Public

Sterrenbeeld Ram - Aries in mythologie, wereldculturen en religie

Lucifall > Astrologie

 

Sterrenbeeld Ram / Aries in mythologie, wereldculturen en religie

http://plzcdn.com/ZillaIMG/ea4211e7b3c81756bfabf965d8f99233.jpg

In de astrologie word je onder dit sterrenbeeld geboren tussen 21 maart en 20 april. De zon maakt zijn reis door dit beeld tussen 19 april en 14 mei. Het eerste beeld van de dierenriem, Aries kondigt de lente aan. In dit artikel worden mythen en sagen welke met de ram te maken hebben belicht. In de oude verhalen van alle wereldculturen en religies vinden we verwijzingen naar dit beeld.

Sterrenbeeld Ram – Aries in wereldculturen en religie.

De ram is het eerste beeld van de dierenriem, welke uit 12 beelden bestaat. Het heilige getal twaalf vinden we dan ook in veel culturen en in godsdiensten terug.
Zo waren er 12 apostelen rondom de figuur van Christus. Aartsvader Jakob had 12 zonen. De 12 stammen van Israël.

Toch zijn er eigenlijk 13 sterrenbeelden; tussen schorpioen en Boogschutter vinden we ook nog het sterrenbeeld Slangendrager (Asclepius of Ophiuchus).

13 apostelen of 12 apostelen?
Waren er niet dertien apostelen? Jezus wordt immers in de bijbel zelf ook een apostel genoemd.
Hebreeën 3:1 Statenvertaling 1977:
Hierom, heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis, Christus Jezus;”

12 stammen of 13 stammen van Israël?
En dan de 12 stammen van Israël; de stam van Jozef (יוסף Josèf of Yôsēph) werd gesplitst in de nakomelingen van zijn twee zonen: Efraïm (אפרים Efrájiem of Ephráyim) en Manasse (מנשׁה Menasje of Mənasseh) , wat toch ook weer als een verwijzing naar 13 gezien kan worden.

De ram en het gulden vlies

De vacht van de Ram wordt het Gulden Vlies genoemd.
Dit Gulden vlies was het doel van de reis van Jason en de argonauten die met het schip Argos deze zoektocht naar het gulden vlies begonnen.
Koning Aietes had het vlies in zijn bezit en wilde het vlies alleen aan Jason afstaan als hij drie opdrachten volbracht.

De opdrachten welke Jason moest volbrengen waren:

-Vuurspuwende stieren temmen en hier een veld mee omploegen. 
-Drakentanden planten en het leger welke uit deze tanden groeit verslaan.
-De wakende draak die het vlies bewaakt verslaan.

Bij deze queeste kreeg Jason hulp van Medea, de dochter van Aietes. Nadat Jason en de argonauten het vlies hadden veroverd werden ze door de koning achtervolgd. De broer van Medea, Absyrtus was gedood en werd in delen overboord gegooid. Dit vertraagde de achtervolging door de koning, zodat de argonauten uiteindelijk weer aankwamen op het punt waar zij de reis waren begonnen. Jason stierf uiteindelijk  doordat het dek van de Argo instortte.

In de 15e eeuw, in de tijd van Philips de Goede werd het Gulden Vlies het hoogste onderscheidingsteken van zijn rijk. De Engelsen hadden ook een dergelijke orde, welke de Orde van de Kousenband (14e eeuw) genoemd werd. Beide ordes bestaan overigens nog steeds.

In de Griekse mythologie komt de gouden ram ook voor in het verhaal over Helle.

In de Griekse mythologie is Helle de goddelijke personificatie van de Hellespont, de zus van Phrixius. Zij was de sterfelijke dochter van Nephele, een nimf en koning Athamas van Boeotië. Een onmogelijk huwelijk, zodat Nephele met haar echtgenoot brak, om zich weer bij de nimfen te vervoegen. De koning hertrouwt en zijn nieuwe vrouw, Ino, valt in de rol van de boze stiefmoeder. Ze probeerde de stiefkinderen te doden, om de door haar veroorzaakte hongersnood te kunnen keren.
Nephele wilde haar kinderen redden en stuurde het gouden ram “Chrysomallos”, die vliegen kon.
Helle keek tijdens de vlucht naar beneden, ondanks dat haar verteld was, dat zij dat niet moest doen. Ze stortte naar beneden en verdronk in de Hellespont. Haar broer bracht de vacht naar koning Aietes.

De Ram in Egypte

Banebdjedet (Banedbdjed) wordt vanuit de Egyptische mythologie gezien als de oude ramsgod, welke vooral vereerd werd in de Nijldelta.
Banebdjedet betekent 'de ba Heer van Djedet' (de stad van Mendes). Omdat  "ba" (als 'geest' of 'ziel') klonk als het woord 'ba' dat ook 'ram' betekende, werd de god gezien als de beeltenis van de ziel van Osiris.

De equivalente god van Boven-Egypte was Khnum.

De god Amon-Ra of Amen-Ra wordt ook met de ram geassocieerd. Amon Ra, de god van het leven en reproductie. Hij werd uitgebeeld als de zuidelijke variant van de Ram, de gans, de grote gakkeraar. Maar ook wordt hij afgebeeld als god met een ramskop.

De Ram in de Bijbel. Gad is de Ram

Jakob kreeg geen toestemming van Laban om met zijn geliefde Rachel te trouwen. Eerst moest de oudste dochter, Lea getrouwd worden. Toen lea merkte dat zij geen kinderen kon krijgen, stuurde zij haar slavin Zilpa naar Jakob. Ook Zilpa kreeg een zoon en Lea zei: “Het geluk is gekomen." Daarom noemde zij hem Gad. Gad wordt in de Hebreeuwse astrologie vereenzelvigd met het sterrenbeeld Ram. Al is dat niet overal het geval: Ook Naftali werd soms in de plaats van het sterrenbeeld Ram gesteld.


Toen Jakob op sterven lag, riep hij zijn zonen bij zich en sprak over ieder van hen een zegen uit.

De zegen die hij over Gad uitsprak was deze: "Gad: een troep valt hem aan, maar hij zit hen op de hielen!"


Aries wordt beheerst door de planeet Mars (Ares). Gad wordt omschreven als een krijger en een vechter, wat goed past bij het sterrenbeeld Ram. Als eerste teken van de dierenriem wordt hij op de hielen gezeten door de andere sterrenbeelden.

Ram in de Bijbel : het ram welke Abraham offerde

In de bijbel wordt Abraham op den duur getest door God. Er wordt van hem verlangt dat hij zijn zoon Izaäk zou offeren op de berg Moria. Abraham stelt hierop geen vragen en maakt zich klaar om met zijn zoon naar de plaats te gaan, welke Jahweh hem in zijn droom had aangeduid. Op de derde dag zien ze de berg Moria voor zich verrijzen. Ze beklommen de berg, Abraham bracht het offermes en het vuur mee, onderwijl Izaäk het hout droeg. Zijn zoon vroeg : "Vader, we hebben nu wel hout en vuur en u hebt het offermes in de hand; maar waar is het lam dat we gaan offeren?" Waarop Abraham antwoordde: "Daar zal Jahweh wel voor zorgen, mijn zoon." Boven op de berg aangekomen bouwen ze met stenen een altaar, waarna Isaäk van zijn vader op het erop gelegde hout moest gaan zitten. Abraham maakt aanstalten om het bevel van God op te volgen. Op het moment dat Abraham zijn mes opheft wordt hij door een engel tegengehouden. Deze engel vertelt Abraham dat het bevel van God slechts een test is van God om zijn loyaliteit aan de Here te tonen. De engel heeft gezien dat hij trouw is aan zijn God, daar hij zelfs niet aarzelde zijn enige zoon te offeren. Abraham offert uiteindelijk een ram welke in de struiken met zijn horens verstrikt was geraakt in de doorns. 

Toen God het offer van Abraham zag, sprak de engel van God: "Omdat u dit gedaan hebt, zal ik u zegenen in uw nakomelingen. Ze zullen even talrijk zijn als de sterren aan de hemel en als de zandkorrels aan het strand. In uw nakomelingschap zullen alle geslachten van de aarde gezegend zijn, want u hebt naar mijn stem geluisterd."

Ram in de Koran

In de Koran wordt verhaald over Ibrahiem. Deze Ibrahiem uit de koran is de Abraham uit de bijbel.

Abraham (Hebreeuws: אברהם/Awraham, Arabisch: ابرَاهِيم/Ibrahim) komt voor in de Tenach van de joden, de Bijbel van de christenen en de Koran van de moslims. In deze religieuze boeken wordt hij gezien als de aartsvader van het volk Israël dan wel van de Arabieren. Dit is de reden dat  het jodendom, christendom en islam ook wel 'Abrahamitische religies' worden genoemd.

In de Koran is Abraham de boodschapper, de profeet van de Suhuf-i-Ibrahim. 
In soera “De in de Rangen Behorenden” is een verhaal te vinden waar Abraham zijn niet bij naam genoemde zoon in opdracht van God moet offeren. Omdat hij aan deze opdracht wil voldoen, wordt hij vrijgesteld van deze opdracht. De bijbel verwijst in dit verhaal vervolgens naar het ram- offer; in de Koran wordt hier echter niet over gesproken. Hier is geen sprake van een ram of ander dier, daar gaat het om een niet nader beschreven offer. Op basis van dit verhaal vieren de islamieten hun grootste feest van het jaar: het Offerfeest. Een feest wat gevierd wordt op de tiende dag van de hadj en kan drie dagen duren.

Tijdens het offerfeest wordt een dier op rituele wijze geslacht; meestal betreft dit een schaap. Een derde van het vlees is voor eigen gebruik; een derde voor familie en vrienden en een derde wordt geschonken aan de armen. door moslims tijdens de hadj.
De recente explosieve groei van pelgrims tijdens de hadj, heeft geleid tot grote hoeveelheden dieren die geslacht worden, iets dat wel als verspilling wordt gezien en natuurlijk niet past in wat de Koran voorschrijft. De Hadjautoriteiten zorgen er tegenwoordig voor dat het vlees in ingevroren toestand bij behoeftigen over de hele wereld terecht komt.

De Ram als Petrus aan de christelijke sterrenhemel

Julius Schiller associeert de Ram met Petrus

Volgens de Coelum Stallatum Christianum van Julius Schiller (c. 1580 – 1627) was de ram “Petrus”. Julius Schiller was een advocaat uit Augsburg, die een sterrenatlas publiceerde. Deze atlas plaatst bijbelse en vroege christelijke figuren in de constellaties. Schiller verdeelde de dierenriem in de twaalf apostelen, de noordelijke constellaties door figuren uit het Nieuwe testament en de zuidelijke constellaties door personages uit het Oude Testament.

In deze christelijke overlevering wordt het sterrenbeeld Ram dus gelijkgesteld met de apostel Petrus. Petrus komt dus als eerste in deze reeks van apostelen voor; net zoals de ram dat in de reeks van de andere sterrenbeelden van de dierenriem.

De 'Gouden Legende' van Jacobus de Voragine (13e eeuw) beschrijft verschillende legenden over Petrus.
Petrus wilde weten wie Jezus wilde uitleveren en liep over de golven naar Jezus.

 

Hij mocht als uitverkorene van Jezus de transfiguratie bijwonen en was aanwezig bij de opwekking Talitha Kumi, het dochtertje van Jaïrus. Petrus vond het muntstuk in de bek van de vis en was tevens degenen die van de Heer de sleutels van het koninkrijk ontving met de opdracht de schapen van Christus te weiden. Petrus is de apostel die op Pinksteren drieduizend mensen bekeerde door zijn prediking.
Hij voorspelde de dood van Ananias en Saphirus. En dan de strijd tussen Petrus en Simon de Tovenaar. Toen Petrus opgehangen zouden worden aan het kruis, wenste hij dat hij omgekeerd aan het kruis zou hangen.

Petrus is de primus inter pares: de eerste onder zijns gelijken. Zo is ook de Ram.

Volgens horoscopen begint op de eerste dag van de lente, 21 maart, de invloed van het sterrenbeeld Ram; een vurig teken. Het woord Maart is afgeleid van Mars. Het vurige karakter van de Ram vinden we duidelijk terug in de handelingen van Petrus.

Zoals de Ram aan het begin staat van de dierenriem als de overwinning van de warmte op de koude begint, staat Petrus voor de oorsprong van de christelijke kerken. Het is lente en het leven keert terug.

Petrus in het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci

Op het schilderij het laatste avondmaal van Leonardo da Vinci staat Judas Iskariot samen met Petrus en Johannes als groep van drie afgebeeld. Judas houdt een zak met zilverstukken vast, welke hij heeft gekregen voor het verraden van Jezus. Petrus heeft hier een mes in handen, welke in tegenovergestelde richting van Jezus wijst. Dit gegeven verwijst vermoedelijk naar Getsemane waar Petrus Jezus op een gewelddadige manier beschermde. Hij wenkt hier naar de jongste apostel Johannes. 

Volgens sommige bronnen echter, stelt deze figuur Maria Magdalena voor. Dit is echter in tegenspraak met de aantekeningen van de Vinci.

 

Het gewaad van de hogepriester en de twaalf edelstenen.

Het harnas urim en thummin werd door de hogepriesters gedragen. Dit harnas bevat 12 stenen en in ieder van die stenen staat de naam van de stammen van Israël gegraveerd.Deze stenen corresponderen dus met de zonen van Jakob en daardoor met de 12 sterrenbeelden.
Exodus 39, 8-14
De borsttas weefde men even vakkundig als de priesterschort, van gouddraad, blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en getwijnd linnen garen. Dubbelgeslagen was het weefsel vierkant, een span lang en een span breed. Er werden vier rijen stenen op gezet: de eerste rij werd gevormd door een robijn, een topaas en een smaragd; de tweede rij door een granaat, een saffier en een aquamarijn; de derde door een barnsteen, een agaat en een amethist, en de vierde door een turkoois, een onyx en een jaspis, allemaal in gouden kassen gevat. Er waren twaalf stenen, zoals er twaalf namen zijn van Israëls zonen: in elke steen werd de naam van een van de twaalf stammen gegraveerd, zoals men zegelstenen snijdt.

De stam Gad is verbonden met de steen “hyacint” (derde rij, derde kolom) Dit is een gele of geelrode zirkoon. Deze link met het sterrenbeeld Ram is hypotetisch. Er zijn namelijk talloze verschillende correspondenties.

De helderste ster in het beeld Ram : Hamal

De Hamal (Arabisch) of Hamel is de gele ster op het voorhoofd van de Ram. In Babylonië stond deze ster bekend als de Heraut van de Dageraad en als ster van de kudden.

Hamal wordt ook Alfa Arietis genoemd. Hamal is afgeleid van het Arabische Al Ras al Hamal, wat 'hoofd van het schaap' betekent. In de Nederlandse taal is een hamel een gesneden ram. Deze ster bereikt op 11 december haar hoogste punt aan de hemel en bevindt zich op 78 lichtjaar van de aarde.

De Ram in het Hindoeïsme

De Hindoekalender is een eeuwenoude kalender welke al beschreven wordt in de veda's.
Een Hindoe kalenderdag begint met de lokale zonsopgang.
Ook Hindoes verbinden Mars aan de Dinsdag. Dinsdag, Mangala vāsara . Mangala laat zich vertalen als Mars. Alle dagen van de week zijn overigens verbonden met een planeet: 

1. Ravi vāsara (zondag) (Ravi = Zon)
2. Soma vāsara (maandag) (Soma = Maan)
3. Mangala vāsara (dinsdag) (Mangal = Mars)
4. Budha vāsara (woensdag) (Budh = Mercurius)
5. Guru vāsara (donderdag) (Guru = Jupiter)
6. Shukra vāsara (vrijdag) (Shukra = Venus)
7. Shani vāsara (zaterdag) (Sani = Saturnus)

In de Hindoecultuur is astrologie erg belangrijk. Bij de geboorte van een kind is het gebruikelijk dat er een horoscoop getrokken wordt. Ook wordt er voor het huwelijk de door een Vedisch astroloog bekeken of de beelden wel met elkaar matchen.

Vedische astrologie of Indiase astrologie, “Jyotisha” wordt al duizenden jaren in India toegepast. De Rig Veda, de oudste Veda is vermoedelijk al duizenden jaren voor Christus gescheven.  In dit werk zijn concrete aanwijzingen over de astrologische werkwijze en methodiek beschreven.

Dit is wellicht de oudste vorm welke we op het gebied van de astrologie kennen. Onderzoek onder leiding van Robert Hand heeft aangetoond dat er veel overeenkomsten zijn tussen de astrologie van de Grieken, welke weer de basis is van de Westerse astrologie. Het is mogelijk dat de Griekse astrologie voor een groot deel is beïnvloed door de Vedische astrologie.

De Vedische astrologie is gebaseerd op de maan met de daaraan gekoppelde dierenriem.

 

Ben jij nieuwsgierig naar de jaarhoroscoop voor 2014? 

Meer lezen over jouw horoscoop voor 2014? Volg deze link voor boeken bij bol.com voor de horoscoop 2014 voor ieder sterrenbeeld en de Chinese horoscoop voor 2014.

 

Meer lezen van deze auteur?

TAROT:Complete GRATIS Tarotcursus:
Alle kaarten van de tarot; dagkaart trekken, tarotleggingen etc.
RUNEN NIEUW! de Runen van A tot Z:
De Runen, het schrift van Odin. Holy Blood, Holy grail.
Moderne runen. Het Armanen Runenschrift, de runen van de Nazi's
Een Tolkien Runenraadsel
De Tolkien runen. Cirth en Tengwar: wat was er eerst: de taal of het verhaal?
LENORDMAN: De Lenordman van Alef tot Tau:
Alles over de Lenordman (nieuwe serie!)

Chinese ASTROLOGIE:
Zelf berekenen van jouw Chinese horoscoop. Rat, os, tijger, konijn, draak, slang, paard, geit of schaap, aap, haan, hond en varken
Chinese Jaarhoroscoop 2014: rat, os, tijger, konijn, draak, slang, paard, geit, aap, haan, hond, varken.

Westerse ASTROLOGIE:
Sterrenbeelden in liefde, seks en relaties: ram, stier, tweeling, kreeft, leeuw, maagd, weegschaal, schorpioen, boogschutter, steenbok, waterman en vissen.
Jaarhoroscopen voor 2014: ram, stier, tweelingen, kreeft, leeuw, maagd, weegschaal, schorpioen, boogschutter, steenbok, waterman en vissen.
Maandhoroscoop November 2013: ram, stier, tweeling, kreeft, leeuw, maagd, weegschaal, schorpioen,boogschutter,steenbok, waterman en vissen.
Maandhoroscoop December 2013: ram, stier, tweelingen, kreeft, leeuw, maagd, weegschaal, schorpioen, boogschutter, steenbok, waterman, vissen.
Maandhoroscoop Januari 2014: ram, stier, tweelingen, kreeft, leeuw, maagd, weegschaal, schorpioen, boogschutter, steenbok, waterman, vissen.

De zeven antieke planeten. Goden, mythen en symbolen. 
Deel 1: De dagen van de week, de planeten en planeetgoden.
Deel 2: De zon en zijn Goden. Zijn Jezus en de Hadj verwijzingen naar een zonnereligie.
Deel 3: Symbolen en verering van de Zon. Van Swastika tot Merkaba.
De gospel in de sterren: de 12 sterrenbeelden
Deel 1: Sterrenbeeld Ram / Aries in wereldculturen en religie.

b4620f303c7ad3d20aee65f534d0353e.jpg

 

24/11/2013 13:29

Reacties (12) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
03/07/2012 09:25
Wauw...you did it again... lekker uitgediept weer.
ik ben geen ram, maar mijn zoon wel en ik weet zeker dat hij die wel boeend vindt.
(ik als niet ram touwens ook)
03/07/2012 09:25
Dank je Yrsa. Blij te zien dat deze aanpak duidelijk beter ligt! Heb je nog een leuk feest gehad gisteren?
03/07/2012 09:25
Bedankt voor je reactie Ingrid! Best een hoop rammen hier!
03/07/2012 09:25
Bedankt Rob!
03/07/2012 09:25
En ook deze ram heeft er van genoten!
03/07/2012 09:25
Geweldig artikel weer Lucifall.
Superhoog niveau en leuk om te lezen.
03/07/2012 09:25
Dank je Aponi! En je bent een paarden-liefhebster, zie ik. Ook een zonnesymbool, het paard..

@ Subo, dank je voor je compliment!