Public

Zorgtoeslag 2013: aanvragen, hoogte en voorwaarden

HenkX > Persoonlijke Financiën en Belastingen

Weten hoe u zorgtoeslag moet aanvragen, welke voorwaarden er gelden, de hoogte van de zorgtoeslag en actualiteiten? Lees verder!

Zorgtoeslag aanvragen, hoogte en voorwaarden in 2012 en 2013

De zorgtoeslag is een inkomensafhankelijke toeslag die de overheid verstrekt om tegemoet te komen in de premie voor de zorgverzekering. Deze wordt door de Belastingdienst uitbetaald. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de zorgtoeslag aanvraagt, om welke bedragen het gaat en wanneer deze uitbetaald worden en de voorwaarden. Voor zover dat aan de orde is zullen daarbij ook eventuele veranderingen ten opzichte van vorig jaar worden behandeld. In het laatste punt (punt 4) zullen enkele veelgestelde vragen worden besproken, zoals actueel nieuws over het afschaffen van de zorgtoeslag in 2014.

1. Voorwaarden zorgtoeslag aanvragen: wanneer heeft u recht op zorgtoeslag?

Hier zal eerst een kort overzicht worden gegeven. In punt 1.1 tot en met 1.4 is er bij iedere voorwaarde een korte uitleg. Onder 1.5 worden de uitzonderingen behandeld.

U komt in aanmerking voor zorgtoeslag als u en uw eventuele partner voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. U bent 18 jaar of ouder
 2. U heeft een Nederlandse zorgverzekering
 3. Uw inkomen is niet hoger dan de grens (zie onder punt 2)
 4. U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

1.1 Leeftijdsgrens aanvragen zorgtoeslag

Mensen jonger dan 18 jaar komen niet in aanmerking voor zorgtoeslag omdat zij ook nog geen premie voor de zorgverzekering hoeven te betalen. Indien uw partner jonger is dan 18 jaar krijgt u de helft van de zorgtoeslag die iemand met een volwassen partner zou ontvangen. Het precieze bedrag staat onder punt 2.

1.2 Nederlandse zorgverzekering

Enkel als u een Nederlandse zorgverzekering heeft of als u aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) een bijdrage betaald heeft u recht op zorgtoeslag vanuit de Nederlandse Staat. Indien u voor langere tijd in het buitenland bent en om die reden uw Nederlandse zorgverzekering heeft stopgezet komt u dus ook niet langer in aanmerking voor de zorgtoeslag.

1.3 Inkomensgrens aanvragen zorgtoeslag

Voor alleenstaanden geldt: uw recht op zorgtoeslag vervalt volledig indien uw inkomen hoger is dan € 35.059 per jaar (let op! Dit is lager dan in 2011; toen was de grens € 36.022).
Voor mensen met een toeslagpartner geldt: uw recht op zorgtoeslag vervalt indien uw inkomen hoger is dan € 51.691 per jaar (let op! Dit is lager dan in 2011; toen was de grens € 54.264).

1.4 Nederlandse nationaliteit

Indien u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit bezitten en ook niet in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning, vervalt uw recht op zorgtoeslag, c.q. uw recht op de extra partnerafhankelijke zorgtoeslag.

Uitzonderingen gelden indien u wel in Nederland werkt of in Nederland een AOW-uitkering of een andere uitkering of pensioen ontvangt en u in een land woont dat een sociaalzekerheidsverdag met Nederland heeft gesloten. Wel wordt er dan vaak gecorrigeerd voor het in dat land geldende inkomensniveau, hetgeen in de meeste gevallen zal betekenen dat de hoogte van uw zorgtoeslag omlaag gaat. De voor u specifiek geldende bepalingen komt u vanzelf tegen bij het aanvragen (zie punt 3).

1.5 Uitzonderingen m.b.t. aanvraagvoorwaarden zorgtoeslag

U krijgt geen zorgtoeslag of moet rekening houden met aanvullende voorwaarden indien u:

 • Militair bent
 • Gedetineerd bent
 • Buitenlandse student bent
 • Gemoedsbezwaard (uit levensovertuiging niet tegen ziektekosten verzekerd) bent.

De in uw geval geldende bepalingen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Indien u onder één van de bovenstaande noemers valt moet u daartoe zelf contact opnemen met de Belastingdienst. Uw partner dient hier ook rekening mee te houden.

2. Bedragen zorgtoeslag 2012 en 2013 en zorgtoeslag berekenen

De zorgtoeslag is inkomensafhankelijk. Dat betekent in dit geval dat bij inkomens tot € 35.059 per jaar (zonder partner) of  € 51.691 per jaar (met partner) de hoogte van de zorgtoeslag omgekeerd evenredig is met uw (gezamenlijk) inkomen. Dus: hoe hoger het inkomen, hoe lager de zorgtoeslag, tot een minimum van 0 bij de genoemde grenzen.

De maximumhoogte van de zorgtoeslag 2012 is:

 • 835 euro per jaar (ongeveer 69 euro per maand) voor alleenstaanden, en
 • 1.753 euro per jaar (ongeveer 145 euro per maand) voor mensen met een toeslagpartner.

Deze wordt maandelijks uitbetaald door de Belastingdienst. (Zie ook punt 4.3.) U kunt uw zorgtoeslag berekenen met behulp van de "Mijn  toeslagen"-tool van de Belastingdienst. Deze kunt u vinden onder het internetadres dat bij punt 3 is genoemd (zie onder).

3. Zorgtoeslag aanvragen

De zorgtoeslag wordt niet automatisch uitgekeerd. U zult deze dus zelf moeten aanvragen. Dit kan heel eenvoudig bij de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst. Kijk hiervoor op de site van de belastingdienst: http://toeslagen.nl/particulier/mijn_toeslagen/ . Daar moet u met uw DigiD en Burgerservicenummer (BSN) inloggen. Zorgtoeslag aanvragen is in principe éénmalig en wordt daarna automatisch verlengd. U ontvangt dan ieder jaar aan het einde van het jaar een brief van de Belastingdienst met een overzicht van uw zorgtoeslag voor het volgende jaar. Controleer deze altijd zorgvuldig!

De zorgtoeslag wordt overigens niet automatisch verlengd als u met terugwerkende kracht zorgtoeslag heeft aangevraagd. Zie verder bij punt 4.5 hieronder.

Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan snel en gemakkelijk aan via digid.nl .
Heeft u geen BSN? Bel dan de BelastingTelefoon op 0800 05 43.

4. Veelgestelde vragen m.b.t. zorgtoeslag

Er zijn veel algemene en minder algemene vragen met betrekking tot zorgtoeslag die niet expliciet bij de bovenstaande drie punten zijn behandeld om het overzicht te kunnen behouden. Deze worden hieronder alsnog behandeld. Reageer hieronder indien uw vraag ontbreekt (een account aanmaken bij Plazilla kost minder dan een minuut en is geheel vrijblijvend).

4.1 Aanvraag zorgtoeslag wijzigen

U kunt uw aanvraag voor de zorgtoeslag te allen tijde aanpassen. Zorgtoeslag wijzigen gebeurt op precies dezelfde wijze als het zorgtoeslag aanvragen. U gaat via de onder punt 3 (hierboven) genoemde link naar de Belastingdienst-tool "Mijn toeslagen'. Daarbij kunt u precies aangeven op welke wijze u de zorgtoeslag wenst te wijzigen. Dat hoeft niet bij iedere verandering. Indien één van de onderstaande zaken verandert moet u dat wel doorgeven:

 • u gaat samenwonen of trouwen;
 • u en uw partner gaan uit elkaar;
 • uw inkomen of dat van uw toeslagpartner verandert;
 • u gaat in het buitenland wonen of werken;
 • u wilt uw zorgtoeslag op een andere rekening laten overmaken, dus als u uw rekeningnummer wilt wijzigen;
 • u wilt de zorgtoeslag stopzetten (zie punt 4.2).

4.2 Zorgtoeslag stopzetten, eventueel met terugwerkende kracht

Als u om wat voor reden dan ook de zorgtoeslag wenst stop te zetten is dat eveneens mogelijk via de "Mijn toeslagen"-tool van de Belastingdienst. De zorgtoeslag stopzetten kan zelfs met terugwerkende kracht, indien gewenst. Dat betekent natuurlijk wel dat u het verschuldigde bedrag over de periode waarin de zorgtoeslag toch werd uitbetaald moet terugbetalen. Indien u dus in april besluit de zorgtoeslag met terugwerkende kracht in januari stop te zetten, moet u het totale bedrag aan zorgtoeslag dat u tussen januari en april heeft ontvangen, terugbetalen aan de Belastingdienst.  

4.3 Betaaldata zorgtoeslag: wanneer vindt de uitbetaling van de zorgtoeslag plaats?

Voor bijna iedereen die zorgtoeslag ontvangt gelden dezelfde uitbetaaldata. Wie meer dan 60 euro per jaar aan zorgtoeslag ontvangt, heeft te maken met de vaste maandelijkse betaaldata van zorgtoeslag. Dit gebeurt in 2012 op de 20e van iedere maand (afhankelijk van uw bank kan dit enkele dagen later pas op uw rekening staan).

Uitzonderingen gelden voor wie minder dan 60 euro per jaar ontvangt. Wie tussen de 24 en de 60 euro aan zorgtoeslag per jaar ontvangt, krijgt de uitbetaling van zorgtoeslag in één keer, meestal aan het begin van het jaar. Indien u recht op zorgtoeslag van 24 euro of minder op jaarbasis heeft wordt dit in eerste instantie niet uitbetaald. Mocht aan het einde van het jaar blijken dat het bedrag toch hoger uitvalt, dan wordt dit met terugwerkende kracht verrekend.

4.4 Zorgtoeslag aanvragen als student

Er ontstaat zo nu en dan enige onduidelijkheid over zorgtoeslag voor studenten. Voor hen gelden echter precies dezelfde voorwaarden als voor de overige Nederlandse inwoners. Dus als student heb je recht op zorgtoeslag en kun je zorgtoeslag aanvragen indien:

 1. Je bent 18 jaar of ouder
 2. Je hebt een Nederlandse zorgverzekering
 3. Je inkomen is niet hoger dan de grens (zie onder punt 2)
 4. Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Enkel buitenlandse studenten die enkel in Nederland verblijven om te studeren, hebben geen recht of een zeer beperkt recht op zorgtoeslag. Hen wordt aangeraden om via de site van de Belastingdienst (zie onder punt 3) contact op te nemen over hun precieze persoonlijke omstandigheden en hun recht op zorgtoeslag.

4.5 Zorgtoeslag aanvragen met terugwerkende kracht

Iedereen met een recht op zorgtoeslag mag zorgtoeslag aanvragen met terugwerkende kracht. Dit geldt tot 1 april van het lopende jaar. Tot die datum kunt u met terugwerkende kracht zorgtoeslag aanvragen voor het gehele afgelopen jaar. Dus voor het jaar 2012 geldt dat u tot 1 april 2013 de tijd heeft om met terugwerkende kracht zorgtoeslag aan te vragen over 2012.

Soms kunt u zelfs nog langer zorgtoeslag aanvragen met terugwerkende kracht. Dit geldt indien u uitstel voor uw aangifte inkomstenbelasting heeft gekregen. In die gevallen geldt dat u zorgtoeslag kunt aanvragen tot de termijn van het uitstel afloopt. Als u dus bijvoorbeeld een maand uitstel heeft gekregen voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting over 2012, heeft u tot 1 mei 2013 de tijd om zorgtoeslag aan te vragen over 2012. Indien u wilt weten of u dit recht heeft en zo ja, over welke bedragen zorgtoeslag dit gaat, kunt u via de onder punt 3 genoemde link een proefberekening zorgtoeslag maken.

Als u gebruikmaakt van het recht om zorgtoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen moet u overigens rekening houden met een aanvullende regeling. Uw zorgtoeslag komt dan namelijk niet langer in aanmerking voor automatische verlenging zoals die is beschreven onder punt 3. Dat betekent dat u voor het volgende jaar opnieuw zorgtoeslag zult moeten aanvragen.

4.6 Toekomst zorgtoeslag: hoe ziet de zorgtoeslag er in 2013 en 2014 uit en wat staat er in het regeerakkoord?

In het nieuwe regeerakkoord, gepresenteerd in oktober 2012, gaat het gehele zorgstelsel op de schop. Concreet betekent dit:

 • 2013: Zorgtoeslag en de werking van het stelsel zoals in het artikel hierboven beschreven zijn worden niet gewijzigd. Enkel de hoogte van de zorgtoeslag en de inkomenstoets worden in 2013 aan de inflatie gecorrigeerd (geïndexeerd).
 • 2014 en verder: Zorgtoeslag verdwijnt. In het regeerakkoord is afgesproken dat er per 2014 een inkomensafhankelijke zorgpremie komt. In deze premie is dan reeds rekening gehouden met de zorgtoeslag, die dientengevolge overbodig is. Per 2014 wordt de zorgtoeslag dus geschrapt.

©HenkX, december 2011
Laatste update: 14 december 2012

Tip: meer over uw financiën en het regeerakkoord? Lees de special Persoonlijke Financiën en Belasting!

14/12/2012 00:21

Reacties (6) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
03/07/2012 09:41
Dank voor al deze positieve reacties!

@Madje88: dank je wel voor de tip! Zo staat het inderdaad een heel stuk beter.
03/07/2012 09:40
Een duim omhoog. Altijd aanvragen want anders krijg je niets. Een goede jaarwisseling.
03/07/2012 09:40
Goed artikel, vele zijn nog steeds niet bewust van de toeslag die men kan ontvangen als het inkomen te laag is. Vaak vergeten ouders ook de toeslag aan te vragen als hun kinderen 18 zijn
03/07/2012 09:40
Goed artikel! Duim erbij!
Ik vind het persoonlijk goed en duidelijk omschreven.
Ik had er zeker wat aan.

Dank je wel!
03/07/2012 09:40
Uitstekend artikel! Geweldig neergezet. Duim omhoog, welverdiend! Tip: je hebt nu één lange tag gemaakt. Je kunt beter losse woorden doen, en tussen de woorden komma's. Ik denk dat dit ook een positief effect heeft op je vindbaarheid op Google.. :) Denk dat er veel mensen iets aan dit artikel kunnen hebben.
09/04/2013 22:29
U geeft verkeerde informatie. De termijn voor aanvragen zorgtoeslag 2012 (met terugwerkende kracht dus) is verlengd van 1 april 2013 naar 1 september 2013.
Dit is reeds geruime tijd bekend.