Public

Het derde oog en het communiceren met de Goden.

Lucifall > Mysteries om van te smullen

Het derde oog en het communiceren met de Goden.

Het derde oog of mystieke oog ligt op het punt iets boven het midden tussen onze wenkbrauwen, dan wel in onze hersenen.. Dit oog wordt gezien als de hoogste verblijfplaats van onze ziel en wordt dan ook in oosterse filosofieën 'de zetel van de ziel' genoemd. Descartes noemde het “de zetel van de rationele geest". De pijnappelklier of epifyse wordt (o.a.) met dit derde oog geassocieerd. Deze klier heeft de vorm van een dennenappel, is zo groot als een erwt en produceert en reguleert hormonen, waardoor het ook met het seksuele leven wordt geassocieerd. Hierdoor pleegt men te zeggen dat 'onthouding' de kracht van geestelijke energie doet toenemen. Tevens controleert dit orgaantje diverse bioritmen van ons lichaam; het reageert op licht en regelt de kleur van huid en haar. Het herkent aan het licht de seizoenen. Dit raadselachtige orgaantje werd al beschreven in de Egyptische mythologie als het oog van Horus, een oog wat te zien is als de symbolische weergave van de plek in onze hersenen waar het derde oog zetelt.

 

Het derde oog bij reptielen

Reptielen zoals leguanen en brughagedissen bezitten een heus derde oog. Bij de tuatara-hagedis bijvoorbeeld bevindt zich een spleet midden op de schedel. Deze wordt door een dun vlies bedekt dat licht doorlaat naar de pijnappelklier. Dit is ook bij baby's het geval. Dit derde oog bij de hagedis zit aan de bovenkant van de kop. Bij jonge dieren is het derde oog duidelijk zichtbaar en wordt slechts bedekt door een doorschijnende schub. Met dit oog kunnen de dieren geen beelden vormen maar wel lichtveranderingen waarnemen.

 

Het derde oog bij de mens: feit of fictie?

In veel leerinstellingen van occultisme verdiept men zich al eeuwen in het derde oog terwijl het biologisch gezien tijdenlang praktisch is genegeerd. Ook de plaats waar dit vermeende derde oog moest liggen is onderwerp van menig discussie geweest. Het zou zich in de kruin bevinden dan wel in het voorhoofd.

 

De reuzen en het derde oog.

In oude tijden leefden er nog reuzen op aarde. David gooide een steentje in het Derde Oog van Goliath waardoor deze onwetend en machteloos werd gemaakt. Deze reuzen werden volgens de legende in het boek van Henoch geboren uit aarde-vrouwen die gemeenschap hadden met de Lichtzonen. Ze waren half menselijk en half demonisch en hadden in hun voorhoofd één-oog (cyclopen). Hiermee konden zij de etherische werelden inzien waardoor zij macht hadden over de aarde-mensen. Na een ingreep van 'bovenaf' werden deze reuzen vernietigd. Alle onheiligen verdronken in de zondvloed. Vergetelheid viel over de mensheid en het derde oog werkte niet meer. (Dyzan)

 

De bijbel over het derde oog

De bijbel maakt ook melding van dit oog in Mattheus 6:22-23. 'De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen; Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelve zijn!'

Hier wordt gesproken over 'uw oog' dus enkelvoud en een één voudig oog, oftewel een enkelvoudig oog. Niets occults maar gewoon bijbels en medisch wetenschappelijk. Wij mensen zijn in het bezit van een derde oog en wanneer dat oog boos is zal ons hele lichaam erdoor duister zijn.

 

Het derde oog en licht en donker

Zoals de tekst in de bijbel al aangeeft dient dit oog licht te zijn. Dit zal er dan voor zorgen dat ons hele lichaam is verlicht. Als het echter duister is, hoe groot zal die duisternis zelve niet zijn?

Dit kunnen we lezen als een verwijzing naar twee bronnen die ons dienen. Enerzijds JHWH en anderzijds de vorst van de duisternis. De heer van het donker kan zich echter ook voordoen als een engel van het licht...

Mattheus 6: 24 verwijst ook naar deze twee heren: 'Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon.'

 

De pijnappelklier : what is in a name..

De één noemt het God, de ander Jezus, allah, buddah of all is one.. Feit is dat wij met ons derde oog 'zijn' licht ontvangen met de pijnappelklier als communicatiecentrum. Deze endocriene klier , ook wel epifyse en glandula pinealis genoemd ligt in de hersenen. Deze epifyse is bij kinderen goed ontwikkeld. Gedurende de puberteit slinkt de klier en bij oudere mensen is deze klier vaak verkalkt.

De Pinealis is niet helemaal inactief. De pijnappelklier werkt niet onder het 'commando van onze wil of het intellect' maar blijkt niet helemaal verdwenen te zijn naar het oord van vergetelheid. Het derde oog reageert onwillekeurig. Het wordt in Oosterse geschriften dan ook beschreven als "de schenker van Goddelijke kennis, een licht uitstralend alsof alle zonnen tegelijk schijnen." Op afbeeldingen vinden het derde oog ook terug middels het aureool van heiligen en bijvoorbeeld in de Egyptische beeltenissen van mensen/goden met een slang uit het hoofd op de plaats waar de Pinealis zetelt.

Uit de bijbel kennen wij het verhaal van Jakob die in de plaats Pniël een mystieke Godservaring had. Het licht ging in hem op, zowel van de natuurlijke zon als van de hemelse bron.

Pniël betekent het 'aangezicht van El'', de plaats waar de mens met Elohim in contact komt en diens licht ontvangt. Pniël verwijst hier naar de Pineal Gland of pijnappelklier.

Met deze klier kunnen wij ons innerlijk schouwen en het bovennatuurlijke zien.

Niet alleen de bijbel maakt gewag van het derde oog, verwijzingen hiernaar zijn ook te vinden op de papyrus van de zieneres Isis, waar men kan lezen dat haar gaven waaronder geneeskunde, kwamen van "Amnael”, de eerste van de engelen en profeten.

 

De pijnappelklier, het geheim van de geestelijke stand

De mensen zijn door geestelijken onwetend gehouden over het bestaan en de functie van dit derde oog. Geestelijken wisten maar al te goed dat met deze klier een verbinding tot stand gebracht kan worden tussen de geesteswereld en de fysieke wereld. Als de klier geactiveerd wordt verkrijgt men bovennatuurlijke inzichten en krachten. We kunnen met dit oog naar binnen kijken en in ons hart en geweten schouwen. Daar pas kunnen wij elkaar recht in het gezicht kijken en zien we ons ware gedaante. Het derde oog is volgens veel New Agers vanuit 'hetzelf' te activeren. Dit is echter niet zo. Het is de uitgaande kracht van Elohim, zijn uitgezonden geest, die ons hier verlicht. Het overkomt ons.. 'Hij' laat zich vinden. Ook hiervan vinden we een verwijzing in de bijbel in Jesaja 65:1 'Ik ben gevonden van hen, die naar Mij niet vraagden; Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten; tot het volk, dat naar Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Ziet, hier ben Ik, ziet, hier ben Ik.'

De mensheid is veraf geraakt van deze oude verloren gegane gave. Door training, zoals Meditatie, Yoga en concentratie kan het derde oog wel weer gedeeltelijk opgewekt worden.

Het is mogelijk dat middels meditatie-technieken een zekere vorm van verlichting ontvangen kan worden. Men zal licht in het hoofd worden maar niet echt aangeraakt worden door het goddelijke.

Eén van de gaven van het Derde Oog is 'het zien van aura's' ; een oud overblijfsel van de reuzen of afkomstig uit een training in een vorig dan wel huidig leven. Dit oog ligt tussen de verbindingsboog van de wenkbrauwen.. Dus eigenlijk zijn er twee soorten derde oog.. Tussen de wenkbrauwen en in de pijnappelklier. In Oosterse leringen vinden we dit terug in de benamingen: 'in het voorhoofd licht de Tweebladige Lotus (Ajna)' en in de kruin de Duizendbladige Lotus.

 

Het Derde Oog ; het Zesde Chakra

Het Derde Oog is het zintuig van het Zesde Chakra, en wordt ook wel innerlijk oog of Ajna (Lotusbloem met 2 blaadjes) genoemd. Ajna betekent: waarnemen, besturen, beleid. De plaats van dit chakra ligt op het voorhoofd iets boven het midden tussen de twee wenkbrauwen en is verbonden met de hypothalamus en hypofyse. Dit is de plek waar helderziendheid zetelt. Edelstenen die dit chakra kunnen activeren zijn donkerblauwe sodaliet, indigoblauwe saffier en Lapis Lazuli.

Bij een goed ontwikkeld zesde chakra spelen beeldvorming, intuïtie, dromen en visioenen een grote rol. Als het chakra onderontwikkeld is zijn kenmerken: het moeilijk zien van alternatieven, ongevoeligheid, slecht geheugen, het moeilijk zien van alternatieven en het niet herinneren van dromen. Als dit chakra over-ontwikkeld is kan het leiden tot nachtmerries, waanideeën en obsessies.

In dit gebied worden we ons bewust van ons bestaan, kunnen we bewust ingrijpen en veranderen indien nodig.

De epifyse vertegenwoordigt (samen met de hypofyse) het ontvangen van bewustzijnskrachten in het aardse lichaam. Je kunt deze klier zien als een doorgeefkanaal. De Epifyse als 'kijkvenster' welke wij ervaren als een innerlijke lamp.

 

Het openen van het zesde chakra's

Bij deze Chakrameditatie wordt gebruik gemaakt van speciale posities van de hand (mudra) en geluid (mantra) om het zesde chakra's te openen.

De handpositie stuurt energie naar bepaalde chakra's ; als onderwijl bijbehorende klanken gechant worden wordt dit effect nog versterkt. Het geluid veroorzaakt trillingen die je kunt voelen op de plaats van de betreffende chakra.

Doe deze meditatie voor zeven tot tien ademhalingen en chant het geluid verschillende keren bij iedere ademhaling (bijvoorbeeld drie keer)

Plaats je handen voor het onderste deel van je borst op de manier als op onderstaande afbeelding.

Houdt de middelvingers recht en laat ze elkaar raken bij de toppen. De andere vingers zijn zo gebogen dat ze elkaar bij de bovenste twee kootjes raken. De duimen wijzen naar je toe met de toppen tegen elkaar aan.

Concentreer op het Derde Oog-chakra, iets boven het punt tussen je wenkbrauwen en chant het geluid OM of AUM.

 

De pijnappelklier en melatonine + serotonine productie

De pijnappelklier produceert melatonine. Dit is een hormoon dat bij mensen in de epifyse geproduceerd wordt uit serotonine. Serotonine komt vb. voor in deegwaren,suiker, bananen, pruimen en vijgen. (Buddha raakte verlicht onder een vijgenboom). Door melk, vis en vlees vermindert de serotonine anderzijds weer. Het onthouden van vlees en vis door spirituele mensen heeft dus ook een biologisch fundament.

Als serotonine in de hersenen aanwezig is kan de mens 'helder denken' als er een tekort aan deze stof is kunnen hallucinaties en schizofrenie het gevolg zijn.

Gedurende de dag (afhankelijk van het licht) wordt een variërende hoeveelheid melatonine aan het bloed en hersenvocht afgegeven. Zo is de pijnappelklier bijvoorbeeld ook gevoelig voor maanlicht en reageert daar zelfstandig op. Licht beïnvloed dus onze
lichaamsprocessen omdat wij reageren op zon en maan. Niet alleen het licht van de natuurlijke bronnen van de zon en maan maar ook het licht van de TV en bijvoorbeeld een computerbeeldscherm. De niet-kunnen-slapen-epidemie van deze tijd zou hiermee goed te maken kunnen hebben.. Melatonine is bij vele dieren (en mensen) van invloed op het slaap-waakritme alsmede het voortplantingsritme. Melatonine regelt verder nog de verspreiding van melanine, het pigment dat huid en haar kleur geeft.

 

Zo groot als een erwt doch van groot belang. De mens Is werkelijk wat hij eet..

Omdat de pijnappelklier het reservoir is van de serotine in ons lichaam heeft dit orgaan(tje) een belangrijke plaats in ons organisme. Als er iets in de pijnappelklier niet in orde is gedragen wij ons als mens benedenmaats; tot verlicht denken zullen we dan zeker nooit komen. Het is daarin van belang ook op voeding te letten daar voeding het serotonine-gehalte op peil houdt. Zoals met alles is te weinig of teveel niet goed.

Als de mens over een goed werkende glandula pinealis beschikt en dus over een normale hoeveelheid van deze serotonine, dan denkt men verlicht en kiest dan als vanzelf het goede voedsel. Wat men eet geeft dus in principe perfect de hersensituatie weer. Ook het seksuele leven staat in verband met deze klier. Teveel seks voorkomt verlicht denken maar totale onthouding werkt daarnaast weer niet zegenend op de serotonine in de pijnappelklier.. Een tegennatuurlijke levensinstelling zorgt immer voor verstoring binnen de epifyse.

We leven in een woelige tijd. Een tijd die zich laat kenmerken door een verstoring van de glandula pinealis. Er wordt volop onverlicht (intellectueel) nagedacht. Menselijke uitvindingen worden tegenwoordig bijna heuse half-goden. Liever een Ipad dan een meditatie... Hiernaast wordt er ook nog mens onwaardig voedsel gegeten. Granen en dood voedsel.

We zeggen niet anders te kunnen. Maar is dat wel zo? Zetten we onszelf op die manier niet in een slachtofferrol? Niemand kan een ons dwingen anders te handelen als we niet een sprankje licht in ons voelen opvlammen of ons hart als een tedere snaar wordt geraakt. Mensen verschillen van elkaar zodat de één meer aanleiding nodig heeft dan de ander. De één is geesteloos geraakt omdat hij afgestompt is de ander doordat het intellect de overhand nam. Met ons kruinoog kunnen we zien wat werkelijk goed voor ons is. We hebben zelf de keuze het wel of niet met blindheid te willen slaan. Dit oog volgt het licht. Dit oog kan zelf gaan stralen van licht en licht schijnen als van duizend zonnen zodat we onszelf van binnenuit edel kunnen bezielen.

Gun deze klier een plek in je leven... en ontdek Kennis met een grote K en het eigen intuïtief vermogen.

 

Meer informatie over het derde oog kunt u vinden op Bol.com

 

07/12/2013 12:55

Reacties (10) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
10/09/2013 15:28
Interessant ,pluim voor deze wijsheden.
Men ziet niet met de ogen maar met de hersenen, heb ik vaker gehoord.
Zelf heb ik ook het gevoel dat mijn derde oog zich net boven mijn wenkbrauwen bevindt maar het kan dus ook best aangestuurd worden vanuit de kruin of een andere plek in de hersenen.
Ik heb het gevoel dat het een grote rol in mijn aanvoelen, denken en fantasie.maar het is niet zo goed ontwikkeld dat ik daardoor helderziend zou zijn. toch maar even bij mijn favorieten zetten , want ik ik wil dit wel vaker lezen.
B0b
10/09/2013 14:51
Heel mooi artikel, petje af!
De dennenappel werd ook aanbeden in veel religies, het Vaticaan heeft ook een gigantische dennenappel op het plein staan, wat een bewijs is dat ze inderdaad op de hoogte van het derde oog zijn.
LSD, paddenstoelen en andere hallucinogenen zorgen voor een explosie van serotonine in de hersenen waardoor er deuren naar andere dimensies worden geopend.
10/09/2013 14:38
Interessante informatie, je bent er weer diep ingedoken. Nooit geweten van die pijnappelklier, ik blijf hier leren.....
10/09/2013 14:38
Interessante informatie, je bent er weer diep ingedoken. Nooit geweten van die pijnappelklier, ik blijf hier leren.....
10/09/2013 14:35
Ik gebruik in overdrachtelijke zin het derde oog van mijn cursisten. Ik geef ze de suggestie kijk omhoog naar het middelpunt van je herseneen de pijn appel klier.. Het geeft rust en ontspanning wanneer ze darna de ogen sluiten....Leuk om dit artikel te lezen! Duim taco
10/09/2013 13:11
Machtig interessant artikel dit, hij gaat bij mijn favorieten.
Wat er na de eerste lezing spontaan in me opkomt:
Op Bali is de tjitjak (een klein reptiel dat als 'het meest spiritueel' wordt beschouwd) verbonden met Saraswati, de godin van de kennis en wetenschap, die weer gekoppeld is aan Brahma, de god van de schepping. Samen vormen ze een eenheid en ze zijn symbolisch voor het scheppende aspect van EL dat in elk individu aanwezig is.
Wie zich realiseert dat EL in de vorm van Brahma en Saraswati in jezelf aanwezig is, wordt een zoon van god zoals de ELOHIM (de Verlichten, de Reuzen) die o.a. in de Bijbel worden genoemd.
Bij de schepping (met name de schepping van je eigen werkelijkheid) speelt dat derde oog een cruciale rol - het verbindt je met de kosmische kennis en stelt je in staat om met de kracht van je wil, je overtuigingen en gedachten, je DROMEN, een fysieke werkelijkheid te laten materialiseren.
Even alles laten bezinken, maar er zit meer aan te komen!
Bedankt voor het plaatsen van dit geweldig inspirerende artikel Luus.
11/09/2013 17:01
Als de Tjiktjak 7 x tjiktak zegt mag je een wens doen.. Ik deed dat ooit en de wens kwam uit op 7 januari 97.. en werd ik 7e kandidaat voor een woning, die ik uiteindelijk kreeg... Nu vraag ik me eigenlijk af..heeft de Tjiktjak ook zo'n derde oog?
Brahma en Serawati... De magier (1) (With eyes shining as Apollo (Wil) die de krachten van boven haalt en in 'de tuin' materialiseert (Adam was een tuinier...) ; Dit in samenspel met de Hogepriesteres (2) (ISIS) , meesteres over de droomwereld en over het onderbewuste..
In de set van Waite draagt de magier een haarband op de plaats van het derde oog en de Hogepriesteres haar isis kroon en schijnt er een witte maan vanuit... (1+2=3 waardoor ze in fact ook een drie-eenheid vormen..
Wat ik ook zo typisch vind is dat bij het kindzijn de pijnappelklier het grootst is en daarna gaat slinken en verkalkt bij het ouder worden.. Fluoride zou overigens volgens sommige bronnen verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het verkalken van dit orgaantje..
Ik ben benieuwd naar wat volgt.
10/09/2013 12:57
Als er iemand is die spiritualiteit kan vermengen met wetenschap en daartussen ook nog eens duidelijke verbanden trekt, dan ben jij het wel.
Het is boeiend om te zien hoe de pijnappelklier lijkt op een oog. Tja, het is algemeen bekend dat hersenen meer doen dan waarnemen en de (zichtbare) lichaamsfuncties uitvoeren.
En als je ervan uitgaat dat de trilling van materie gebeurt door licht en erbij voegt dat serotonine gevoelig is voor licht, dan kan ik geloven dat het verantwoordelijk is om de dingen te zien zoalsnze werkelijk zijn.
Verklaart ook waarom ik na een tijdje ingespannen turen een zekere druk voel tussen mijn wenkbrauwen. :)