Public

Uw handschrift zegt veel over uw persoonlijkheid - grafologie

Tips en trends > Educatief
Handschriftanalyse of grafologie: uw handschrift zegt veel over uw persoonlijkheid. Een kleine kijk in handschrift analyse ook bekend als grafologie.

                                                27ec80ee99135a29097f5e1066313da3YmVnaW5u

 

Wanneer een kind van de kleuterklas naar de lagere school overstapt, zal het kind al snel geconfronteerd worden met het begrip schrijven. Aanvankelijk zal een kind zich houden aan de gestelde schoolregels en proberen deze zo veel als mogelijk aan te houden, maar in de loop der jaren zal men een steeds persoonlijker handschrift ontdekken en hanteren. Immers, iemands handschrift ontwikkelt zich samen met diens persoonlijkheid. Dit is ook de reden dat sommige werkgevers bij een sollicitatie naar een handgeschreven brief vragen. Aan de hand van deze brief kan een aanstaande werkgever zijn sollicitanten analyseren en al dan niet ervoor kiezen deze voor een gesprek te laten komen of niet.

Handschriftanalyse

Het officiele woord voor handschriftanalyse is grafologie. Grafologie is niets anders dan het analyseren van iemands handschrift. Door deze analyse kan de grafoloog een redelijke kijk krijgen op de karaktertrekken, de persoonlijkheid, de intellectuele capaciteiten, de maatschappelijke houding en  zelfs de gezondheidstoestand van de briefschrijver. Tegenwoordig is men zelfs bezig met onderzoekingen waarbij men de intelligentie van een schrijver meet door middel van handschriftanalyse.

 

Hoe werkt een handschriftanalyse

Alhoewel grafologie en haar werkwijze ontwikkeld is door wetenschappers die de beschikking hebben over allerlei technische hulpmiddelen zoals computerprogramma’s, vergrootglazen, microscoop en instrumenten waarmee men nauwkeurig de druk kan meten, is het toch ook voor de gewone mens mogelijk om zijn eigen handschrift aan een algemene analyse te onderwerpen.
Wil men het handschrift van een persoon analyseren dan dient men op de volgende zaken te letten:
1. Grootte
2. Schuinte
3. Wijdte
4. Spatiering


Ook wordt het geschrevene in drie zones verdeelt, te weten: de bovenste en onderste zone, welke gevormd worden door de boven – respectievelijk onderkant van hoofdletters en anders letters als de b, d en g, en de middelste zonde, waarin de rest van de kleine letters staat. De relatieve vorm en afmetingen van de zones leiden tot het ontdekken van het ware ‘ik’ van de schrijver in kwestie.

888fb2f17119503c3a14f8bd25491376aGFuZHNj

Een korte toelichting

Hier een korte toelichting over de eerder genoemde zaken zoals grootte, schuinte enz.


Grootte
Een groot handschrift wijst op ambitious of ‘grootse plannen’. Dit handschrift wordt vaak aangetroffen bij mensen uit de showbusiness.
Daartegenover staat een klein handschrift hetgeen op een bescheiden persoonlijkheid met een minderwaardigheidsgevoel kan duiden, maar ook op objectiviteit en wetenschapszin.

Schuinte
Naar links hellend schrift behoort bij teruggetrokken, verlegen personen due ub hun schulp kruipen en hun gevoelens verbergen.
Naar rechts hellend schuin geschreven letters duiden op een extraverte persoonlijkheid.

Wijdte
Mensen met een smal handschrift zijn gewoonlijk gedisciplineerd, maar geremd. Ze kunnen eveneens bekrompen en beperkt zijn.
Mensen die juist een breed handschrift hanteren zijn het tegenovergestelde: ongeremd, onbesuisd en onbeheerst.  Deze mensen houden ook van reizen.

Spatiering
Ook de ruimte tussen de geschreven woorden kan heel veel vertellen over iemands persoonlijkheid.
Mensen die ruime spaties tussen de woorden aanhouden, zijn mensen die niet graag in gezelschap verkeren. Het zijn eenzelvige en afstandelijke personen.
Mensen die nauwe spaties aanhouden tussen de geschreven woorden zijn gezellige mensen. Helaas duidt het er ook op dat de schrijver zijn vrienden onzorgvuldig uitkiest.

Dit is slechts een korte en zeer beperkte toepassing van handschriftanalyse. Natuurlijk kan men zich er grondig in verdiepen en dan zal men op veel meer punten moeten letten, zoals bijvoorbeeld de druk waarmee op het papier geschreven wordt, het feit of letters al dan niet ‘afgemaakt’ worden, hoe men de schuine streep van een ‘t’ schrijft, of men een punt op de ‘i’ zet, of men al dan niet met halen werkt enz. Dit alles in een kort artikel zou echter te veel gevraagd zijn.

c43a0b3f968dd5c204ad73fef7e4e112ZGl2ZXJz

 

Handschriftanalyse en de gezondheid van de schrijver

In eerder genoemd stukje werd aan de hand van een aantal richtlijnen alleen gekeken naar de persoonlijkheid van een schrijver. Echter is het nog veel interessanter als men kijkt naar het feit dat men aan de hand van iemand schrijven ook achter diens gezondheidstoestand kan komen. Er zijn zelfs onderzoeken gedaan waarbij men aan de hand van deze analyse kon vaststellen of iemand verborgen ziektes heeft zoals kanker of dat men er aanleg toe heeft. Dit heeft erin geresulteerd dat mensen nog voordat de ziekte zich daadwerkelijk manifesteerde zich onderworpen hebben aan een half jaarlijkse medische keuring en reeds in een vroeg stadium geholpen konden worden.


Deze onderzoeken zijn gericht zowel op de fysieke als ook de geestelijke gezondheid van de mens.
Bij geestelijke gezondheid wordt als eerste gekeken naar de stress in iemands leven. Dit is duidelijk af te lezen in iemands handschrift door: verflauwen en vervagen van letters, verdikkingen, golvende schrijflijn, uitschieters en onderbroken neerhalen.


Is iemands geestelijke gezondheid in gevaar dan zal deze persoon om te beginnen weer terug gaan de een kinderlijk handschrift. Bij de verdere aftakeling van iemands geestelijke gezondheid kan men de volgende zaken herkennen in diens handschrift: vervorming van bepaalde letters, abnormale samentrekking of verbreding van de letters, extreme golvende schrijflijn, gespleten letters, vaag vlekkerig schrift, bizarre lettervormen.


Wanneer men kijkt naar tekenen van lichamelijke ziekten dan wordt met name op de volgende zaken gelet tijdens de analyse: moeilijke rondingen, plotselinge veranderingen, stijve op- en neerhalen, druk overal gelijk, segmentatie (met name te zien wanneer het geschrevene onder een vergrootglas bekeken wordt), uitschietende letters en ophalen, inktsporen, rondslingerende punten en plotseling omhoogvliegen van de pen.


Let wel: bij het analyseren van iemands handschrift gaat het niet om uitschieters of de zogenaamde ‘slip of the pen’, maar om een terugkerend patroon in iemands handschrift.

 

Waar gebruikt men grafologie voor

Natuurlijk kan een ieder via het net een globale analyse van zijn of haar handschrift toepassen. Echter kan een aankomend werknemer ook door middel van handschriftanalyse sollicitanten selecteren of juist afwijzen. Verder kan een handschriftanalyse gebruikt worden voor het bepalen van de juiste studiekeuze of juist voor de eigen persoonlijkheidsontwikkeling.

Naast het feit dat men handschriftanalyse gebruikt voor medische doeleinden, kan men ook aan de hand van deze analyse gepleegde misdaden ophelderen (mensen die zich hiermee bezig houden noemt men schriftexperts).

 

Handschrift niet te vervalsen

Wie meent iemands handschrift na te willen bootsen zal bedrogen uitkomen. Wellicht kan men een onervaren persoon hiermee om de tuin leiden, maar nimmer een expert op het gebied van handschriftanalyse. Dit komt door het volgende: wanneer men zijn eigen handschrift verdraait, dan krijgt men te maken met onnatuurlijke bewegingen. Het schrift van een vervalser mist de vaart, de soepelheid en het ritme van een  ‘natuurlijke’ hand. Men kan dit goed herkennen aan de volgende punten: een onwennige aanzet en eind aan de halen, woeste lussen, vreemde rustpunten, kleine trillingen. Bij twee letters die dezelfde vorm hebben is meteen te herkennen welke vlot geschreven is en welke nagetrokken is. Dit is met name belangrijk bij een onderzoek naar een misdrijf waaronder vervalsing.

 

Zelf testen

Voor wie niet overtuigd is van bovenstaande raad kan zijn eigen handschrift aan een korte analyse onderwerpen. Men neme daartoe pen en papier bij de hand en schrijve de letters: a-f in kleine letters op het papier. Voor het resultaat van de analyse is hier een link: http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/taal/29403-handschrift-analyseren-a-b-c-d-e-f.html

eedf4ca56bcfe4f18e1764713deeb8ebbGV0dGVy

Conclusie

Alhoewel met de hand geschreven brieven steeds meer verdwijnen is het toch verstandig om te kijken of het werkelijk zo slim is dat tegenwoordig alles digitaal gedaan wordt. Handgeschreven brieven weerspiegelen immers de persoonlijkheid van de schrijver. Past men bij een handgeschreven stuk handschriftanalyse toe, dan zal blijken dat men de schrijver diepgaand leert kennen. Bij een digitaal geschreven stuk, komt men niets te weten over de schrijver zelf, hooguit een aantal oppervlakkige emoties of karaktertrekken die de schrijver zelf kwijt wil. Maar wellicht heeft de keuze om tegenwoordig alles digitaal te doen wel te maken met het feit men liever in de anonimiteit verdwijnt dan dat men onderworpen kan worden aan een grondige persoonlijkheidsanalyse. Bovendien is het niet aan een ieder gegeven om een leesbaar stuk met de hand te produceren. En niet te vergeten: een digitaal geschreven stuk wordt ook makkelijker verstuurd, dit kan immers ook digitaal.

62f98dafed59d426b8c60d27c5dab657dG9ldHNl

Wil je meer lezen over de geheimen van je handschrift? Bol.com heeft hierover een interessant boek.

26/06/2013 20:21

Reacties (9) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
03/07/2012 09:26
interessant, er worden wel vraagtekens bijgezet. Of het echt allemaal wel klopt.
03/07/2012 09:25
Interessant!
03/07/2012 09:22
Ik vind het heel interessant.
03/07/2012 09:20
heel interessant artikel! duim
03/07/2012 09:20
Heel leuk om hier wat meer over te lezen! En het klopt nog ook:)
03/07/2012 09:20
Helemaal met Roswitha78 eens.
03/07/2012 09:20
Origineel! Wat als me met z'n allen alles met de hand moesten schrijven, bij kaarslicht of spaarlampen...:)) ach ja, je brengt mij aan het fantaseren Kaninchen. Konijntje.Duim