkeringen en pensioenen overal gelijkgetrokken zijn. De rijkere landen moesten dan maar inleveren ten behoeve van de armere landen: nivellering op Europees niveau. Gouden tijden dus voor corrupte ambtenaren die er wel voor zullen zorgen dat zij met het grootste deel van de buit gaan strijken, en ook gouden tijden voor alle siësta-houders die gemiddeld niet meer dan 4 uur per dag werken en alleen maar in actie komen als er wat onder de tafel doorgeschoven wordt.
Nee, dank u. Een vrijhandelszone vind ik prima, maar daar hebben we dat miljarden verslindende apparaat van honderden, op nationaal niveau afgedankte, tweederangs politici en hun aanhang niet voor nodig. Compleet gek geworden zijn ze daar, gewoon grootheidswaanzinnig.

En daarom stem ik op Wilders bij de EU-verkiezingen, in de hoop dat ze in Brussel eens gaan nadenken over waar ze in hemelsnaam mee bezig zijn. Een beetje meer bescheidenheid graag, in plaats van nu liefst ook nog de Oekraïne aan te halen, en miljarden belastinggeld er naar toe te sturen die onze vriend Poetin straks met een grote grijns als afbetaling op de openstaande Oekraïnse gasrekening in ontvangst neemt.
Dan maar Geertje.
Staan veel dingen in waar je mensen mee zou kunnen paaien, maar ook genoeg waar ik echt mijn neus voorop haal.

Vond het interessant om het een keertje op een rijtje te zien.
Het heeft weinig zin, we hoeven het allemaal niet te weten, want er is niemand die met ze wil regeren, dus einde PVV, zo hebben onze partijleiders en raadsleden al besloten. Kiezers van de PVV worden monddood gemaakt.
Vind ik persoonlijk een hele kwalijke zaak. Er zijn toch echt mensen die voor deze partij gekozen hebben.

Tja Wilders heeft door zijn eigen uitspraken zijn partij schaakmat gezet. Een domme zet als je het mij vraagt.
mensen in politiek beloven maar nadien komt niets als ze verkozen zijn , wat ze hebben beloofd tijdens verkiezingen komen hun belofdes niet waar