De antichrist

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Thursday 21 September 18:20

     Het voorvoegsel "anti" betekent in het Grieks precies hetzelfde als in het Nederlands, namelijk "tegen". Een antichrist is iemand die zich tegen Christus verzet, of zijn leerstellingen probeert te verbeteren, te wijzigen, er iets aan toe te voegen of te ondermijnen. De duivel is het beste voorbeeld want hij is "de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet." (2 Tessalonicenzen 2:4.)

     In het Boek van Mormon wordt een man beschreven die Nehor heette. Mormon wilde ons waarschuwen, want hij wist dat zijn filosofie weer in onze tijd zou opduiken. Nehor leerde 'dat het gehele mensdom ten laatsten dage behouden zou worden want de Heer had alle mensen geschapen en Hij had ook alle mensen verlost; en uiteindelijk zouden alle mensen het eeuwige leven hebben.' (Alma 1:4.)

     Ongeveer vijftien jaar later begaf Korihor zich onder de Nephieten. In het Boek van Mormon staat: 'Hij was een antichrist, want hij begon tot het volk te prediken tegen de profetieën aangaande de komst van Christus.' (Alma 30:6.) Korihors prediking hield in dat 'er geen verzoening voor de zonden van de mens kon worden gedaan, maar dat het ieder mens in dit leven verging naargelang de beheersing van het schepsel; dat het daarom ieder mens wel ging naargelang zijn vaardigheid, en dat ieder mens overwon naargelang zijn capaciteit; en dat wat een mens ook deed, het geen misdaad was.' (Zie Alma 30:17.)  

     Net als in de dagen van Nehor en Korihor leven wij in een tijd kort voor de komst van Jezus Christus - in ons geval de voorbereidingstijd op zijn wederkomst. En ook in onze tijd wordt de boodschap van bekering vaak 'niet gewaardeerd'. Sommigen betuigen dat als God bestaat, Hij ons geen werkelijke eisen oplegt. (Zie Alma 18:5.) Anderen houden tegenwoordig vol dat een liefhebbende God na een eenvoudige belijdenis alle zonden vergeeft, of als er werkelijk straf voor zonde bestaat dat 'God ons met enkele striemen zal slaan, en ten slotte zullen wij het heil verkrijgen in het koninkrijk Gods.' (2 Nephi 28:8.) Anderen ontkennen net als Korihor het bestaan van Christus en van zonde. Hun leer is dat waarden, normen en zelfs waarheid allemaal relatief zijn.

     Op het eerste gezicht lijken dergelijke filosofieën aantrekkelijk omdat ze ons toestaan ons over te geven aan elke lust of verlangen, zonder dat we ons zorgen hoeven te maken om de consequenties. We kunnen met de leer van Nehor en Korihor alles wegredeneren en rechtvaardigen. Als profeten dan bekering komen prediken, zijn zij de 'spelbrekers'.

     Maar in werkelijkheid, zou de profetische oproep vol vreugde ontvangen moeten worden. Zonder bekering is er geen ware vooruitgang of verbetering in het leven. Doen alsof er geen zonde is, doet niets af aan de last en pijn ervan. Uitsluitend bekering leidt tot de zonnige plateaus van een beter leven. En uiteraard krijgen we uitsluitend door bekering toegang tot de verzoenende genade van Jezus Christus en het heil. Bekering is een goddelijke gave, en we zouden een glimlach op ons gezicht moeten hebben als we erover praten. Het leidt ons naar vrijheid, vertrouwen en gemoedsrust. In plaats van de spelbreker te zijn, is de gave van bekering juist een aanleiding tot ware vreugde en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.