Global Warming: het versterkte broeikaseffect

Door Loesje190 gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Het broeikaseffect: een term waarvan iedereen wel eens heeft gehoord. Maar wat zijn de oorzaken, gevolgen en maatregelen die we kunnen nemen om het broeikaseffect tegen te gaan.

Het broeikaseffect zorgt ervoor dat leven op aarde mogelijk is door de temperatuur te handhaven, het is op aarde gemiddeld 15°C. Zonder het broeikaseffect zou het ’s nachts heel koud worden en overdag heel warm. De atmosfeer zorgt voor een evenwicht tussen invallende zonnestralen en het verliezen van warmte naar het heelal.

Hoe werkt het?
 

1. Zonnestraling komt de atmosfeer binnen
2. Een deel van de zonnestralen wordt geabsorbeerd en weerkaatst door de atmosfeer
3. De aarde absorbeert en reflecteert de zonnestraling. Die geabsorbeerde warmte wordt weer afgestaan als infrarode straling.
4. Bij het reflecteren van de zonnestralen wordt een deel doorgelaten, maar de rest wordt tegengehouden door de broeikasgassen in de atmosfeer.

Versterkt broeikaseffect
 

Vanaf de Industriële Revolutie verbrandt de mens veel meer fossiele brandstoffen waardoor er nieuwe broeikasgassen in de atmosfeer komen. Het natuurlijke evenwicht wordt verstoord. Door de extra broeikasgassen wordt de zonnestraling extra geabsorbeerd en teruggekaatst naar de aarde. Meer warmte wordt vastgehouden door de broeikasgassen, hierdoor wordt het steeds warmer op aarde.
De ozonlaag is het deel van de atmosfeer dat uv-straling van de zon tegenhoudt. UV-straling is schadelijk voor het leven op aarde.
Door de grote hoeveelheid CFK’s wordt de ozonlaag aangetast. UV-straling kan nu de aarde makkelijker bereiken.
Door de verdunning van de ozonlaag is er o.a. een vermindering van plankton, dat juist broeikasgassen opneemt. Het gat in de ozonlaag verergert dus het broeikaseffect. Broeikasgassen vertragen het herstel van de ozonlaag, waardoor je in een vicieuze cirkel terecht komt.
Natuurlijke broeikasgassen zijn o.a. O2, N2, CH4 (methaan), CO2 en H2O
Andere broeikasgassen zijn o.a. CFK’s, SO2 en N2O


Oorzaken
 

- Bij het verbranden van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld door de industrie en verkeer, komen extra broeikasgassen vrij.
- Ontbossing, er zijn nu minder bossen om de koolstofdioxide op te nemen
- De hogere welvaart zorgt voor meer broeikasgassen
- De bevolkingsgroei: hoe meer mensen, hoe meer vervuiling


Gevolgen


• De gemiddelde temperatuur op aarde zal stijgen met ±1,5 tot 4,5 °C
• IJs en sneeuw smelt sneller waardoor de zeespiegel zal stijgen met ongeveer 20 tot 60 cm aan het eind van deze eeuw. Ook rivieren zullen overstromen.
• Doordat het ijs op de Noordpool smelt, zullen vele dieren (uit)sterven.
• Er zullen meer droogtes zijn, waardoor meer en grotere woestijnen ontstaan. Ook zullen er meer bosbranden komen door deze droogtes.
• Door een tekort of overschot aan water zullen oogsten mislukken.
• Door de klimaatveranderingen verschuiven klimaatzones. Planten en dieren zullen zich niet snel genoeg aanpassen en worden bedreigd met uitsterven.
• Groter verschil tussen ontwikkelde en onontwikkelde landen, omdat ontwikkelde landen hun problemen makkelijker kunnen oplossen.


Maatregelen
 

- Klimaatverdrag van de VN
Doel: Concentratie van broeikasgassen verminderen met 40-50% in 2100
- Kyoto-protocol (1997-2012)
▪ Doel: Stabilisatie broeikasgasconcentraties, verminderen emissie broeikasgassen met 5,2% in 2012.
▪ Het verdrag is getekend door 129 landen, die de uitstoot in hun eigen land moeten aanpakken.
Nadeel: landen willen geen maatregelen nemen die slecht zijn voor hun industrie.
- Klimaattop Kopenhagen: Geen formeel akkoord
▪ Opwarming aarde beperking tot 2 °C
▪ Fonds voor gevolgen van klimaatverandering in arme landen
▪ Ontbossing stoppen
▪ Internationale samenwerking m.b.t. uitwisselen van duurzame ontwikkelingen

 


Help zelf mee!


- Energie besparen (betere isolatie huizen, spaarlampen )
- Groene/ duurzame energie (opgewekt door wind-, water- en zonne-energie)
- Bomen planten
- Lopen/fietsen i.p.v. auto of OV


Eigen mening
 

Ik vind dat het versterkte broeikaseffect een ernstig probleem is, omdat het zeer grote gevolgen heeft voor het klimaat in de toekomst. Het leven op aarde wordt namelijk met uitsterven bedreigd.
Het is goed dat er verdragen worden gesloten en dat veel landen er aan mee willen doen. Er zijn wel afspraken gemaakt over het verminderen van broeikasgassen, maar er is niet duidelijk afgesproken hoe we dit moeten aanpakken. Er moet nu wel ingegrepen worden, anders worden de problemen alleen maar erger. Ik vind dat mensen zelf ook veel kunnen doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, dit kan al met kleine veranderingen in het dagelijks leven. Vele handen maken licht werk!

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Insgelijks!
Helemaal met je eens. Duim voor je artikel