Mijn doop en de gave van de heilige Geest

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Wednesday 05 April 06:30

     Mijn doop in water vormde een onderdeel van het herstelde evangelie van Christus. Ik zag in dat de dienstknechten van God vroeger nauwgezet op de bediening ervan toezagen. Het spreekt voor zich dat deze verordening maar op één manier verricht moet/kan worden. Er staat namelijk geschreven dat Johannes de Doper te Enon mensen doopte omdat daar veel water was. (Zie Johannes 3:23.) Als sprenkelen of een beetje water over het hoofd gieten, de wijze van dopen was, was er voor hem niet echt een reden om naar Enon te gaan vanwege het vele water, terwijl hij met een beetje water iedereen in Judea wel had kunnen besprenkelen of begieten.

     Er staat ook dat hij mensen in de Jordaan doopte. Nadat de verordening aan onze Heiland was bediend, steeg Hij op uit het water, wat uitdrukkelijk wil zeggen dat Hij erin was afgedaald, opdat de verordening op de juiste wijze mocht worden verricht. (Zie Matteüs 3:16.) Welnu, iedereen die beweert enig gezond verstand en logica te bezitten, moet toegeven dat als een weinig water op het voorhoofd sprenkelen/gieten had volstaan, al die personen die Johannes doopte nooit het water zouden zijn ingegaan om de verordening te ontvangen. Toch? Uit dit alles blijkt klip en klaar dat het dopen door onderdompeling en uitgevoerd door iemand die daarvoor het juiste gezag heeft ontvangen, de enige juiste wijze van dopen moet zijn. 

     Ik liet mij dus, door een geordend priesterschapsdrager, net zoals Jezus Christus door onderdompeling dopen waarmee ik net als Hij getuig tot mijn hemelse Vader dat ik Hem gehoorzaam wil zijn in het onderhouden van zijn geboden en een voorbeeld voor iedereen wil zijn. (Zie 2 Nephi 31:7, 9; zie ook Matteüs 3:13–17.) 

     Nadat Jezus was gedoopt, daalde de Heilige Geest op Hem neer in de gedaante van een duif. Nadat ik dus gedoopt was kreeg ik ook de gave van de Heilige Geest door de verordening van de bevestiging. Dat houdt in dat ik het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest kan hebben als ik mij aan de geboden hou. Nu het inmiddels vijftienjaar geleden is dat ik de gave van de heilige Geest heb ontvangen kan ik volmondig zeggen dat ik via de heilige Geest mijn huidige lieve vrouw heb gekregen en nog andere geestelijke aanwijzingen heb mogen ontvangen. Ik heb daarna zelf het heilig priesterschap ontvangen en dat heeft mij ertoe aangezet om naast het heilig priesterschap ook vrijwilligers werk te gaan doen, om vorm te geven aan dienstbetoon en naastenliefde. 

     We kunnen lezen dat mannen en vrouwen in de stad Samaria zich door Filippus hadden laten dopen en daar grote vreugde aan beleefden. Ze waren kennelijk zo blij omdat hun zonden waren vergeven door hun geloof, bekering en de doop, en omdat ze in zekere mate de Heilige Geest van God hadden ontvangen, die er vanzelfsprekend op volgt, nadat ze een rein geweten hadden verkregen door de vergeving van hun zonden. Door dit sprankje van de Heilige Geest dat ze nu bezaten, begonnen ze het koninkrijk van God te zien. (Zie Johannes 3:3-5.)

     Deze mensen uit Samaria waren uit water geboren. Zij hadden de eerste geboorte ondergaan, daarom konden ze het Koninkrijk Gods zien en de verschillende zegeningen, voorrechten en heerlijkheden ervan met het oog van geloof aanschouwen. Maar omdat ze nu de tweede geboorte, namelijk uit de Geest, niet hadden ondergaan, waren ze het Koninkrijk Gods niet binnengegaan. Ze konden nog geen aanspraak maken op de volledige voorrechten van het evangelie. Toen de apostelen in Jeruzalem het succes van Filippus ter ore kwam, stuurden zij Petrus en Johannes naar Samaria om de verordening van de handoplegging te bedienen. Zo gezegd, zo gedaan: in Samaria aangekomen, legden ze de nieuwe dopelingen de handen op, waarna ze de Heilige Geest ontvingen. (Zie Handelingen 8:5-8, 12, 14-17.)

          In Hebreeën hoofdstuk 6 lezen we dat handoplegging tot een van de beginselen van het evangelie werd gerekend. Iedereen weet dat de tegenwoordige christelijke kerken grotendeels voorbijgaan aan deze verordening, net als aan de doop door onderdompeling tot vergeving van zonden. Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat de oplegging van handen door God is ingesteld als middel waardoor hemelse zegeningen verkregen kunnen worden. Zo werd ook door handoplegging aan mij de gave van de heilige Geest gegeven en werd ik maanden later op de zelfde wijze geordend in het heilig priesterschap. Ik ben nu zielsgelukkig.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.