De macht en het gezag van bovennatuurlijke verschijnselen

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 05 July 17:54

     De mensen die veronderstellen dat de mens van nature goed is en door de beschaving is bedorven, worden steeds talrijker. Toch heeft de beschaving veel gezondheid, rijkdom en veiligheid opgeleverd. Zij nemen Rousseau, die in een tijd leefde waarin de meeste mensen arm, hongerig, ziek en ongelukkig waren, als voorbeeld. Hij wist niet dat er een industriële revolutie aan zat te komen die uiteindelijk tot een gigantische verhoging van het levenspeil zou leiden.

     Daarom vonden zij hem toentertijd een naïeve romanticus, met een goeie pen, om de geest te prikkelen, maar geen realist. Toen zijn betoog over de ongelijkheid naast de nieuwste archeologische en evolutionair antropologische bevindingen gelegd werd, viel menige mond open.

     De huidige wetenschappers bevestigen Rousseaus theorie, dat het mis ging toen we onze nomadische levensstijl opgaven en landbouw gingen bedrijven in nederzettingen. Toen gingen we leven op een manier waar ons lichaam en onze geest niet klaar voor waren, toen kwam er oorlog, slavernij, onderdrukking en economische ongelijkheid. Dit heeft de mensheid geen goed gedaan en heeft veel goedheid, plaats gemaakt voor hardheid, egoïsme en onbegrijpelijkheid.

     Nu zitten wij in een situatie waarin niemand meer weet waar het werkelijk om draait. Als we zo doorgaan worden wij onbestuurbaar, want door de vele filosofische en politieke stromingen en het loslaten van religie zijn wij in wereldse eilandjes uiteengevallen. Een voldoende meerderheid is niet meer te verwezenlijken en samenwerking wordt als maar onbespreekbaarder. Als er geen nieuw inzicht komt, stevenen wij af op een totale (burger)oorlog.

      Let op de woorden van deze profeet: "En voorts spreek ik tot u wie de openbaringen van God verloochent en zegt dat zij zijn weggedaan, dat er geen openbaringen (meer) zijn, noch profetieën, gaven, genezingen, spreken in talen en het uitleggen daarvan, want hij die deze dingen verloochent, kent het (herstelde) evangelie van Christus niet, of begrijpt ze niet. Want lezen wij niet dat God dezelfde is gisteren, heden en voor eeuwig, en dat er in Hem geen verandering is of zweem van ommekeer? Dus, indien gij u een god hebt voorgesteld die verandert en in wie er een zweem van ommekeer is, dan hebt gij u een god voorgesteld die geen god van wonderen is. Maar ik zal u een God van wonderen tonen, ja, de God van Abraham, Isaak en Jakob; en het is diezelfde God die de hemelen en de aarde heeft geschapen en alle dingen die daarin zijn." (1)

     De hier genoemde gaven zijn begiftigingen van macht en gezag, waardoor Gods oogmerken worden bereikt, waarbij zich soms verschijnselen voordoen, die bovennatuurlijk lijken. Hierdoor worden de zieken genezen, kwaadaardige invloeden overwonnen, geesten van de duisternis bestreden, door nederige en zwakke heiligen getuigenissen gegeven die God prijzen in nieuwe en vreemde talen. (2)

     Het menselijk verstand wordt door de hemelse invloed van geestelijke visioenen en dromen verlicht, waardoor zij dingen kunnen zien en begrijpen, die normaal aan stervelingen met hun beperkte zintuigen onthouden worden, ja, een rechtstreekse verbinding met de Bron van alle kennis, waardoor goddelijke openbaringen worden verkregen. (3)

     Achttienjaar geleden ben ik dit gaan bestuderen en ik kom er steeds verder in, wat mij heel gelukkig maakt, want het brengt mij in een toekomstperspectief die zijn weerga niet kent en ga ik de macht en het gezag van bovennatuurlijke verschijnselen steeds meer begrijpen. (4) En dit getuig ik in de naam Jezus Christus. Amen.    

 

(1. Zie Mormon 9:7-11.)

 

(2. Terwijl anderen hun woorden verklaren of vertalen.)

 

(3. Zie James E. Talmage, 'De artikelen des geloofs, Hoofdstuk 12, "Geestelijke gave", blz. 222.)  

 

(4. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.