Biddag: wat is bidden en hoe doe je dat? Waarom een biddag?

Door Rose_love gepubliceerd op Wednesday 12 March 21:54

Wat is bidden? Hoe kun je bidden? Mag je eigenlijk wel bidden als je niet gelooft? Waarom tot God bidden als Hij toch alles al besloten heeft? Hoe gaat het Onze Vader?

b63bd311ec4a49bf0ea392d405b4fbc9_1394659

Ieder jaar op de tweede woensdag van maart is het biddag. Of, zoals de officiële naam luidt, biddag voor gewas en arbeid. Deze biddag bestaat waarschijnlijk al vanaf de middeleeuwen, toen waren er namelijk al vaste dagen waarop gebeden werd. In 1658 werd in Overijssel de eerste officiële bid- en vastendag gehouden. Toen was het alleen nog voor het gewas. Na de industrialisatie kwam het woord ‘arbeid’ er logischerwijze bij. Dat men het nu in de regel vooral over ‘biddag’ heeft, is ook niet zo moeilijk te begrijpen. De toevoeging ‘gewas en arbeid’ bakent toch een bepaald gebied af, terwijl er voor veel meer dingen gebeden wordt. Je kunt bijvoorbeeld bidden voor de economie, oorlogsgebieden, daklozen en hulpbehoevenden, eenzamen, kinderen en nog veel meer. Eigenlijk kun je voor alles bidden, zo lang het maar goed bedoeld is. Op een biddag wordt er dus landelijk voor allerlei zaken gebeden. Best wel een ontroerend, maar ook bemoedigend idee, vind ik.

d89ff69109c5c87c4b031d0bb6874b61_1394659

Wat is een gebed nu eigenlijk?

In een gebed praat je met God. Je kunt twee dingen doen: je kunt voor iets bidden of voor iets danken. Dat kan in één gebed, maar ook in verschillende gebeden. In een gebed kun je God vertellen wat je dwarszit, waar je verdrietig of boos om bent, maar ook waar je gelukkig mee bent. Je hoeft echt geen mooie volzinnen te maken, maar je kunt gewoon zeggen wat je op het hart hebt. Het lijkt misschien soms alsof bidden niet nodig is, maar juist als je stopt met bidden, voel je dat je van God verwijderd raakt. Ik heb het persoonlijk ondervonden. Want dacht je nu dat alle christenen altijd direct op de knieën gingen? Het zou wel moeten… maar soms is de praktijk toch anders. Christenen blijven mensen; we willen ook graag alles zelf doen. Uiteindelijk kom je er dan toch weer achter dat het niet werkt, dat je iets mist. Dan vraag je God om vergeving, want je hebt Hem losgelaten. Gelukkig is Hij niet zoals wij, als Hij je eenmaal vasthoudt, laat Hij je niet meer los, omdat je Hem bijvoorbeeld tegenvalt. 

 

Het Onze Vader

In Mattheüs 6: 9-13 spreekt Jezus het Onze Vader uit. Mensen wilden weten hoe ze konden bidden en Hij leerde hen het volgende gebed:

Onze Vader die in de hemelen zijt,

Uw naam worde geheiligd;

Uw Koninkrijk kome;

Uw wil geschiede,

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in der eeuwigheid.

Amen.

 

In dit gebed zien we eerst drie keer een verzoek met ‘Uw’ en daarna drie keer een verzoek met ‘ons’. Jezus zegt erbij dat het niet belangrijk is om met veel woorden te bidden of een lang verhaal te maken. Bidden doe je niet om opgemerkt te worden door anderen en uit te stralen: ‘Kijk eens hoe goed ik bezig ben?’ God weet alles en Hij weet ook wat jou dwarszit.

612035aca6ddceb3c9bb5a3d6c9182cf_1394659

Waarom bidden als God alles toch al weet?

Dat is de vraag die gesteld wordt als je zegt dat God alle dingen weet. Hoewel ik hem graag met de wedervraag beantwoord: ‘Waarom niet?’, wil ik het daarmee niet afdoen. Want waarom niet, dat lijkt voor velen vanzelfsprekend: bidden is zo zinloos. Je praat maar wat in de lucht en wat merk je ervan? Waarom ik bid? Omdat ik in God geloof. Ik geloof dat Hij bestaat en dat Hij voor mij zorgt. Waarom zou ik dan niet met Hem willen praten? Zie het eens als volgt: je hebt een relatie, maar je vriend of vriendin wil geen contact met je hebben. Dat kan toch niet? Wel, dat is ook zo in een relatie met God. Als je van Hem houdt, wil je ook met Hem praten; bidden dus.

Daarnaast horen we in de Bijbel heel vaak over het gebed. Jezus bad Zelf ook en stelde zelfs een voorbeeldgebed, zou het dan niet logisch zijn als wij die ‘traditie’ voortzetten? Als Jezus gebed nodig had, hebben wij dat toch zeker ook nodig. In de Bijbel staan niet voor niets teksten als ‘Bid en u zal gegeven worden’. God heeft ons beloofd dat we krijgen waar we om vragen als dat de goede weg is. Hij zegt zelfs dat bepaalde dingen ons ontbreken, doordat we niet bidden. Lees het maar na in Jakobus 4:2: ‘Gij begeert, en hebt niet; gij benijdt en ijvert naar dingen, en kunt ze niet verkrijgen; gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt.’ Wat heb ik te verliezen als ik bid? Door te bidden kan ik zorg dragen voor anderen en voor mezelf. Ik geloof dat God veel machtiger is dan wie of wat dan ook. We weten natuurlijk nooit wat verhoord zal worden, maar zou je er om die reden niet om vragen? Stel nu dat Hij het wel verhoort. En voor mij als christen is deze gedachte toch echt wel een troost: God verhoort niet alles, maar hoort wel alles.

c6fb6ff7f4085b8ccba33c7f418a0724_1394659


Waarom bidden als God alles allang besloten heeft?

Als je in de Bijbel gelooft, geloof je ook dat alles al van de eeuwigheid af besloten is. God heeft Zijn plan voor de wereld klaarliggen, het hoeft slechts te spelen en de dingen gebeuren. Dan hoef je toch niet meer te bidden? Alles ligt al vast. Hoe weten wij dan wat vastligt? Stel nu: God heeft al voor jij bestond besloten dat je ging bidden en dat je daardoor genezen zou worden? Als mens kun je ook dat niet doorzien, je zou dus kunnen zeggen dat je alleen al moet bidden om het zekere voor het onzekere te nemen. Feit blijft dat Hij hoort naar degenen die tot Hem bidden en wie zijn wij dan om niet te bidden? 

67239668bd8a29e9999eb10204b8cd59_1394659

Mag ik eigenlijk wel bidden?

Als God dan zo’n hoog Wezen is, mag ik dan nog wel bidden? Mag ik Hem lastigvallen met mijn ‘probleempjes’? Mag ik bidden als ik niet geloof? Bidden is iets wat je altijd en overal mag doen. Ook als je niet gelooft. God is altijd ‘bereikbaar’.  Men zegt wel eens dat het ‘nummer van de hemel’ 333 is. Dit slaat op Jeremia 33:3 waar staat: ‘Roept tot Mij en Ik zal u antwoorden.’ De Bijbel is heel duidelijk: iedereen mag bidden en iedereen kan bidden. 

 

Bijbelteksten over het gebed

  • Jeremia 29: 12: Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen.
  • Jeremia 33: 3: Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, en Ik zal u bekend maken grote en vaste dingen, die gij niet weet.
  • Lukas 6: 27-28: Maar Ik zeg ulieden, die dit hoort: Hebt uw vijanden lief; doet wel dengenen, die u haten. Zegent degenen die u vervloeken, en bidt voor degenen die u geweld doen.
  • 1 Thessalonicenzen 5: 16-18: Verblijdt u te allen tijd, bidt zonder ophouden, dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.
  • Jakobus 4:2: Gij begeert, en hebt niet; gij benijdt en ijvert naar dingen, en kunt ze niet verkrijgen; gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt.
  • Jakobus 5: 16: Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel.

Dit zijn vooral losse teksten die vooral gaan over het gebed zelf. Er zijn nog veel meer teksten waarin beschreven staat dat er gebeden werd, door koningen, profeten, priesters, maar ook door gewone mensen. Een van de bekendste gebeden is misschien wel het gebed van de tollenaar. Dit staat beschreven in Lukas 18, in een gelijkenis die Jezus vertelt. Hij heeft het over een Farizeër en een tollenaar en zegt: De Farizeër, staande, bad dit bij zichzelven: O God! ik dank U, dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers; of ook gelijk deze tollenaar.Ik vast tweemaal per week; ik geef tienden van alles, wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig! Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; want een ieder, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden. Zo zien we bevestigd dat een gebed geen mooi verhaal hoeft te zijn om indruk te maken. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan.

86544368dce30413f77c4bff208adcc6_1394659

Een kinderliedje: Lees je bijbel, bid elke dag 

In de christelijke kringen is dit een heel bekend kinderliedje. Vooral rond biddag wordt het vaak gezongen. Het is heel eenvoudig, zowel de tekst als de wijs. Er zijn verschillende versies. Het eerste couplet hoor je het meest, maar er zijn ook toevoegingen. Ook is er een Engelse en zelfs een Franse versie van het liedje.
 

Lees je bijbel, 
bid elke dag (3*)
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag (3*) 
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.
 

Read your bible, 
pray every day (3*) 
Read your bible, pray every day
if you want to grow (3*) 
Read your bible, pray every day, if you want to grow.
 

Ik wil jou een
lichtje doen zijn (3*)
Ik wil jou een lichtje doen zijn
als je Mij maar volgt (3*)
Ik wil jou een lichtje doen zijn als je mij maar volgt.


Lis ta bible, 
prie chaque jour (3*) 
Lis ta bible, prie chaque jour
quand tu veux grandir (3*)
Lis ta bible, prie chaque jour, quand tu veux grandir (3*)

 

Een psalm met de oproep tot gebed

Ter afsluiting nog een psalm met de oproep tot gebed. Deze psalm maakt deel uit van de psalmen die gezongen werden door de Joden als zij naar Jeruzalem trokken om de godsdienstige feesten te vieren in de tempel.

Psalm 122 :2 berijmde versie

De stammen, naar Gods naam genoemd,
Gaan derwaarts op; waar elk zich buigt
Naar d' ark, die van Gods gunst getuigt;
Waar elk Zijn naam belijdt en roemt;
Want d' achtb're zetel van 't gericht
Is daar voor Davids huis gesticht;
De rechterstoelen staan daar binnen.
Bidt, met een algemene stem,
Om vrede voor Jeruzalem.
Het ga hun wel, die u beminnen.

5beb99849a373b88ee1f8c8788c78e5e_1394659

Reacties (19) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Heel mooi geschreven Rose, hier wil ik graag een aanvulling op doen.

De Bijbel geeft ons de verzekering dat God de gebeden van zijn trouwe aanbidders verhoort, maar er worden ook redenen in genoemd waarom hij naar sommige gebeden niet luistert. De apostel Paulus schreef: „Bovendien is het zonder geloof onmogelijk hem God welgevallig te zijn, want wie tot God nadert, moet geloven dat hij bestaat en dat hij de beloner wordt van wie hem ernstig zoeken”. Hebreeën 11:6.
Een belangrijk vereiste is dat we geloof hebben. Echt geloof houdt meer in dan alleen maar weten dat God bestaat en dat hij gebeden hoort en verhoort. Geloof blijkt uit onze daden. We moeten in onze hele manier van leven duidelijk laten zien dat we geloof hebben. Jakobus 2:26.

Bepaalde daden kunnen er toe leiden dat God niet naar onze gebeden luistert.
Toen er bijvoorbeeld in het oude Israël overal geweld was, zei God via zijn profeet Jesaja tegen het volk: „Ook al zendt gij veel gebeden op, ik luister niet; met bloedvergieten zijn uw eigen handen vervuld geworden” Jesaja 1:15. Het is duidelijk dat personen die Gods wetten negeren of met verkeerde motieven bidden, niet kunnen verwachten dat God naar ze luistert. Als we daarom willen dat God onze gebeden verhoort, moeten we aan enkele fundamentele vereisten voldoen. Als wij tot God bidden, moeten wij dat nederig en oprecht doen, en onze daden in overeenstemming zijn met onze gebeden. Als we ergens om bidden, verwacht God dat we er zelf aan doen wat we kunnen. Als we bijvoorbeeld bidden „Geef ons heden ons brood voor vandaag”, dan moeten we bereid zijn hard te werken, ongeacht om wat voor werk het gaat Mattheüs 6:11; 2 Thessalonicenzen 3:10. Als we God vragen ons te helpen een zwakheid te overwinnen, dan moeten we omstandigheden en situaties vermijden die ons in verleiding kunnen brengen

En de Bijbel zegt ook dat „ongeacht wat wij vragen overeenkomstig zijn wil, hij ons hoort” 1 Johannes 5:14. Maar dat wil niet zeggen dat God automatisch alles zal doen waar zijn aanbidders om vragen. Bovendien kan God onze gebeden op een andere manier verhoren dan wij verwachten. Als we bijvoorbeeld een bepaald probleem in gebed hebben voorgelegd, kan het zijn dat hij het probleem niet wegneemt maar ons de kracht geeft om het te verduren.
Door ergens over te blijven bidden, laten we God zien dat we het heel graag willen en dat we echt geloof hebben.
Als het erop lijkt dat God onze gebeden niet direct verhoort, is dat nooit omdat hij ze niet kan verhoren. We moeten bedenken dat God gebeden verhoort overeenkomstig zijn wil en op zijn tijd. Hij kent onze behoeften en kan daar veel beter in voorzien dan wijzelf. Vaak krijgen we de gelegenheid om te ’blijven vragen, zoeken en kloppen’
Vaak treffen we het antwoord op onze gebeden om leiding in de bijbel aan, waarin God ons hulp biedt om verstandige beslissingen te nemen.

Wat ik een mooie tekst vind en waar ik heel veel kracht uit put is deze :
„Weest over niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking te zamen met dankzegging uw smeekbeden bij God bekend worden; en de vrede van God, die alle gedachte te boven gaat, zal uw hart en uw geestelijke vermogens behoeden door bemiddeling van Christus Jezus” (Filippenzen 4:6, 7).

Sophia
Bedankt voor je uitgebreide aanvulling, Sophia. God hoort wel alles, maar verhoort niet alles. Best moeilijke dingen, als je er diep over nadenkt. En toch geloof ik wel dat Hij ook luistert als je 'zonder geloof' bidt. Anders zou niemand tot geloof kunnen komen.

Het tweede punt dat je noemt is ook weer iets van je eigen verantwoordelijkheid en Gods hulp. God vraagt ook van ons iets, het is niet zo dat het ons allemaal maar simpelweg aan zal komen waaien. Hoeft ook niet.

Alles gaat naar Zijn wil. En soms zien we achteraf zelf ook dat een andere weg een betere weg was, hoewel het soms voor veel verdriet heeft gezorgd.

De laatste tekst die je noemt is inderdaad heel erg mooi!
Mooi om te lezen
Thanks, Wasbeer.
Ik heb in mijn kinderjaren binnen de sekte menig gebed geleerd, ook die ik hier lees en inderdaad als kind geloofde ik heilig in dit soort gebeden, God uw naam wordt geheiligd, alleen die zin al, inderdaad wie zijn ij mensen dit tot ons eigendom te maken en mooi hoe jij een artikel wijdt aan hoe je bid? Ik heb menig deel geschreven over geboren in een sekte ene hoe ik daaruit ben gestapt, God staat los van veel wat mensen elkaar aandoen onder het mom van zijn naam en gebod vindt ik nog steeds, ondanks dat ik zelf een hele ruime andere kijk op het universum heb en niet tot nauwelijks reageer op artikelen over geloof vind ik de manier en je titel integrerend en waardevol om mensen daar bij stil te laten staan, bidden doe ik niet en geloven ook niet op die manier als mij aangeleerd is, wel vraag ik dagelijks mijzelf af hoe om te gaan in alle banale vormen van het leven om er het beste van te maken en hoop ik op de waarde en goedheid van de mensheid onderling en de kracht voor hen die ergens anders mee te maken hebben en de onmacht voelen in dit leven, je artikel is respectvol en bidden hoort dat zeker te zijn en volgens mij mag iedereen bidden,ook al geloof je niet in God het is je hart laten spreken en als God bestaat hoort die ieder hart aan in mijn beleving, in ieder geval werkt het universum zo, spreek voel en handel gelovig of niet maar meer dan je eigen hart volgen kun je niet anders vult iemand anders jou hartzaken in denk ik, mooi artikel over bidden Rose-love
Ik vind deze zin van jou heel mooi, Yneke: 'God staat los van veel wat mensen elkaar aandoen onder het mom van zijn naam en gebod.' Zeker door wat jij mee hebt gemaakt. Dit laat een stukje van jouw persoonlijkheid zien, een stukje waar je heel trots op mag zijn!

Als je oprecht van hart bent, kom je heel ver!
Heel mooi geschreven Roosje. Ook ik hou van God, maar dat weet je wel. Bidden is inderdaad praten met God, en gelovigen zien Hem als een Vader naar wie ze toe kunnen gaan met alles wat ze bezighoudt, dat kunnen vreugdevolle dingen zijn, maar ook verdrietige dingen. Hij is er en Hij luistert naar ons.

Ik kan hier verder niets aan toevoegen en dat wil ik ook eigenlijk niet, je hebt alles in feite al gezegd.

Ja, dat weet ik Miesje! Ben blij dat er ook hier op de site mensen zijn zoals jij, die precies weten wat ik bedoel. Het geloof is iets heel moois om te delen!
Dank voor je mooie woorden xxx
Een prachtig artikel, Rose! Het is hartverwarmend om te zien hoe jij met je geloof bezig bent en wat voor mooie en positieve invloed het op je heeft. ik wist het al, maar je benadrukt het hier nog eens extra mee. :-)

Bidden....ik heb het al zo lang niet meer gedaan. Maar zelfs in de tijd dat ik fel anti-religie was, heb ik het geprobeerd. Ik vond dan wel dat ik niet het recht had om iets voor mezelf te vragen, ik deed het puur voor een ander. En het deed me wat. Het idee van een landelijke biddag spreekt me enorm aan; ik kan me heel goed voorstellen dat het heel krachtig aanvoelt.

Ik heb nog steeds moeite met het beeld van een levende God die echt naar me luistert. ik heb wel gemerkt dat bidden, of iets wat er op lijkt, mij helpt om in de juiste geestestoestand te komen om problemen of dilemma's op te lossen. Misschien is dat op dit moment voor mij het hoogst haalbare. Op dit moment, want ik weet niet wat de toekomst brengt.

Ik denk niet dat ik ooit kan geloven op de manier zoals jij het doet. Ik moet mijn eigen manier nog vinden. En dan maar hopen dat er meer wegen naar Rome leiden. :-)
Mijn geloof is onderdeel van mij. Iedereen in mijn omgeving krijgt dat op de koop toe. ;)

Als je je nu voorstelt dat die God zelfs aandacht heeft geschonken aan de kleinste zandkorrels... Dat die God ontelbaar veel sterren in het heelal heeft gezet... Dat die God de mens gemaakt heeft en zorgt voor de ontwikkeling van elke embryo. Zou Hij dan niet luisteren naar de mens? Zou Hij dan niet luisteren naar jou?

Het is goed om te bidden, op wat voor manier dan ook. En als God realiteit voor je wordt, kun je ook niet anders dan bidden. Er leiden vele wegen naar Rome, maar Jezus is de enige Weg.
Een open Deur. ;)
Dit antwoord is zo helemaal JIJ! :-)
Je ontroert me. Ik loop graag een eindje mee. Of ik in Rome aankom, weet ik nog niet, maar de reis geeft me veel voldoening en ik kijk er met plezier en vertrouwen tegen aan.
**fluit een opwekkend marsdeuntje**
het bidden moet uit het hart komen en bij de een is dat tot God of Allah of whatever ik bid tot het Universum ook iets wat wij als mens niet kunnen bevatten maar er wel is. Het universum Ik schreef ooit een gedicht erover:
Het Wees gegroet Maria,
vol van genade,
de Heer is met U
gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot
Heilige Maria, Moeder van God
bid voor ons, zondaars
nu en in het uur van onze dood, Amen

Mijn idee is dat het Wees gegroet
er voor de eerbaarheid toe doet
immers vroeger was reeds de vrouw
al de zwakkere dikwijls in het nauw

om haar gelijkheid en kracht te schenken
wist men het Wees gegroet te bedenken
eigenlijk moet dit niet nodig zijn
immers man=vrouw is meer op mijn lijn

waarom dus een wees gegroet
als men dat toch niet doet

maar toch in dit kader
was het dat mijn vader
Maria ontzettend vereerde
iets wat ik van hem leerde

dit was voor mij zomaar een idee
geen uitlokking voor een discussie oh nee
maar ik hoef jullie niet te vragen
zowel de vrouw als man op handen te dragen

Mooie reactie. Het grappige is dat ik dan weer geloof dat het universum van Gods hand is. Eerlijk gezegd blijft het me verbazen dat er zoveel dingen zijn die wij niet kunnen bevatten, terwijl we toch een rationeel wezen zijn. Alles om ons heen is zo groot!
Bidden is praten met God, maar ergens staat ook in de Bijbel, dat je nooit iets voor jezelf mag vragen, want God geeft geen cadeautjes. Maar wanneer je tot Hem bidt, dan lucht het op, je verteld je verhaal, ook al kent Hij je verhaal wel, maar Hij wil dat je contact met Hem houdt. Nee, ik verwacht geen cadeautjes, maar ik heb ze wel gekregen! Ook al ben ik ziek, soms met heel veel pijn, toch ben ik Hem dankbaar voor de cadeaus die Hij me gaf, ik vroeg om een dak boven mijn hoofd en ineens kreeg ik een seintje dat iemand ging verhuizen en het huis vrij kwam, ik kreeg het huis, ondanks dat er een wachtlijst was, zo ook de laatste keer, we waren er zeker van dat we onze tijd wel zouden uitzingen in de bejaardenflat en dan ineens gebeurt er iets, waardoor je even door een zure appel moet, maar dan krijg je toch zomaar de kans om in een mooie seniorenwoning terecht te komen en daar stonden ook veel mensen voor in de wachtrij, maar de verhuurder gunde ons het huis, waarom? De verhuurder kenden wel mijn kinderen, maar mij niet! Hij heeft daarin een leidende functie gehad, Hij heeft ons geholpen.
Ik heb niets met biddag, ik vind dat net zoiets als Valentijn of Sinterklaas, ik hou niet van opgelegde regeltjes, maar ik heb wel dagen dat ik vaker bid, als andere dagen. En eerlijk gezegd, ik bid niet altijd om te zeuren en te vragen, maar ook vaak om te bedanken voor alle mooie en goede dingen om ons heen. We hebben veel om dankbaar voor te mogen zijn.
Eerlijk gezegd weet ik niet op welke tekst je doelt waarin zou staan dat je niet voor jezelf mag bidden. Het lijkt me toch wel dat je mag vragen of God bij je is en dat is ook voor jezelf. Maar je hebt gelijk: Hij geeft soms dingen die wij niet verwachten. Mooie voorbeelden die je geeft. Het lijkt allemaal zo toevallig en ik vind het een heel mooie gedachte dat Hij toch alles bestuurt.

Ik doe niet mee met biddag om de regeltjes, maar ik vind het wel fascinerend dat zoveel mensen met voorbedachte rade tegelijk aan het bidden zijn.

Bidden is eigenlijk ook danken. En in het Onze Vader zien we dat ook terug. :)

Bedankt voor je uitgebreide reactie, Merel!