Weest daders des woords en niet alleen hoorders

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Saturday 17 June 22:36

     Dit is een zin die Jakobus gebruikt in Jakobus 1:22 want een aantal van de ernstigste aanklachten van de Heiland waren gericht tegen huichelaars - zij die met de tong belijden maar niet tot daden overgaan. Het belijdenis dat wij als leden van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' afleggen is een verheven belijdenis. We zijn "geroepen heiligen". (Romeinen 1:7.) We moeten het licht der wereld zijn - een stad op een heuvel - zodat de mensen onze goede werken zullen zien en God verheerlijken. (Matteüs 5:16.) De wereld reageert daar soms tegenovergesteld aan en is het tegenovergestelde het geval. We worden dan herkend aan wat we niet doen want ze ziet niet wat we wel doen. De openbaringen geven aan dat de heiligen een dergelijke opbouwende macht ten goede zullen worden, dat zij, die in de wereld zijn, geestelijk ertoe zullen worden gedwongen de macht van God  in ons te erkennen. (L&V 105:32.) Dat kan natuurlijk alleen gebeuren als we onze daden in overeenstemming brengen met de mate waarin wij horen. "Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is". (Matteüs 7:21.)

     Kijk eens naar Lucifer. Hij kent de schriften en kan in die betekenis waarschijnlijk een uitstekend theoloog genoemd worden. Maar hij is, door wat hij doet, nog steeds de duivel. Daarom ligt het er maar aan wat u doet namelijk of u duivels bent of christelijk wordt. Als u wilt doen wat de Heiland deed dan wordt u als Hij en dat betekend dat u tenslotte volmaakt zult worden. Daarom is het volgen van de leringen van Jakobus de "praktische" weg naar de volmaaktheid.

     Een celestiaal leven is voor de wedergeboren heilige mogelijk want het herstelde evangelie van Christus is "een kracht Gods tot behoud". (Romeinen 1:16.) De discipel is inderdaad door de genade van de Heiland en zijn eigen wil "tot al het goede werk volkomen toegerust, opdat de mens Gods volkomen zij". (2 Timoteüs 3:17.) De Heer heeft gezegd: "Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is". (Matteüs 5:48.) Deze kort en bondige zin is een samenvatting van alles wat Jezus onderwezen heeft over de levensopdracht en de bestemming van de mens.  

     Het lijken, oppervlakkig beschouwd, harde woorden en velen zijn van mening dat hier een taak wordt gesteld die men onmogelijk kan vervullen en dat het geen zin heeft het te proberen; dat hier een ideaal afgeschilderd wordt dat zo irreëel is dat het weinig waarde heeft. Deze bezwaren zouden enige waarden kunnen hebben, indien het leven alleen maar zou moeten worden gezien als onze proeftijd in de sterfelijkheid. Om vermaning volledig op waarde te kunnen schatten moeten we meer inzicht hebben van het werk des levens.

    'indien de passage niet zo is geformuleerd dat wij hem begrijpen kunnen we de zin veranderen en zeggen: "Weest gij lieden zo volmaakt mogelijk" want dat is alles wat we kunnen doen. Wanneer we zo goed mogelijk ons best doen in de sfeer en de positie die we hier op aarde innemen dan hebben wij recht op de rechtvaardigheid, gerechtigheid, genade en het oordeel, die de Heer van hemel en aarde bezit. We hebben daarom evenveel recht als de engelen die voor de troon van God staan." (President Brigham Young, JD, deel 21, blz. 129.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.