Wie is God? God is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Over de Drie-eenheid.

Door Rose_love gepubliceerd op Friday 16 November 20:02

Bij dezen open ik een nieuwe zilla, waarin iedereen die daar behoefte aan heeft kan en mag meeschrijven. Wanneer je een bijdrage wilt leveren, stuur me maar een berichtje! We zijn allemaal groot en volwassen, dus ik ga er van uit dat we respectvol op elkaar reageren.

Godsbeelden: Wie is God? God is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Over de Drie-eenheid, gezien vanuit een christen.

Hoor, Israël, de Heere, onze God is een enig Heere! (Deuteronomium 6:4)

91ce388c101864bb23a83a518dc79137.jpg

Vorige week verscheen er van onze vriend Edwin een interessant artikel.  Hij legde daarin uit dat Jehova’s niet uitgaan van de Drie-eenheid. Over de Drie-eenheid zijn diverse meningen. Ik ben er echter zeker van dat de Drie-eenheid bestaat en wil proberen dit aan u uit te leggen.  Ik onderschrijf artikel 8 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis volkomen. Daarin staat: ‘… Volgens deze waarheid en dit Woord Gods, zo geloven wij in een enigen God; Die een enig Wezen is, in Hetwelk zijn drie Personen, in der daad en waarheid en van eeuwigheid onderscheiden naar hun onmededeelbare eigenschappen: namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. …’ Wellicht zal dit op u wat ingewikkeld overkomen en daarom ga ik proberen het eenvoudig te verklaren.

De Drie-eenheid houdt in dat er één God is, Die bestaat uit drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze Personen zijn dus te onderscheiden, maar ze zijn niet te scheiden. Ik ga de vergelijking maken tussen wat ik geloof en tussen wat Jehova’s geloven.

Is Jezus de Zoon van God?

e2b8fe663867d0cfe0626a53d743eb6f.jpg

Volgens de Jehovagetuigen is Jezus de  Eerstgeboren Zoon van God. Hij is het hoogste Schepsel. God heeft Hem als eerste geschapen.  Ik geloof dit niet, want Jezus is de Zoon van God. God heeft dit Zelf aan ons verteld in Zijn Woord.
 

Het getuigenis van de engel

Wanneer de engel bij Maria komt om haar te vertellen dat zij zwanger is en een Zoon zal baren, zegt hij dit tegen haar: ‘De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. Gods engel zegt het zelf! (We kunnen dit lezen in Lukas 1:35.)
 

Het getuigenis van Jezus Zelf

“…Wederom ondervroeg de hogepriester Hem en zeide tot Hem: Zijt Gij de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zeide: Ik ben het, en gij zult de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende met de wolken des hemels.” (Marcus 14:61-62) Jezus zegt Zelf dat Hij Gods Zoon is. Zou het hoogste Schepsel zoiets durven beweren? Volgens de Jehova’s is Jezus net iets belangrijker dan aartsengel Michaël. Maar zou zo’n rein schepsel zo’n leugen vertellen? Ja, ik durf nog verder te gaan. Zou Hij de moed hebben, als schepsel van Gods hand, Zichzelf te verhogen tot Zoon van God? Dat kan toch niet! Ook zegt Hij: Maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch Mij en Mijn Vader gehaat.” (Johannes 15:24) Hier spreekt Hij over God als Zijn Vader, Hij plaatst Zichzelf op één lijn met de Vader. Jezus laat Zichzelf aanbidden. ‘En zij, tot Hem komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem.’ Wanneer Hij Zichzelf niet als Gelijke van God de Vader zou zien, zou Hij zich niet hebben laten aanbidden. Dat zou immers een zonde zijn, die dit reine Schepsel niet zou doen?


01a9da80f2469c5e2c659d55050f023a.jpg

Het getuigenis van God Zelf

Jezus zal worden gedoopt. Zijn doop verloopt echter niet zonder opmerkelijke gebeurtenissen. Één van die dingen is dat God hoorbaar spreekt. ‘En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.’ (Mattheus 3:17) God de Vader zegt Zelf dat Jezus Zijn Zoon is. Hoe kunnen we daaraan twijfelen? Wanneer we geloven dat God bestaat en we geloven de Bijbel, dan geloven we dit toch sowieso?
 

Het getuigenis van gewone mensen

Verder zijn er nog diverse mensen die van Jezus als zijnde Gods Zoon getuigen, onder andere zijn discipelen. ‘Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon!’ (Mattheüs 14:33) Johannes schrijft in Johannes 1:1: ‘In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.’ In het veertiende vers spreekt hij nogmaals over dit Woord. Daar zegt hij: ‘En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.’ In het vijfde hoofdstuk schrijft Johannes:  ‘Opdat zij allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, Die Hem gezonden heeft.’

a8b08f701df3588fc938669eaec8b47c.jpg

De Heilige Geest is niet enkel maar een kracht

We komen op het volgende punt, want Jehovagetuigen menen dat de Heilige Geest slechts een kracht is. In de Bijbel staat duidelijk dat de Heilige Geest God is. Die begint er zelfs mee: ‘De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.’ (Genesis 1:2)

Jezus spreekt zelf van de Heilige Geest. Bijvoorbeeld in Zijn gesprek met Nicodemus: De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is. (Te vinden in Johannes 3:8) Hier doelt Hij op de Heilige Geest.

In Handelingen 5:3,4 staat: En Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, dat gij den Heiligen Geest liegen zoudt, en onttrekken van den prijs des lands? Zo het gebleven ware, bleef het niet uw, en verkocht zijnde, was het niet in uw macht? Wat is het, dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt den mensen niet gelogen, maar Gode. Petrus vraagt dus aan Ananias hoe hij heeft kunnen liegen tegen de Heilige Geest. Ook hier wordt de Heilige Geest weer gezien als onderdeel van de Drie-eenheid. Je kunt immers niet liegen tegen een kracht? Ook lezen we later niet enkel de naam 'Heiligen Geest', maar 'Gode', wat duidelijk de verbinding aangeeft. 


14498a5070fd4a8a4c1bbe98ea848880.jpg

Nu we hier uit zijn, wil ik graag nog even met u doorpraten.

Tenslotte zijn we nu op het punt waar we moeten zijn. De Vader is God, dat is geen discussie. Ik heb daarna vanuit de Bijbel bewezen dat ook de Zoon en de Heilige Geest God zijn. Dus… daar is de Drie-eenheid. Want er is maar één God. ‘Hoor, Israël, de Heere, onze God is een enig Heere!’ (Deuteronomium 6:4) Één almachtige God, Die uit verschillende Personen bestaat.


Ik wil het niet te lang maken en dus laat ik de rest even liggen. Een volgende keer wil ik het over een andere vraag hebben:

God, Allah, Jahweh… Allemaal dezelfde God?

e7e1b9d148b96e92a6529833c8585f51.jpg

Reacties (28) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik dacht, laat ik dit mooie artikel nog eens lezen. Een onderwerp dat mij blijft interesseren. Misschien vreemd dat iemand als ik dit zegt, maar toch is het zo. Can't help myself.
Ik denk dat ik hier met jou uuuuuuuren over zou kunnen praten. Zonder me te vervelen en zonder me groen en geel te ergeren. :-)
Alleen...je laatste alinea. Nog geen inspiratie? Of gewoon geen zin meer? Ja, dit mag je opvatten als een hint.
:) Dit heb ik voor mijn gevoel zooo lang geleden geschreven! Om bij het eind te beginnen, het was geen kwestie van geen inspiratie of zin, het woord 'vergeten' staat ook vooraan in mijn woordenboek. ;) Interessant is het wel ... misschien kunnen we er samen iets van maken? Ff keer op FB kouten? Weet je direct of je gelijk hebt... en ik je met dit onderwerp inderdaad niet op je zenuwen werk (lees: irriteer).
Veel blijft een mysterie, maar het is een interessante materie, ook voor mij. En niet alleen dit, maar nog heeeeel veel meer :)
Zoals je ziet ben ik ook niet zo vlot met mijn reacties, maar wil toch even reageren.
De Drieeenheid is een onderwerp waar veel over gedicusseerd word.
Jezus werd van lastering beschuldigd omdat hij had gezegd: â??Ik en de Vader zijn éénâ?. Jo 10:30. Dat dit niet betekende dat Jezus beweerde de Vader of God te zijn, blijkt duidelijk uit zijn antwoord, . De eenheid waarop Jezus doelde, moet begrepen worden in overeenstemming met de context waarin hij zijn verklaring deed. Hij sprak over zijn werken en zijn zorg voor de â??schapenâ? die hem zouden volgen. Zowel zijn werken als zijn woorden bewezen dat er tussen hem en zijn Vader eenheid, geen tweedracht of disharmonie bestond, een gedachte waarop hij in zijn antwoord steeds weer de nadruk legde. Jo 10:25, 26, 37, 38; vgl. Jo 4:34; 5:30; 6:38-40; 8:16-18. Wat zijn â??schapenâ? betreft, bestond er ook volledige eenheid tussen hem en zijn Vader wanneer het erop aankwam zulke met schapen te vergelijken mensen te beschermen en naar het eeuwige leven te leiden. Jo 10:27-29; vgl. Ez 34:23, 24.
Ik heb Johannes 17 gelezen, en ben begonnen bij vers 1. Jezus spreekt steeds tot zijn vader, en het einde van vers 11 zegt hij "Heilige vader waak over hen ter wille van uw naam die gij mij hebt gegeven, opdat zij één mogen zoals wij. Jezusâ?? gebed om eenheid onder al zijn discipelen, met inbegrip van toekomstige discipelen, maakt duidelijk dat het één-zijn of de eenheid tussen Jezus en zijn Vader niet betekende dat zij beiden een en dezelfde persoon zijn, maar dat zij een en hetzelfde doel beogen en één zijn in handelen. In die zin konden Jezusâ?? discipelen â??allen éénâ? zijn, net zoals hij en zijn Vader één zijn. Joh 17:20-23.
Sophia
Oef, ik heb nog steeds niet gereageerd op je uitvoerige reactie... We gaan hier ook nooit uitkomen. Je laat verschillende van mijn argumenten liggen, maar dat geeft niet. De Heere Jezus was niet alleen waarachtig God, maar ook waarachtig, rechtvaardig mens. Dat zorgde er voor dat ook Hij Zijn angsten kende. Zijn gebed 'Indien mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbij gaan, maar niet Mijn wil, maar de Uwe geschiedde.' kwam voort uit Zijn menselijke angst voor de toorn van de Vader.
En als je verder leest in Johannes, zijn daar nog zoveel teksten die wijzen naar de Drie-eenhed. Lees Johannes 17. (In vers 11 staat: 'En Ik ben niet meer27 in de wereld, maar deze zijn in de wereld,28 en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze29 in Uw Naam,30 die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn,31 gelijk als Wij.') Ook Psalm 110 is een heel duidelijk voorbeeld.
Tussen onze religies ligt een wereld van verschil, maar ik ben blij met het wederzijdse respect. Ik wil je nogmaals bedanken voor je uitgebreide reactie.
- Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. - Psalm 119:105
Rose
Voordat alle andere levensvormen geschapen waren, was Jezus al een geestelijk schepsel in de hemel. Hij was â??de eniggeboren Zoon van Godâ? (Joh. 1:14; 3:18). Jezus was helemaal alleen met zijn Vader. Hij koesterde zich in de warme aandacht van zijn Vader en leerde zijn eigenschappen kennen. Ze moeten in die miljarden jaren uitgebreid met elkaar gepraat hebben en diepe liefde voor elkaar hebben ontwikkeld (Joh. 5:20; 14:31). Zo heeft Jezus de persoonlijkheid van zijn Vader heel goed leren kennen ( Kolossenzen 1:15-17.)
De Vader stelde zijn Zoon als woordvoerder aan, â??Het Woord van Godâ? (Openb. 19:13). Jezus was dus in een unieke positie om de Vader aan anderen te openbaren. Daarom schreef Johannes dat Jezus, â??het Woordâ?, â??in de boezempositie bij de Vader isâ? (Joh. 1:1, 18). Met die uitdrukking doelde hij op de gewoonte dat bij een maaltijd de ene gast dicht bij de andere op dezelfde rustbank aanlag. Zo konden ze makkelijk met elkaar praten. Doordat de Zoon â??in de boezempositieâ? bij zijn Vader was, kon hij vertrouwelijke gesprekken met hem hebben.
De Zoon â??werd degene op wie God dag aan dag bijzonder gesteld wasâ?. (Lees Spreuken 8:22, 23, 30, 31.) Het is dus logisch dat hun band sterker werd terwijl ze samenwerkten en de Zoon de eigenschappen van zijn Vader leerde navolgen. Bij de schepping van andere intelligente schepselen zag hij hoe God met elk van hen omging, en zijn waardering voor Gods persoonlijkheid nam toe.
Zelfs de opstand van Satan, die Jehovahâ??s recht om te regeren in twijfel trok, was voor de Zoon een gelegenheid om van Jehovah te leren. Hij zag hoe Jehovah in een moeilijke situatie liefde, gerechtigheid, wijsheid en macht toonde. Dat heeft hem er ongetwijfeld op voorbereid met de moeilijkheden om te gaan die hij later tijdens zijn bediening op aarde meemaakte (Joh. 5:19).
Door zijn nauwe band met zijn Vader kon Jezus gedetailleerder dan ieder ander uitleggen wie Jehovah was. De beste manier om de Vader te leren kennen, is te onderzoeken wat zijn eniggeboren Zoon onderwees en deed. Zo zou het bijvoorbeeld lastig zijn om volledig te begrijpen wat het woord liefde betekent als we alleen de definitie in het woordenboek lezen. Maar door na te denken over de levendige verhalen van de evangelieschrijvers over Jezusâ?? bediening en de manier waarop hij voor anderen zorgde, kunnen we begrijpen wat â??God is liefdeâ? betekent (1 Joh. 4:8, 16). Hetzelfde geldt voor de andere eigenschappen van God die Jezus op aarde aan zijn discipelen openbaarde.
Jezus bad vaak tot God, die hij Vader noemde, en hij leerde ook anderen dat te doen (Mattheüs 6:9-11; Lukas 11:1, 2). In een gebed met zijn apostelen enkele uren voor zijn dood smeekte Jezus: â??Vader, het uur is gekomen; verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijkt. Dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de enige ware God, en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus.â? Johannes 17:1, 3.
Jezus bid tot Iemand die hij â??de enige ware Godâ? noemt. Hij wijst op Gods hogere positie als hij vervolgt: â??En nu, Vader, verheerlijk mij naast uzelf met de heerlijkheid die ik naast u had voordat de wereld wasâ? (Johannes 17:5). Hoe kan Jezus â??de enige ware Godâ? zijn als hij tegelijkertijd tot God bidt met het verzoek naast God te zijn.
Jezus leerde zijn discipelen te bidden: â??Onze Vader in de hemelen, uw naam worde geheiligd.â? Onze hemelse Vader, wiens naam Jehovah is, wordt in de bijbel beschreven als hoger dan zijn Zoon. God is bijvoorbeeld â??van eeuwigheid tot eeuwigheidâ?. Maar over Jezus zegt de bijbel dat hij â??de eerstgeborene van heel de scheppingâ? is. Dat God groter is dan Jezus, onderwees Jezus zelf toen hij zei: â??De Vader is groter dan ikâ? (Mattheüs 6:9; Psalm 90:1, 2, Statenvertaling; Kolossenzen 1:15; Johannes 14:28). Toch stelt de Drie-eenheidsleer dat de Vader en de Zoon â??in gelijke mate Godâ? zijn.
Dat de Vader hoger is dan de Zoon, en ook dat de Vader een afzonderlijke persoon is, komt eveneens duidelijk naar voren in Jezusâ?? gebeden, zoals in het gebed dat hij vóór zijn terechtstelling uitsprak: â??Vader, indien gij het wenst, neem deze beker (dat wil zeggen, een oneervolle dood) dan van mij weg. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschiedeâ? (Lukas 22:42). Als God en Jezus â??één in wezenâ? zijn, zoals de Drie-eenheidsleer zegt, hoe kan Jezusâ?? wil, of wens, dan anders schijnen te zijn dan die van zijn Vader? Hebreeën 5:7, 8; 9:24.
Als God en Jezus dezelfde zijn, hoe kon een van hen dan iets weten wat de ander niet wist? Jezus zei bijvoorbeeld over de tijd van het oordeel over de wereld: â??Van die dag of het uur weet niemand iets af, noch de engelen in de hemel, noch de Zoon, dan de Vader.â? Markus 13:32.
Ik ben blij en dankbaar dat ik wat dit onderwerp betreft gebruik kan maken van aanhalingen uit de lectuur van Het Wachtorengenootschap van Jehovahâ??s Getuigen.
Sophia
Ha Sophia,
Bedankt voor je uitgebreide inhoudelijke reactie! Ik voel ook de drang om daar weer op in te gaanâ?¦;)
Het woord Drie-eenheid wordt inderdaad in de Bijbel niet genoemd, maar het fenomeen wel. Het duidelijkste voorbeeld is waarschijnlijk de doop van Jezus. Jij gelooft toch ook dat de Bijbel waar is? Geloof je dit stukje dan niet: â??En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.â?? (Mattheus 3:17) ? Daarnaast is dit stukje ook heel erg duidelijk: Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. (1 Johannes 5:7)
Je geeft aan dat Johannes schrijft in Johannes 1:1: â??In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.â?? In het veertiende vers spreekt hij nogmaals over dit Woord. Daar zegt hij: â??En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.â?? Er is echter nog een tekst waaruit blijkt dat met het Woord Jezus bedoeld wordt: â??En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods.â?? (Openbaringen 19:13)
Johannes schrijft inderdaad: â??Geen mens heeft ooit God gezien.â?? In Johannes 1 staat ook: â??En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoondâ?? (Dit staat er overigens ook nog achter: â??(en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.â?? Hoe moeten we dat â??Geen mens heeft ooit God gezien.â?? nu verklaren? Wel, de kanttekeningen van de SV zeggen hier het volgende over: â??Dat is, gekend; namelijk met een volkomen en naakte kennis Zijns wezens en willens.â?? Dusâ?¦ Geen mens heeft ooit God in Zijn ware gedaante gezien. Mensen konden Jezus zien, terwijl ze toch niet wisten wie Hij was. Andere mensen leerden Hem kennen als God, maar tóch konden zij Hem nog niet volledig kennen. Zijn Godheid is zo groot, dat die ons totaal te boven gaat. Niemand zal Hem hier op aarde, in alle onvolmaaktheid, volledig kennen. Jij bedoelt te zeggen: wie Jezus gezien heeft, heeft God toch ook gezien? Ja, de mensen die Jezus als God kenden, hebben de Vader ook gezien. Jezus zegt het Zelf, kijk maar: â??Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.â?? Johannes 14:9.
Je vraagt: â??Maar hoe kan iemand bij een persoon zijn en tegelijkertijd die persoon zijn?â?? God is toch almachtig en alomtegenwoordig? Vervolgens haal je Johannes 17:3 aan. â??En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God.â?? Dit staat er echter nog achter: â??â?¦en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.â?? In de grondtekst staat niet, dat de Vader alleen de waarachtige God is, maar dat de Vader de alleen, of de enige ware God is. Want de ware God is maar een enig goddelijk wezen in drie personen bestaande. 1 Korinthe 8:6 zegt: â??Nochtans hebben wij maar een God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; en maar een Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem.â??
In het vijfde hoofdstuk schrijft Johannes: â??Opdat zij allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, Die Hem gezonden heeft.â?? Ook schrijft hij: â??Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.â??
Jezus wordt de Zoon van God genoemd, dat is Hij ook. Onze Drie-enige God bestaat immers uit de Vader, De Zoon en de Heilige Geest. â??Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord (Jezus/de Zoon) en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een.â?? (1 Johannes 5: 7)
In mijn stuk heb ik al aangegeven dat Jezus Zichzelf op één lijn stelt met de Vader. Jezus zegt: â??Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is.â?? (Johannes 14:11) Hij spreekt ook over de Geest: â??Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.â?? (Johannes 14:26) Waarom zou God de Vader de Heilige Geest zenden in de Naam van Jezus als Hij geen God was? Als we in Hebreeën wat verder lezen dan vers 3, wordt ook duidelijk dat God de Vader over Jezus spreekt als God de Zoon.
Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem (Jezus) al de volheid wonen zou. (Kolossenzen 1:19)
We mogen hoop putten uit 2 Korinthe 4, waarin ook staat: Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.
Nogmaals bedankt voor je reactie, het was op zichzelf al artikel-waardig, zoveel informatie haalde je aan. Mocht je mee willen schrijven in deze Zilla, voel je vrij, ik zal je in ieder geval uitnodigen.
Rose
Ik ben waarschijnlijk een van de twee Jehovahâ??s Getuigen hier op plazilla (volgens Edwin) en daarom voel toch de drang om hier op te reageren. Dusâ?¦
Mensen die in de leerstelling van de Drie-eenheid geloven, zeggen dat God uit drie personen bestaat: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Van elk van deze drie personen wordt gezegd dat hij gelijk aan de andere is, almachtig en zonder begin. Dus volgens de Drie-eenheidsleer is de Vader God, de Zoon God en de Heilige Geest God, terwijl er toch maar één God is.
Velen die in de Drie-eenheid geloven, geven toe dat ze deze leerstelling niet kunnen verklaren maar denken wel dat de Drie-eenheid in de bijbel wordt geleerd. Opmerkelijk genoeg komt het woord Drie-eenheid nergens in de bijbel voor. Maar komt de gedachte er dan in voor? Om die vraag te beantwoorden wil ik een bijbeltekst laten lezen die vaak als ondersteuning voor de Drie-eenheid wordt aangehaald.
In Johannes 1:1 staat: â??In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was Godâ? (Statenvertaling). Verderop in hetzelfde hoofdstuk laat de apostel Johannes duidelijk uitkomen dat â??het Woordâ? Jezus is (Johannes 1:14). Maar omdat het Woord hier God genoemd wordt, trekken sommigen de conclusie dat de Zoon en de Vader deel uitmaken van één en dezelfde God.
Wij moeten in gedachten houden dat dit deel van de bijbel oorspronkelijk in het Grieks werd geschreven. Later hebben vertalers de Griekse tekst in andere talen overgezet. Maar niet alle bijbelvertalers gebruikten de zinsnede â??het Woord was Godâ?. Waarom niet? Op basis van hun kennis van het bijbelse Grieks concludeerden deze vertalers dat de zinsnede â??het Woord was Godâ? anders vertaald moest worden. Hoe? Hier volgen enkele voorbeelden: â??Het Woord was een Godâ? (Reijnier Rooleeuw). â??Van goddelijke natuur was het Woordâ? (Ludwig Thimme). â??De Logos [het Woord] was goddelijkâ? (James Moffatt). Volgens deze vertalingen is het Woord niet God zelf. Het Woord wordt echter â??een Godâ? genoemd vanwege zijn hoge positie onder Gods schepselen. Het woord God betekent hier â??machtigeâ?.
De meeste mensen kennen geen bijbels Grieks. Hoe kunnen wij dus te weten komen wat de apostel Johannes echt bedoelde? Denk eens na over het volgende voorbeeld: Een leraar geeft zijn leerlingen uitleg over een bepaald onderwerp. Na afloop blijkt dat de leerlingen de uitleg verschillend begrepen hebben. Hoe komen ze erachter hoe het zit? Ze kunnen de leraar om meer informatie vragen. Als ze over meer feiten beschikken, zullen ze het onderwerp ongetwijfeld beter begrijpen. Zo kunt ook wij, om de betekenis van Johannes 1:1 te begrijpen, in het Evangelie van Johannes naar meer informatie over Jezusâ?? positie zoeken. Als we meer over dit onderwerp te weten komen, zullen wij geholpen worden de juiste conclusie te trekken.
Lees bijvoorbeeld eens wat Johannes verder schrijft, in hoofdstuk 1 vers 18: â??Geen mens heeft ooit God [de Almachtige] gezien.â? Maar mensen hebben wel Jezus, de Zoon, gezien, want Johannes zegt: â??Het Woord (Jezus dus) is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwdâ? (Johannes 1:14, SV). Hoe zou de Zoon dan een deel van God de Almachtige kunnen zijn? Johannes zegt ook dat het Woord â??bij Godâ? was. Maar hoe kan iemand bij een persoon zijn en tegelijkertijd die persoon zijn? Bovendien blijkt uit Johannes 17:3 dat Jezus een duidelijk onderscheid maakt tussen zichzelf en zijn hemelse Vader. Hij noemt zijn Vader â??de enige ware Godâ?. En tegen het einde van zijn Evangelie zegt Johannes bij wijze van samenvatting: â??Deze zijn opgetekend opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van Godâ? (Johannes 20:31). Merk op dat Jezus niet God wordt genoemd, maar de Zoon van God. Uit deze aanvullende informatie in het Evangelie van Johannes blijkt hoe Johannes 1:1 begrepen moet worden. Jezus, het Woord, is een â??godâ?? in de zin dat hij een hoge positie heeft, maar hij is niet dezelfde als God de Almachtige.
Mocht je er dus niet zeker van zijn wat de bijbelschrijver Johannes nu eigenlijk zei over de verhouding tussen Jezus en God de Almachtige, dan kun je een andere bijbelschrijver raadplegen. Kijk bijvoorbeeld eens naar wat Mattheüs schreef. Hij haalt een uitspraak van Jezus aan over het einde van dit samenstel van dingen: â??Van die dag en dat uur weet niemand iets af, noch de engelen der hemelen noch de Zoon, dan de Vader alleenâ? (Mattheüs 24:36). Hoe wordt hierdoor bevestigd dat Jezus niet God de Almachtige is?
Jezus heeft nooit beweerd dat hij gelijk was aan God. Hij maakte juist vaak duidelijk dat hij ondergeschikt aan God was. Hij noemde Jehovah bijvoorbeeld â??mijn
Godâ? en â??de enige ware Godâ? (Mattheus 27:46; Johannes 17:3). Alleen een ondergeschikte zou op zoâ??n manier over een ander praten. Iemand die zijn werkgever â??mijn baasâ? of â??de leidinggevendeâ? noemt, vindt duidelijk dat hij zelf een lagere positie heeft. Volgens de Bijbel is Jehovah de naam van God. Jezus liet ook zien dat hij niet dezelfde persoon was als God. Hij zei eens tegen tegenstanders. die zijn autoriteit in twijfel trokken: â??Ook staat er in uw eigen Wet geschreven: â??Het getuigenis van twee mensen is waar.â?? Ik ben het die getuigenis over mijzelf afleg, en de Vader, die mij gezonden heeft, legt getuigenis over mij afâ? (Johannes 8:17, 18). Jezus en God kunnen dus niet dezelfde persoon zijn. Dan konden ze nooit als twee getuigen gezien worden.
Jezus zegt zelf ook dat de Vader meer weet dan de Zoon. Maar als Jezus een deel van God de Almachtige was, zou hij hetzelfde weten als zijn Vader. De Zoon en de Vader kunnen dus niet gelijk zijn. Maar sommigen zullen zeggen: â??Jezus had twee naturen, en hier spreekt hij als mens.â?? Maar zelfs al zou dat zo zijn, hoe zit het dan met de heilige geest? Als die samen met de Vader deel uitmaakt van dezelfde God, waarom zegt Jezus dan niet dat de geest weet wat de Vader weet?
En zo zijn er nog veel meer bijbelpassages die betrekking hebben op dit onderwerp. Ze bevestigen de waarheid over de Vader, de Zoon en de heilige geest; Hebr. 1:3; Handelingen 7:55; Kolossenzen 1:15.
Wat mensen ook geloven, meestal hebben ze wel vragen over God. Maar als ze geen bevredigende antwoorden krijgen, geven ze het op. Satan heeft inderdaad â??de geest van de ongelovigen verblindâ?? (2 Kor. 4:4). Geen wonder dat de meeste mensen in verwarring zijn en niet weten wat de waarheid is over de Vader, de Zoon en de heilige geest.
super ! maar blijft een moeilijk onderwerp :(