Het bewijs dat God bestaat

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Wednesday 18 January 17:02

     "Ja, er is wel iets", zeggen velen als je hen vraagt of ze geloven in het bestaan van God. En dat "iets'' is iets vaags.  Atheïsten en veel geleerden, zoals natuurwetenschappers, historici, geologen, nemen aan dat God niet bestaat! Verder zijn er christenen die zondermeer aannemen dat God bestaat, maar in hoeverre, ook dát is voor velen een raadsel. Als we naar de ruimte kijken dan is het voor astronomen niet gemakkelijk geweest zich een beeld te vormen van de structuur van de Melkweg, want de Aarde maakt er zelf deel van uit. Ook wordt ons zicht op grote delen ervan verhinderd door interstellaire stofwolken (absorptienevels). Na veel observatie is men er uiteindelijk in geslaagd een redelijk nauwkeurig beeld te vormen van deze structuur.

      211f4e0a8eeb79875a38beb2180bddc7_medium.

     Als we de Melkweg van opzij zouden kunnen zien, zou zij eruitzien als een schotel (de galactische schijf) met een verdikte kern (de centrale verdikking). De galactische schijf heeft een diameter van 100 000 - 120 000 lichtjaren; de dikte is buiten de centrale verdikking ongeveer 3000 lichtjaren. Uit recente schattingen bestaat de Melkweg rond de 400 miljard sterren, waarvan het grootste deel zich in de schijf bevindt. (Wikipedia.) Uit deze beschrijving is eigenlijk het bestaan van God niet meer te ontkennen. Toch geeft de Parel van Grote Waarde een beeld die wij nog nergens anders zijn tegengekomen.

                                78aeebb116d982b267478b78a5976b6d_medium.

     En ik, Abraham, zag de sterren, dat zij zeer groot waren,  en er waren vele grote die er dichtbij waren; en de Heer zeide tot mij: Dit zijn de besturende sterren; en de naam van de grote is Kolob, omdat ze dichtbij Mij is, want Ik ben de Heer, uw God; deze heb Ik gesteld om alle te besturen die tot dezelfde orde behoren als die waarop gij staat. En de Heer zeide tot mij, door de Urim en Tummim, dat Kolob volgens de wijze van de Heer was, dat één omwenteling voor de Heer één dag was, volgens zijn wijze van berekenen, wat duizend jaar is volgens de tijd toegewezen aan die waarop gij staat. Dit is de berekening van de tijd van de Heer, volgens de rekenwijze van Kolob.

    6e7fe22dda2f51c6507ad17fd88dd001_medium.

     De planeet die het kleinere licht is, kleiner dan die welke moet heersen over de dag, ja, over de nacht, is boven of groter dan die waarop gij staat wat de tijdrekening betreft, want ze beweegt zich in de orde langzamer. Welnu, Abraham, deze twee feiten bestaan. Zie, uw ogen zien het; het wordt u gegeven de tijdrekeningen te kennen, en de gezette tijd van de aarde waarop gij staat, en de gezette tijd van het grotere licht dat gesteld is tot heerschappij over de dag, en de gezette tijd van het kleinere licht dat gesteld is tot heerschappij over de nacht.  Welnu, de gezette tijd van het kleinere licht is een langere tijd volgens zijn berekening dan de tijdrekening van de aarde waarop gij staat.

                   bf6e15217ca1f4bad8e0efc416a5d0e2_medium.

     En waar deze twee feiten bestaan, zal er daarboven nog een feit zijn, namelijk, er zal nog een planeet bestaan waarvan de tijdrekening nog langer zal zijn; en aldus zal er de tijdrekening zijn van de ene planeet boven de andere, totdat gij dichtbij Kolob komt, welke Kolob volgens de berekening van de tijd van de Heer is; welke Kolob dichtbij de troon van God is gesteld om al die planeten te besturen die behoren tot dezelfde orde als die waarop gij staat. En het wordt u gegeven de gezette tijd te kennen van alle sterren die gesteld zijn om licht te geven, totdat gij dicht bij de troon van God komt. (Zie Abraham 3:1-10.) Onze aarde is dus slechts een planeet dat verloren gaat in de uitgestrektheid van een grenzeloze ruimte! Een beter bewijs van Gods bestaan is dus niet te vinden en dit getuig ik in Jezus naam. Amen.
 

Reacties (6) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Beste Jan, dat strenge 'Gereformeerde'valt nog wel mee, want het is de 'lichtste'vorm van het Gereformeerde tw de Synodale en of Gereformeerde Kerken In Nederland. Tegenwoordig gefuseerd met de Nederlands Hervormde Kerk en Lutherse kerk tot Protestantse Kerk in Nederland (PKN) de nu 2e grootste kerkgenootschap, waar nog steeds sprake is van de mogelijkheid zoals ik 'vrijzinnig'te zijn en niet dogmatisch. Want ik gellof bijvoorbeeld niet in verzoening & verlossings dogma van het resultaat door de dood van Jezus van Nazareth. Dat is door mensen lees'theologen en kerkleiders (RK en PC) bedacht, zoals zovele menselijke dogma's. Hoe weet je trouwens dat God de verloren en zoegeraakte 'gouden platen'weer heeft opgenomen?! Is dat ook niet een menselijk dogma lees: verzinsel?! Graag je verklaring... en graag verwar niet mogelijke aanwijzingen met ultieme bewijzen van het bestaan van een bovennatuurlijke God, welke naar het beeld van de mens en of omgekeerd zou bestaan...! GOD (Grote-Onbekende-Drijver bestaat, maar is de bron van dynamische energie. De kosmische oer en krachtbron, zonder gevoel, en of andere menselijke persoonlijke eigenschappen. Geen Jahweh en of in de persoon van Allah. Dat is nonsens, illusie, fantasie en of bedrog zo je wilt! Co Meijer
Dag Co,

U schrijft: "Hoe weet je trouwens dat God de verloren en zoekgeraakte 'gouden platen' weer heeft opgenomen?! Is dat ook niet een menselijk dogma lees: verzinsel?! Graag je verklaring... Ik kan daar eigenlijk geen antwoord op geven. Het is een gevoel wat je met het "aha" moment vergelijken kan. Het is het totale plaatje wat 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' de wereld aanbied. Ik vind dat zo prachtig dat ik daar werkelijk voor gevallen ben. Voor mij, afwegend in mijn hart, is het de ultieme waarheid en ik ga ervoor, ik leef ernaar, ik draag het uit en ik betaal daar een volledige tiende over aan de kerk. Zo liggen de kaarten nou eenmaal op tafel en ik kan dat met de beste wil van de wereld niet veranderen. Ik weet gewoon dat alles wat deze kerk de wereld aanbiedt volledig waar is.

De naam Jahweh of Allah komt in onze religie niet voor. De naam van God de Vader, de Allerhoogste God, is bij ons Elohim. Jezus Christus heet bij ons Jehova. Misschien denkt u daar net zo over als over de namen Jahweh of Allah. Ik kan alleen maar herhalen wat ik in het verleden u geadviseerd heb. Onderzoek genoemde kerk intern en stel u in dat onderzoek nederig op, ga elke zondag naar deze kerk, Laat de Elders bij u thuis komen, het zijn voltijdszendelingen die u alle tijd gunnen dat interne onderzoek te laten beleven. Weeg het dan in uw hart af en neem dan uw beslissing. Ik gun het u. Het is volledig gratis. Ik kan het u van ganse harte aanbevelen. Ik schrijf dit met mijn hele hart.

Ik ben nu voor de vierde keer getrouwd, ja eigenlijk voor de derde keer maar ik heb ook nog twaalf jaar ongehuwd samen gewoond en dat tel ik ook maar even als een huwelijk. Uit alles blijkt dat ik het niet heb kunnen vinden in dat, wat andere kerkgenootschappen en de wereld mij aanbieden. In mei 2003 heb ik mij in genoemde kerk laten dopen en ik ben nu het gelukkigste mens op aarde, althans zo voelt het. Ik denk dat ik hiermee alles heb gezegd.
Beste Jan, ik heb ook respect voor gelovige mensen zoals jij. En jij hebt eens geschreven dat je nog beter Jehovah's Getuige'kunt zijn dan niet(s)! Klopt hé?! Ik kom uit een Gereformeerd milieu uit een familie met typische calvinistisch (Gereformeerde) predikanten. Ben zelf vernoemd naar mijn oom Ko, overleden emeritus predikant Gereformeerd in Gerkesklooster-Stroobos (Gr). Ik ben geïnspireerd door met name de overleden Okke Jager bekend en beroemd Gereformeerd dominee in Nederland, welke door zijn bescheidenheid en inzicht in de mens en politiek gematigd links, in Gereformeerde kringen controversiëel was. Er werd mij geleerd dat de Here God almachtig is, en een God van liefde, maar ook soms een God die de mens strafte vanwege 'zonden' Mijn belangstelling voor religie, politiek heeft mij ook buitenbijbelse onderzoek opgeleverd. Zelf had ik veel contacten met Jehovah's Getuigen, ook omdat deze 'de bijbelse waarheid' claimden. Ik heb er zelfs een hoofdstuk in mijn boek 'Geloof in een duurzame Wereld'aan gewijdt. Ik moet zeggen dat ik wel respect heb voor hun 'drive' en ebijbelevangelie drang, al heb ik m'n twijfels of ongevraagd huis-aan-huis bijbelgetuigenis wel de juiste wijze is van evangeliseren, ook omdat gesprekspartners zonder veel bijbelkennis geen partij zijn voor deze evangelisten. Eigenlijk geloof ik tegenwoordig dat zij ook het slachtoffer zijn van indoctrinatie van boven af 'Het Wachttorengenootschap'11 'wijze'mannen die hun 'volgers'een denkstop opleggen. Want zij weigeren mij toe te laten om een lezing te geven over 'nieuwe'inzichten in bijbelse religie & spiritualiteit. Want het is ouderwets en achterhaald om de God van de bijbel te idealiseren als alleen een liefdevolle God. Immers deze God bracht de 'zondvloed' zette Abraham aan om z'n oudste zoon ten bewijze van de liefde in de Here God op de brandstapel te offeren, een immorele gedachte alleen al. Gelukkig ou een éngel gods Abraham hebben weerhouden van deze immorele daad. Dan de mislukte onderhandeling van Abraham op weg met de Here God in eigen persoon naar Sodom en Gomorrah, die ondanks dat werden verwoest, op de familie Lot, behalve ediens vrouw na dan. En dan het sterven van de Zoon van God zelf Jezus van Nazareth. En dat voor verzoening en verlossing (dogma) van de mensheid! Welke vader bedenkt zoiets gruwelijks! Neen zo'n God (JAHWEH) is een bedenksel van Noach en of Abraham, in wiens geestelijke gesteldheid best vragen en twijfels mogen worden gesteld. Leden zij aan psychose en of Schizofrenie? Wie zal het zeggen. Hoe dan ook hun belevenissen, voor zover werkelijk gebeurt en na mondelinge overleveringen door schriftgeleerden op perkament rollen geschreven, heeft miljarden mensen er toe bewogen om bekeerd te worden en Joods/christelijk geloof aan te hangen.
De in gang gezette secularisatie zet zich door en wetenschappers voorspellen dat in het jaar 2020 nog slechts weinigen geloven in de bijbelse God. Het is dan ook goed om nieuwe wegen in te slaan en het oude bijbelse geloof als niet (meer) geloofwaardig en gezagstrouw achter ons te laten, ondanks dwe culturele waarde die de bijbel nog steeds heeft. En wat voor Joodse orthodoxie en haar nieuwe vorm na Christus, het Christendom geldt, geldt ook voor de Islam, voor Allah & Mohammed de profeet. Wellicht kan ik dwe Momoonse kerk een lezing aanbieden over nieuwe inzichten welke ik van 'boven'en beneden (schriftonderzoek) heb verkregen. Mijn 'broeders'van de Wachttorengenootschap wijzen mijn lezing af. Ik vrees dat zij bang zijn voor de gevolgen, dat zij zullen gaan twijfelen over hun vaste geloof in de bijbel, waarvan zij vinden dat de bijbel geen nadere duiding, uitleg nodig heeft. De bijbel geloven ze 'verklaart zicz zelf' Dat heet án ders gezegd''denkstop'. Eigenlijk als we echt eerlijk zijn zijn we allemaal theïst en of A-theïst, Agnosten. Want niemand heeft het ultieme bewijs dat er een 'bovennatuurlijke God'bestaat. God bestaat, maar heeft meer van doen met een naturistische God, ik noem het het intrinsieke zelfregulerende kosmische beginsel, de bron van dynamische energie, zoals geloof ik Jesaja dat ergens verwoorde in het OT bijbel. En het zou de moderne Paus sieren om niet de jeugd van tegenwoordig, lees het persbericht in 2000 te veroordelen, vanwege hun gellof in God als kosmische energie. Ik denk dat de jeugd de spijker op de kop heeft geslagen en de plank nuiet mis heeft geslagen met deze oergedachte in moderne termen uitgedrukt. Zoeken naar een werkelijk bestaande GOD... dat zal de nieuwe weg zijn en de redding van religie en /Joodschristendom en Islam in het bijzonder. Ik zie je uitnodiging als Mormoonse kerkleider graag tegemoet, maar uiteraard met respect voor je geloof in God Jezus Christus en Joseph Smith met z'n verdwenen gouden platen met inscripties! mvg Co Meijer Spiritueel Raadgever oa op Plazilla, Mastermediums SBS tekst 392 (nickname Gijs en Parastars.nl Co SBS teletekst 394.
Dag Co,

Bedankt voor uw uitvoerige uiteenzetting. Ik vind het echt jammer voor u dat u geboren bent in een streng Gereformeerd milieu. Wat u schrijft over de Bijbel daar kan ik helemaal mee inkomen want omdat de Bijbel zoveel verwarring zaait vond God het tijd worden voor een ander boek en dat is het Boek van Mormon. Het is ook frappant dat dit boek pas in de laatste dagen het daglicht ziet. Het boek met de gouden gegraveerde platen zijn uit Gods tegenwoordigheid bij Joseph Smith gekomen en toen hij klaar was met het vertalen van het gedeelte dat niet verzegeld is heeft God het weer in zijn hoede opgenomen. Als u zou weten hoeveel gluiperigheid door het gepeupel is gebruikt om die gouden platen in hun bezit te krijgen, hoeveel er in het werk is gesteld om Joseph Smith in diskrediet te brengen? Door deze ontwikkelingen weten wij zeker dat niet alleen God bestaat maar dat ook zijn tegenstander bestaat. Daarom moet iedermens deze kwesties in hun eigen hart afwegen want God heeft aan ieder mens zijn eigen keuzevrijheid gegeven
Heel interessant verhaal. Maar de uitgestrekte en grenzeloze ruimte is zeker nog geen bewijs van het bestaan van een bovenatuurlijke God. Dat is een aanname, mogelijk aanwijzing, maar niet meer dan dat! Overigens bewijs en og geen bewijs. God bestaat, maar niet een God door mensen gecreëerd als beeld van de mens. Neen God gaat het vermogen van de mens te boven. Ons vermogen is verre van volmaakt en beslist begrensd en te beperkt om ook maar in de buurt te komen van wie of wat G-O-D - Grote-Onbekende- Drijver'. Er van uitgaan dat de joods-christelijke bijbel weet wie GOD is, is gebaseerd op een misverstand. Zo'n GOD bestaat niet echt! Dat kan ook niet omdat het heelal te omvangrijk is, onbegrensd, onmetelijk groot. En dat wisten de schrijvers van Genesis Mozes? en of tijdgenoten nog niet. Het niveau van de cognitieve kennis van mensen in die tijd in een typisch ook nog 'mannencultuur'was van een kind van circa 5 jaar en of iets jonger en of ouder! De verhalen in de bijbel zijn niet verifieerbaar, omdat er geen bewijzen zijn, via schriftelijke en of beeld en geluid bewaart gebleven bronnen. We moeten het hebben van mondelinge overleveringen en op perkament geschreven boekrollen, geschreven door wellicht wijze schriftgeleerden en in Nicea uitgeselecteerde canonieke en apocriefe bijbelgeschriften (teksten) welke teksten grotendeels ook nog zijn veranderd, bewerkt, vertaald en gemanupuleerd volgens bijbelhistorici. Van de oorspronkelijke bijbel zou nog ca 10% oorspronkelijke tekst over zijn! Niet echt het woord van God dus, meer het woord van mensen over God!
Wie GOD wel is doet er goed aan het boek 'Bestaart God'van Jan de Koning te lezen van Uitgeverij Spectrum, dan wel mijn artikelen in Teleskoop Magazine bij PLAZILLA en of mijn boek 'Geloof in een duurzame Wereld'(Bol.com 2e hands 2002) te lezen, dan wel te wachten tot mijn nieuwe boek 'In de Geest van God'over een weg naar Spiritueel leven'door een door mij te zoeken UITGEVER goed in de markt wordt gezet!
Co Meijer Spiritueel Raadgever Mastermediums (Gijs) en Parastars.nl Co
Dag Co,

Ik vind u een geweldige reageerder want u spreekt echt vanuit een levensvisie die veel voor u betekent en ik vind het daarom moeilijk om met u in discussie te gaan. Ik heb namelijk daarvoor te veel respect voor u. Ik kan alleen maar zeggen dat ik zeker weet dat de mens een eeuwig perspectief heeft en dat mijn geest een goddelijke achtergrond heeft. De toekomst na mijn dood moet dan maar uitmaken wie van ons beiden gelijk heeft gehad. Ik wens u het aller beste in het verwezenlijken van uw idealen waar plazilla.com een mooi platform voor biedt.

Met broederlijke groet, Jan Cornelis