plazilla.com logo

Algemene Voorwaarden

U heeft de website Plazilla.com bereikt. Dit is onze algemene voorwaarden pagina waarin uw rechten en verplichtingen bij het gebruik van onze site worden beschreven. Door op de site te blijven en gebruik te maken van onze diensten, gaat u ermee akkoord dat u deze rechten en voorwaarden heeft gelezen en begrepen. Toegang tot alle diensten en inhoud wordt hieronder ook beschreven.

Bovendien zijn uw gebruik van deze site, inhoud en diensten onderworpen aan alle toepasselijke wetten en regelgeving. Als u geen toestemming kunt geven voor ENIGE van deze algemene voorwaarden (TOS), maak dan geen gebruik van deze website, diensten of inhoud. Houd er rekening mee dat dergelijk gebruik ook wordt geregeld door onze. Privacybeleid .

BASISBEGRIPPEN: 1. Базовые термины:

Deze site wordt geleverd door Plazilla.com en is onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden. Deze AV kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt met of zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken. Controleer regelmatig deze AV voor eventuele wijzigingen. Zodra deze geplaatst zijn, zijn alle bijgewerkte of nieuwe richtlijnen of voorwaarden onmiddellijk van kracht en opgenomen in het volledige body van deze AV.

2. DIENSTEN EN INHOUD

Elke vorm van inhoud en diensten die aan gebruikers worden geleverd door Plazilla.com, inclusief maar niet beperkt tot website reviews, wedstrijden, forums, polls en andere functies en services, worden volledig naar ons eigen goeddunken gedaan. Ze kunnen te allen tijde worden bijgewerkt, verwijderd of anderszins gewijzigd met of zonder voorafgaande kennisgeving. Tenzij anders vermeld, vallen alle foto's, tekst, afbeeldingen, statistieken, logo's, andere media en intellectuele eigendom onder deze Algemene Voorwaarden.

Je begrijpt ook dat de website en alles wat hierin wordt aangeboden op "AS IS"-basis wordt aangeboden en dat Plazilla.com geen verantwoordelijkheid aanvaardt in verband met het gebruik van een website-service, functie of inhoud. Dit wordt uitsluitend aangeboden voor uw niet-commercieel entertainment en plezier. Alles wat gedownload wordt, mag alleen worden opgeslagen op één persoonlijke computer of mobiel apparaat, zoals het hoort. Niets van de inhoud of service mag worden verspreid, gewijzigd, heruitgegeven of openbaar getoond worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Plazilla.com. Bovendien behouden wij het recht om deze toestemming naar eigen inzicht te weigeren.

3. DISCLAIMER OF WARRANTIES DEADERBANKS DOES NOT MAKE ANY WARRANTIES OR REPRESENTATIONS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE CONTENT OF THIS WEBSITE OR ANY OTHER INFORMATION, MATERIALS OR SERVICES PROVIDED ON OR THROUGH THIS WEBSITE. DEADERBANKS SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT, ACCURACY, COMPLETENESS, RELIABILITY, TIMELINESS OR NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. DEADERBANKS DOES NOT WARRANT THAT THE FUNCTIONS CONTAINED ON THIS WEBSITE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, THAT DEFECTS WILL BE CORRECTED, OR THAT THE WEBSITE OR THE SERVERS THAT MAKE THE WEBSITE AVAILABLE ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS. DEADERBANKS ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR ANY DAMAGES OR INJURY RESULTING FROM YOUR ACCESS TO, USE OF OR RELIANCE ON THIS WEBSITE OR ANY INFORMATION, MATERIALS OR SERVICES PROVIDED ON OR THROUGH THIS WEBSITE. DEADERBANKS DOES NOT ENDORSE, GUARANTEE OR PROVIDE ANY WARRANTIES REGARDING ANY THIRD PARTY WEBSITES OR THE CONTENT THEREOF, AND YOUR ACCESS TO AND USE OF SUCH WEBSITES IS AT YOUR OWN RISK.

Uw voortgezette gebruik van de site betekent dat u uitdrukkelijk begrijpt en akkoord gaat met alle volgende zaken in hun geheel:

a. Het gebruik van deze website, diensten en inhoud is volledig op eigen risico. Alles wordt geleverd op een "AS IS" basis en op basis van beschikbaarheid. Plazilla.com wijst uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af. Dit omvat alle uitdrukkelijke en impliciete garanties, zoals impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

b. Plazilla.com biedt geen enkele garantie of waarborg dat a) de website, diensten of inhoud zullen zijn wat u zoekt, b) de website, diensten of inhoud zullen zonder onderbrekingen, tijdig, veilig of zelfs foutloos zijn, c) de resultaten verkregen uit iets op de site, enige dienst of andere inhoud nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn, d) de kwaliteit verkregen via de site voor inhoud, diensten, producten, informatie of andere diensten aan uw verwachtingen zal voldoen op enige manier, en e) eventuele fouten in de software zullen worden gecorrigeerd of geprobeerd worden te corrigeren.

c. Elk materiaal dat gedownload of anderszins verkregen wordt via de website of diensten wordt volledig en uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid en risico gedaan. Bovendien stemt u ermee in om als enige verantwoordelijk te zijn voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van dergelijke activiteiten.

d. Niets verkregen van de website, diensten of inhoud schept enige vorm van garantie of garantie, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de AV.

4. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U begrijpt en stemt ermee in dat Plazilla.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of voorbeeldschade. Dit omvat schade door verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of enige andere immateriële verliezen (zelfs als we op de hoogte zijn gebracht van deze mogelijkheden) als gevolg van: het gebruik of onvermogen om de website te gebruiken of toegang te krijgen; de kosten van het verkrijgen van vervangende goederen en diensten als gevolg van iets dat op de website is verkregen, gedownload of gekocht; ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; verklaringen of gedrag van een derde partij op de website; of enig ander materiaal met betrekking tot de website, diensten of inhoud.

5. TOEGANG TOT DIENSTEN

Om deze site en eventuele diensten die verband houden met de Plazilla.com site op de juiste manier te kunnen gebruiken, moet je eerst je eigen internettoegang verkrijgen en de bijbehorende servicekosten betalen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen en betalen van eventueel benodigde apparatuur, waaronder (maar niet beperkt tot) computer- of mobiele toegangsapparaten, modem, etc... Bovendien moet je minstens 18 jaar oud zijn en de wettelijke leeftijd hebben bereikt volgens de wetgeving van jouw woonplaats om je te kunnen registreren en prijzen te kunnen claimen op Plazilla.com. Iedereen onder de 18 jaar is niet toegestaan om gebruik te maken van onze diensten of toegang te krijgen tot de inhoud.

7. LID WACHTWOORD & VEILIGHEID

Na afronding van het registratieproces op de site, ontvangt u een wachtwoord en bent u als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van dit wachtwoord. Alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord vallen volledig onder uw verantwoordelijkheid. Plazilla.com kan niet en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van uw niet-naleving.

8. LEDENGEDRAG

De volgende handelingen en activiteiten met betrekking tot het gebruik van de website, diensten en inhoud zijn niet toegestaan:

Het uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins verzenden van inhoud die onwettig, lastigvallend, bedreigend, schadelijk, misbruikend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, smadelijk of obsceen is. Niets dat inbreuk maakt op de privacy van anderen, haatdragend is, of op andere wijze beledigend is op raciale, etnische of andere gronden.

Schaden of pogingen tot schaden van minderjarigen op welke manier dan ook.

Het namaken van een persoon of entiteit of het valselijk verklaren of anderszins verkeerd voorstellen van uw verbondenheid met iemand anders of enige andere entiteit.

Uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins verzenden van inhoud die u niet bezit of het recht heeft te verzenden onder enige wet of contractuele of fiduciaire relaties (zoals vertrouwelijke informatie)

Het uploaden, posten, e-mailen of op andere wijze verzenden van enige inhoud die inbreuk maakt op een octrooi, handelsmerk, bedrijfsgeheim, auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van een ander.

Het uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins verzenden van ongevraagde of anderszins ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van verzoek.

Het uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins verzenden van enig materiaal dat softwarevirussen of een andere computercodes, bestanden of programma's bevat die bedoeld zijn om de functionaliteit van computer software of hardware of andere telecommunicatieapparatuur te onderbreken, verstoren, vernietigen of beperken.

Opzettelijk of onopzettelijk overtreden van enige toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wet.

Reproduceer, herpubliceer, download, post, verzend, verspreid, kopieer, vertoon openbaar of gebruik op een andere wijze een van onze inhoud of ander werk gebaseerd op de website, diensten, inhoud of software, geheel of gedeeltelijk.

9. GEBRUIKERSBERICHTEN

a.Essentially, alles wat je plaatst op de OnlineGambling website, inclusief berichten, informatie, gegevens, grafische elementen, foto's, afbeeldingen, creatieve ideeën, concepten, knowhow, technieken, suggesties, verbeteringen, of enige andere inhoud die je hebt verzonden, ingediend, geplaatst of geüpload naar de website, behoort toe aan ons. Je verleent Plazilla.com een eeuwigdurend, royalty-vrij en niet-exclusief wereldwijd en onherroepelijk recht en licentie op dergelijk materiaal. Op geen enkel moment zal je recht hebben op betaling voor dergelijke inhoud of informatie.

b.Bovendien hebben wij het volledige en onvoorwaardelijke recht om elk bericht of ander materiaal naar eigen inzicht te bekijken, bewerken of verwijderen. We kunnen er ook voor kiezen om delen van de site te controleren op dergelijke berichten of transmissies, hoewel er geen verplichting is voor Nederland om dit voort te zetten. We kunnen er ook voor kiezen om dergelijke informatie te bewaren, die ook openbaar kan worden gemaakt als dit wettelijk vereist is of in de oprechte overtuiging dat deze bewaring en openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk kunnen zijn.

10. SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om Plazilla.com, onze directeuren, leden, eigenaren, partners, principes, werknemers, gelieerde bedrijven, ambtenaren en andere gerelateerde entiteiten, agenten, vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit berichten of andere informatie die u heeft geplaatst, ingediend of verzonden naar de website of diensten, of enige andere schending van deze gebruiksvoorwaarden.

11. AANPASSINGEN AAN DE WEBSITE, INCLUSIEF DE DIENSTEN

Plazilla.com behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving, een aspect van (of de gehele) website of diensten te wijzigen of stop te zetten, tijdelijk of permanent.

12. BEËINDIGING

U accepteert en stemt ermee in dat Plazilla.com, naar eigen goeddunken, uw wachtwoord of gebruik van de website kan beëindigen om welke reden dan ook, inclusief gebrek aan gebruik of als wij van mening zijn dat u de Gebruiksvoorwaarden mogelijk heeft overtreden of niet in overeenstemming heeft gehandeld met de letter of geest ervan. Bovendien kunnen we ervoor kiezen om op elk moment en naar eigen goeddunken deze website of diensten te beëindigen.

13. Plazilla.com ADVERTEERDERS EN VERKOPERS

U heeft te maken met adverteerders en leveranciers die u via onze website vindt, inclusief betaling en levering van gerelateerde goederen en/of diensten. Deze zaken worden uitsluitend tussen u en de adverteerder of leverancier afgehandeld. U stemt ook in dat Plazilla.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn voor enig mogelijk of gevolgschade als gevolg van dergelijke transacties. Al uw transacties met leveranciers en advertenties vinden plaats op eigen risico.

14. LINKEN

Onze website kan ook van tijd tot tijd links bieden naar andere websites en bronnen. Aangezien we geen directe of indirecte controle hebben over enige bron van derden, erken en stemt u ermee in dat Plazilla.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn, direct of indirect, voor enig verlies of schade veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die gevonden zijn via een website of bron.

15. REPRODUCTIERECHTEN

Niets op de Plazilla.com website mag worden gereproduceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de site. Behalve zoals uitdrukkelijk geautoriseerd door de site, stemt u ermee in om geen inhoud of afgeleide werken op basis van de website, diensten en inhoud of de software, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren, opnieuw te publiceren, te uploaden, te plaatsen, te verzenden, te distribueren, te kopiëren, openbaar weer te geven of anderszins te gebruiken.

16. KENNISGEVING

Onze kennisgevingen aan u kunnen per e-mail of gewone post worden verstuurd. Deze kennisgevingen kunnen adviseringen bevatten over wijzigingen in de AV.

17. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en de website Plazilla.com. Het vervangt een eerdere versie van de Gebruiksvoorwaarden en beheerst uw volledige gebruik van de website, dienst en toegang tot de inhoud. Het niet uitoefenen of afdwingen door de website van enig recht of bepaling van de Gebruiksvoorwaarden mag niet worden opgevat als een afstand van enige bepaling of recht. Indien enige bepaling of termijn van deze Gebruiksvoorwaarden door enige rechtbank met rechtsmacht ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven alle andere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht.Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van persoonlijke informatie, neem dan contact op met Nederland op:

Tower Street wordt vertaald als Torenstraat.
2e verdieping Tower Business Centre
Swatar, Malta BKR 4013

Je kunt ook contact opnemen met Nederland via deze pagina .

Terug naar boven