Wie is God? God is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Over de Drie-eenheid.

Door Rose_love gepubliceerd op Friday 16 November 20:02

Bij dezen open ik een nieuwe zilla, waarin iedereen die daar behoefte aan heeft kan en mag meeschrijven. Wanneer je een bijdrage wilt leveren, stuur me maar een berichtje! We zijn allemaal groot en volwassen, dus ik ga er van uit dat we respectvol op elkaar reageren.

Godsbeelden: Wie is God? God is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Over de Drie-eenheid, gezien vanuit een christen.

Hoor, Israël, de Heere, onze God is een enig Heere! (Deuteronomium 6:4)

91ce388c101864bb23a83a518dc79137.jpg

Vorige week verscheen er van onze vriend Edwin een interessant artikel.  Hij legde daarin uit dat Jehova’s niet uitgaan van de Drie-eenheid. Over de Drie-eenheid zijn diverse meningen. Ik ben er echter zeker van dat de Drie-eenheid bestaat en wil proberen dit aan u uit te leggen.  Ik onderschrijf artikel 8 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis volkomen. Daarin staat: ‘… Volgens deze waarheid en dit Woord Gods, zo geloven wij in een enigen God; Die een enig Wezen is, in Hetwelk zijn drie Personen, in der daad en waarheid en van eeuwigheid onderscheiden naar hun onmededeelbare eigenschappen: namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. …’ Wellicht zal dit op u wat ingewikkeld overkomen en daarom ga ik proberen het eenvoudig te verklaren.

De Drie-eenheid houdt in dat er één God is, Die bestaat uit drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze Personen zijn dus te onderscheiden, maar ze zijn niet te scheiden. Ik ga de vergelijking maken tussen wat ik geloof en tussen wat Jehova’s geloven.

Is Jezus de Zoon van God?

e2b8fe663867d0cfe0626a53d743eb6f.jpg

Volgens de Jehovagetuigen is Jezus de  Eerstgeboren Zoon van God. Hij is het hoogste Schepsel. God heeft Hem als eerste geschapen.  Ik geloof dit niet, want Jezus is de Zoon van God. God heeft dit Zelf aan ons verteld in Zijn Woord.
 

Het getuigenis van de engel

Wanneer de engel bij Maria komt om haar te vertellen dat zij zwanger is en een Zoon zal baren, zegt hij dit tegen haar: ‘De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. Gods engel zegt het zelf! (We kunnen dit lezen in Lukas 1:35.)
 

Het getuigenis van Jezus Zelf

“…Wederom ondervroeg de hogepriester Hem en zeide tot Hem: Zijt Gij de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zeide: Ik ben het, en gij zult de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende met de wolken des hemels.” (Marcus 14:61-62) Jezus zegt Zelf dat Hij Gods Zoon is. Zou het hoogste Schepsel zoiets durven beweren? Volgens de Jehova’s is Jezus net iets belangrijker dan aartsengel Michaël. Maar zou zo’n rein schepsel zo’n leugen vertellen? Ja, ik durf nog verder te gaan. Zou Hij de moed hebben, als schepsel van Gods hand, Zichzelf te verhogen tot Zoon van God? Dat kan toch niet! Ook zegt Hij: Maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch Mij en Mijn Vader gehaat.” (Johannes 15:24) Hier spreekt Hij over God als Zijn Vader, Hij plaatst Zichzelf op één lijn met de Vader. Jezus laat Zichzelf aanbidden. ‘En zij, tot Hem komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem.’ Wanneer Hij Zichzelf niet als Gelijke van God de Vader zou zien, zou Hij zich niet hebben laten aanbidden. Dat zou immers een zonde zijn, die dit reine Schepsel niet zou doen?


01a9da80f2469c5e2c659d55050f023a.jpg

Het getuigenis van God Zelf

Jezus zal worden gedoopt. Zijn doop verloopt echter niet zonder opmerkelijke gebeurtenissen. Één van die dingen is dat God hoorbaar spreekt. ‘En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.’ (Mattheus 3:17) God de Vader zegt Zelf dat Jezus Zijn Zoon is. Hoe kunnen we daaraan twijfelen? Wanneer we geloven dat God bestaat en we geloven de Bijbel, dan geloven we dit toch sowieso?
 

Het getuigenis van gewone mensen

Verder zijn er nog diverse mensen die van Jezus als zijnde Gods Zoon getuigen, onder andere zijn discipelen. ‘Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon!’ (Mattheüs 14:33) Johannes schrijft in Johannes 1:1: ‘In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.’ In het veertiende vers spreekt hij nogmaals over dit Woord. Daar zegt hij: ‘En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.’ In het vijfde hoofdstuk schrijft Johannes:  ‘Opdat zij allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, Die Hem gezonden heeft.’

a8b08f701df3588fc938669eaec8b47c.jpg

De Heilige Geest is niet enkel maar een kracht

We komen op het volgende punt, want Jehovagetuigen menen dat de Heilige Geest slechts een kracht is. In de Bijbel staat duidelijk dat de Heilige Geest God is. Die begint er zelfs mee: ‘De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.’ (Genesis 1:2)

Jezus spreekt zelf van de Heilige Geest. Bijvoorbeeld in Zijn gesprek met Nicodemus: De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is. (Te vinden in Johannes 3:8) Hier doelt Hij op de Heilige Geest.

In Handelingen 5:3,4 staat: En Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, dat gij den Heiligen Geest liegen zoudt, en onttrekken van den prijs des lands? Zo het gebleven ware, bleef het niet uw, en verkocht zijnde, was het niet in uw macht? Wat is het, dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt den mensen niet gelogen, maar Gode. Petrus vraagt dus aan Ananias hoe hij heeft kunnen liegen tegen de Heilige Geest. Ook hier wordt de Heilige Geest weer gezien als onderdeel van de Drie-eenheid. Je kunt immers niet liegen tegen een kracht? Ook lezen we later niet enkel de naam 'Heiligen Geest', maar 'Gode', wat duidelijk de verbinding aangeeft. 


14498a5070fd4a8a4c1bbe98ea848880.jpg

Nu we hier uit zijn, wil ik graag nog even met u doorpraten.

Tenslotte zijn we nu op het punt waar we moeten zijn. De Vader is God, dat is geen discussie. Ik heb daarna vanuit de Bijbel bewezen dat ook de Zoon en de Heilige Geest God zijn. Dus… daar is de Drie-eenheid. Want er is maar één God. ‘Hoor, Israël, de Heere, onze God is een enig Heere!’ (Deuteronomium 6:4) Één almachtige God, Die uit verschillende Personen bestaat.


Ik wil het niet te lang maken en dus laat ik de rest even liggen. Een volgende keer wil ik het over een andere vraag hebben:

God, Allah, Jahweh… Allemaal dezelfde God?

e7e1b9d148b96e92a6529833c8585f51.jpg

Reacties (28) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Nieuwe reacties weergeven
Heel mooi onderwerp voor een zilla. Wil je mij uitnodigen morgen:) Duim voor jou!
Dankje, Berna, eerste werk gedaan!;)
moet ik nog even over nadenken. Maar stuur me maar een uitnodiging, en wie weet komt er toch nog iets uit. :)
Prima, vanaf mijn mobiel kan ik geen uitnodigingen versturen, maar morgen heb je em op je digitale mat;)
Prachtige zilla.
Mooie persoonlijke weergave en uitleg hoe jij de drie-eenheid ziet.
Als je me uit wilt nodigen gaarne.
Thanks, San! Je hebt de uitnodiging binnen, ik kijk uit naar je artikel!
Leuke Zilla en goed artikel. Ik sta achter de inhoud van dit artikel en jouw visie erop. Graag volg ik je zilla.
Dankje, Tex! Fijn!
Prachtig artikel, Rose. Ik ben het helemaal met je eens. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn één.
Rachel
Dank voor het reageren, Rachel!
Gaaf beschreven, Rose!
De Drie-eenheid van God is inderdaad voor mensen niet te snappen. Maar daar zijn wij dan ook mensen voor en is God God...
Een mooie uitdaging ook. Ik ben benieuwd wie in deze zilla mee gaan schrijven. Als het aan ons ligt...
(Hans)
Bedankt voor je reactie, Hans! Het is en blijft ingewikkeld, maar je hebt gelijk, sommige dingen zullen we hier op aarde nooit begrijpen.
Haha, ik ga jullie een uitnodiging sturen!
Komt u maar........
Is eindelijk gearriveerd ;)
Alles gaat traag vandaag!