De verloren stad Atlantis

Door Bennyboy999 gepubliceerd op Friday 28 September 12:08

In het volgende artikel zal ik jullie wat meer vertellen over de geheimzinnige stad: Of het een mythe of werkelijkheid is, welke invloed het zou hebben, hoe de stad er zou uitgezien hebben, over de ondergang,...

Inleiding

Stel je voor dat er in de oertijd een eilandengroep bestond. De eilandbewoners beschikten over een vloot schepen waarmee ze alle oceanen bevoeren en hadden, zoals sommige wetenschappers beweerden, de hele wereld in kaart gebracht. Ze hadden een uitstekende kennis van bouwkunst, astronomie, enzovoort. Volgens sommigen geleerden waren ze zelfs op de hoogte van de primitieve ruimtevaart. Ze leefden in harmonie met elkaar. Welvarend, vredelievend, kortom: een droomwereld.

Hun wijsheid werd echter na verloop van tijd misbruikt. Misschien verdwenen ze daarom voorgoed van het wateroppervlak. Het verhaal over het mythische eiland duikt echter overal ter wereld op, een verhaal over het aardse paradijs, dat onderging ten gevolge van vulkaanuitbarstingen, natuurrampen, aardbevingen, vloedgolven of was het nog iets anders? Onderaan in de oceaan hebben ze een gigantisch patroon van lijnen ontdekt, omdat dit niet natuurlijk is zou het wel eens Atlantis kunnen zijn.

De legende van Atlantis

Alle goden kregen een deeltje van de aarde toegewezen. Poseidon, de god van de zee kreeg de eilandengroep Atlantis. Zoals de meeste goden werd hij verliefd op een menselijke vrouw genaamd Kleito. Aan het huwelijk ont-sprongen vijf tweelingen, allen van het mannelijke geslacht. Hij deelde de eilandengroep op in tien stukken. De oudste van de eerstgeboren tweeling, zo vertelt de dialoog in Plato's boek Kritias, heette Atlas. Deze Atlas kreeg het grootste en beste gebied van Atlantis namelijk de stad Atlantis. Poseidon stelde hem aan als koning over zijn broers, vervolgens gaf hij het koningschap door aan zijn zoon, zodat vele generaties de heerschappij behielden werd. Vele generaties lang onderwierpen ze zich aan de wetten en schikte ze zich in hun goddelijke afkomst. Ze waren over het algemeen zachtmoedig en wijs en hechtten weinig belang aan wereldse goederen zoals goud. Ze gingen op een verstandige manier om met weelde en hadden zelfbeheersing. Ze wisten dat hun onderlinge liefde de welvaart vergrootte... tot ze meer en meer menselijke eigenschappen kregen. 

Hun goddelijke aard verdween, macht en hebzucht kwamen ervoor in de plaats. Toen Zeus, de god der goden, dat bemerkte, wilde hij hen een straf opleggen in de hoop dat ze tot bezinning zouden komen. En zo verdronk de stad voor eeuwig in de dieperik.

Atlantis volgens Plato

Een ding staat vast: Atlantis wordt genoemd in de geschriften van de Griekse filosoof Plato. Plato leefde van 427 tot 347 voor Christus. Hij was de eerste die iets over het mysterie voor het nageslacht vastlegde. Dit deed hij in zijn dialogen Kritias en Timaeos. Het verhaal was al 9000 jaar doorverteld tot het Plato bereikte en daarom was het ook al veel van zijn authenticiteit/echtheid verloren. Plato liet er geen twijfel over bestaan het land verdween 9500 voor Christus. Een reusachtige vloedgolf lag aan de basis van de verdwijning. In zijn dialoog Kritias vertelt Plato uitgebreid over een eiland, "groter dan Noord-Afrika en Klein-Azië bij elkaar", waarvan de bevolking in overvloed en weelde leefde. Hij vertelde ook dat Atlantis, buiten de Zuilen van Hercules, de huidige straat van Gibraltar lag. Zoals iedere filosoof streefde Plato naar wijsheid. In zijn tijd geloofden mensen in mythen en verhalen over goden waarin werd uitgelegd waarom het leven was zoals het was. Plato probeerde aan te tonen dat de mensen niet op die verklaringen konden vertrouwen. Volgens Plato was alles wat de mens om zich heen in de natuur zag een weerspiegeling van iets wat in feiten echt bestond in de ideeënwereld, en dus ook in de menselijke ziel. Plato heeft waarschijnlijk geweten dat hij voorzichtig moest zijn met zijn verhaal. Hij heeft daarom tot het laatste moment gewacht. Wat hij over Atlantis wist, heeft hij slechts prijsgegeven toen hij stierf. Hij stierf voor hij alle details over het eiland Atlantis bekend kon maken in een van zijn dialogen die hij schreef. Het verhaal stopt dus midden in een zin.

Atlantis zelf

 In het onvoltooide dialoog Kritias gaf Plato een zeer gedetailleerde beschrijving Atlantis. De eilandengroep zou bestaan uit vele welvarende dorpen met hun inwoners. Er zouden in de weiden dieren zoals olifanten en paarden leven en er waren meren, rivieren en hoge bergen die beschutting baden tegen de noordenwind. Maar het zou ook een heel rijk land aan voedsel geweest zijn. Dat alles bracht in die tijd het zonovergoten eiland voort, dat wonderlijk mooi was en oneindig in zijn overvloed.Met de voortbrengselen van de aarde bouwden de bewoners hun tempels en paleizen, de havens en scheepswerven. De totale doorsnede van de stad Atlantis alleen zou al 22,5 kilometer zijn. Ze was gebouwd volgens een streng geometrisch patroon van concentrische cirkels van om beurten een ommuurd eiland en een kanaal. Aan een kant van de cirkel liep een kanaal rechtstreeks van de zee door dit geometrische complex heen tot aan de binnenhaven van de stad.Elk van de tien koningen had zijn eigen gebied en stad en had de macht om volgens de wetten te straffen en te doden wie hij wilde, maar de koning was nooit gemachtigd om zijn bloedverwanten ter dood te brengen, tenzij met instemming van de meerderheid van de tien vorsten. De gezagsverhoudingen waren geregeld volgens de voorschriften van Poseidon en uitgebeiteld in een zuil die in de tempel midden op het eiland stond. Om de vijf of zes jaar kwamen de tien koningen bijeen. Om hun trouw te bewijzen offerden ze eerst een stier door het dier de keel door te snijden. Het bloed van het offer lieten zij over de zuil vloeien. Vervolgens brachten ze een vuuroffer, aten wat en wanneer het donker werd en het vuur uitging, hulden ze zich in fraaie azuurblauwe mantels en spraken zij recht of werden berecht.De naam Atlantis zou afgeleid zijn van de eerste koning, Atlas net als de Atlantische Oceaan.

De kennis van Atlantis

Welke kennis bezaten de bewoners van Atlantis? Terwijl onze beschaving nog in zijn kinderschoenen stond, moet de hoogstaande cultuur van Atlantis in het bezit zijn geweest van een fabelachtige kennis. Wat is er met die kennis gebeurd, werd ze ooit neergeschreven, is ze samen met de eilandengroep verloren gegaan of wordt ze nog ergens op een mysterieuze plaats bewaard.In de Zuid-Egyptische stad Heliopolis uit de tijd van de farao's zijn allerlei aanwijzingen gevonden dan hogepriesters de overgeleverde kennis en tradities in stand hielden. Een hardnekkig verhaal vertelt dat zich op de vlakte van Gizeh, vlak bij of onder de Sfinx, een verborgen onderaardse galerij bevindt: de 'Hall of records' of 'zaal der archieven'. Deze zou de oeroude wijsheid van de beschaving uit lang vervlogen tijden bewaren. Het oudste bewaard gebleven document dat rept van het bestaan van de Hall of Records of het heiligdom van Thoth, is de beroemde Westcar-papyrus daterend van 1650 voor Christus. Het bestaan van een kamer is door onderzoek bevestigd, maar de lokale autoriteiten hebben nog geen toestemming gegeven voor verder onderzoek. 

De invloed van Atlantis

Een onderzoeker is erin geslaagd vrijwel alle tempelbouwwerken ten oosten en ten westen van de Atlantische Oceaan te herleiden tot sterk met elkaar overeen komende basisvormen. Volgens zijn bewering hebben de piramiden in Egypte net als de tempelpiramide in Mexico of de Babylonische ziggurat één 

gemeenschappelijke basisvorm. Hij spreekt van een piramidegordel. Deze gordel omvat China, met zijn aan verdiepingen zo rijke pagoden, de tempeltorens aan de Nijl en de minder bekende kopieën daarvan in Libië. Ook Noordwest-Europa met bijvoorbeeld de Iers-Schotse crannogs en in Amerika de teocalli's 

van de Maya's behoren tot deze gordel. De vroegste piramiden waren in feiten grote hopen van zand en stenen van gebakken leem, precies zoals ons ook is overgeleverd over de oudste Egyptische piramiden. Het is dan ook meer dan logisch dat het hier moet gaan om nabootsingen van de heilige heuvel ter ere van Poseidon in Atlantis. Een zo groot aantal overeenkomsten kan niet op toeval of zelfs synchroniciteit berusten. Deze gelijktijdig optredende architectonische concepten bij mensen die ver van elkaar woonden en door de oceaan gescheiden waren, zijn misschien wel een bewijs voor een gemeenschappelijke oorsprong. Atlantis misschien.

De ondergang van Atlantis

Niet alleen bij de Griekse wijsgeer Plato is er sprake van een legendarisch land dat aan een 

verschrikkelijke ramp ten onder ging. Over de gehele wereld bestaan er naar schatting 500 mythische verhalen over een aards paradijs dat verdween door een zondvloed, vuur of aardbevingen. Ze beschrijven allemaal in grote lijnen precies dezelfde geologische en klimatologische gebeurtenissen. Dat kan geen toeval zijn. Er zou wel eens dezelfde waargebeurde catastrofe aan de grondslag kunnen liggen.
De verdwijning van Atlantis valt samen met het einde van de laatste ijstijd. Dit is wel heel toevallig. Volgens Atlantiskenners is dat dan ook de oorzaak geweest van de vernietiging van Atlantis. Het is alom bekend dat er tegen het einde van de ijstijd sprake was van aardbevingen, overstromingen en andere wereldwijde rampen.
Een van de theorieën zou zijn dat Atlantis in 3 fases verwoest is. Ongeveer 50.000 voor Christus verdwenen reeds uitgebreide delen van Atlantis in de golven. Nog vijf grote eilanden bleven over, samen met een groot aantal kleine eilanden. Ongeveer 28.000 voor Christus verzonken langzaam meer delen van Atlantis in de oceaan; een groot eiland bleef over dat met een keten van kleinere eilanden een verbindingsbrug vormde met het Noord-Amerikaanse vasteland. Ongeveer 10.000 voor Christus overspoelt de Atlantische Oceaan het laatste deel van Atlantis, op een paar bergtoppen na.

Atlantis: mythe of werkelijkheid?

Is het verhaal over Atlantis waar? Een vraag die moeilijk te beantwoorden is, aangezien het om een legende gaat. Ten eerste zou het verhaal na de verdwijning 9.000 jaar lang doorverteld moeten worden om Plato te bereiken. Gezien de exacte details over Atlantis, lijkt dit een onmogelijke missie. Daarnaast is er nog nooit direct bewijs gevonden van het bestaan van Atlantis, terwijl de bodem van de Atlantische Oceaan redelijk goed in kaart is gebracht. Wetenschappelijk gezien is Atlantis momenteel niet te bewijzen. Toch zijn er een aantal verklaringen die aantonen dat Atlantis wel bestaan kan hebben. Zo is er tabak gevonden in het lichaam van Ramses de tweede, een gewas dat ten tijde 

van de farao's alleen in Amerika werd verbouwd. Vervolgens werd er cocaïne gevonden in de mummie van de oud-Egyptische zangeres. Cocaïne werd pas in de 19de eeuw voor het eerst bereid en de cocaplant kwam toen alleen voor in Zuid-Amerika. Deze twee vondsten leidden maar tot één conclusie: er moet een handelsverbinding tussen Amerika en Egypte hebben bestaan. Atlantis? Of Atlantis nu echt bestaan zou hebben blijft tot nu toe nog altijd een raadsel.

Zoektocht naar Atlantis

-Santorini

Het eiland Santorini ligt ten zuidoosten van het Griekse vasteland. Vandaag de dag bestaat Santorini 

uit een groot sikkelvormig eiland met daaromheen meerdere kleinere eilanden die zijn ontstaan tijdens een vulkaanuitbarsting. Voor de vulkaanuitbarsting was het eiland Santorini echter rond van vorm. Rond 1628 voor Christus werd Santorini getroffen door een gigantische vul-kaanuitbarsting en daardoor voor de helft opgeslokt door de zee.
Het probleem is hier echter dat de datum niet klopt met de beweringen van Plato. Volgens Plato dateert de ondergang van Atlantis van rond 9500 voor christus en niet van 1628 voor christus. Plato beweerde ook dat het eiland groter was dan Noord-Afrika en Klein-Azië samen. Ook zijn beschrijving 'voorbij de zuilen van Herakles', dus voorbij de Straat van Gibraltar', wijst erop dat Atlantis zich volgens Plato niet op de bodem van de Middellandse Zee kan bevinden.

-Atlantische Oceaan

Volgens tal van onderzoekers is er geen twijfel mogelijk: Atlantis bevindt zich, en dat verklaart niet alleen de naam, in de Atlantische Oceaan. Atlantis zou een gebied geweest zijn dat zich als een kronkelende slang uitstrekte van het huidige Groenland in het noorden tot Brazilië in het zuiden, en van de Verenigde Staten tot bijna in Afrika. Het zou gevormd zijn door een keten van kleine eilanden en bergruggen in het midden van de Oceaan. Alleen de Azoren en de Canarische Eilanden zouden als 

toppen van de Mid-Atlantische bergrug boven de zeespiegel zijn overgebleven.
Een geleerde schreef ooit in een van zijn boeken dat er opvallende overeenkomsten zijn tussen oost en west in de mythologie, astrologie, opvattingen, hiërogliefen en bouwstijlen. Kortom: aan beide zijden van de Atlantische Oceaan was er ooit sprake van een gemeenschappelijke oeroude cultuur. Zelfs Charles Darwin ontdekte gelijkenissen tussen fossielen, gevonden in Afrika en Zuid-Amerika. Is dat het bewijs dat er tussen beide continenten ooit landbruggen waren, die later spoorloos verzonken zijn?

- Antarctica

Nog een andere theorie is dat Atlantis gelegen zou zijn onder Antarctica. Deze theorie over de verdwijning van Atlantis spreekt over een verschuiving van de aardkorst, waarbij Antarctica opgeschoven zou zijn in de richting van de zuidpool en zodoende op korte termijn met een ijslaag 

bedekt werd. Dit zou dan ook de ondergang van Atlantis verklaren, door deze verschuiving zouden er vloedgolven en aardbevingen ontstaan ,zijn. waardoor Atlantis gezonken is.
Volgens Plato is Atlantis verzonken. Van een dikke ijslaag is nergens sprake, maar in 2005 detecteerde een spionagesatelliet echter een groten vorm on-der het ijs van Antarctica, een afwijking die ongeveer 3 kilometer onder het ijs ligt. De afwijking lijkt op een kunstmatige structuur. Zou er dan toch een stad onder het ijs op Antarctica liggen?

Overlevenden

Als er 11.000 jaar geleden zo'n ver gevorderde beschaving bestond, dan is het mogelijk dat het de ramp kon voorzien en plannen maken om te evacu-eren. In verschillende legendes over de hele wereld is er sprake van engelen, helden, goden, halfgoden die de mensheid religie, rechtspraak, het alfabet, vuur en landbouw gaven. Dit waren geen mythische wezens maar dit zouden de overlevenden afkomstig uit Atlantis wel eens kunnen zijn. Op tal van plaatsen zouden de overlevenden hun "vingerafdrukken" hebben achter gelaten. Zoals de steden die gebouwd zouden zijn door de Azteken en de Maya's. En niet te vergeten de Piramiden op de vlakte van Gizeh. Zouden verworvenheden zijn gebaseerd op oude kennis die door overlevenden van Atlantis werd overgebracht? Zo hebben wetenschappers ontdekt dat het patroon waarin de piramiden liggen een kopie is van een gedeelte van de sterrengroep Orion, niet zoals die tegenwoordig is maar zoals hij was 10.450 v.Chr. In dezelfde periode keek de Sfinx bij zonsopgang naar het opkomende sterrenbeeld leeuw, zijn evenbeeld. De Sfinx, die waarschijnlijk rond deze tijd gebouwd is, was vroeger een reusachtige leeuw, later is er het hoofd van een farao opnieuw uitgehakt.

Tot slot

Het mysterie Atlantis blijft een fascinerend debat tussen believers en non-believers uitlokken.
Mythologie versus wetenschap is als water en olie: ze laten zich niet mengen. Toch is het nog maar de vraag of mythe en wetenschap wel per se moeten botsen. Plato legde het verhaal vast net voor zijn ondergang, misschien was het een metafoor. Toch blijven wetenschappers wereldwijd met de modernste technologie graven naar tastbare feiten op zoek naar zekerheden. Langzaam komen de feiten aan de oppervlakte... Blijft Atlantis in de schemerzone of zal de tijd alles aan het licht brengen.

 

 

Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben, bedankt voor het lezen.

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
ja, dit is heel intrigerend, heb er ook verschillende dingen over gelezen, goed artikel.
mooi artikel, interessant onderwerp :)