Kennis delen over het holografisch universum

Door Cunegonde gepubliceerd op Friday 28 September 12:11

In dit artikel zal ik proberen wat kennis te delen over wat ik binnen mijn beperkingen van de heb begrepen. Wat weten we momenteel over de oorsprong van het universum waarin we leven en bewustzijn van het universum? Of de oorsprong en toekomst van het leven en bewustzijn in dit universum? De nieuwe fysica, biologie en psychologie heeft het merendeel van onze traditionele concepten inzake de aard van de wereld omver geworpen. Er wordt in de pioniers gebieden van deze takken van wetenschap nieuwe kennis opgedaan: zelfs op existentiële vragen zijn zinnige antwoorden mogelijk.

De kwantummechanica is een theorie uit de natuurkunde die de wetten onderzoekt die het gedrag van zeer kleine deeltjes bepalen. De natuurkunde is een exacte wetenschap die in de eerste plaats gebaseerd is op waarnemingen of metingen. Natuurkundigen bestuderen het gedrag en de interactie van materie (massa/straling of elementaire deeltjes) in de ruimte en tijd. Alle moderne natuurkunde is gebaseerd op de kwantummechanica en andere kwantumtheorieën.
De kwantummechanica stelt dat materie voor 0,0001 % uit vaste stof bestaat en voor 99,9999 % uit ruimte. In deze ruimte vinden wij de oorsprong van ons bestaan. De energie die we hier vinden wordt levensenergie of universele energie genoemd. Inmiddels weten we dat deze energie ons in leven houdt en dat deze vele malen belangrijker is dan de energie die we uit onze voeding halen. Er is sprake van balans als deze energie onverstoord in ons lichaam zijn werk kan doen.
De nu zijnde theorieën zijn nog niet compleet, er zijn nog steeds onderdelen die onderzocht dienen te worden. Het belangrijkste is dat er nog geen kwantumtheorie van de zwaartekracht bestaat, de combinatie van de kwantummechanica met de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein.

het holografisch universum


Een hologram is een driedimensionale foto die gemaakt wordt met behulp van laserstralen. Afgezien van het feit dat het driedimensionaal is, wijkt het beeld dat in een hologram wordt vastgelegd nog op een andere belangrijke manier af van een gewone foto. Als je een foto in tweeën knipt, bevatten beiden de helft van de informatie van de oorspronkelijke foto. Wanneer je een hologram in tweeën knipt en vervolgens een laserstraal door beide delen laat gaan, blijkt dat beide helften elk het volledige beeld van het oorspronkelijke hologram bevatten. Het kleinste deel van een hologram bevat niet alleen zijn eigen informatie maar ook alle informatie van de rest van het beeld.

Het brein is een hologram

Het brein is een hologram dat ons door de 3-dimensionale ordening een wereld voorschotelt. De hersenen passen een holografisch proces toe om signalen af te leiden uit een holografisch gebied dat ruimte en tijd overstijgt. Alles is niet met alles verbonden, maar ieder individueel brein neemt zelf zijn eigen individualiteit en ervaring waar door middel van het geheel.
Het universum is een omhulling en ontvouwen van energie, ruimte, massa en tijd.
Onze kijk op de wereld filtert alles en laat ons alleen de 'explicatie' werkelijkheid zien, datgene wat zich ontvouwt. De 'implicatie' (ingesloten orde) of 'verborgen' wereld wordt door de filters niet waargenomen.dus hiermee zie je dat primaire fysieke wetten niet ontdekt kunnen worden door een wetenschap die de wereld in stukken probeert te delen.
Een hologram laat ons zien dat sommige dingen niet op zichzelf staan en niet als op zichzelf staand zouden kunnen worden gezien. Als we ergens een deel uit halen, kunnen we niet zien waaruit het gemaakt is en zien hierdoor het geheel niet, we nemen slechts een klein onderdeel waar. Sub-atoom deeltjes staan in contact met andere deeltjes ongeacht de afstand tussen deze delen.
Delen worden gezien in een onmiddellijk onderling verband, waarin hun dynamische relaties op onherleidbare wijze afhangen van de toestand van het hele systeem.

In plaats van te proberen het universum te verdelen in stukken die levend en niet-levend zijn, zouden wij er beter aan doen het universum te beschouwen als een ononderbroken geheel, een totaliteit, waarin levende en niet-levende dingen zich voortdurend in- en uitvouwen. Het niet te verdelen kwantumverbondenheid van het gehele universum.
De holografische visie op het universum is een springplank naar een beginnend begrip voor de impliciete, ingesloten en de expliciete, ontsloten orde. Het concept van een hologram stelt dat ieder deel een exacte weergave is van het geheel, en gebruikt kan worden om het gehele hologram te reconstrueren.

De afgelopen jaren zijn er door de kwantumfysica en de moderne wetenschap scenario's uitgewerkt waarin het universum waarin we leven niet het enige bestaande universum is. Er is ook een meta-universum of metaversum-een nog veel grotere en mogelijk oneindige kosmos die niet is voortgekomen uit het oerknal, noch zal ophouden te bestaan als ons universum bij de ineenstorting van de laatste zwarte gaten van een formaat van een sterrenstelsel wordt vernietigd.

De kwantummechanica stelt dat materie voor 0,0001 % uit vaste stof bestaat en voor 99,9999 % uit leegte. In deze leegte vinden wij de oorsprong van ons bestaan(ENERGIE). De energie die we hier vinden wordt levensenergie of universele energie genoemd.

En de verrassing is: de leegte blijkt vol. Eenmaal bevrijdt van ons voortdurend analyserend denken, beginnen we echt te zien en inzien dat leegte is vorm!

Persoonlijk vind ik dat de kosmologie op basis van een metaversum, beter in staat zijn dan de theorie over de oerknal (die zich beperkt tot het universum) te spreken over meerdere universa en ook van parallelle werelden of dimensies die naast elkaar bestaan.

Wat mezelf betref, binnen de beperkingen van mijn bevattingsvermogen, zie punten van overeenkomst tussen de gepostuleerde metaversum van Laszlo en dus de begrippen van de kwantumfysica en de hindoeïstische kosmologie en het boeddhisme. Laszlo gaat zelfs iets verder dan zijn voorgangers, hij bouwt een plausibel betoog op voor het bestaan van een alomtegenwoordig informatieveld dat alles met alles verbindt. Dat was in het Oosten allang een weten maar in het westen ervaar je de onvermijdelijke weerstand tegen een metaversum of Akasha veld. Deze weerstand komt uit het feit dat zulke begrippen niet stroken met concepten die lange tijd in het westerse denken centraal hebben gestaan. Het A veld of metaversum draagt dan ook alle kenmerken van een radicale sprong vooruit.


Alle grenzen worden door de waarnemer gecreëerd, snap je?


‘Het universum is een gigantisch multidimensionaal hologram. Met een onderliggende holografische orde’.
Bij het principe dat het universum in feite een hologram is; verleden- heden-toekomst bestaan tegelijkertijd, verdwijnt het tijdsaspect.
De energie die nu beschikbaar is gekomen helpt om oude wonden te helen. Of in ieder geval naar de oppervlakte van het bewustzijn te laten doorschemeren. Dit herkennen zal mensen doen openstaan op zoek te gaan naar de diepere betekenis of naar de kern van de gevoelens die in hen aanwezig zijn.

Veel is er aan het veranderen en dit is de evolutie die wij met elkaar in werking hebben gezet. De polariteiten zullen langzaam gaan verdwijnen, deze hielden we in stand door vanuit onze emotie te handelen en te reageren. Deze emoties moesten wij doorleven. Omdat de trilling van de aarde, het collectief, in het verleden ook lager was, was het niet mogelijk om onze eigen trilling te verhogen.
We zijn met zijn allen met elkaar verbonden. De roep is nu om individueel te ontwaken. Vanuit je eigen goddelijke Zelf te leven, je Godskern te integreren. Hoe bewuster de mens immers is, hoe meer hij met het Goddelijke is verbonden.
Dit kan je doen door langzaam de ballast te gaan verwijderen. Vele levens waren we niet bewust van onze acties. Nu is het tijd om ons langzaam te ontdoen van deze gevoelens die nog steeds in ons systeem zitten. Als het ware zat dit geprogrammeerd in onze matrix (coderingen van de ziel). Ons cellulair geheugen is het geheugen van gebeurtenissen en ervaringen uit het verleden die we nog niet bereid waren los te laten. Deze zijn opgeslagen in onze cellen. Soms is het zo dat het karma dat je bij je draagt niet jouw karma is maar bijvoorbeeld een groepskarma of genetisch doorgegeven door je voorouders. Deze corresponderen met aspecten van coderingen die in jou aanwezig zijn. Zie coderingen als omschrijving van energie, of afstemfrequentie.
Karma, instant karma bestaat wel maar is weer een weergave van gekleurde ervaringen. Met andere woorden uiteindelijk een illusie.

Keer op keer incarneren we in situaties die we in ons vorige leven hebben gecreëerd of corresponderen met onze coderingen. Als het ware moet de heling nu plaatsvinden, het is nu mogelijk om je te ontdoen van oude ballast die je verhindert om vanuit je eigen kracht te leven.
Soms overkwamen ons dingen die we niet meer hoeven te leren of uit te werken, maar die je enkel moest herkennen.
Hoe trouw blijf je aan jezelf als je met verdriet en pijn wordt geconfronteerd. Je diende enkel emotie-gevoelens te herkennen in plaats van deze weer je werkelijkheid te maken (te herbeleven). Er zaten geen lessen in. De les die hierin zit is om je van deze emoties te ontdoen. Zie het dat het gebruikt wordt om het bewustzijn te verhogen en de dedication voor je zoektocht in gang te zetten.

Het is belangrijk om te weten dat doordat onze trilling aan het verhogen is er nieuwe mogelijkheden nu en in de toekomst zullen worden aangereikt. Er zullen nieuwe technieken ontstaan (nieuwe soorten behandelingen). Het anders gebruik maken van energie in en om ons heen zal volgens een andere principe tot stand worden gebracht...!!

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.