Public

Moderne runen. Het Armanen Runenschrift, de runen van de Nazi's.

Lucifall > Het Runen Orakel

Moderne runen. Het Armanen Runenschrift, de runen van de Nazi's.

'Letters van Licht worden donker.'

Een oeroud runensysteem 'de Futhark' wordt opnieuw geïnterpreteerd. 'He had a dream...'
De moderne runenrij van Guido List is gebruikt als basis voor de ideologie van de Nazi's.

Guido List krijgt in 1902 een visioen en ontwerpt een eigen (donkere) runenrij. Hij kende zichzelf klaarblijkelijk swami-kwaliteiten toe want hij veranderde zijn naam in Guido von List. Betekenissen van tekens worden door hem veranderd en veel symbolen krijgen een andere vorm. Zijn volgelingen denken dat de magische krachten van deze runen niet-arische invloeden zouden kunnen weren. Later zou dit runensysteem model staan voor de verwoestende ideologie van de Nazi's.

 

Het runenschrift

Runologie of runenkunde is de benaming voor bestudering van de runenalfabetten en inscripties. In bijna alle gebieden waar Germaanse volkeren zijn geweest treft men runeninscripties aan. Er bestaan verschillende soorten runenschriften die ingedeeld kunnen worden in periode en streek. Futhark is de benaming voor verschillende Oudgermaanse runenalfabetten en bestaat uit een verschillend aantal runentekens.

b38e1ddaaa2a46d3d505777573e961ac.jpg

De bekendste is de 'Elder Futhark', die uit 24 runetekens bestaat. Dit runenschrift transformeerde later in de jongere futhark welke uit 16 of 18 runen bestaat. Het Anglo-Saksisiche runenschift beschikt over 33 runstaven en wordt Futhork genoemd. In ons eigen Friesland gebruikte men weer andere vormen. Het schrift werd wijdverbreid gebruikt van Scandinavië tot aan Groenland. Op de Shetland Eilanden, Faeroër en Orkney eilanden ontstonden hybriden dialecten. Runen inscripties worden ook gevonden in Hongarije, het voormalige Joegoslavië, Turkije, Rusland en Hongarije.


 

Moderne runen: het Armanen Runenschrift.

Eén van de meest moderne runenschriften is het Armanen a57188a187c422931d13723ed8a1625c.jpgrunenschrift wat bestaat uit 18 runen. Dit alfabet wordt in 1902 in een visioen gezien door Guido von List. Na een staaroperatie is hij 11 maanden tijdelijk blind aan beiden ogen. Het visioen openbaart zich volgens zijn zeggen voor zijn 'innerlijke oog.' Hij presenteert dit alfabet als het oerschrift van de Ariërs; de 'oer-runen' waarop alle historische runenrijen gebaseerd zouden zijn. Guido von List was sterk beïnvloed door de Theosofie van Madame Blavatsky en voegde zijn eigen racistische ideeën gebaseerd op het Germaans paganisme toe aan haar rassenleer. List noemde zijn doctrine “Armanisme” (naar de Armanen, die hij zag als nakomelingen van de zonnekoning. Een priesterkoning uit het oude Ario-Germaanse natie.

De groep rondom deze Guido kent magische krachten toe aan de runen en geloof dat men zich ermee tegen niet-arische invloeden kan weren.


 

De 18 toverspreuken uit de Edda

Uit de Edda-Havamal (Project Gutenberg http://archive.org/stream/deedda12822gut/12822.txt EBook van Frans Berding

Wilt gij leeren Runen te ontraadselen, die de hoogste der goden in stevige twijgen sneed? "Wilt gij vernemen de nuttige woorden, die Godspreker sprak, en gebeden kennen, die heil aanbrengen,--zoo hoor!

Voor de wereld was Wodans wijsheid:
Hij keerde vanwaar hij kwam, liederen ken ik als geen enkele koning of hoogverheven vrouw.

1.Het eerste lied leert mij hulp te verleenen in gevechten, onheil en gevaar.
2.Mijn tweede zang geneest de zieken, wanneer de dood hen dreigt.
3.Het derde is verschrikkelijk voor iederen vijand: want nauwelijks zal ik het zingen, of het zwaard verstompt van mijn bestrijders en hun baat geen wapen tot afweer.
4.Als een vijand mij heeft gevangen genomen en armen en beenen mij bindt, zing ik den vierde der tooverzangen, en vrij zijn mijn voeten, daar de boeien vielen, vrij hef ik mijn handen omhoog.
5.Een pijl, die van de pees werd geschoten en in trillende vlucht mij wil treffen, staat stil en valt bij 't vijfde lied, gebonden door mijn blik.
6.Een zesde is machtig, wanneer een man met de tooverdistel wil steken: dan valt niet op mij,--dan valt op hem het verderf, waarmede hij dreigde.
7.Het zevende lied zing ik, zoodra ik zie, dat een huis in vlammen is gevlogen, hoe hoog het laaiende vuur ook lekke, hoe uitgebreid de brand ook zij, ik dwing hem te bedaren.
8.Twist, die tusschen de helden ontstaat, beeindigt van mijn lied'ren het achtste.
9.Mijn negende zang, in den nacht gezongen, verdrijft de gestalten der vrouwelijke spoken, die over de rotsen rennen.5f5d874138a1c77ea2b06c81aed77740.jpg
10.Ik ken nog een tienden tooverzang om in nood op zee te zingen: dan stil ik den storm en hooggaande golven, bedaar ik het dreigende, woeste water, en kan rustig verder varen.
11.Mijn lieveling wordt door mijn elfde lied beveiligd in alle gevechten: ik zegen zijn schild en zijn glanzende zwaard, en hij gaat ongedeerd, en hij keert ongedeerd en is in den strijd steeds de sterkste.
12.Het twaalfde bewerkt dit groote wonder: het jonge kind van een edelen koning, door mij in het water gewasschen. Terwijl ik zing, kan geen zwaard verwonden, wanneer het als held in den strijd trekt.
13.Wanneer heel het volk ter vergadering komt en ik noem van de goden de namen, dan zing ik mijn dertienden zang, want beter dan wie ook ben ik bekend met 't wezen van Asen en Alfen.
14.Eens zong een dwerggeest, Rustegever, een lied dat aan volkeren kracht verleent, wanneer ze des morgens ontwaken: dat werd mijn veertiende tooverzang, die sterkte aan de Asen verstrekt en mijzelf verheldert de zinnen.
15.En als ik bij een angstig meisje mijn vijftiende zang ga zingen, dan wordt zij goedgunstig en geeft mij geluk en vervulling van al mijn verlangens.
16.Wil zij mij verlaten, zoo zing ik een zestiende lied waardoor zij mij blijft verbonden, ik zal aan geen meisje ooit mededeelen en aan geen vrouw vertellen.
17.Mijn zeventiende, 't laatste lied. Behalve aan Frigga, de vrouw aan mijn zijde, is 't slechts een enkele bekend.
Nu zong ik geheel mijn hoogen zang, die den menschen tot steun moge strekken. Gelukkig is hij, die de liederen kan keren, en den zijnen meedeelen mag.
Al zal het lang duren, Lodfafnir, voor Gij ze ooit zelf zult zingen, verheug u dat gij ze mocht vernemen en gebruik den zegen, dien ik u gaf. Door u dit heil te doen hooren."
* In deze vertaling van Berding staan 17 toverspreuken. In een Engelse versie van de Havamal is de 16de spreuk te lezen als 2 spreuken zodat men daar komt op 18 spreuken:

'A sixteenth I know: when all sweetness and love I would win from some artful wench, her heart I turn, and the whole mind change of that fair-armed lady I love. A seventeenth I know: so that e'en the shy maiden is slow to shun my love.'


 

18 runen, 18 toverspreuken: De Armanen futharkh

De 18 runen van Guido von List komen niet 'uit de lucht vallen.'

Toen Odin de runen vond leerde hij ook negen magische gezangen van de reus Bolthor en werd hierdoor zo wijs dat hij deze 18 toverspreuken leerde die geen mens op de wereld kent. Deze 18 c61c721a53cd5a3b6afa34e549b39819.jpgbezwerende tovergezangen ook wel 'galdr' genoemd hebben tot grote verwarring geleid in Runenland. Bepaalde runologen zien dit als reden dat het runenalfabet uit 18 runen zou bestaan.

De 18 galdrs komen we tegen in de Edda en wel in de Hávamál waar Odin beweert deze 18 galdrs te kennen. Zo zijn er tovergezangen tegen vuur, om met de doden te spreken of hen op te roepen, tegen pijlen, het scherp van het zwaard, stormen en kluisters.

In zijn boek 'Das Geheimnis der Runen' merkt List op dat het runen alfabet in de oudheid bestaat uit 16 symbolen. De eerste 16 runen van List komen overeen met de eerste zestien runen uit het Jongere Futharkh. List wijzigt namen en spiegelt ze hier en daar. Hiernaast wijzigt hij de symbolen. De laatste twee runen Eh en Gibor zijn toegevoegd en afkomstig van het Angelsaksische Eoh en Gyfu. Eh krijgt van List de vorm van de swastika welke hij interpreteert als zijnde een oeroud Germaans symbool. De man rune verplaatst hij van de 13e naar de 15e plaats.

84613c10f856597766fe6dae5e172d5c.jpg

Ariosofie: fokprogramma's om het Arische ras te veredelen..?

Ariosofie is een racistische pseudowetenschap die de evolutionaire en spirituele dominantie van het "Arische ras" veronderstelt. Dit gedachtegoed werd in beginsel ontwikkeld door Guido van List en later door Jörg Lanz von Liebenfels voortgezet binnen het kader van de Duitse Völkische Bewegung. Ariosofie verbindt de theosofie van Helena Blavatsky met de rassentheorieën van Arthur de Gobineau en occult runengeloof. Het Arisch oerras zou volgens dit inzicht het hoogst en verder ontwikkeld zijn in vergelijk met andere volkeren. In navolging van List stelt Liebenfels dat het "Arische ras" alle andere (minderwaardige) "onderrassen" dient te bestrijden. Het doel van deze strijd was het verhinderen van rassenvermenging omdat dit het 'Arische heldenras' alleen maar zou kunnen verzwakken. Als wapen in de strijd stelde deze Liebenfels fokprogramma's voor om het arische ras te veredelen. Hiernaast was massasterilisatie van de 'minderwaardige rassen' een onderdeel van dit programma.

fc615e441748b6c18e7be1ce72987e9e.jpg

afbeelding: de Armanen runen


 

De nazi 's en de Armanen runen

De SS en de nazi's gebruikten diverse runensymbolen. We zien ze terug op vlaggen en uniformen en benadrukken diverse aspecten van de Nazi ideologie en Germaanse mystiek. De runen representeren bepaalde deugden die door de SS als wenselijk werden beschouwd. Men gebruikt het systeem van de Armanen runen van Guido von List.
Runetekens die gebruikt werden door de SS zijn bijvoorbeeld:


 

De rune Sig

In de Futhark had deze letter eb1fb2770c584cf8f649b36e55cd31c4f.jpgen andere vorm: ᛋ. Dit symbool representeert van oudsher de zon maar werd door List geïnterpreteerd als overwinning. De Rune Sig, de Siegrune symboliseert voor de nazi's dan ook overwinning.


 


 

De rune Eif

3877b9658c69e4bdd2f028f068b361da.jpgDeze letter staat voor ijver en enthousiasme. De Eif rune is een geroteerde versie van de ᛇ oftewel de Eihwaz rune. In de vroege jaren van de SS werd dit symbool gebruikt door de persoonlijke adjudanten van Hitler zoals bijvoorbeeld Rudolf Hess.


 

De rune ger

In het Anglosaksisch, het Fries en 8529dca6e55e1971a32931c53ebde3e2.jpgGermaans noemde men deze letter Jera, het Noors Ar, het oud Engelse Ger en bekend met andere namen zoals 4ded7604da3283d7ae1147b8ec7d6eb8.jpgGaar, Jara, Jer, Jeran. Deze rune is in deze reeks van List bekend onder de naam Ger. Een 'letter' die gemeenschapszin representeert. De Ger rune werd door de nazi's gebruikt om de communitaristische ideaal van de SS symboliseren.

Ook werd de rune in een variant afgebeeld als symbool van de Waffen SS devisie “Nordland”.


 

De Rune Hagal

Hagal uit de lijst van Guido von List lijkt enigszins op de ᚼ Haglaz rune van de jonge Futhark. List ziet deze rune echter als de 'moeder rune' van zijn runen alfabet en paste het aan tot een de vorm van een hexagonaal kristal. Het hele systeem van List is gebaseerd op de structuur van een hexagonaal kristal. Als je licht vanuit verschillende hoeken door een kristal schijnt kun je alle 18 Armanen runen projecteren.

Van oudsher is Hagal wat geassocieerd wordt met hagel en verstorene3285d47f16cc513d0e45069dc92b554.jpgde natuurkrachten en is aangepast in 'geloof in het Nazisme.' De 'weerrune' Hagal of Hagalaz is door de SS veelvuldig gebruikt als symbolische representatie van het onwankelbare geloof in de nazi filosofie, zoals bijvoorbeeld Himmler dat wegzette. Een symbool wat in de mystiek gezien wordt om zich van beperkende factoren te bevrijden en de wereld van het archetypisch denken te ervaren verandert in een zinnebeeld wat geassocieerd wordt met rotsvast vertrouwen in een bizarre ideologie.

Deze rune werd als beeltenis gebruikt bij trouwerijen van de SS. Ook staat deze rune afgebeeld 77646085887a24373520efb2bb6bf3d6.jpgop de SS-trouwring, de zgn. doodshoofds ring, een persoonlijk cadeau van Himmler aan trouwe SS officieren of leden die bijzonder verdienstelijk waren geweest. Iedere ontvanger van deze 'Award' kreeg een standaard brief van Himmler waarin de betekenis van de ring beschreven werd. Op de 'Totenkopfring' staan nog andere runen van het Armanen alfabet afgebeeld zoals de 'sig' rune, de 'swastika' rune en de 'dubbele' rune. Verder wordt het 'sieraad' gedecoreerd met eikenbladeren.

59cc4f2597b61b6e527d18afd58ed643.jpg


 

De Levensrune, de Yr rune

In de Futhark staat deze rune o.a. bekend als Algiz of Elhaz wat eik betekent. Dit zinnebeeld van de wereldboom stelt bescherming voor. Bescherming is dan ook de traditionele betekenis. List draaide dit symbool om en noemt het Yr. De nazi's kennen het als de levensrune.

Bij de nazi's heette het symbool de 'ebcabbd94eb9750ba28815a59a80f284.jpgLebensrune' en werd gebruikt door de Lebensborn. Een onderdeel van het SS apparaat wat verantwoordelijk was voor het Lebensbornprogramma. Een vereniging die tot doel had het geboortecijfer te verhogen en zo een zuiver arisch ras te scheppen wat in overeenstemming was met de nationaalsocialistische rassen en – gezondheidsideologie.

Een levensrune die we mogen zien als doodsrune... Tijdens de tweede wereldoorlog werd het symbool ᛉ als leven (geboorte) geïnterpreteerd en omgekeerd ᛦ als dood. De doodsrune werd door de SS gebruikt op documenten om de sterfdatum aan te geven, ook komen we dit symbool vaak tegen op grafstenen.


 

De Rune Odal

Een andere rune die door de nazi's werd gebruikt is de rune Odal (Othala, Odhil) welke voor hen stond voor familie en 'bloedeenheid' en een aangepaste versie is van de Elder Futhark ᛟ-rune. Dit zinnebeeld werd gebruikt in de vlag van de SS divisie 'Prinz Eugen' (zie afbeelding) , en door de 'SS-Rasse- und Siedlungshauptamt' een club die verantwoordelijk was om de raszuiverheid van 7c6db0f5cdc571039cc967d86a7fa261.jpgde SS te behouden. Dit symbool is meegegroeid in de donkerte van het licht van de tijd daar het later gebruikt werd door de Neo nazi Viking Jeugd in Duitsland, een Duitse neo nazi organisatie naar voorbeeld van de Hitler Jugend.

Deze Armanen Rune is nog steeds in gebruik in Zuid-Afrika en wel bij de boerenorganisatie Anglo-Afrikaner Bond 'Boeremag' en de 'Blanke Bevrydingsbeweging.' De Boermag wordt verantwoordelijk gehouden voor de bomaanslagen van 2002 in Soweto. Uit hun gelederen komt ook Mike du Toit, een leider in een complot welke poogde Nelson Mandela af te zetten en de Zwarte mensen uit Zuid-Afrika te verbannen. Oktober 2013 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 35 jaar. De 'Blanke Bevrydingsbeweging' werd in de ban gedaan in 1988 na een bloedbad onder de zwarte bevolking in Pretoria en werden er restricties gesteld aan hun politieke activiteiten.


 

De offerrune

De offerrune (Opfer), oftewel zelfopoffef6ca2ca6a78bbcccb17d03bda6137bbb.jpgring is net zoals de Eif rune een geroteerde versie van de ᛇ of Eihwaz rune – In 1918 werd deze rune gebruikt door 'Stahlhelm war veterans' en later geadopteerd door de nazi's om de partijleden te herdenken die stierven tijdens de mislukte Bierkellerputsch.

02280597e93e46ccf7aff5887e7e3f2b.jpg

De Tyr rune

Deze rune staat voor leiderschap in het gevecht en heeft de vorm van de ᛏ Tiwaz rune. Een teken wat is vernoemd naar de god van named after Týr, the god van het tweegevecht, de overwinning en heroïsche glorie uit de Noorse mythologie. Voor de SS symboliseerde het militair leiderschap en gebruikte het in plaat8c6a49c4ebe54b3f43f24c9035c5bbbe.jpgs van het Christelijk kruis op de graven van hun leden.

Het symbool diende ook als versiersel voor afgestudeerden van de 'SA Reichsführerschule' waar tot 1934 de SS officieren werden getraind. Ook werd het als embleem door de '32e SS-Freiwilligen-Grenadier-Division 30. Januar.'

In Duitstalige landen zijn de Armanen runen van grote invloed geweest onder runen-occultisten. De invloed breidde zich danig uit, want tegen 1955 was het Armanen systeem van runen praktisch 'traditioneel' geworden in Duitse kringen. Karl Spiesberger hervormt na de 2e wereldoorlog het systeem door het van de racistische aspecten te ontdoen.

De Armanen Futhark is vandaag de dag nog steeds populair in occulte en nationaal-socialistische stromingen van Germaans paganisme.


 

Besluit: Positieve symbolen krijgen een negatieve wanklank.

De Nazi's hebben niet alleen de positieve betekenis van het zonnesymbool 'de swastika' verkracht, maar ook oeroude tekens uit onze eigen Germaanse cultuur. Vormen werden veranderd, betekenissen aangepast en ingepast in een enge arrogante ideologie. Een positieve betekenis van gemeenschapszin krijgt een wanklank als dit geïnterpreteerd wordt als het communitaristische ideaal van de SS. Een mooi en vredig symbool van de zon wijzigt men rücksichtslos in een zinnebeeld van de overwinning van de nazi's.

Runensymbolen zijn (ook) nog steeds in gebruik in Zuid-Afrika waar duistere groeperingen ondergronds gegaan zijn. Apartheid, het stokpaardje van deze organisaties is dankzij Mandela dan wel afgeschaft, maar het bestaat nog steeds. Zo bereikte mij deze week nog een bericht van twee vrienden die met hun house4love proberen een verschil in Zuid-Afrika (en elders) te maken..

'die boere hier in citrusdal is nog vol kak en rasisties...kleurlinge mag nie hard praat nie, as jy innie swembad stap..stap die boere uit. wat het versoening vir hulle geleer? in afgelee plekke maak hulle nog slawe van mense en die werk situaties is baie sleg...ons mense word nog baie onderdruk deur die boere.'

en

'Die eienaar of manager is van transvaal...het met die staff gepraat en hulle werk hulle amper dood vir peanuts...jy kan nie eens hard lag nie...dan kry jy n written warning...'

De wanklank klinkt door. Ook in de gamewereld wordt veelvuldig gebruik gemaakt van deze symbolen; helaas veelal in hunner negatieve betekenis.
Het alfabet van onze voorvaderen van eeuwen oud heeft men in een paar decennia in een andere context geplaatst en naar het land van de vergetelheid gebracht. 
Onze roots; ons eerste ABC is naar de achtergrond geduwd, als negatief bestempeld omdat we dat verleden van de nazi's zo graag achter ons willen laten.
Dat we daarmee de weg afsnijden naar onze eigen bron zouden we niet voor lief horen te nemen. Het runenschrift zou op scholen onderwezen dienen te worden omdat deze gekerfde tekens ons verbinden met een oeroude magische wijsheid van onze voorouders. Kennis die in feite niet met een hedendaagse pen te beschrijven is of ons digitaal bereiken kan.

Een oeroudschrift van het licht is donker gemaakt. Gelukkig kan dit ook anders. Heel anders getuige de Tolkien runen. In 1961 wordt JRR Tolkien afgewezen voor de Nobelprijs voor de literatuur vanwege zijn "middelmatige vertelkunst" en "magere proza." Deze geestesvader van één de meest integrerende fantasieverhalen ontwierp een eigen runentaal 'de Cirth' die hij onder meer gebruikt in de Ban van de Ring. Over deze runen zult u meer kunnen lezen in het volgende artikel van deze reeks.


 

Meer over Runen lezen?

De Runen, het schrift van Odin. Holy Blood, Holy grail.
Moderne runen. Het Armanen Runenschrift, de runen van de Nazi's
Een Tolkien Runenraadsel


 

04/01/2014 19:09

Reacties (17) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
04/01/2014 22:57
Klinkt afgezaagd maar: zeer interessante materie!
03/01/2014 11:53
Interessant, bij mijn favorieten.
02/01/2014 17:45
Interesting!
02/01/2014 17:14
Deze gaat bij de favo's en hier staat de link ook die ik zocht...
02/01/2014 17:00
Het is zelden dat ik een artikel bij mijn favorieten steek, bij dezer is dit wel het geval!
02/01/2014 17:00
Het is zelden dat ik een artikel bij mijn favorieten steek, bij dezer is dit wel het geval!
02/01/2014 16:39
En opnieuw mijn lieve muze buig ik naar uw wijsheid