De doeleinden van Seth deel 1

Door Chayenna2 gepubliceerd op Tuesday 16 July 16:57

5defd8c7ace3952c12df53890f7eb83c.jpgIk kom hier als een (humoristisch) ‘aardig gevonden’ persoonlijkheid, met karakteristieken die, hoop ik, een beetje bij jullie aansluiten. Die karakteristieken zijn de mijne en ik ben die zegt: ik ben en toch is de Seth die jullie kennen een klein deeltje van mijn werkelijkheid, hij die stoffelijk is geweest en zich kan verplaatsen in jullie problemen. Er bestaat een bijna altijd optredende vorm van psychologische en psychische vervalsing van dimensies, waar de persoonlijkheid van Ruburt een uiterste grens vormt waarop communicatie kan plaatsvinden. Wij willen werken met het wezen van een werkelijkheid, zoals het bestaat binnen jullie camouflagesysteem en binnen andere systemen en willen de volledige karakteristieken bestuderen die er deel van uitmaken. Wij willen de verbanden tussen alle werkelijkheidssystemen bespreken, inclusief bepaalde contactpunten die allen gemeen hebben. Deze verschillende punten kunnen mathematisch afgeleid worden en zullen, in bepaalde toekomsten van jullie, in sommige gevallen de plaats innemen van ruimtereizen.  Wij zullen de wetten van het innerlijke universum bespreken. Dit zijn pogingen om het wezen van de innerlijke werkelijkheid in woorden uit te leggen. Deze één dimensionale verklaringen zijn meer dan de meeste die zijn gegeven en, onder de omstandigheden waaronder we moeten werken, de beste benadering die gemaakt kan worden van het basisfeit onder ieder bestaan. Wanneer woorden een kleine aanwijzing kunnen betekenen voor hen die deze ervaring nog niet kennen, inzake de werkelijkheid van kleur of geluid, dan kunnen woorden slechts inzicht geven over het wezen van een werkelijkheid. Ik ben gezonden om jullie te helpen en anderen zijn, door de eeuwen van jullie tijd, uitgezonden, want wanneer jullie ontwikkelen en nieuwe dimensies vormen, zullen jullie weer anderen helpen. Gebruikmakend van je vrije wil, hebben jullie de fysische werkelijkheid veranderd in iets totaal anders dan ooit was bedoeld. Jullie hebben het ego in staat gesteld om zich te sterk te ontwikkelen en te specialiseren. Jullie waren hier om problemen en uitdagingen uit te werken, maar het was de bedoeling dat jullie je altijd bewust zouden blijven van je innerlijke werkelijkheid en van je niet-stoffelijke bestaan. Op de lange duur hebben jullie het contact hiermee verloren. Jullie hebben je zo sterk gericht op de stoffelijke werkelijkheid, dat het de enige werkelijkheid werd dat jullie kenden.

  c1b6eb5c5638fb7ba22ab10efb5f2f78.jpgWanneer je een man doodt, denk je dat je hem voor altijd doodt. Moord is een misdaad waarmee gewerkt moet worden. Dood echter, bestaat niet in deze termen. In de dageraad van stoffelijk bestaan, wist men dat dood slechts een verandering van vorm was. Er is nooit enige rechtvaardiging voor geweld. Er is geen rechtvaardiging voor haat. Er is geen rechtvaardiging voor moord. Zij die van geweld genieten, om wat voor reden dan ook, hebben zichzelf veranderd en de puurheid van hun doeleinden vervalst. Wanneer je de toestand van je wereld niet leuk vindt, moet jezelf veranderen, individueel en collectief. Het is de enige manier waarop verandering tot resultaat kan leiden. De verantwoordelijkheid voor je leven en je wereld is inderdaad de jouwe. Het is je niet opgelegd door de een of andere van buiten komende macht. Je vormt je eigen dromen en je vormt je eigen fysieke werkelijkheid. De wereld is wat jij bent. Het is de fysieke materialisatie van de innerlijke zelven die jij hebt gevormd. Het is fout om een bloem te vervloeken en fout om een man te vervloeken. Het is fout om een mens niet te respecteren, het is fout om iemand belachelijk te maken. Jullie moeten jezelf respecteren en in jezelf de geest van eeuwige waarde zien. Jullie moeten alle individuen respecteren, want een ieder bezit de vonk van deze rechtsgeldigheid. Wanneer je een ander vervloekt, vervloek je jezelf en de vloek keert naar jou terug. Wanneer je gewelddadig bent, keert het geweld terug.  Ik praat met jullie, want jullie bezitten de mogelijkheid om de wereldcondities te verbeteren en aan jullie is de tijd. Verval niet in je oude gewoonten, die je automatisch weer zullen leiden naar de wereld die je vreest. Er is niemand die haat, zonder dat die haat naar buiten wordt geprojecteerd en lichamelijk wordt en er is niemand die liefheeft, zonder dat die liefde naar buiten wordt geprojecteerd en zich stoffelijk zal manifesteren. Buiten mezelf is er een ander zelf en nog een zelf, waarvan ik me bewust ben. En dat zelf vertelt je, dat er een werkelijkheid bestaat buiten de menselijke werkelijkheid en ervaring, dat niet verbaal gemaakt of vertaald kan worden in menselijke termen. En voor dat zelf is de fysische werkelijkheid als een warm briesje in de winterlucht.

 

 

Toekomstige Seth spreekt over het Wezen en Doel van de Communicaties.


  a7c3dd6ff09b9e8a61b3268263e0fe7d.jpgDe Seth persoonlijkheid speelt een bemiddelende rol. De informatie die jullie reeds is gegeven met betrekking tot het wezen van persoonlijkheid-‘gestalts’ (modellen), lijkt voor mijn bestaan van toepassing te zijn. Seth is wat ik ben, toch ben ik meer dan Seth is. Seth is onafhankelijk en ontwikkelt zich steeds verder, zoals ik doe. In de Huidige Ruimte bestaan wij beiden. Seth, zoals jullie hem kennen, zal altijd een element in deze communicaties zijn. Hij is de verbinding tussen ons en hij is een deel van mij geweest dat ik naar jou heb uitgezonden. Hij neemt hier bereidwillig aan deel. Namen zijn arbitrair en wij gebruiken ze louter voor het gemak. De naam van Seth of van mij zijn niet belangrijk. Individualiteit is belangrijk en gaat zijn weg op manieren die je niet verwacht. Seth leert zoals ik leer. Je zou me, als een analogie, een toekomstige Seth kunnen noemen, op een hogere graad van ontwikkeling, hoewel wij beiden volledig onafhankelijk zijn en simultaan bestaan. Deze communicaties, zich afspelend in jullie tijd, zijn desondanks in andere dimensies verantwoordelijk voor, wat je zou noemen, toekomstige ontwikkelingen in je eigen persoonlijkheden. Of ik nu wel of niet als mezelf of als Seth spreek, hij is de intermediair en de verbinding tussen ons. Hij zal bij je verschijnen wanneer je hem kent, want er zijn noodzakelijke elementen die vanuit zichzelf uniek zijn. Mijn persoonlijkheid is zeer verschillend van de zijne, maar ik ben ook een vriend. Op veel manieren ben ik dezelfde vriend. Andere delen van mij houden zich ergens anders bezig, want ik ben mij bewust in andere dimensies en blijf bij hen in het spoor en controleer mijn vele zelven.
Wij zijn Seth en telkens wanneer we hebben gesproken, zijn we bekend als Seth. Wij doen dit werk niet alleen, want, door al jullie eeuwen heen, zijn er altijd andere entiteiten zoals ons geweest, die verschenen en spraken. Onze entiteit is samengesteld uit talrijke zelven met hun eigen identiteit, waarvan velen nuttig werk hebben verricht. Hun boodschap zal altijd fundamenteel dezelfde zijn, hoewel tijden en omstandigheden van hun communicaties kunnen verschillen en dienovereenkomstig worden gekleurd. Wij nemen datgene op wat voor de persoonlijke karakteristieken relevant lijkt te zijn, want in onze eigen werkelijkheid hebben we een informatiebank van volledige innerlijke zelven en we zijn allen Seth. Wij proberen werkelijkheden te vertalen in begrippen die door jullie begrepen worden. Wij veranderen ons gezicht en vorm, maar wij zijn altijd die ene. Velen van ons hebben nooit een stoffelijk bestaan gekend, zoals ik ook niet, maar we hebben ons op een bepaalde manier in eindeloze universa uitgezaaid. De entiteit had zijn begin vóór de komst van jullie tijd. Het was behulpzaam, met vele andere entiteiten, bij de vroege formatie van energie in fysische vorm. Wij gaven jullie mentale beelden en op basis van die beelden leerden jullie de wereld die je kent te vormen.

17c853f8f9795f9c5625028145fcc144.jpgWij gaven jullie de modellen, gecompliceerd met vele implicaties, op basis waarvan jullie de werkelijkheid vormden van elk stoffelijk ding dat jullie kennen. We onderwezen mensen te spreken, voordat de tong lettergrepen kende. Het gehele netwerk was door ons in werking gesteld. Onze basiskennis en energie verbreidde zich automatisch om alle systemen die groeien te voeden. Jullie lijken op kinderen met een spel en jullie denken dat het spel door iedereen wordt gespeeld. Stoffelijk leven is niet de regel. Identiteit en bewustzijn bestond lang voordat jullie Aarde gevormd werd. Jullie veronderstellen dat iedere persoonlijkheid in fysieke vormen moet verschijnen. Bewustzijn is de kracht achter materie en vormt vele andere werkelijkheden buiten het stoffelijke. Het is, opnieuw, jullie eigen gezichtspunt, dat momenteel zo beperkt is dat het lijkt alsof de stoffelijke werkelijkheid de regel en bestaanstoestand is.
De bron en kracht van jullie huidige bewustzijn is nooit fysisch geweest en, waar ik ben, zijn velen zich zelfs niet bewust dat een dergelijk fysisch systeem bestaat. Het stoffelijke systeem is een illusie, maar jullie moeten het accepteren en proberen, vanuit jullie gezichtspunt, de werkelijkheden daarbuiten te begrijpen. Jullie kunnen niet de innerlijke delen van je eigen identiteit objectiveren en daardoor merk je ze niet. Zoveel energie wordt gebruikt voor de stoffelijke zaken, dat je het jezelf niet kunt veroorloven enige werkelijkheid buiten jezelf op te merken. Zoals kinderen met hun blokken spelen, zo concentreren jullie je aandacht op de lichamelijke blokken. Deze blokken lijken jullie heel echt, wanneer je binnen hun perspectieven blijft. Andere patronen en vormen die je zou kunnen opmerken, gaan aan jullie voorbij. Zelfs bij de uitleg van andere werkelijkheden, moet ik de woorden ‘patronen’ en ‘vormen’ gebruiken, anders begrijpen jullie me niet. Jullie denkbeeld van vooruitgang is het bouwen van steeds grotere blokken en toch zullen jullie eenmaal het ‘kinderspeelgoed’ naast je neerleggen. Het menselijke ras is een fase, waarin vele verschillende vormen van bewustzijn reizen … Die van jullie is een trainingsstelsel voor het ontwikkelen van bewustzijn. Voordat het jullie wordt toegestaan om andere werkelijkheidssystemen binnen te gaan, die meer omvattend en open zijn, moeten jullie eerst leren met energie om te gaan en het concrete resultaat zien van het denken en emotie op de fysische manifestatie. Wanneer jullie na talrijke incarnaties het fysieke stelsel verlaten, hebben jullie deze lessen geleerd en ben je letterlijk geen lid meer van het menselijke ras, want je hebt ervoor gekozen het achter je te laten. Alleen het bewuste zelf blijft in ieder geval hiermee doorgaan en andere delen van je identiteit verbinden zich gelijktijdig met andere trainingssystemen. In meer geavanceerde systemen worden gedachten en emoties automatisch en onmiddellijk vertaald in actie, onafhankelijk van het soort materie dat daar bestaat. Daarom moeten de lessen onderwezen worden en goed opgenomen zijn.

9640abdd3c1a702aed63269e6e693248.jpgDe verantwoordelijkheid voor het scheppen moet duidelijk begrepen zijn. In een bepaalde mate bevinden jullie je in een geluiddichte en geïsoleerde kamer. Haat veroorzaakt vernietiging in die ‘kamer’ en totdat de lessen zijn geleerd volgt de ene vernietiging de andere op … In termen van andere werkelijkheden bestaat dat soort vernietiging niet, maar jullie geloven dat het bestaat en de pijnen van het sterven worden sterk gevoeld. Het is niet dat jullie geleerd moeten worden om niet te vernietigen, want vernietiging bestaat niet, jullie moeten getraind worden om op een verantwoorde wijze te scheppen.
De wapens van destructie zijn de duidelijke dingen die jullie zien. De tegenhangers zijn niet zo zichtbaar en toch zijn de tegenhangers belangrijk: zij leren zelfdiscipline, de positieve wens tot creativiteit en liefde boven vernietiging en haat. Wanneer dit geleerd is, wordt de cyclus beëindigd. De training wil jullie helpen bij het bestaan in een variëteit van met elkaar in verband staande systemen. Wanneer de zorgen en pijnen binnen jullie systeem niet als echt gevoeld werden, zouden de lessen niet geleerd worden. De leraren binnen jullie systeem zijn degenen die aan hun laatste incarnatie bezig zijn en andere persoonlijkheden die het systeem hebben verlaten, maar erin hebben toegestemd om de mensen hier te helpen. Het systeem kent ook sommige persoonlijkheden die hier voor de eerste keer komen en ook degenen die al veel incarnaties achter de rug hebben. De mensheid droomt eens dezelfde droom en jullie hebben je collectieve wereld. De hele constructie lijkt op een opvoedend toneelstuk, waarin jullie de producers en de spelers zijn. Er is een toneelstuk binnen een toneelstuk, binnen een toneelstuk. Er komt nooit een eind aan ‘binnen dingen’. De dromer droomt en de dromer binnen de dromen droomt. Maar de dromen zijn niet zonder betekenis en de acties die hierin voorkomen zijn belangrijk. Het gehele zelf is de waarnemer en de deelnemer aan de rollen.

In het Algemeen, Wat is het Doel van het Bestaan?

Op het meest fundamentele niveau is het doel van het leven te zijn, in tegenstelling tot niet zijn. In jullie systeem van een driedimensionale werkelijkheid, leren jullie over mentale energie (ook wel denkenergie of psychische energie genoemd) en hoe deze te gebruiken. Kennis over mentale energie en zijn gebruik wordt geleerd, door het voortdurend transformeren van je gedachten en emoties naar een psychische vorm (je psychische werkelijkheid) en daarna waar te nemen en te werken met de materie en gebeurtenissen die gevormd worden. Door dit te doen, wordt er van je verwacht dat je een helder beeld krijgt van je innerlijke ontwikkeling, zoals het door de buitenwereld wordt weerspiegeld. Je neemt deel aan een stoffelijke werkelijkheid, waardoor je kunt opereren en ervaren binnen deze dimensie. Hier kan je jouw vermogens ontwikkelen, leren, scheppen, problemen oplossen en anderen helpen. Materie is de vorm van de basiservaring, wanneer het in jullie driedimensionale systeem arriveert. Jullie dromen, gedachten, verwachtingen, geloven en emoties worden letterlijk gevormd in fysische stof.

Bron: Jane Roberts
Copyright:Curacao@GerdaVerstraeten

Reacties (6) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Graag gedaan Nercio
Weer een mooi Seth betoog, bedankt voor het plaatsen!
Dank je Oussa
heel mooi geschreven ik heb echt genoten! dikke duim en gr van ouss.
Dank je Mr van der schaft, er volgt nog meer hoor.
Sodemieters mijn beste, dat moet ik ook aan mijn lieve Isabel laten lezen! En zelf nogmaals zo vrees ik! D