Vergelijk de Bijbel en het Boek van Mormon 2

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Monday 27 January 16:04

  Geboden bieden houvast

De Bijbel leert dat God geboden heeft gegeven en ons zegent als we die gehoorzamen. Profeten uit het Boek van Mormon hebben de geboden ook opgeschreven en gevolgd.  

    Dood en geestenwereld

Bijbel: ‘En het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft’ (Prediker 12:7; zie ook 1 Petrus 3:19–20; 4:6).

Boek van Mormon: ‘De geest van ieder mens, hetzij die goed of kwaad is, [wordt] huiswaarts (…) gevoerd naar die God die hem het leven heeft geschonken’ (Alma 40:11;).

     Opstanding

Bijbel: ‘Nadat mijn huid aldus geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen’ (Job 19:26; zie ook Ezechiël 37:12; 1 Korintiërs 6:14; 15:54).

Boek van Mormon: ‘Daarom weet ik dat gij weet dat ons vlees moet wegteren en sterven; toch zullen wij in ons lichaam God zien’ (2 Nephi 9:4; zie ook 2 Nephi 9:12; Alma 11:43–45; 40:23).

     Zegeningen voor gehoorzaamheid

Bijbel: ‘De Here gebood ons al deze inzettingen te onderhouden en de Here, onze God, te vrezen, opdat het ons altijd wel zou gaan en Hij ons in het leven zou behouden. (…) En het zal ons tot gerechtigheid zijn, wanneer wij heel dit gebod naarstig onderhouden’ (Deuteronomium 6:24–25; zie ook Spreuken 4:4; Johannes 14:21).

Boek van Mormon: ‘Hij heeft u beloofd dat indien gij zijn geboden onderhoudt, gij voorspoedig zult zijn in het land; en Hij wijkt nimmer af van hetgeen Hij heeft gezegd; indien gij dus zijn geboden onderhoudt, zegent Hij u en maakt Hij u voorspoedig’ (Mosiah 2:22; zie ook 2 Nephi 1:20).

     De tien geboden

Bijbel: De Heer openbaart de tien geboden aan Mozes (zie Exodus 20:1–17).

Boek van Mormon: Abinadi leerde de tien geboden aan de priesters van koning Noach (zie Mosiah 12:33–36; 13:12–24).

     Tiende

Bijbel: ‘Brengt de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis’ (Maleachi 3:10; zie ook Leviticus 27:30).

Boek van Mormon: ‘Het was diezelfde Melchizedek aan wie Abraham tiende betaalde; ja, zelfs onze vader Abraham betaalde tiende, ofwel een tiende deel van alles wat hij bezat’ (Alma 13:15; zie ook 3 Nephi 24:8–10).

           

    Dit overzicht is niet volledig. Als onderdeel van uw persoonlijke of gezamenlijke schriftstudie kunt u tekstverwijzingen aan het overzicht toevoegen en naar beginselen zoeken die zowel in het Boek van Mormon als de Bijbel voorkomen. Gebruik daarbij de Gids bij de Schriften of de hulpmiddelen voor online studie op scriptures.lds.org en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.