x

Inloggen

Je bent nog niet ingelogd. Aanmelden of een nieuw account Registreren

Onderwijs aan zieke kinderen

Door Preasent gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Niet alle kinderen kunnen dagelijks zonder zorgen naar school gaan. Sommige kinderen liggen een lange tijd in het ziekenhuis. Deze kinderen moeten ook het recht hebben op onderwijs en daarom leg ik even uit hoe dit allemaal werkt.

 

ONDERWIJS AAN ZIEKE KINDEREN

 

Inleiding

Onderwijs aan zieke kinderen is een onderdeel van het Buitengewoon Onderwijs. Het bestaat voor kinderen die het gewoon onderwijs niet kunnen volgen, omdat ze leer- of gedragsproblemen, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap hebben.
Er bestaan acht types:
- Type 1: leerlingen met een lichte mentale handicap.
- Type 2: leerlingen met en matige of ernstige mentale handicap.
- Type 3: leerlingen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen (orthopedische en psychotherapeutische maatregelen zijn nodig).
- Type 4: leerlingen met een fysieke beperkingen met inbreng van motorische gehandicapten.
- Type 5: leerlingen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of op medische gronden verblijven in een preventorium, zieke leerlingen in een gewone school kunnen geholpen worden door het tijdelijk onderwijs aan huis.
- Type 6: leerlingen met een visuele handicap.
- Type 7: leerlingen met een auditieve handicap.
- Type 8: leerlingen met ernstige leerstoornissen (enkel op niveau van lager onderwijs, leerlingen kunnen doorstromen naar secundair onderwijs).
De types die onderlijnd zijn, die kleuters kunnen Buitengewoon Onderwijs (BuKO) krijgen. Dit kan door een speciale school, in een ziekenhuisschool of gewoon thuis gebeuren.

Ziekenhuisscholen

Hier worden alle ziekenhuisscholen in kaart gebracht. In deze paper zullen we ons toespitsen op UZ Leuven Gasthuisberg.
Deze ziekenhuisschool voorziet onderwijs voor kinderen van 2,5 tot 21 jaar. Er volgen elke dag gemiddeld 94 leerlingen (18 kleuters, 38 lagere schoolkinderen en 38 leerlingen op secundair niveau) onderwijs. Gasthuisberg is een vrije, door het ministerie van onderwijs gesubsidieerde school voor buitengewoon onderwijs (type 5).

De organisatie

Bij de kleuters:
Bij de kleuters beginnen ze met een klassikaal onthaal. Daarna worden ze in groepen verdeeld om ze zo gemakkelijk individueel te kunnen begeleiden. Er worden ook klassikale momenten voorzien zoals: koken, turnen, poppenkast… om de sociale ontwikkeling te bevorderen.
In sommige scholen krijgen de kleuters werkblaadjes mee naar hun kamer. Ze mogen zoveel werkblaadjes invullen als ze aankunnen (als ze zich niet goed voelen en maar eentje kunnen invullen is het ook goed).
Er worden elke dag activiteiten aangeboden, zowel in voor- als in namiddag. Ze houden rekening met de behandeling en het bezoek van het kind.
Bij de leerlingen van de lagere school:
De kinderen van de lagere school krijgen één à twee uur les per dag. Deze momenten gebeuren individueel.

Lespakketten

De ziekenhuisschool is een vervangschool en  werkt dus nauw samen met de thuisschool van het kind. Ze nemen de leerinhouden en de methoden van de thuisschool over. Dit gebeurt om de kinderen zo vlug mogelijk terug te integreren in hun eigen klasje nadat ze gezond zijn verklaard.

Wie krijgt er les?
In elk ziekenhuisschool is dit anders. In Gasthuisberg krijgen de leerlingen les wanneer ze meer dan één week in het ziekenhuis moeten verblijven. De afdeling brengt de ziekenhuisschool op de hoogte dat er een leerling aanwezig is. Er gaat een leerkracht kennis maken met het kind en zijn ouders. Vervolgens leggen ze contact met de thuisschool. Wekelijks komen alle leden van het behandelingsteam samen voor een teamoverleg. De leerling wordt ook besproken tijdens een wekelijkse klassenraad.

Voor- en nadelen
Voordelen van ziekenhuisscholen:
1. Indien toelaatbaar sociaal contact met leeftijdsgenoten (les in de school).
2. Leerinhouden van de thuisschool worden overgenomen (risico op achterstand wordt beperkt).
3. De kleuters doen enkel wat ze aankunnen (voorbeeld: werkblaadjes meenemen naar de kamer)
4. Biedt een aanzet tot intellectuele activiteiten in functie van mogelijkheden van het kind.
Nadelen van ziekenhuisscholen:
1. Indien niet toelaatbaar geen sociaal contact met leeftijdsgenoten (les in eigen kamer)
2. Ritme/structuur eigen school kan niet zomaar overgenomen worden -> voor alle leerlingen verschillend en kan dus geen rekening mee gehouden worden


Thuisonderwijs

Algemeen

Leerlingen hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis bij ziekte of ongeval en onder bepaalde voorwaarden, namelijk:
- Het kind is minstens 5 jaar en is ingeschreven in een school ( het kind moet 5 jaar zijn in januari van het schooljaar).
- Het kind is langdurig of chronisch ziek.
o Langdurig ziek: het kind kan meer dan 21 dagen na elkaar niet naar school
o Chronisch ziek: het kind krijgt een steeds terugkerende behandeling en kan daarom telkens een korte periode niet naar school. De behandeling is verspreid over meer dan 6 maand.
- Ouders en arts gaan er mee akkoord
o Het volstaat dat één van de ouders akkoord is. Ook de voogd of de pleegouder kan tijdelijk onderwijs aan huis aanvragen.
o De arts schrijft een medisch attest.
- Het kind woont dicht bij de school, op minder dan 10 kilometer.
- Voor het buitengewoon onderwijs, mag het kind op 20 kilometer van de school wonen.
- Uitzonderingen
o De school is niet verplicht op onderwijs aan huis te organiseren voor kinderen:
 In een ziekenhuis of preventorium waar ziekenhuisonderwijs wordt georganiseerd (type 5 school)
 Op een K-dienst in de kinderpsychiatrie (als de kinderen op weekbasis minder dan halftijds in die instelling verblijven, is de school wel verplicht om tijdelijk onderwijs aan huis te organiseren)
o Bij sommige studierichtingen in het secundair onderwijs hebben leerlingen geen recht op tijdelijk onderwijs aan huis.
 Deeltijds beroeps secundair onderwijs
 Voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs
 Secundair na secundair opleidingen
 Vierde graad bso en verpleegkunde hbo
 Alternerende beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs.

Het tijdelijk onderwijs aan huis wordt georganiseerd door de school van het kind. Er wordt een leerkracht aangeduid en het kind krijgt 4 uur les per week. De directie bepaald na overleg met ouders en arts het tijdstip van de lessen.
De leerling krijgt alleen de belangrijkste lessen. Dit wordt bepaald door de klassenraad of directeur.
De lessen zijn gratis voor de ouders en de school krijgt een extra financiering van het ministerie van Onderwijs en Vorming voor de lesuren. Ook de verplaatsingskosten van de leraar worden vergoed.

Hoe wordt thuisonderwijs aangevraagd?
De aanvraag van onderwijs aan huis gebeurt in vijf stappen:

- Stap 1: de school informeert de ouders.
o In elk schoolreglement moet informatie staan over tijdelijk onderwijs aan huis. Zodra een kind in aanmerking komt, moet de school de ouders verwittigen.

- Stap 2: ouders overleggen met de huisarts of de specialist.
o Is het kind er klaar voor? Hoe denkt het kind erover?
o De arts of specialist stelt een medische attest op waarin staat dat het kind niet of minder dan halftijds naar school kan, maar dat het toch onderwijs mag volgen.

 

- Stap 3: ouders dienen een aanvraag in.
o Formulier basisonderwijs zie bijlage 1
o Formulier secundair onderwijs zie bijlage 2

- Stap 4: de directeur stuurt de aanvraag naar het ministerie
o Basisonderwijs: schoolbeheerteam
o Secundair onderwijs: verificateur

 

- Stap 5: het tijdelijk onderwijs aan huis start
o Voor langdurig zieke kinderen
 Als de leerling al 21 dagen niet naar school kan gaan.
o Voor chronisch zieke kinderen
 Als de leerling al 9 halve schooldagen niet naar school kan gaan.

Onderwijs aan huis is een tijdelijke oplossing. Het is nog altijd beter dat de kinderen de lessen in de klas volgen en contact heeft met leeftijdsgenoten. Daarom houdt de arts het kind niet langer dan nodig thuis. Kinderen die bijna genezen zijn, kunnen halftijds naar school en krijgen halftijds thuis les.

Bednet

Wat?

Bednet zorgt voor een schoolomgeving op het internet. Hierdoor kunnen langdurig zieke kinderen vanop afstand (thuis of in de ziekenhuisschool) de lessen volgen. Ze staan via het internet in verbinding met hun klas.
De leerlingen kunnen via een gesloten systeem (met gebruikersnaam en wachtwoord) op het internet vragen stellen en communiceren met klasgenoten. Ze kunnen ook foto’s nemen van het bord en met een belletje de aandacht trekken van de leerkracht. Er is ook toegang tot lesmateriaal, taken en toetsen, berichten en audiovisuele materialen. Zelfs een spreekbeurt geven is mogelijk.
Het is mogelijk om synchroon de lessen te volgen (life), maar er wordt ook gedacht aan kinderen die overdag een behandeling krijgen en de lessen niet kunnen volgen.
Op deze afbeelding staat het scherm dat het kind thuis te zien krijgt.
o Dit is het beeld van de wegcam/camera
o Hier verschijnen de bordfoto’s
o Hiermee kan je je hand opsteken
o Dit is een virtuele boekenkast. De klasgenoten of leraars kunnen leermateriaal, foto’s, … in de boeken plaatsen.
o Hiermee scan je rechtstreeks documenten door.
o In de bank vind je de digitale klasagenda en de huiswerkmap.
Bednet is niet het enige systeem om onderwijs aan zieke kinderen te geven. Het werkt complementair aan alle andere initiatieven.

Voor wie?

Het systeem is toegankelijk voor kinderen van 6 tot 18 jaar die:
- Door ernstige ziekte of door een ongeval af en toe of regelmatig niet naar school kunnen.
- In het ziekenhuis of thuis moeten blijven.
- In een Vlaamse school zijn ingeschreven.
Hoe wordt Bednet opgestart?
Het eerste wat er moet gebeuren is een aanvraag indienen. Dit kan eender wie doen (de ouders, de directie van de school, het ziekenhuis, …). Er kan op elk moment van het schooljaar een aanvraag ingediend worden.
De organisatie Bednet regelt verder alles. Pas als alle betrokken partijen akkoord gaan ze aan de slag. Zij zorgen voor de technische materialen zoals een laptop, een webcam, … Het enige waar de ouders zelf voor moeten zorgen is de boeken en schriften waarmee de school werkt.
Het opzetten van dit hele project duurt ongeveer 4 weken.
VZW Bednet
Bednet wil voor iedereen toegankelijk zijn en is dus gratis. Dat betekend dus een grote kost voor de organisatie.
De VZW kan dit allemaal mogelijk maken door giften van mensen, ze verkopen prentkaarten, sponsoring en legaten.
Reacties van kinderen en ouders
LUCAS is 11 jaar
- Hij volgt een deel van de lessen van thuis uit en houdt zo contact met de leerlingen en zijn juf. Vroeg je hem een maand geleden of hij ernaar uitkeek om weer naar school te gaan, dan had hij nog ontkennend geantwoord. Nu is hij telkens reuzeblij om zijn klasgenootjes te zien.
ANKE is 9 jaar
- Elke dag heeft ze verschillende uren verzorging nodig en soms blijft er dan niet zoveel tijd meer over om nog naar school te gaan. Soms heeft ze een lange nacht van niet slapen achter de rug en is naar school gaan te veel. Toch houdt Anke enorm van de school. Het is voor haar zo belangrijk om er zoveel mogelijk bij te horen.
KAHLIL is 10 jaar
- Een tijd geleden kreeg hij een nieuwe nier, daarom mag hij niet naar school als andere kinderen ziek zijn. Zijn immuunsysteem is te zwak en hij zou erg ziek kunnen worden. Kahlil mist het om samen met de klas te kunnen knutselen, te luisteren naar verhalen die worden voorgelezen in de klas, …
HANNE is 15 jaar
- Na een verkeersongeval werd ze geopereerd aan haar benen en moet nog een hele tijd in het ziekenhuis blijven om opnieuw te leren lopen. Het revalidatiecentrum ligt op zo’n twee uur rijden van haar geboortedorp. Hanne mist haar vrienden en is graag op de hoogte van alles wat er op school gebeurt.

Voor- en nadelen

Voordelen van thuisonderwijs:
1. Warme, huiselijke omgeving
2. Geïndividualiseerd, op het niveau van de kleuter
3. Eigen juf komt op bezoek -> vertrouwd gevoel
Nadelen van thuisonderwijs:
1. Geen sociaal contact met leeftijdsgenoten
2. Beperkt aantal uren

Kritisch besluit:
De leerlingen blijven gestimuleerd worden om bij te leren en leren op hun eigen tempo. Maar we vinden het spijtig dat de sociale contacten met hun leeftijdsgenoten/klasgenoten eronder lijden.
Drie stellingen:
1. Wanneer jouw kind terminaal ziek is, zou jij ze dan thuis-/ziekenhuisonderwijs laten geven?
2. Als jij een ziek kind in jouw klas hebt, zou jij hem dan thuis gaan begeleiden na de schooluren?
3. Als we leerkracht zijn en ons kind wordt zoek. Zou jij dan zelf jouw kind les geven of zou je iemand inhuren?
 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
wat goed, ik heb ook een zieke leerling in de groep en geef les aan hem via de webchair... lives streaming, een uitkomst!
Heel mooi geschreven, duim en fan.
U bent niet ingelogd. Wilt u nu inloggen of een account aanmaken?