Ieder mens zijn gewetensvrijheid verzekeren

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Thursday 08 September 19:28

     Mormon maakt in 3 Nephi 3:11-26 belangrijke opmerkingen die tegenwoordig van waarde zijn. Hij wijst erop dat een sleutel tot de bevrijding van de Nephieten de persoonlijke rechtvaardigheid en moed van de politieke en militaire leiders was. (Zie de verzen 12 en 19.) Hij onderstreept dat Gidgiddoni zijn legers niet uitzond om de roversbende van Gadianton aan te vallen, maar dat zij "in het midden" van het land (vers 21) bleven en zich daar verschansten tegen de aanval. "Wij zullen al onze legers verzamelen en wij zullen niet tegen hen optrekken, maar wachten totdat zij tegen ons optrekken; daarom, zowaar de Heer leeft, indien wij dit doen, zal Hij hen in onze handen overleveren." (Vers 21.) Dit komt overeen met Gods wet die in onze huidige tijd werd herhaald: "En voorts, dit is de wet die Ik aan mijn ouden heb gegeven, dat zij tegen geen enkele natie, geslacht, taal of volk ten strijde mochten trekken, tenzij Ik, de Heer, het hun gebood." (L&V 98:33.)

                  872db72c33300a64163ac2d214bcdf56_medium.

     Dit is een wet die van het grootste belang is voor de inwoners van de aarde en voor ons 'heiligen der laatste dagen' als volk. Het is de wet volgens welke de bewoners van de aarde behoren te worden geregeerd en vooral wij als 'heiligen der laatste dagen' behoren deze wet te begrijpen en ons erdoor te laten leiden. Wij behoren niet mee te doen aan oorlogszuchtige demonstraties of een bloeddorstige instelling te tonen. Wij behoren een vredelievend volk te zijn, naar vrede te streven en te proberen alle gruwelen van een oorlog te vermijden en alle naties van de wereld ervoor te beschermen, vooral onze eigen natie. (George W. Cannon, Conference Report, april 1892, blz. 85.)     d03142ac5207d07d3d47c20c1c627f5f_medium.

     Sprekend over onze plicht om vrede te verkondigen, zei ouderling Bruce R. McConkie eens: "Het is een van de droevige dwalingen van onze tijd, dat vrede zal worden verworven door vermoeide diplomaten die verdragen vol compromissen opstellen, of dat het millennium zal worden ingeluid omdat de mensen zullen leren in vrede te leven en de geboden te onderhouden, of dat de voorspelde plagen en beloofde beproevingen van de laatste dagen op de een of andere manier vermeden kunnen worden. Wij moeten al het mogelijke doen om vrede te verkondigen, oorlog te vermijden, zieken te genezen en voorbereid te zijn op natuurrampen - maar desondanks zal alles wat moet zijn geschieden. (De Ster oktober 1979, blz. 159.)

                               8d646673fbff8c1637d11afd4a289611_medium.

     Terwijl de mensen om ons heen besluiten hoe zij op onze geloofsovertuiging reageren, mogen wij niet vergeten dat morele keuzevrijheid een essentieel onderdeel van Gods plan voor al zijn kinderen uitmaakt. Dat eeuwige plan, dat in de voorsterfelijke raadsvergadering in de hemel aan ons werd voorgesteld, omvatte de gave van keuzevrijheid. (Zie Mozes 6:56.)

                                     590cb3bdd036465c3984bdfcfb63681e_medium.

     In die grote raadsvergadering gebruikte Lucifer, beter bekend als Satan, zijn keuzevrijheid om tegen Gods plan in te gaan. God zei: "Omdat Satan tegen Mij opstond en trachtte de keuzevrijheid van de mens te vernietigen, die Ik, de Here God, hem had gegeven, liet Ik hem door de macht van mijn Eniggeborene neerwerpen." (Zie Mozes 4:3.)

                              3fab0628791e9c800eadb3ca7ec37b75_medium.

     Daarnaast "keerde hij een derde deel van de heerscharen des hemels van Mij af wegens hun keuzevrijheid." (Zie L&V 29:36.) Als gevolg daarvan raakten de geestkinderen van onze hemelse Vader die zijn plan verwierpen en Lucifer volgden hun goddelijke bestemming kwijt.      7a6bcfbbc0b85aac04c4ba1543b7f845_medium.

     Geen overheid kan in vrede bestaan, tenzij er wetten worden ontworpen en onschendbaar gehouden die ieder mens gewetensvrijheid verzekeren. De overheid moet de misdaad bedwingen, maar mag nooit aan het geweten beperkingen opleggen of de vrijheid van de ziel onderdrukken. (Zie L&V 134:2; 4.) En dit is mijn getuigenis in Jezus naam. Amen.

Reacties (6) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
De 'ware christenen' zijn zij die in de werkelijke bestaande 'GOD" geloven. Niet de God van de bijbel, Koran en of welk heilig boek ook. Dat zijn door 'goed 'gelovige mensen bedachte niet werkelijk bestaande Goden. Jahweh, Jehovah, Allah etc het zijn allemaal projecties van een door de mens gelijkend 'beeld'van God zijn geschapen. Feitelijk zijn het áfgoden'. De werkelijk bestaande GOD communiceert niet met woorden, maar met gevoel en de ervaring dwz dat wat 'gebeurt' op Aarde. GOD is het intrinsiek zelfregulerend kosmisch beginsel. Het is de 'natuur' welke intelligent-creatief en uit kosmische ENERGIE bestaat, spirituele energie zoals je wilt! En noch 'Mormonen' 'Jehovah's Getuigen e.a. zijn niet de 'ware Christenen' ook al geloven en claimen zij dat zelf, dan wel zijn alle aanhangers daardoor geïndoctrineerd door de leer en organisatie van deze zich zelf ín de waarheid' noemde organisaties. Zij hanteren de bijbel, een belangrijke cultuurerfgoed, maar elk woord is bedacht en geïnterpreteerd door al dan niet goed bedoelende 'wijze'mensen uit de oudheid, welke taal en betekenissen van uitspraken en teksten gedateerd uitspraken en of lieten opschrijven. Bovendien zijn de moderne bijbels niet meer dan ca 10% originele bijbelgeschriften, welke door vertalers, kopeïsten en andere al dan niet 'heiligen'zijn veranderd en samengesteld in canonieke boeken bij concilie uit die oude tijd door vroege kerkvaders samengesteld. Wil je meer weten over de werkelijk bestaande GOD, vraag een lezing aan bij Co Meijer Spiritueel Raadgever bij Parastars.nl en of Mastermediums.nl (Gijs een nickname). Co Meijer jameijer@quicknet.nl lees ook de spirituele religieuze artikelen op PLAZILLA!
Dag Co Meijer,

Nu ik uw betoog heb gelezen vind ik wat u schrijft een bewijs dat u goed nadenkt. Misschien ben ik het wel voor 90% met u eens. De Bijbel is inderdaad zo geworden zoals u hem beschrijft. Als ik het alleen met de Bijbel moest doen, dan zou ik dat boek gewoon weggooien. Jezus dacht daar kennelijk net zo over want Hij heeft via Joseph Smith zijn evangelie laten herstellen en ook Zijn Eigen kerk weer opnieuw laten stichten. Verder heeft Hij ons laten weten dat er verschillende bedelingen zijn geweest en dat wij nu in de laatste bedeling zijn. Als ik zo om mij heenkijk dan klopt alles wat Hij daarin bekend heeft gemaakt. Wij stevenen af op de totale vernietiging waarin deze aarde wordt vernieuwd en haar paradijselijke heerlijkheid gaat ontvangen. De toekomst zal het leren en daarom moeten wij daar niet over discuteren want waar er twee kijven kan de Heilige Geest niet blijven.

Met broederlijke groet,

Jan Cornelis
Ik begrijp wel wat jij bedoeld met: dat God kosmische energie is, en dat Hij met ons communiceert door middel van de natuur.
De natuur van God verklarend, zegt de bijbel duidelijk: „God is een Geest” Johannes 4:24. Een geest heeft een levensvorm die van de onze verschilt en hij is onzichtbaar voor menselijke ogen (Johannes 1:18). Er zijn ook onzichtbare geestelijke schepselen. Dit zijn engelen „de zonen van de ware God”. Job 1:6; 2:1.
Jezus sprak nooit over God als zou hij een abstracte kracht zijn. Integendeel, hij praatte tegen God en bad tot hem. Hij noemde Jehovah vaak zijn hemelse Vader, een uitdrukking die zijn bijzonder innige band met God onthulde (Johannes 8:19, 38, 54).
Het is waar dat geen mens God ooit gezien heeft en dat God een Geest is (Johannes 1:18; 4:24). Maar dat wil niet zeggen dat hij helemaal geen lichaam of gedaante heeft. De Bijbel vertelt ons: „Indien er een fysiek lichaam is, dan is er ook een geestelijk lichaam” (1 Korinthiërs 15:44). God heeft dus een geestelijk lichaam.
Toen Jezus een opstanding had gekregen, is hij „binnengegaan in de hemel zelf, om nu ten behoeve van ons voor de persoon van God te verschijnen” (Hebreeën 9:24). Dat leert ons twee belangrijke feiten over God. Ten eerste dat hij een verblijfplaats heeft. Ten tweede dat hij een Persoon is, niet enkel een niet te definiëren kracht die overal aanwezig is.
Het woord „geest” wordt in de bijbel ook in een andere betekenis gebruikt. De psalmist zei in gebed tot God: „Zendt gij uw geest uit, zij worden geschapen” (Psalm 104:30). Deze geest is niet God zelf, maar een kracht die door God wordt uitgezonden of gebruikt om alles tot stand te brengen wat hij maar wenst. Door middel van deze geest heeft God de stoffelijke hemel, de aarde en alles wat leeft geschapen. Zijn geest wordt heilige geest genoemd. God heeft zijn heilige geest gebruikt om de mannen die de bijbel hebben geschreven, te inspireren (2 Petrus 1:20, 21). De heilige geest is derhalve de onzichtbare werkzame kracht waarvan God zich bedient om zijn voornemens ten uitvoer te brengen.
God kan zijn heilige geest, zijn kracht in actie, naar elke plaats in het universum zenden. Zoals een vader die zijn hand uitsteekt om zijn kinderen te troosten en te steunen, gebruikt God zijn heilige geest om te doen wat hij zich voorgenomen heeft (Psalm 104:30; 139:7).
Omdat God een Persoon is, heeft hij ook een persoonlijkheid. Er zijn dingen waarop hij gesteld is en dingen die hem niet aanstaan; hij heeft gevoelens! De Bijbel vertelt ons dat hij zijn volk liefheeft, zich verheugt over zijn werken, afgoderij haat en zich gekrenkt voelt bij goddeloosheid (Genesis 6:6; Deuteronomium 16:22; 1 Koningen 10:9; Psalm 104:31). In 1 Timotheüs 1:11 wordt hij „de gelukkige God” genoemd.


Hoe mooi kan de natuur zijn. De mooie natuur kan mensen een gevoel van rust geven, en dat was nu juist de bedoeling van God. Door de natuur kunnen wij God leren kennen. Maar die mooie natuur of het nu op deze aardbol is of het gigantische sterrenstelsel, het heeft een keer een begin gehad, het moet geschapen zijn door een grote intelligente macht. Overal om ons heen zien we bewijzen voor een Schepper. De apostel Paulus schreef over hem: „Zijn onzichtbare hoedanigheden worden van de schepping der wereld (mensheid) af duidelijk gezien, omdat ze worden waargenomen door middel van de dingen die gemaakt zijn, ja, zijn eeuwige kracht en Godheid, zodat zij (ongelovigen) niet te verontschuldigen zijn” (Romeinen 1:20).
De Schepper heeft zijn stempel op zijn werk gedrukt. Paulus zegt in feite dat mensen vanaf het begin van het menselijk bestaan door middel van de zichtbare schepping bewijzen voor Gods bestaan hebben kunnen waarnemen.
Ik weet zeker dat jij soms ook versteld kan staan van het ontwerp van veel dingen die je met je letterlijke ogen kan zien.
En daarom vraag ik mij steeds af hoe het mogelijk is dat veel wetenschappers en zo te zien jij ook….de schoonheid en het ontwerp in de natuur bewonderen en het bestaan van een Groot Ontwerper ontkennen, dat is net zo onlogisch als een schitterend schilderij bewonderen en tegelijkertijd het bestaan ontkennen van de schilder die het blanco linnen heeft getransformeerd tot een meesterwerk.

Is het leven geschapen?
https://www.jw.org/finder?pub=lc&wtlocale=O&srcid=share

Sophia
Waarom zouden wij vertrouwen op regeringen die nooit zo zullen gaan functioneren zoals God dat wil, die er nooit voor zullen zorgen dat er vrede en veiligheid komt? Die tijdelijk zijn en geleid worden door mensen die Gods wetten negeren.
God heeft ons keuzevrijheid gegeven, en het is aan ons hoe wij die gebruiken.
Door dat Adam en Eva deze keuzevrijheid verkeerd gebruikt hebben en de kant van Satan gekozen hebben, moest God gelijk stappen ondernemen, en heeft gelijk een nieuw plan gemaakt. We lezen dit in Genesis 3:15 “Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad, hij zal u in de kop vermorzelen en gij zult hem in de hiel vermorzelen”. Dit was de eerste profetie die in de Bijbel vermeld werd.
Om ons te helpen onze keuzevrijheid juist te gebruiken heeft Jehovah zijn zoon naar de aarde gezonden, niet alleen als loskoopoffer en redder van de mensheid maar ook als voorbeeld voor ons.
Het is daarom mogelijk te weten te komen hoe God over een ingewikkelde zaak als de hedendaagse oorlogvoering denkt. De apostel Paulus besefte voor welk dilemma we staan, want hij vroeg: „’Wie heeft de zin (de denkwijze) van Jehovah leren kennen, dat hij hem zou kunnen onderrichten’? Wij hebben echter wel de zin van Christus” (1 Korinthiërs 2:16). Wat Jezus zei en deed, was een weerspiegeling van Jehovah’s gedachten en manier van handelen.
Toen Jezus midden in de nacht verraden en door een gewapende bende gearresteerd werd, stak zijn vriend Petrus „zijn hand uit en trok zijn zwaard en sloeg de slaaf van de hogepriester en sloeg hem het oor af. Was dat gerechtvaardigd wapengebruik? Jezus zei tegen Petrus: „Steek uw zwaard weer op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard vergaan” (Mattheüs 26:47-52).
Dat Jezus zo redeneerde reactie hoeft ons niet te verbazen. Twee jaar daarvoor had hij gezegd: „Gij hebt gehoord dat er werd gezegd: ’Gij moet uw naaste liefhebben en uw vijand haten.’ Ik zeg u echter: Blijft uw vijanden liefhebben en blijft bidden voor hen die u vervolgen, opdat gij er blijk van moogt geven zonen te zijn van uw Vader, die in de hemelen is, want hij laat zijn zon opgaan over goddelozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen” (Mattheüs 5:43-45).

Is het redelijk te denken dat een christen zijn vijanden kan liefhebben en voor hen kan bidden terwijl hij oorlog tegen hen voert?

Waarom nam Jezus afstand van de vooroordelen die de Joden hadden? Omdat zowel hij als zijn Vader geen partij kiezen in de conflicten van deze wereld. Voor Jehovah en Jezus zijn alle rassen, nationaliteiten of talen gelijkwaardig (Hand. 10:34, 35; Openb. 7:9, 13, 14). Jehovah heeft de eerste mensen zo gemaakt dat ze de hele aarde konden vullen met verschillende rassen (Gen. 1:27, 28). Net als Jehovah en Jezus moeten ook wij onpartijdig zijn (Matth. 5:43-48).
Veel mensen denken dat militair optreden een noodzakelijke vorm van zelfverdediging is. Maar kijk eens naar de eerste-eeuwse christenen, zij werden hevig vervolgd en weigerden terug te vechten, toch zijn ze blijven bestaan. Het machtige Romeinse Rijk was niet in staat het christendom uit te roeien. Ook in deze tijd is er een sterke, snelgroeiende gemeenschap van ware christenen, die nog steeds een neutraal standpunt innemen. In plaats van het recht in eigen hand te nemen, zien ze vol vertrouwen naar God op voor hulp. Zijn Woord, de Bijbel, zegt: „Wreekt uzelf niet, geliefden, maar geeft plaats aan de gramschap; want er staat geschreven: ’Aan mij is de wraak; ik wil vergelden, zegt Jehovah’” (Romeinen 12:19).

Jezus zei ook over zijn volgelingen: „Zij zijn geen deel van de wereld, evenals ik geen deel van de wereld ben” (Johannes 17:16). Christenen verkozen politiek neutraal te blijven. Met wat voor onrecht of dreiging zij of het land waar ze woonden ook te maken zouden krijgen, het was geen reden om aan een militaire actie deel te nemen. De ware Christenen in deze tijd volgen ook nog steeds Jezus voorbeeld.

Gr. Sophia

www.jw.org
Dag Sophia,

Wat doe ik dan verkeerd om mij passief te laten onthoofden? Het gaat mij om het eeuwige bestaan en niet om mijn aardse bestaan. Het is mijn recht op keuzevrijheid, gewetensvrijheid. Als ik dat hier op aarde kwijt raak wil ik hier niet meer functioneren. Er is maar een groepering die daaropuit is en dat is de islam. In het voorbestaan wilde Lucifer al de keuzevrijheid teniet doen en mijn hemelse Vader ging daar niet mee akkoord. Ik zie daarin dat Lucifer c.q. satan de bron is waar Mohammed zijn informatie uit kreeg en dit in de gedaante van een engel (Gabriël) op Mohammed overbracht. Het is echt jammer dat je op de een of andere manier geblokkeerd ben om die nieuwe openbaringen intern te bestuderen.

Met broederlijke groet,

Jan Cornelis
Zeg je dat ook als ze je voor hoer uitmaken, als ze je in elkaar slaan, of als je in Israel bent (Mei 2003) en er een bomaanslag wordt gepleegd op een bus en jij bent bijna één van de slachtoffers?

http://plazilla.com/page/4295183266/18-mei-2003-french-hill-jerusalem

Afmaken moet je dat moslimafval. Afmaken en meer niet en nee ik ben geen Wilders fan of zo. Maar ieder stuk terreurafval mag je van gewoon afmaken. Dat is het enige dat ze verdienen. Je geloof is leuk, maar met je geloof in je hand blijft bij hun je kop echt niet op je lijf zitten. En het voorbeeld van Jezus volgen? Nee dank je, ik volg liever een abramstank of een kruisraket dat dat afval vernietigd.