Waarom zijn we op aarde en hoe realiseren we dat

Door Oneven gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Alles hangt met alles samen. In dit stuk begin ik bij DNA en leg uit hoe ons energetisch lichaam hiermee communiceert. Vervolgens wordt de link gemaakt met de Kosmische intelligentie (kan God, Boedda, Alla enz.. zijn) waarbij ik de vraag probeer te beantwoorden waarom wij hier zijn en welk doel de cosmische intelligentie met ons voor ogen heeft. Uiteraard biedt ik geen zekerheden maar volgens mij een zeer plausibele optie. Graag verneem ik jullie reacties hierop.

 

 

De Surfer
We zitten op het strand van ons bewustzijn en zien de gedachten
vanuit de eindeloze oceaan als golven aanspoelen.
We kijken, we wachten, we genieten van alles wat voorbij komt.
Dan komt de golf waarop we hebben gewacht.
Het is mooi, groot en snel. We grijpen onze surfplank en zwemmen
de golf te gemoed. Precies op het juiste moment sturen we onze
surfplank de golf in. Dan bereiden we de golf, voelen de bruisende
levende energie die ons vervuld met ontzag, verwondering en liefde.
Dit gevoel willen we nooit meer kwijt en met iedereen delen.
Hiervoor zijn we geboren.

 

Waarom zijn we op aarde en hoe realiseren we dat?

Als we om ons heen kijken is het duidelijk dat in alles wat leeft een stuwende kracht schuil gaat die zelfbehoud, groei, ontplooiing en reproductie nastreeft. Dit geldt zowel voor dieren (waarin de mens de meest complexe vorm is) en in mindere mate voor planten. Voor de mens geldt, als enige uitzondering voor zover wij weten, dat hij zelfbewust is en daardoor meer behoefte heeft dan alleen zelfbehoud en voortbestaan. De mens is creatief, houd van schoonheid en kan zich verwonderen. Ook heeft hij veel zeggenschap over de wereld waarin hij leeft. Onderstaand probeer ik hiervoor een verklaring te geven.

Het menselijke lichaam is opgebouwd uit cellen (+/- 1000 miljard) die zich voeden met eiwitten, vetten, mineralen, koolhydraten, water enz… De voedingstoffen komen via het lichaamsvocht (extracellulair 30% van al het lichaamsvocht) bij de celwand en worden al dan niet opgenomen in de cel (intracellulair 70%). Deze worden in de cel omgezet in bijv. energie en aminozuren (dit zijn de echte bouwstenen van de cel). De cellen zijn intelligent en reageren op prikkels van buitenaf. Deze prikkel worden ontvangen in drie vormen,  biochemisch, neurologisch en energetisch. Op deze manier communiceren de cellen met elkaar en werken samen als een organisme. Gezien de complexiteit van deze organismen, neem bijvoorbeeld de mens, moeten de cellen toch redelijk intelligent zijn. Aan de ene kant functioneren ze autonoom (tonen reflexen voor zelfbescherming) maar tevens moeten ze allemaal samenwerken om als een complex organisme te kunnen overleven. Wat ook heel bijzonder is, hoe weten de cellen tijdens de groei van de foetus in de baarmoeder welke functie zij uiteindelijk in het lichaam gaan vervullen.

De wetenschap heeft nog niet zolang geleden het DNA van het menselijke Gnoom in kaart gebracht en kwam tot de ontdekking dat maar 4% van het DNA gebruikt wordt om de stoffen die cellen produceren te coderen. De overige 96% bevat stoptekens, schakelaars en klokken die samen een soort programmeertaal vormen waardoor de cel weet hoe, wat en wanneer het bepaalde stoffen moet produceren. Elk cel van ons lichaam bevat het zelfde DNA, alleen wordt niet in elke cel hetzelfde stukje van de 96% DNA geactiveerd. Hierdoor gaan de cellen verschillende functies/gedrag vertonen.  Zo ontstaan hartcellen, spiercellen, botcellen enz.. Al tijdens de prille groei van de foetus zien we dat cellen met de zelfde functie zich aan elkaar hechten en zo langzaam vormgeven aan de organen, botten, spieren enz..
Aangezien alle cellen afstammen van zogenaamde stamcellen en dus allemaal hetzelfde DNA bezitten moet er iets zijn waaruit ze kunnen afleiden wel functie ze moeten vervullen, een soort bouwschema.

Al eeuwen spreken spirituele leiders over een alles omvattende intelligentie die bestaat op energetisch niveau. Er zijn vele benamingen voor zoals Levensenergie Chi, Akashaveld, morfische veld, God, Boeddha, Allah enz…  Dat er een intelligentie bestaat wordt nu ook door de kwantummechanica als een zeer reële mogelijkheid gezien. Zij hebben ontdekt dat er een alles omvatten energieveld bestaat dat ze het Nulpuntveld of Torsieveld noemen en waaruit alle materie ontstaat. We weten dat atomen de bouwstenen van alle materie zijn. Nu zijn er nog kleinere deeltje die subatomaire deeltjes worden genoemd omdat zij op hun beurt weer de bouwstenen van een atoom zijn. Alles heeft energie nodig om te bestaan, ook de subatomaire deeltje. Het Nulpuntveld is deze energiezee die continue voeding geeft aan deze superkleine deeltje zodat de atomen in een stabiele toestand blijven bestaan. Nu is gebleken dat deze superkleine deeltje zich niet houden aan de natuurwetten zoals wij die kennen en ervaren, dit noemt men het onzekerheidsprincipe. Dit principe zorgt ervoor dat deze superkleine deeltjes alleen een vaste vorm aannemen wanneer ze wordt gemeten (bekeken) en zich anders bewegen als een golf.
Ik begrijp dat dit allemaal heel technisch is  maar het is belangrijk dat u begrijpt en onthoud dat alleen al wanneer wij onze aandacht erop richten de toestand van het superkleine deeltje veranderd. Dit wil zeggen dat gedachten invloed hebben op de realiteit, want ook al is het deeltje superklein het is wel het fundament van alles wat bestaat! Omdat alles wat wij om ons heen zien uit complexe structuren bestaat, beweren veel fysici nu dat het universum wel zelfbewust moet zijn. Dat het de sturende kracht is achter onze realiteit. Als dit zo is dan bevat het zelfbewuste universum alles wat ooit is geweest in zijn (holistische) geheugen, elke boom, grasspriet, atoom, gedachte enz.. Het bevat dus het volledige draaiboek van de evolutie op de planeet Aarde tot nu,Nu,NU. Spirituele leiders en de diverse godsdiensten hebben dit al eeuwen beweerd.
Om veel discussie uit de weg te gaan, want we praten al veel te lang over de verkeerde dingen, noemen ik dit zelfbewuste universum de Kosmische Intelligentie (KI)

Met het KI als creërende kracht achter het bouwschema wordt steeds duidelijker hoe het kan dat we ons ontwikkelen van een enkele cel tot een volledig mens. De 96% van het DNA dat als een programmeertaal werkt zorgt voor het lezen en interpreten van dit bouwschema. Van onze ouders erven we de genetische basiscode om dit bouwschema te lezen en te verwerken in onze cellen. Omdat het DNA van elk persoon uniek is zal het universele bouwschema steeds tot een iets ander resultaat leiden. Dit verklaart waarom wij zo veel op elkaar lijken maar toch verschillend zijn.  Zoals we hebben gelezen is het KI zelfbewust, dit veroorzaakt dat het zich wil ontwikkelen en creëren is de ultieme vorm daarvan. Het KI wil groeien, evolueren. Het KI weet dat alleen delen tot groeien kan leiden. Het meest fundamentele dat het KI kon delen was zelfbewustzijn. Voordat het hier echter vorm aan kon geven, moest er een levensvorm zijn die instaat was deze gift te ontvangen. Via het bouwschema en het DNA heeft het KI de evolutie van cellen dusdanig beïnvloed dat uiteindelijk het wonderlijke organisme de Mens ontstond.
Toen zijn werk voltooid was heeft het KI de  mensheid zelfbewustzijn geschonken naar zijn evenbeeld, met in potentie alle daarbij behorende mogelijkheden. Want staat er niet in Johannes 14:12 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u lieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader (het KI). Wellicht werd dit bedoeld in de bijbel toen werd gezegd en God creëerde de mens naar zijn evenbeeld. Hier werd niet bedoeld fysiek, hetgeen onmogelijk zou zijn, maar het KI gaf ons iets veel mooiers namelijk de mogelijkheid tot keuze en zelfbeschikking. Niet langer stuurt het KI de evolutie in fysieke zin, want het heeft zijn doel bereikt. Nu inspireert het KI ons tot een geestelijke groei die ons uiteindelijk weer terug zal voeren tot het KI, de bron van alles.

Dat dit niet zonder slag of stoot gaat blijkt wel uit de geschiedenis boeken.
Vele spirituele leiders, die geïnspireerd waren door het KI, hebben ons de weg gewezen.
Helaas heeft ons zelfzuchtige ego ons verblind en de boodschap vaak misbruikt om macht en materieel gewin te vergaren. Toen de wetenschap het stokje overnam van de religie had het ook de belangrijke taak om een verklaring te vinden waarom wij hier op aarde zijn. Maar door de grote successen op het gebied van de techniek is dit bijna volledig naar de achtergrond gedrongen. Velen denken nu dat wanneer de techniek/wetenschap het niet kan bewijzen het niet bestaat en dat we leven in een groot mechanisch uurwerk met de wetenschap als religie. Zoals we ons alles eigen maken is ook dit een leerproces. Want je kunt pas het licht herkennen wanneer je de duisternis hebt meegemaakt. Deze periode loopt nu echter op zijn einde omdat ook de wetenschap niet alle antwoorden blijkt te hebben en steeds meer mensen zich afvragen waar ze mee bezig zijn. Want steeds weer blijkt dat het materialistische geluk genot op de korte termijn is. Diep in ons hart weten we wat er mis is. Want de momenten van waarlijk geluk zijn altijd die momenten die we samen met andere delen. Wanneer we samen kennis vergaren en vervolgens iets creëren dat groter is dan ons zelf, iets dat blijft en waar we trots op zijn. Dat is de weg die we moeten gaan, samen dingen leren en creëren. De vruchten ervan delen en niet ruilen, want alleen door te delen wordt het meer en blijft het behouden. Onze eigen lichaamscellen laten dit zien. Als een enkele cel zouden ze niet lang overleven maar als collectief overstijgt het vele malen de optelsom van alle individuele cellen en hun eigenschappen. Door samen te werken en te delen ontstaan de mooiste levensvormen die elk op hun eigen manier uiting geven aan de stuwende kracht van creatie.

De mensheid is tot wonderen instaat. Wij zijn tot wonderen instaat. Jij bent tot wonderen instaat. Veranderd de wereld door jezelf te veranderen. Het is duidelijk wat het KI van ons verwacht. Het wil dat we boven onszelf uitstijgen. In eerste instantie door onze erfenis te accepteren dat we meer zijn dan een lichaam met fysieke behoeften. Dit kunnen we doen door de beperkingen veroorzaakt door ons wereldbeeld, cultuur en opvoeding af te leggen. Leef in het nu en ontwikkel al je potentie. Er zijn geen grenzen aan die potentie want die zijn net zo grenzeloos als dit van het KI. Weet dat je tot wonderen instaat bent met je gedachten als gereedschap. Want zoals de kwantum wetenschap heeft aangetoond, door onze gedachten kunnen we de ons omringende realiteit beïnvloeden.

Als je nu denkt dat is allemaal mooi maar stel dat je denkt morgen staat er een nieuwe auto voor de deur die van mij is, dan heb je het niet begrepen. Ten eerste heb je nog niet geaccepteerd dat je meer bent dan een consumptie machine en te tweede ligt aan alles nog het universele bouwschema ten grondslag. Dit betekent dat we de realiteit die we samen gecreëerd hebben niet in ons eentje kunnen aanpassen. Wanneer ik zeg begin bij jezelf bedoel ik daarmee letterlijk je eigen lichaam en geest. Zoals gezegd zijn we ontstaan vanuit een het universele bouwschema dat op zijn beurt weer deel uitmaakt van het KI. Op energetisch niveau zijn we dan ook nog steeds verbonden met het KI via de chakra’s en meridianen. De chakra’s zijn onze verbindingspoorten naar het KI en de meridianen de communicatielijnen naar het DNA van al onze cellen. Dit energetische netwerk is continue in gebruik om biologische processen in ons lichaam aan te sturen. Dit energetische netwerk/lichaam wordt in stand gehouden door energie die afkomstig is van ons lichaam. Dit is nodig om het energetische lichaam te fixeren in de ruimte en tijd van ons lichaam. Energie is net als geld je kunt het maar een keer uitgeven, fysiek of in emoties. Een goed voorbeeld hiervan is wanneer ons lichaam reageert op een emotie als angst, verliefd, woede, verdriet enz… Dit is eenvoudig te bewijzen. Denk maar eens terug aan een moment waarop je angst voelde.  Het hart gaat te keer, het zweet breekt je uit je adem stokt bijna en dat zijn alleen nog maar uiterlijk waarneembare veranderingen. In je lichaam gebeurt nog veel meer, allemaal in een fractie van een seconde. Allemaal veroorzaakt door de gedachte dat er wel eens iets heel erg mis kon zijn. Niemand heeft je met een vinger aangeraakt en toch gebeurt dit allemaal door een gedachte. Belangrijk hierbij is te beseffen je onderbewustzijn zowel de schakel is tussen je energetische lichaam en je fysieke lichaam als de schakel tussen je bewustzijn en je fysieke lichaam. Het onderbewustzijn beheert en bestuurd veel fysiologische processen in je lichaam. Dit kost allemaal bakken met energie en tevens geeft het aan dat je gedachten een enorme impact hebben op je lichaam. Angst is gebaseerd op ervaringen in het verleden maar dit is het NU. Nu ben je ouder, wijzer, beter voorbereid enz.. Dat bedoel ik met het leven in het NU en het afleggen van je beperkingen. We kunnen samen zoveel meer als we oprecht en vrij leven.

We kunnen dus niet alleen onze motorische processen bewust sturen maar alle processen in ons lichaam. Ook hier geldt weer het universele bouwschema, wat in duizenden jaren is geëvalueerd laat zich niet zomaar overrulen. Dat is maar goed ook want net als met autorijden, je moet het wel eerst leren anders maak je brokken. De grootste uitdaging hierbij is het accepteren en onvoorwaardelijk geloven dat jouw lichaam luistert naar jouw wil. Hetgeen je wil bereiken als een voldongen feit ervaren met al je zintuigen en geesteskracht. Heel concreet betekent dit dat je bijvoorbeeld het immuunsysteem en zelfgenezende vermogen van je lichaam enorm kunt versterken en dus je gezondheid bevordert.
Ook hoeveel invloed emoties op je hebben wordt dan een keuze. Je zult ze nog steeds in alle glorie ervaren maar ze ook herkennen en zelf kiezen wat ze met je doen. Mijn hele betoog is erop gericht je duidelijk te maken dat we allemaal over praktisch onbeperkte vermogens beschikken het enige wat je moet doen is het accepteren en geloven. Dit is het ware geloof, het geloof in jezelf en de mensheid. Dat is wat alle ware grote spirituele leiders hebben bedoeld en wat zo vaak verkeer begrepen en/of uitgelegd wordt.

Wanneer je dat niveau hebt bereikt dan zul je rust ervaren en zal de storm van gedachten in je hoofd afnemen en groeit de stilte. Het is deze stilte die ons instaat stelt de dingen te horen, te voelen, te proeven, te ervaren en te zien die belangrijk zijn. Stilte creëert ruimte die dan gevuld kan worden door kennis, door samenhorigheid, door eenheid. Vervolgens zal je grootste wens zijn dit te delen met anderen en een geestelijke verbintenis met hun aan te gaan die zal leiden tot eenheid. Eenheid zonder dat we onze identiteit en zelfbeschikking verliezen maar met verrijking van de ervaringen en kennis van velen. Het is hierom dat we eerst moeten leren onze eigen emoties te herkennen en beheersen anders zouden we overspoeld worden en verdrinken in alle emoties van de menselijke eenheid. Wanneer we dit geestelijke niveau bereiken zal het KI direct met ons kunnen communiceren en zal de hemel op aarde realiteit zijn. Dit is waarom het KI de mensheid heeft geschapen. Nu zal het KI onze zintuigen en emoties direct kunnen ervaren in plaats van het op afstand bekijken en meebeleven van deze gevoelens. Het zal gegroeid zijn.

 

De illusie van ons Ego

Als we geboren worden is onze geest leeg en stil.
Met onze zintuigen vullen we de leegte.
Ze vervullen ons met gevoel en emotie, het is prachtig.
In al deze onschuld groeit ons zelfbewustzijn en gaan we denken.
Verwachtingen en hoop nemen de plaats in van het ervaren.
Met het weten groeit het willen en de stilte verdwijnt.
Het drijft ons voort, we willen terug wat we verloren hebben.
Ons lichaam verlangt naar rust en stilte.
Misschien moeten we daar meer naar luisteren.
Meer voelen en minder willen.
Dan is er weer stilte.


EIND

Reacties (6) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
prachtig en deskundig omshreven. Mijn boek 'Geloof in een duurzame Wereld I(SBN beschrijft 'GOD'als een driehoek intelligentie-energie-creativiteit. Dat komt overeen met jouw begrip van Kosmische Intelligentie (KI). In mijn volgend boek kom ik er op terug op het energetisch informatieveld. Co Meijer Meijer46
heel goed
duim
Prima geschreven, het is geen vreemd gegeven voor me wat u schrijft! Hopelijk dat in 2012 en volgende jaren meer mensen gaan denken op een hoger niveau het zou ons allen ten goede komen,...
Erg ingewikkeld, maar goed artikel!

Een goede inleiding en een net zo' n mooi slot.

Duim en fan erbij!
Welkom op XEAD.nl
Het is een zware en moeilijke materie waar je mee komt.

Pork geeft de DUIM.
FAN wordt hij ook.

DRIMPELS.
Een duim omhoog. Het blijft een ingewikkelde matery.
Suc6 op Xead.