x

Inloggen

Je bent nog niet ingelogd. Aanmelden of een nieuw account Registreren

Wie is God? God is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Over de Drie-eenheid.

Door Rose_love gepubliceerd op Friday 16 November 20:02

Bij dezen open ik een nieuwe zilla, waarin iedereen die daar behoefte aan heeft kan en mag meeschrijven. Wanneer je een bijdrage wilt leveren, stuur me maar een berichtje! We zijn allemaal groot en volwassen, dus ik ga er van uit dat we respectvol op elkaar reageren.

Godsbeelden: Wie is God? God is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Over de Drie-eenheid, gezien vanuit een christen.

Hoor, Israël, de Heere, onze God is een enig Heere! (Deuteronomium 6:4)

91ce388c101864bb23a83a518dc79137.jpg

Vorige week verscheen er van onze vriend Edwin een interessant artikel.  Hij legde daarin uit dat Jehova’s niet uitgaan van de Drie-eenheid. Over de Drie-eenheid zijn diverse meningen. Ik ben er echter zeker van dat de Drie-eenheid bestaat en wil proberen dit aan u uit te leggen.  Ik onderschrijf artikel 8 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis volkomen. Daarin staat: ‘… Volgens deze waarheid en dit Woord Gods, zo geloven wij in een enigen God; Die een enig Wezen is, in Hetwelk zijn drie Personen, in der daad en waarheid en van eeuwigheid onderscheiden naar hun onmededeelbare eigenschappen: namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. …’ Wellicht zal dit op u wat ingewikkeld overkomen en daarom ga ik proberen het eenvoudig te verklaren.

De Drie-eenheid houdt in dat er één God is, Die bestaat uit drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze Personen zijn dus te onderscheiden, maar ze zijn niet te scheiden. Ik ga de vergelijking maken tussen wat ik geloof en tussen wat Jehova’s geloven.

Is Jezus de Zoon van God?

e2b8fe663867d0cfe0626a53d743eb6f.jpg

Volgens de Jehovagetuigen is Jezus de  Eerstgeboren Zoon van God. Hij is het hoogste Schepsel. God heeft Hem als eerste geschapen.  Ik geloof dit niet, want Jezus is de Zoon van God. God heeft dit Zelf aan ons verteld in Zijn Woord.
 

Het getuigenis van de engel

Wanneer de engel bij Maria komt om haar te vertellen dat zij zwanger is en een Zoon zal baren, zegt hij dit tegen haar: ‘De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. Gods engel zegt het zelf! (We kunnen dit lezen in Lukas 1:35.)
 

Het getuigenis van Jezus Zelf

“…Wederom ondervroeg de hogepriester Hem en zeide tot Hem: Zijt Gij de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zeide: Ik ben het, en gij zult de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende met de wolken des hemels.” (Marcus 14:61-62) Jezus zegt Zelf dat Hij Gods Zoon is. Zou het hoogste Schepsel zoiets durven beweren? Volgens de Jehova’s is Jezus net iets belangrijker dan aartsengel Michaël. Maar zou zo’n rein schepsel zo’n leugen vertellen? Ja, ik durf nog verder te gaan. Zou Hij de moed hebben, als schepsel van Gods hand, Zichzelf te verhogen tot Zoon van God? Dat kan toch niet! Ook zegt Hij: Maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch Mij en Mijn Vader gehaat.” (Johannes 15:24) Hier spreekt Hij over God als Zijn Vader, Hij plaatst Zichzelf op één lijn met de Vader. Jezus laat Zichzelf aanbidden. ‘En zij, tot Hem komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem.’ Wanneer Hij Zichzelf niet als Gelijke van God de Vader zou zien, zou Hij zich niet hebben laten aanbidden. Dat zou immers een zonde zijn, die dit reine Schepsel niet zou doen?


01a9da80f2469c5e2c659d55050f023a.jpg

Het getuigenis van God Zelf

Jezus zal worden gedoopt. Zijn doop verloopt echter niet zonder opmerkelijke gebeurtenissen. Één van die dingen is dat God hoorbaar spreekt. ‘En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.’ (Mattheus 3:17) God de Vader zegt Zelf dat Jezus Zijn Zoon is. Hoe kunnen we daaraan twijfelen? Wanneer we geloven dat God bestaat en we geloven de Bijbel, dan geloven we dit toch sowieso?
 

Het getuigenis van gewone mensen

Verder zijn er nog diverse mensen die van Jezus als zijnde Gods Zoon getuigen, onder andere zijn discipelen. ‘Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon!’ (Mattheüs 14:33) Johannes schrijft in Johannes 1:1: ‘In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.’ In het veertiende vers spreekt hij nogmaals over dit Woord. Daar zegt hij: ‘En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.’ In het vijfde hoofdstuk schrijft Johannes:  ‘Opdat zij allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, Die Hem gezonden heeft.’

a8b08f701df3588fc938669eaec8b47c.jpg

De Heilige Geest is niet enkel maar een kracht

We komen op het volgende punt, want Jehovagetuigen menen dat de Heilige Geest slechts een kracht is. In de Bijbel staat duidelijk dat de Heilige Geest God is. Die begint er zelfs mee: ‘De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.’ (Genesis 1:2)

Jezus spreekt zelf van de Heilige Geest. Bijvoorbeeld in Zijn gesprek met Nicodemus: De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is. (Te vinden in Johannes 3:8) Hier doelt Hij op de Heilige Geest.

In Handelingen 5:3,4 staat: En Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, dat gij den Heiligen Geest liegen zoudt, en onttrekken van den prijs des lands? Zo het gebleven ware, bleef het niet uw, en verkocht zijnde, was het niet in uw macht? Wat is het, dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt den mensen niet gelogen, maar Gode. Petrus vraagt dus aan Ananias hoe hij heeft kunnen liegen tegen de Heilige Geest. Ook hier wordt de Heilige Geest weer gezien als onderdeel van de Drie-eenheid. Je kunt immers niet liegen tegen een kracht? Ook lezen we later niet enkel de naam 'Heiligen Geest', maar 'Gode', wat duidelijk de verbinding aangeeft. 


14498a5070fd4a8a4c1bbe98ea848880.jpg

Nu we hier uit zijn, wil ik graag nog even met u doorpraten.

Tenslotte zijn we nu op het punt waar we moeten zijn. De Vader is God, dat is geen discussie. Ik heb daarna vanuit de Bijbel bewezen dat ook de Zoon en de Heilige Geest God zijn. Dus… daar is de Drie-eenheid. Want er is maar één God. ‘Hoor, Israël, de Heere, onze God is een enig Heere!’ (Deuteronomium 6:4) Één almachtige God, Die uit verschillende Personen bestaat.


Ik wil het niet te lang maken en dus laat ik de rest even liggen. Een volgende keer wil ik het over een andere vraag hebben:

God, Allah, Jahweh… Allemaal dezelfde God?

e7e1b9d148b96e92a6529833c8585f51.jpg

Reacties (28) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Nieuwe reacties weergeven
Ha Sophia,
Bedankt voor je uitgebreide inhoudelijke reactie! Ik voel ook de drang om daar weer op in te gaanâ?¦;)
Het woord Drie-eenheid wordt inderdaad in de Bijbel niet genoemd, maar het fenomeen wel. Het duidelijkste voorbeeld is waarschijnlijk de doop van Jezus. Jij gelooft toch ook dat de Bijbel waar is? Geloof je dit stukje dan niet: â??En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.â?? (Mattheus 3:17) ? Daarnaast is dit stukje ook heel erg duidelijk: Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. (1 Johannes 5:7)
Je geeft aan dat Johannes schrijft in Johannes 1:1: â??In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.â?? In het veertiende vers spreekt hij nogmaals over dit Woord. Daar zegt hij: â??En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.â?? Er is echter nog een tekst waaruit blijkt dat met het Woord Jezus bedoeld wordt: â??En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods.â?? (Openbaringen 19:13)
Johannes schrijft inderdaad: â??Geen mens heeft ooit God gezien.â?? In Johannes 1 staat ook: â??En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoondâ?? (Dit staat er overigens ook nog achter: â??(en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.â?? Hoe moeten we dat â??Geen mens heeft ooit God gezien.â?? nu verklaren? Wel, de kanttekeningen van de SV zeggen hier het volgende over: â??Dat is, gekend; namelijk met een volkomen en naakte kennis Zijns wezens en willens.â?? Dusâ?¦ Geen mens heeft ooit God in Zijn ware gedaante gezien. Mensen konden Jezus zien, terwijl ze toch niet wisten wie Hij was. Andere mensen leerden Hem kennen als God, maar tóch konden zij Hem nog niet volledig kennen. Zijn Godheid is zo groot, dat die ons totaal te boven gaat. Niemand zal Hem hier op aarde, in alle onvolmaaktheid, volledig kennen. Jij bedoelt te zeggen: wie Jezus gezien heeft, heeft God toch ook gezien? Ja, de mensen die Jezus als God kenden, hebben de Vader ook gezien. Jezus zegt het Zelf, kijk maar: â??Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.â?? Johannes 14:9.
Je vraagt: â??Maar hoe kan iemand bij een persoon zijn en tegelijkertijd die persoon zijn?â?? God is toch almachtig en alomtegenwoordig? Vervolgens haal je Johannes 17:3 aan. â??En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God.â?? Dit staat er echter nog achter: â??â?¦en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.â?? In de grondtekst staat niet, dat de Vader alleen de waarachtige God is, maar dat de Vader de alleen, of de enige ware God is. Want de ware God is maar een enig goddelijk wezen in drie personen bestaande. 1 Korinthe 8:6 zegt: â??Nochtans hebben wij maar een God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; en maar een Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem.â??
In het vijfde hoofdstuk schrijft Johannes: â??Opdat zij allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, Die Hem gezonden heeft.â?? Ook schrijft hij: â??Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.â??
Jezus wordt de Zoon van God genoemd, dat is Hij ook. Onze Drie-enige God bestaat immers uit de Vader, De Zoon en de Heilige Geest. â??Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord (Jezus/de Zoon) en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een.â?? (1 Johannes 5: 7)
In mijn stuk heb ik al aangegeven dat Jezus Zichzelf op één lijn stelt met de Vader. Jezus zegt: â??Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is.â?? (Johannes 14:11) Hij spreekt ook over de Geest: â??Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.â?? (Johannes 14:26) Waarom zou God de Vader de Heilige Geest zenden in de Naam van Jezus als Hij geen God was? Als we in Hebreeën wat verder lezen dan vers 3, wordt ook duidelijk dat God de Vader over Jezus spreekt als God de Zoon.
Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem (Jezus) al de volheid wonen zou. (Kolossenzen 1:19)
We mogen hoop putten uit 2 Korinthe 4, waarin ook staat: Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.
Nogmaals bedankt voor je reactie, het was op zichzelf al artikel-waardig, zoveel informatie haalde je aan. Mocht je mee willen schrijven in deze Zilla, voel je vrij, ik zal je in ieder geval uitnodigen.
Rose
U bent niet ingelogd. Wilt u nu inloggen of een account aanmaken?
Ik ben waarschijnlijk een van de twee Jehovahâ??s Getuigen hier op plazilla (volgens Edwin) en daarom voel toch de drang om hier op te reageren. Dusâ?¦
Mensen die in de leerstelling van de Drie-eenheid geloven, zeggen dat God uit drie personen bestaat: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Van elk van deze drie personen wordt gezegd dat hij gelijk aan de andere is, almachtig en zonder begin. Dus volgens de Drie-eenheidsleer is de Vader God, de Zoon God en de Heilige Geest God, terwijl er toch maar één God is.
Velen die in de Drie-eenheid geloven, geven toe dat ze deze leerstelling niet kunnen verklaren maar denken wel dat de Drie-eenheid in de bijbel wordt geleerd. Opmerkelijk genoeg komt het woord Drie-eenheid nergens in de bijbel voor. Maar komt de gedachte er dan in voor? Om die vraag te beantwoorden wil ik een bijbeltekst laten lezen die vaak als ondersteuning voor de Drie-eenheid wordt aangehaald.
In Johannes 1:1 staat: â??In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was Godâ? (Statenvertaling). Verderop in hetzelfde hoofdstuk laat de apostel Johannes duidelijk uitkomen dat â??het Woordâ? Jezus is (Johannes 1:14). Maar omdat het Woord hier God genoemd wordt, trekken sommigen de conclusie dat de Zoon en de Vader deel uitmaken van één en dezelfde God.
Wij moeten in gedachten houden dat dit deel van de bijbel oorspronkelijk in het Grieks werd geschreven. Later hebben vertalers de Griekse tekst in andere talen overgezet. Maar niet alle bijbelvertalers gebruikten de zinsnede â??het Woord was Godâ?. Waarom niet? Op basis van hun kennis van het bijbelse Grieks concludeerden deze vertalers dat de zinsnede â??het Woord was Godâ? anders vertaald moest worden. Hoe? Hier volgen enkele voorbeelden: â??Het Woord was een Godâ? (Reijnier Rooleeuw). â??Van goddelijke natuur was het Woordâ? (Ludwig Thimme). â??De Logos [het Woord] was goddelijkâ? (James Moffatt). Volgens deze vertalingen is het Woord niet God zelf. Het Woord wordt echter â??een Godâ? genoemd vanwege zijn hoge positie onder Gods schepselen. Het woord God betekent hier â??machtigeâ?.
De meeste mensen kennen geen bijbels Grieks. Hoe kunnen wij dus te weten komen wat de apostel Johannes echt bedoelde? Denk eens na over het volgende voorbeeld: Een leraar geeft zijn leerlingen uitleg over een bepaald onderwerp. Na afloop blijkt dat de leerlingen de uitleg verschillend begrepen hebben. Hoe komen ze erachter hoe het zit? Ze kunnen de leraar om meer informatie vragen. Als ze over meer feiten beschikken, zullen ze het onderwerp ongetwijfeld beter begrijpen. Zo kunt ook wij, om de betekenis van Johannes 1:1 te begrijpen, in het Evangelie van Johannes naar meer informatie over Jezusâ?? positie zoeken. Als we meer over dit onderwerp te weten komen, zullen wij geholpen worden de juiste conclusie te trekken.
Lees bijvoorbeeld eens wat Johannes verder schrijft, in hoofdstuk 1 vers 18: â??Geen mens heeft ooit God [de Almachtige] gezien.â? Maar mensen hebben wel Jezus, de Zoon, gezien, want Johannes zegt: â??Het Woord (Jezus dus) is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwdâ? (Johannes 1:14, SV). Hoe zou de Zoon dan een deel van God de Almachtige kunnen zijn? Johannes zegt ook dat het Woord â??bij Godâ? was. Maar hoe kan iemand bij een persoon zijn en tegelijkertijd die persoon zijn? Bovendien blijkt uit Johannes 17:3 dat Jezus een duidelijk onderscheid maakt tussen zichzelf en zijn hemelse Vader. Hij noemt zijn Vader â??de enige ware Godâ?. En tegen het einde van zijn Evangelie zegt Johannes bij wijze van samenvatting: â??Deze zijn opgetekend opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van Godâ? (Johannes 20:31). Merk op dat Jezus niet God wordt genoemd, maar de Zoon van God. Uit deze aanvullende informatie in het Evangelie van Johannes blijkt hoe Johannes 1:1 begrepen moet worden. Jezus, het Woord, is een â??godâ?? in de zin dat hij een hoge positie heeft, maar hij is niet dezelfde als God de Almachtige.
Mocht je er dus niet zeker van zijn wat de bijbelschrijver Johannes nu eigenlijk zei over de verhouding tussen Jezus en God de Almachtige, dan kun je een andere bijbelschrijver raadplegen. Kijk bijvoorbeeld eens naar wat Mattheüs schreef. Hij haalt een uitspraak van Jezus aan over het einde van dit samenstel van dingen: â??Van die dag en dat uur weet niemand iets af, noch de engelen der hemelen noch de Zoon, dan de Vader alleenâ? (Mattheüs 24:36). Hoe wordt hierdoor bevestigd dat Jezus niet God de Almachtige is?
Jezus heeft nooit beweerd dat hij gelijk was aan God. Hij maakte juist vaak duidelijk dat hij ondergeschikt aan God was. Hij noemde Jehovah bijvoorbeeld â??mijn
Godâ? en â??de enige ware Godâ? (Mattheus 27:46; Johannes 17:3). Alleen een ondergeschikte zou op zoâ??n manier over een ander praten. Iemand die zijn werkgever â??mijn baasâ? of â??de leidinggevendeâ? noemt, vindt duidelijk dat hij zelf een lagere positie heeft. Volgens de Bijbel is Jehovah de naam van God. Jezus liet ook zien dat hij niet dezelfde persoon was als God. Hij zei eens tegen tegenstanders. die zijn autoriteit in twijfel trokken: â??Ook staat er in uw eigen Wet geschreven: â??Het getuigenis van twee mensen is waar.â?? Ik ben het die getuigenis over mijzelf afleg, en de Vader, die mij gezonden heeft, legt getuigenis over mij afâ? (Johannes 8:17, 18). Jezus en God kunnen dus niet dezelfde persoon zijn. Dan konden ze nooit als twee getuigen gezien worden.
Jezus zegt zelf ook dat de Vader meer weet dan de Zoon. Maar als Jezus een deel van God de Almachtige was, zou hij hetzelfde weten als zijn Vader. De Zoon en de Vader kunnen dus niet gelijk zijn. Maar sommigen zullen zeggen: â??Jezus had twee naturen, en hier spreekt hij als mens.â?? Maar zelfs al zou dat zo zijn, hoe zit het dan met de heilige geest? Als die samen met de Vader deel uitmaakt van dezelfde God, waarom zegt Jezus dan niet dat de geest weet wat de Vader weet?
En zo zijn er nog veel meer bijbelpassages die betrekking hebben op dit onderwerp. Ze bevestigen de waarheid over de Vader, de Zoon en de heilige geest; Hebr. 1:3; Handelingen 7:55; Kolossenzen 1:15.
Wat mensen ook geloven, meestal hebben ze wel vragen over God. Maar als ze geen bevredigende antwoorden krijgen, geven ze het op. Satan heeft inderdaad â??de geest van de ongelovigen verblindâ?? (2 Kor. 4:4). Geen wonder dat de meeste mensen in verwarring zijn en niet weten wat de waarheid is over de Vader, de Zoon en de heilige geest.
super ! maar blijft een moeilijk onderwerp :(
Laat ieder in zijn waarde, m.b.t. geloven.
Het zijn meestal de regeltjes, door mensen gemaakt, die er voor zorgen dat er onenigheid bestaat.
En dat zie je ook weer terug in de aanstaande oorlog van Israël met de Hamas.
Maar toch zingen we straks weer: Vrede op aarde.
Ik hoop dat men in deze zilla heel respectvol naar elkaar gewoon kan vertellen wat hij of zij gelooft.
Inderdaad, maar oorlog zal er helaas altijd blijven... toch ben ik blij dat we dat in ieder geval nog kunnen zingen. Bedankt voor je reactie, Ben!
Heel mooi onderwerp voor een zilla. Wil je mij uitnodigen morgen:) Duim voor jou!
Dankje, Berna, eerste werk gedaan!;)
moet ik nog even over nadenken. Maar stuur me maar een uitnodiging, en wie weet komt er toch nog iets uit. :)
Prima, vanaf mijn mobiel kan ik geen uitnodigingen versturen, maar morgen heb je em op je digitale mat;)
Prachtige zilla.
Mooie persoonlijke weergave en uitleg hoe jij de drie-eenheid ziet.
Als je me uit wilt nodigen gaarne.
Thanks, San! Je hebt de uitnodiging binnen, ik kijk uit naar je artikel!