Warmteafgifte en warmteoverdracht

Door Safwat gepubliceerd op Wednesday 12 October 23:36

Warmteafgifte en warmteoverdracht door bouwkundige keuring Lelystad

 Het oppervlak voor warmteoverdracht

Het oppervlak voor warmteoverdracht aan de lucht neemt met het aantal leden veel sterker toe dan het stralingsoppervlak. Voor ledenradiatoren wordt daarom een formule voor de totale warmteafgifte gebruikt waarin een constante is opgenomen die uit proefnemingen is bepaald. Voor met warm water verwarmde ledenradiatoren ligt deze waarde tussen 7,5 en 9 watt per m2 verwarmend oppervlak van de radiator en per kelvin ternperatuurverschil tussen radiator en omgeving.

Paneelradiatoren

Ook voor paneelradiatoren wordt met dergelijke constanten gewerkt. Een enkele plaatradiator kan men beschouwen als een ledenradiator met éénlid.De waarde voor de constante is dan ook hoger ni. ca. II watt per rn2 per kelvin.

Voor de berekening van de totale warmteafgifte per seconde (zowel stralings- als convectiewarmte) worth de volgende formule gehanteerd volgens bouwkundige keuring Amstelveen

4’tot = kA (Tgem - Tiuciit)

k is de experimenteel bepaalde constante voor de warmteafgifte per m2 venvarmend oppervlak van de radiator en per graad ternperatuurverschil tussen venvarmingslichaarn en de orngevende Iucht. (eenheid: /2

A is het verwarmend opperviak in m2.

Tgem is de gemiddelde temperatuur van het verwarmingslichaam (in “C of K).

TNCI-lt is de ternperatuur van de lucht op enige afstand van het verwarmingslichaarn (in “C of K).

ttot is de som van en 1conv; de geleidingswarmte is immers te verwaarlozen.

Voor de paneelradiator van 2 m lang en 0,5 m hoog kunnen we de totale warmtestroom.

warmtestroom nu als volgt berekenen

 

We gaan uit van de volgende gegevens volgens bouwkundige keuring Almere

Tgem = 80 °C, Tlucht is aan de kamerzijde 20 °C. Tcht is aan de achterzijde hoger.

Stel deze is 40 °C. Het oppervlak A is 2 X 1 m2. De k-factor voor de paneelradiator is W.“m2.K

De warmtestroorn aan de kamerzijde is = 11 ms-K X I m X (80 - 20) K = 660 W.

De warmtestroom aan de achterzijde is = 11 mK X 1 m2 X (80 - 40) K = 440 \V.

De totale wamitestroom van voor- en achterzijde is dus l = (660 ÷ 440) watt = 1100 watt.

Van de stralingswarmte die naar achteren gaat hebben we weinig profijt. Voor de stralingswarmte naar de karner vonden we 424 W.

De convectiewarmte van de plaatradiator bedraagt dus (1100 — 424) W = 676 W. Immers: = tot -

Ongeveer 60% van 4’tot van deze paneelradiator is convectiewarmte, en ongeveer 40% is stralingswarmte.

Bij dubbele plaatradiatoren

 

Bij dubbele plaatradiatoren, ledenradiatoren en ribbenbuisradiatoren wordt de verhouding convectiewarmte stralingswarmte groter citeert bouwkundige keuring Amsterdam

De formule voorde totale warmtestroom kan ook op een andere wijze worden gebruikt. Neem aan dat uit een warmteverliesberekening blijkt, dat in een bepaald vertrek een vermogen van 5000 watt moet worden geinstafleerd, om een luchtternperatuur van bijvoorbeeld 18 °C te handhaven. Hoe groot moet het verwarmend opperviakA van de te plaatsen verwarmingsliehamen zijn? Als we daarvoor ledenradiatoren nemen met een k van 7,5 en een gemiddelde temperatuur van 80°C (Tgem) dan hoeven we deze waarden alleen maar in de formule te zetten, om A te kunnen berekenen.

5000W=Am2 X7,5 KX(8O 18)K=AX465W. Daaruit volgt: 10,75.

Refernties: Bouwkunde online , Witgoed Bedrijven vinden

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.