Wat 11 nieuwe politieke partijen ons beloven (deel 3: Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland SOPN – Partij van de Toekomst PvdT - NXD)

Door P1eter gepubliceerd op Thursday 27 February 17:19

Zoals bekend hebben er naast de gevestigde 10 partijen maar liefst 40 nieuwe partijen zich bij de Kiesraad ingeschreven.

Daarvan doen er nu uiteindelijk 11 aan de verkiezingen mee, waarvan 8 landelijk. Twee partijen doen in 19 van de 20 kieskringen mee (de nrs. 19 en 20 van de lijst) en één partij doet in slechts één kieskring mee: de nr. 21 van de lijst.

                                c3dfa61074caf04bcdf6c9b5535999ea.jpg

In een eerder artikel heb ik uiteengezet waarom het de meeste nieuwe partijen niet gelukt is om toch mee te doen.


 

versnippering

Ik denk dat het goed is dat het aantal politieke partijen dat aan de verkiezingen mee doet, in ieder geval is teruggebracht van 50 naar 21. Dat is nog steeds een respectabel aantal, de versnippering is nog steeds enorm.

We hadden al 10 partijen, een hoogtepunt binnen Europa, en het wordt er zo voor de kiezer allemaal niet overzichtelijker op.


 

wat bieden de nieuwe partijen ons?

Op een enkeling na zijn de nieuwe partijen niet of nauwelijks in de publiciteit geweest. Het leek me daarom goed om voor de geïnteresseerden hier toch wat informatie te verzamelen. Het viel nog niet mee om dat kort en bondig te doen, omdat de websites van de nieuwelingen (één heeft er helemaal geen website) over het algemeen een enorme hoeveelheid informatie bevatten, maar een goede samenvatting van standpunten en partijprogramma ontbreekt over het algemeen.

Ook informatie over de partijleiders is er niet of nauwelijks, dus ik noem ze alleen en laat ze ook zien.
Ik heb geprobeerd die informatie zo kort mogelijk weer te geven zonder daar een persoonlijk oordeel aan toe te voegen. De vraag is of deze partijen alleen onderbuikgevoelens verkondigen (zoals Edwin-Bruinooge dat op Plazilla treffend verwoordt), of dat er ook constructieve nieuwe ideeën aan de orde komen.

Ik zou zeggen: oordeelt u zelf.

In het eerste deel van deze serie heb ik informatie gegeven over de lijstnummers 11 t/m 14, in het tweede artikel over de programma’s van de lijstnummers 15 t/m 18. De overige partijen volgen in dit derde deel van deze serie, waarin ik ook probeer de programma’s kort samen te vatten. Daarbij zal ik ook ingaan op de oorzaak van de versnippering en wat daar aan te doen valt. 

19. SOPN (Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland): volledige openheid en maximale burgerparticipatie


d3b43025a1802d8f40a11495c0dbdb97.jpg

Lijsttrekker: Johan Oldenkamp

3a28c9c270127f9405c131d7ed3d5af3.jpg

De standpunten van deze partij zijn de volgende.

Nederland rechtvaardig:
- iedereen een basisinkomen
- herstellen van de Republiek

Nederland onafhankelijk:
- eigen valuta, uit de EU, uit de NAVO
- weren multinationals

Nederland onschuldig:
- iedereen schuldvrij, ook de Staat
- verbod op rente, nationaliseren banken

Afschaffing achterhaalde plichten:
zoals arbeidsplicht, leerplicht en
zorgverzekeringsplicht

Hervorming van de belastingen:
- 25% voor bedrijven en particulieren
- afschaffing BTW en BPM

En men voegt daar de volgende algemene punten aan toe:
- maximale burgerparticipatie in het openbaar bestuur
- volledige openheid over alles in het publieke domein
- respectvolle tolerantie voor alle zienswijzen op alle terreinen
- monetaire stabiliteit via waardevaste valuta
- parlementaire enquête naar misstanden in het publiek domein.

 

20. Partij van de Toekomst (PvdT): de maatschappij op positieve wijze veranderen


22d0d72d023568b122a47e739b5d4e62.jpg

Lijsttrekker: Johan Vlemmix

bbe9a8950a9482c462e18c6a5d99c0fa.jpg

Volgens deze partij zouden wij moeten willen wonen in een samenleving waarin:

1. we samen leven en samen doen;

2. we uitgaan van gelijkwaardige kansen, zelfontplooiing, zelfredzaamheid, en het vermogen dat iedereen zijn eigen problemen (zoveel als mogelijk) zelf kan oplossen, ieder individu persoonlijke verantwoordelijkheid draagt voor zichzelf en zijn omgeving en een maatschappelijke bijdrage levert naar eigen kennis, kunde, vermogen en talenten;

3. economische groei niet alleen vertaald wordt in meer geld, meer spullen of koopkracht maar dat het belang van meer welzijn en welbevinden, meer gezondheid, meer inzet van de kwaliteiten van mensen, meer verdraagzaamheid, rust, vertrouwen en balans een even grote waarde hebben.
Het belangrijkste uitgangspunt is: ‘Van onder naar boven en van binnen uit’, veranderingen moeten in de basis plaatsvinden. Dan maak je het verschil en creëer je met zijn allen een stabiele, draagkrachtige en gezonde samenleving. Mensen moeten meer verantwoordelijkheid krijgen en meer betrokken worden in het gezamenlijk besturen van Nederland.

 

21. Politieke Partij NXD: terug naar de jaren zeventig en tachtig, naar een stabiele regering

 

e38655aa0278b6482beb6bb44f03f9ef.jpg

Lijsttrekker: Anil Samlal

202a9a2fadeeb013cf07cbfc0ce7d807.jpg

Het doel van de partij is "Terug naar de jaren zeventig en tachtig, naar een stabiele regering". De partij wil een samenleving realiseren waarin burgers in staat worden gesteld om zelfstandig hun levensdoelen na te streven op alle terreinen van het maatschappelijke leven. Hierin mag geen onderscheid gemaakt worden tussen sekse, leeftijd en herkomst van de burgers.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen neemt Politieke Partij NXD slechts in één kieskring deel: kieskring 9 (Amsterdam).

Meer informatie over deze partij is niet bekend, men heeft voorzover ik weet geen eigen website. Vandaar ook geen partijlogo en foto van de lijsttrekker.
 

samenvatting partijprogramma’s

De vrij kort omschreven programma’s van deze laatste 3 van de 11 nieuwe partijen geeft in dit slotartikel ruimte voor een samenvatting van de verkiezingsprogramma’s van deze partijen. Ik probeer dat zo kort mogelijk te doen, maar ik moet zeggen: dat is me nog niet meegevallen.

Hier dan toch het resultaat, aansluitend op de eigen slogan’s van de partijen. Ik koppel er geen eigen oordeel of voorkeur aan, deze artikelen zijn bedoeld om objectieve informatie te geven.

Het is aan de kiezers zelf om te beoordelen of deze partijprogramma’s realistisch en (financieel) haalbaar zijn. In de bekende stemwijzers op internet komt overigens vrijwel geen enkele van deze partijen voor.


 

11. Piratenpartij: voor een vrije informatiesamenleving

Privacy van burgers waarborgen, burgerrechten verdedigen, zorgvuldiger omgaan met vertrouwelijke gegevens, een open internet bevorderen zonder downloadverbod, auteursrecht, merkenrecht en patentsysteem hervormen, overheid open en overzichtelijk maken.

12. Partij voor Mens en Spirit (MenS): politiek gebaseerd op modern spirituele grondslagen

Zorg verbeteren en verminderen door milieumaatregelen en alternatieve behandelmethoden, onderwijs vrij maken, instellen gemeenschapsbank met lage rentes, op termijn rente en inflatie afschaffen, soevereiniteit Nederland bewaren en gulden opnieuw invoeren, belastingvoordelen rijken en grote bedrijven afschaffen, basisinkomen van € 1000 invoeren.


13. Nederland Lokaal: stop verspilling: overheidstaken dicht bij huis en transparant

Vertrouwen in burgers herstellen, verspilling stoppen, overheid transparant en zonder hokjes, overheidstaken dichtbij huis uitvoeren.


14. Libertarische Partij (LP): de overheid is het probleem, niet de oplossing

Vrijheid van het individu centraal stellen en zelfbeschikkingsrecht geven, belastingen en overheidsregels afschaffen.


15. Democratisch Politiek Keerpunt DPK: het keerpunt naar de toekomst

Zelfredzaamheid voor burgers creëren met de overheid als vangnet: meer werkgelegenheid, meer veiligheid, efficiëntere gezondheidszorg, herstel woningmarkt, klantgerichte overheid, nieuwe energievormen ontwikkelen, een solide infrastructuur opzetten en kritisch omgaan met Europa.


16. 50PLUS: op de bres voor bijna 3 miljoen ouderen

Vakantiegeld voor AOW-ers handhaven, rekenrente pensioenen naar 4%, belastingontduiking aanpakken, gemeentelijke en provinciale belastingen bevriezen, wachtgeldregeling aanpassen, aantal ambtenaren terugbrengen door minder ministeries en afschaffen provincies, meer politie op straat, ouderen langer zelfstandig wonen, zorg betaalbaar houden, aantal zetels Europese parlement terugbrengen, Eerste Kamer afschaffen, openbare functies open voor iedereen en begrotingstekort terug naar 3%.


17. Liberaal Democratische Partij (LibDem): ruimte voor ondernemerschap en voor een goed sociaal vangnet

Gezonde economie: eerst groei van economie en werkgelegenheid, dan pas bezuinigen, economische vrijheid door ruimte voor ondernemerschap, een uitkering is geen vanzelfsprekend langdurig recht, Europa moet democratischer, de regie in de zorg moet weer terug bij arts en patiënt, onderwijs en woningmarkt verbeteren, heffing op CO2-uitstoot invoeren, algemene informatie moet zo ruim mogelijk voor iedereen toegankelijk zijn en luisteren naar muziek op het werk of in de horeca moet vrij zijn.


18. Anti Europa Partij: weg met Europa

Uit Europa en de euro, stoppen met financiering zwakke EU-landen, vereenvoudiging belastingstelsel, verlagen belastingdruk, verminderen ontwikkelingshulp, behoud koopkracht gepensioneerden, zorg op hoog niveau, kenniseconomie uitbreiden en referenda invoeren.


19. SOPN: volledige openheid en maximale burgerparticipatie

Iedereen een basisinkomen, uit de EU en de NAVO, terug naar de Republiek, iedereen schuldenvrij, rente afschaffen, geen plichten voor burgers, gelijke belastingen (25%) voor burgers en bedrijfsleven, transparante overheid en algehele tolerantie.


20. Partij van de Toekomst (PvdT): de maatschappij op positieve wijze veranderen

Samen leven en samen doen, gelijkwaardige kansen, zelfontplooiing, zelfredzaamheid, economische groei, meer welzijn en gezondheid, meer inzet van de kwaliteiten van mensen, meer verdraagzaamheid, rust, vertrouwen en balans.


21. Politieke Partij NXD: terug naar de jaren zeventig en tachtig, naar een stabiele regering

Zelfstandig levensdoelen burgers nastreven op alle terreinen van het maatschappelijke leven, geen onderscheid tussen sekse, leeftijd en herkomst van de burgers. 

 

De versnippering van de politiek bestrijden?

 

Birgit Verstappen geeft op de spirituele website www.broze.nl een heldere uiteenzetting van het ontstaan van de versnippering en geeft antwoord op de vraag wat daaraan te doen is. Bij dit standpunt, dat ik hieronder samenvat, sluit ik mij graag aan. Denk eerst na over de oorzaak!

Splinterpartijen rukken op. CDA-coryfee Gerd Leers heeft de oplossing! Hij rept over het invoeren van een kiesdrempel ten einde de versnippering in de politiek te stuiten. Handig bedacht. Op die wijze komen de restzetels die zullen ontstaan terecht bij de traditionele 'grote' partijen.

Dat kleine partijen behoorlijk wat in de pap te brokkelen hebben, heeft de Partij voor de Dieren wel bewezen. Landelijk heeft zij dierenwelzijn op de kaart gezet.

Kiesdrempelverhoging is echter slechts symptoombestrijding en bovendien verre van
democratisch. In plaats van op die kortzichtige wijze versnippering trachten tegen te gaan, is het beter na te denken over het waarom van de optredende versnippering.

Wat is de oorzaak en welke bijdrage leveren de traditionele grote partijen aan de toenemende versnippering?

Een belangrijke oorzaak ligt volgens mij in het tanende vertrouwen van burgers in de
politieke partijen en politici. Er is sprake van een kloof. Onderling vertrouwen ontbreekt. Daardoor gaan mensen stemmen op extreme partijen. Dat is pas een verontrustende ontwikkeling. De ontstane kloof heeft onder meer te maken met het feit dat de burger na de verkiezingen buiten spel wordt gezet.

Zolang echter het publieke bestuur blijft functioneren langs verticale, hiërarchische lijnen, voedt zij de vervreemding met burgers. De maatschappij is immers geëgaliseerd. Oók de burger beschikt tegenwoordig over actuele kennis, is mondig en laat zich niet langer met een mooi verhaal het riet in sturen.

Als de politiek de burgers geen grotere invloed geeft op de aanpak van maatschappelijke vraagstukken, ontstaan onvermijdelijk spanningen, waardoor de burger afhaakt.
Zet de betrokken burger niet buitenspel door lastige procedures, niet ontvankelijk verklaringen, ondoorzichtige inspraakprocedures of anderszins 'politieke' (lees: slinkse) manoeuvres om de burger te snel af te zijn, als de publieke mening te veel afwijkt van de politieke richting die men uit wil.

Stap uit de ivoren toren, politiek mandaat alleen is niet voldoende. Gezag moet
verworven worden in plaats van ontleend aan een functie. Wat we nodig hebben zijn nieuwe politieke leiders, met visie, moed en integriteit. Leiders die niet slechts met partijbelangen bezig zijn, maar het algemene belang willen dienen.

Als kleine politieke partijen daarin de voorlopers zijn, omdat zij vergeten deelterreinen adequaat oppakken, contact zoeken met burgers en waar maken waar groepen burgers om vragen, dan zullen deze splinterpartijen terecht de toekomst hebben.

Deze partijen dwars zitten door de kiesdrempel te verhogen, zal de kloof tussen burger en politiek alleen nog maar vergroten.


 

vorige artikelen

Zie ook deel 1 voor:
Lijst 11 - Piratenpartij: voor een vrije informatiesamenleving
Lijst 12 - Partij voor Mens en Spirit (MenS): politiek gebaseerd op modern spirituele grondslagen
Lijst 13 - Nederland Lokaal: stop verspilling: overheidstaken dicht bij huis en transparant
Lijst 14 - Libertarische Partij (LP): de overheid is het probleem, niet de oplossing

Zie ook deel 2 voor:
Lijst 15 - Democratisch Politiek Keerpunt DPK: het keerpunt naar de toekomst
Lijst 16 - 50PLUS: op de bres voor bijna 3 miljoen ouderen
Lijst 17 - Liberaal Democratische Partij (LibDem): ruimte voor ondernemerschap en voor een goed sociaal vangnet
Lijst 18 - Anti Europa Partij: weg met Europa
 

 

Reacties (12) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Een duim voor je informatief artikel. Helemaal heb ik het niet gelezen omdat het mij niet interesseerd, al die splinterpartijen.
Maar waar het om gaat met het je stem uitbrengen is nu niet zo moeilijk. Immers
je kent het lenteaccoord dat ingaat naar de verkiezingen, als je dus op 1 van die partijen stemt. Dus de BTW verhoging en het eigen risico ook. EN mijn vrouw en ik moeten na de verkiezingen 200 euro per persoon betalen aan het GGZ.
Vind je het gek dat ik zeker niet stem op 1 van hen!
Gemakkelijker kan ik het niet maken. Nu is de stemmer aan zet.
Goed en duidelijk overzicht!
Ik stem denk ik toch maar op een grote partij. Welke? Ik twijfel nog...
Je hebt echt enorm veel werk aan deze artikelen besteed. Complimenten. Ik interesseer me te weinig voor politiek. Weet wel wat ik wil en wat ik niet wil...daar kom je een heel eind mee ;-)
Vanavond Nieuwsuur (Ned 2) gezien?; wat een ontzettend goed portret van NederlandLokaal. Hoe onterecht ook dat deze partij, gevormd uit 2500 raadsleden en wethouders van lokale politieke partijen, zo slecht gevolgd is in de media. Onbegrijpelijk dat ook op deze site maar zo weinig woorden aan de partij worden besteed. Het kan toch eigenlijk niet waar zijn dat je tegenwoordig alleen nog maar met vuiligheid en oproer de media aandacht op je gevestigd ziet worden. Zijn puurheid en integriteit dan helemaal niets meer waard?
Voor de derde keer op rij een goed, informatief artikel. Vind die soevereinen maar gevaarlijke engerds (moet er echt niet aan denken dat zij in de Kamer komen!), maar ben het met Vlemmix eigenlijk helemaal eens. Maar ja, wie niet? Bovendien is politiek niet enkel leuke ideeën hebben, maar ze vooral ook ten uitvoer (laten) brengen. En dat zie ik nog niet gebeuren.
Geen rood kruisje erbij voor deze partijen, maar wel een duim voor je artikel;)
Sommige partijen zijn zo onrealistisch! Je hebt het subliem weergegeven in je drie artikelen en al zal ik er niet op gaan stemmen ik ben blij weer op de hoogte te zijn.
duidelijk en zeer compleet artikel, goed geschreven. Zelf zal ik niet zo snel stemmen op zo'n nieuwe partij.