De Hemel

Door Sophia24 gepubliceerd op Thursday 21 April 20:17

8ad8e6631196d232e0a1aed877063c71_medium.

Over de hemel wordt veel gespeculeerd en gediscussieerd. Maar wat velen erover hebben geleerd, verschilt aanzienlijk van wat de Bijbel erover zegt.

Wat is de hemel?

WAT SOMMIGE MENSEN ZEGGEN

Er zijn verschillende gedachten over de hemel en het doel ervan. Bijvoorbeeld:

Veel christenen zijn het eens met de New Catholic Encyclopedia, waarin de hemel wordt omschreven als de uiteindelijke woonplaats van de gezegenden die sterven in de Heer.

Volgens rabbi Bentzion Kravitz ligt in het judaïsme de nadruk meer op het huidige leven dan op het hiernamaals. Maar hij zegt dat de ziel in de hemel de grootste vreugde ervaart: een beter besef en gevoel van verbondenheid met God dan voorheen. Maar Kravitz erkent dat hoewel joden in de hemel geloven, er in de Thora heel weinig over wordt gezegd.

Hindoeïsten en boeddhisten geloven dat er op meerdere spirituele niveaus een hemel bestaat. De hemel is volgens hen een tijdelijke verblijfplaats, waarna een persoon op aarde wordt wedergeboren, of nirwana of boeddhaschap bereikt — een toestand die hoger is dan de hemel.

Sommigen geloven helemaal niet in de hemel en vinden het maar een sprookje.

WAT DE BIJBEL LEERT

In de Bijbel heeft het woord hemel meer dan één betekenis. Bijvoorbeeld:

Genesis 1:20 beschrijft de schepping van vogels die ‘over de aarde vliegen langs het vlak van het uitspansel van de hemel’. In dit geval slaat het woord hemel op onze atmosfeer, de lucht die we zien.

In Jesaja 13:10 wordt gesproken over ‘de sterren des hemels en zijn sterrenbeelden’. Met ‘hemel’ wordt hier de ruimte bedoeld.

De Bijbel heeft het over Gods ‘woonplaats, in de hemel’ en zegt dat er ‘engelen in de hemel’ zijn (1 Koningen 8:30, Herziene Statenvertaling; Mattheüs 18:10). De hemel wordt hier dus niet beschreven als een symbolische plek, maar als een echte woonplaats. 

‘Kijk vanuit de hemel en zie uit uw verheven woning van heiligheid’ (Jesaja 63:15).

Gaan alle goede mensen naar de hemel als ze sterven?

De Bijbel leert niet dat de aarde maar een tijdelijke verblijfplaats is waar we wachten op onze dood om daarna in de hemel verder te leven. De Bijbel maakt duidelijk dat de dood nooit onderdeel was van Gods bedoeling voor de mens. Denk eens over het volgende na:

God zei tegen de eerste mensen: ‘Weest vruchtbaar en wordt tot velen en vult de aarde’ (Genesis 1:28). Het was de bedoeling dat mensen voor altijd op aarde zouden wonen. De eerste man en vrouw zouden alleen sterven als ze God niet zouden gehoorzamen. Helaas kozen ze ervoor ongehoorzaam te zijn (Genesis 2:17; 3:6).

De ongehoorzaamheid van de eerste man leidde tot de dood; niet alleen voor hem en zijn vrouw maar ook voor hun kinderen (Romeinen 5:12). Was daardoor alle hoop voor de mensheid verloren?

De Bijbel zegt dat ‘er nieuwe hemelen en een nieuwe aarde  zijn, die wij overeenkomstig zijn belofte verwachten’ (2 Petrus 3:13). Door Gods Koninkrijk zal de aarde in haar oorspronkelijke staat worden hersteld en ‘zal de dood niet meer zijn’ (Openbaring 21:3, 4). Gaat het daarbij om leven in de hemel of op aarde? Als iets er ‘niet meer zal zijn’, moet het er ooit zijn geweest. In de hemel heeft de dood nooit bestaan. In de Bijbeltekst wordt dus gesproken over wat er op aarde zal gebeuren, waar we thuishoren en waar we met vrienden en familie willen zijn. In de Bijbel staat ook dat de doden tot leven zullen worden gewekt en zullen worden herenigd met mensen van wie ze houden (Johannes 5:28, 29).

Veel mensen zijn heel blij als ze ontdekken wat de Bijbel echt over de hemel zegt. Sommigen die vroeger katholiek zijn geweest vinden wat de Bijbel zegt over eeuwig leven op aarde heel vertroostend, en vinden het logischer dan de lering dat we naar de hemel gaan.

Sophia

Reacties (8) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Sorry lieve Sophia, inderdaad de bijbel spreekt over de hel niet als een plaats van vuur en verdoemenis... Waar haal ik dan deze 'tekst'vandaan. Ben ik geïndoctrineerd door mijn vroegere 'Gereformeerde Kerkleer'?! Het zou zo maar best eens kunnen! Maar wat anders wie bepaalt wat 'mythes'zijn in verband met de bijbel en welke niet? En wie weet zeker dat er niet een hiernamaals is op aarde en of in de 'hemel' Niemand, ook jij en ik weten dat niet zeker! Maar voor het overige chapeau voor je kennis van de bijbel. in grote lijnen kan ik mij wel vinden, en je stelling dat 'zachtaardigen de aarde beërven', dat spreekt mij heel erg aan, als voorstander van recht en rechtvaardigheid! Dat is inderdaad 'het komende 'koninkrijk van God'op Aarde', aan het hoofd zal Jezus staan als spiritueel en politiek leider. Maar ook Jehovah's Getuigen ontkomen niet aan de realisatie daarvan, door midden ín de wereld' te staan en solidair te zijn met zwakkeren en onderdrukten, en niet aan de zijlijn af te wachten en toe te zien hoe anderen wel actief zijn in het bouwen aan een betere wereld. Met alleen 'bijbelgetuigenis' komen we er niet, dat heeft de geschiedenis van jullie zelf wel bewezen, ondanks jullie zeer hoge inzet en goede bedoelingen, aangestuurd door 'wijze mannen'in het 'vaticaan'van de serieuze bijbelonderzoekers'zoals jullie zeker zijn... mvg Co
Dank je voor je aardige reactie☺

Als christen wil ik niet fanatiek of dogmatisch zijn maar nederig en redelijk. Toch ben ik niet onzeker over wat wij als Jehovah’s Getuigen geloven en wat we van de toekomst verwachten. Zoals Paulus schreef aan christenen in de eerste eeuw: „Wij begeren dat een ieder van u dezelfde naarstigheid aan de dag legt om tot het einde toe de volle verzekerdheid van de hoop te hebben” Hebreeën 6:11, zo heeft het goede nieuws uit de bijbel ook ons „de volle verzekerdheid van de hoop” gegeven. Deze hoop is deugdelijk op Gods Woord gebaseerd en leidt niet tot teleurstelling.
Als het op geloof aankomt, vinden velen dat we niet moeten proberen alles te begrijpen, maar gewoon moeten geloven. Maar de bijbelschrijver Lukas dacht daar anders over. Hij deed nazoekwerk en gaf nauwkeurige informatie zodat anderen “de zekerheid der dingen” die hij had geschreven, volledig zouden kennen Lukas 1:4.
Ik weet dat jij niet in de Bijbel als het geïnspireerde woord van God geloofd, dus is het voor heel moeilijk om sommige dingen aan jou duidelijk te maken. Ik vind het belangrijk dat ik mijn geloof kan verdedigen omdat familie en vrienden die mijn geloof niet delen misschien bang zijn dat ik uiteindelijk gedesillusioneerd en teleurgesteld zal zijn. Alleen als we zelf precies weten waarom we geloven wat we geloven, kunnen we anderen helpen op God te vertrouwen.

De bijbel beschrijft Jehovah met de volgende woorden: „De Rots, volmaakt is zijn activiteit, want al zijn wegen zijn gerechtigheid. Een God van getrouwheid, bij wie geen onrecht is; rechtvaardig en oprecht is hij.” Deuteronomium 32:4.

Jehovah heeft ook altijd precies geweten wanneer sommige gebeurtenis gaan plaatsvinden. Hij heeft exact vastgesteld wanneer het einde zal komen. Hij telt af tot het begin van de grote verdrukking, en het zal niet te laat komen. Habakuk 2:1-3. Hoe ik daar zo zeker van ben?
De Bijbel staat vol voorspellingen, oftewel profetieën. Uit de geschiedenis blijkt wat daarvan uitgekomen is, zelfs tot in de kleinste details en de Bijbel heeft altijd gelijk gekregen. Een voorbeeld is de val van Babylon.
Rond 732 voor onze jaartelling tekende de profeet Jesaja een onheilspellende profetie op, Babylon zou ten val komen. Jesaja noemde specifieke details: een leider met de naam Cyrus zou de veroveraar zijn, de beschermende wateren van de Eufraat zouden worden drooggelegd en de stadspoorten zouden niet gesloten zijn Jesaja 44:27–45:3. Zo’n tweehonderd jaar later, op 5 oktober 539 voor onze jaartelling, ging deze profetie tot in de kleinste details in vervulling. De Griekse geschiedschrijver Herodotus (vijfde eeuw voor onze jaartelling) bevestigde dat Babylon op de voorzegde manier viel.

Jesaja deed nog een voorspelling over Babylon: „Ze zal nimmer bewoond worden” Jesaja 13:19, 20.
Hij durfde wel!!! ... voorspellen dat een grote stad die zo strategisch gelegen was nooit meer bewoond zou worden. Ook als zo’n stad verwoest werd, zou je normaal gesproken verwachten dat ze weer herbouwd zou worden. Hoewel Babylon na de verovering een tijdlang bleef bestaan, kwamen Jesaja’s woorden uiteindelijk uit. Tegenwoordig is de plek waar het oude Babylon stond „vlak, heet, verlaten en stoffig”, ( tijdschrift Smithsonian).


Als we erover nadenken wat Jesaja’s profetie inhield, is dat ontzagwekkend. Wat hij voorzei is net zoiets als tweehonderd jaar van tevoren voorspellen op welke manier een moderne stad, zoals New York of Londen, vernietigd zal worden en dan uitdrukkelijk zeggen dat ze nooit meer bewoond zal worden. Het opvallendste is natuurlijk dat Jesaja’s profetie is uitgekomen!

Daarom is het zo belangrijk om de geschiedenis te bekijken en te vergelijken met de gebeurtenissen die in de Bijbel voorspeld zijn. Dat vergt tijd en studie. Maar het versterkt mijn geloof en de hoop voor de toekomst.

Sophia

Het is niet zo belangrijk en zeker niet doorslaggevend wat de bijbel zegt over de hemel. belangrijker is of de hemel bestaat of niet, net zoals trouwens de hel! Net als dat er ca 5 opties zijn over het al of niet bestaan van God en of Allah, kun je ook definities ontwerpen over hemel en hel. Letterlijk is de hemel de ruimte boven de planeet Aarde waar we bij daglicht en 's nachts getuige zijn van sterren en planeten. De hel is niet een letterlijke plaats van vuur en verdoemenis zoals beschreven in de bijbel, maar is een toestand waar de mens in kan verkeren, bijvoorbeeld bij rampen en ongeluk, concentratiekampen e.d. De hemel kan ook een toestand zijn in hogere dimensies dan die waar wij in leven, tijd en ruimte. Dat deze 'lichtsfeer' bestaat waar overleden verblijven en elkaar weerzie is goed mogelijk, maar kan ook fantasie zijn en of bedrog, illusie. Jehovah's Getuigen beseffen nog steeds niet goed dat de bijbel een tijdgebonden geschift is of eigenlijk geschriften, die zijn aangepast en vastgesteld door geestelijke elites van de kerk die zij het meest bekritiseren namelijk, de RK kerk. In zekere zin nog terecht ook ( inquisities, vervolgingen van afvallige geloofsgenoten).Maar hun (JH's getuigen) interpretaties van bijbelse teksten zijn grotendeels achterhaald en ouderwets en door de wetenschap ingehaald door nieuwe ontdekkingen. Het mooiste voorbeeld is dat de wetenschap ontdekte dat de Aarde niet plat en dus eindig is, maar rond! Het is dus relatief teksten in de bijbel, niet geschreven door een al dan niet bestaande God, maar door gewone mensen, zoals Abraham de aardsvader van de Joods/Christelijke en Islamtische religies ( mono-theïstische)
Ook voor en met name orthodoxe çhristenen'zoals de 7 miljoen Jeh's getuigen geldt, kijk ook eens over de schutting van je 'bijbelse'geloofsinterpretatie en neem ook eens andere literatuur serieus bijvoorbeeld de leer over evolutie en de werkelijke bedoeling interpretatie van bloedgebruik als bloedtransfusie als levensreddend middel tegen ziekte en dood. God heeft het zelf bedacht, en de mens past het gelukkig toe en red daarmee zieken.... mvg Co Meijer Spiritueel raadgever Mastermedium teletekst teletekst SBS 6 392 (nickname Gijs, Parastars.nl Co pg 394 SBS 6 teletekst en Beyond Counselling Jacob. Bel gerust en ik praat je bij, met respect voor ieders geloofsopvatting!!!
Zoals jij wel weet geloven Jehovah's Getuigen niet in de hel. De Bijbel spreekt niet over de hel als een plaats van vuur en verdoemenis of volgens de katholieken, eeuwig branden in het vuur. Dit is een mythe, die is ontstaan met de leer van Plato. Vanaf het midden van de 2de eeuw begonnen christenen die enige opleiding in de Griekse filosofie hadden genoten, er behoefte aan te voelen hun geloof in de termen van deze filosofie uit te drukken De filosofie die hun het best uitkwam, was het platonisme (The New Encyclopædia Britannica [1988], Deel 25, blz. 890.) De leer van de kerk bevestigt het bestaan van de hel en haar eeuwige duur. De zielen van hen die sterven in staat van doodzonde, dalen onmiddellijk na de dood af in de hel, waar zij de straffen van de hel, ’het eeuwige vuur’, ondergaan. De belangrijkste straf van de hel bestaat in het eeuwig van God gescheiden zijn” (Katechismus van de katholieke kerk, uitg. 1995, blz. 232).
Wat de Bijbel zegt:
„De levenden zijn zich ervan bewust dat zij zullen sterven; maar wat de doden betreft, zij zijn zich van helemaal niets bewust, want er is geen werk noch overleg noch kennis noch wijsheid in Sjeool, de plaats waarheen gij gaat” (Prediker 9:5, 10).

Het Hebreeuwse woord Sjeool, dat betrekking heeft op de „verblijfplaats der doden”, is in sommige Bijbelvertalingen met „hel” weergegeven. Wat zegt deze passage over de toestand van de doden? Lijden ze in Sjeool om voor hun zonden te boeten? Nee, want ze „zijn zich van helemaal niets bewust”. Toen de patriarch Job door een ernstige ziekte vreselijk lijden onderging, smeekte hij God dan ook: „O, dat gij mij in Sjeool [„de helle”, Leuvense Bijbel] zoudt verbergen” (Job 14:13). Wat voor zin zou dit verzoek hebben gehad als Sjeool een plaats van eeuwige pijniging was? In de Bijbelse betekenis is de hel gewoon het gemeenschappelijke graf van de mensheid, waar aan alle activiteit een eind is gekomen.

Is deze definitie van de hel niet logischer en in overeenstemming met de Bijbel? Wat voor zonde, hoe gruwelijk ook, zou een God van liefde ertoe kunnen brengen iemand eindeloos te folteren? (1 Johannes 4:8)

Dat alle goede mensen naar de Hemel gaan is evenzo een mythe.

Na de dood van Jezus’ apostelen, tegen het begin van de tweede eeuw, gingen de vroege kerkvaders een belangrijke rol spelen. Een encyclopedie zegt over hun leer: „De algemene tendens van hun leer was dat de van het lichaam ontdane ziel na een eventueel noodzakelijke loutering die op de dood volgt, onmiddellijk hemelse gelukzaligheid ontvangt” (New Catholic Encyclopedia [2003], Deel 6, blz. 687).
Maar wat zegt de Bijbel?

„Gelukkig zijn de zachtaardigen, want zij zullen de aarde beërven” (Mattheüs 5:5).

Hoewel Jezus zijn discipelen beloofde dat hij in de hemel ’een plaats voor hen zou bereiden’, maakte hij duidelijk dat niet alle rechtvaardigen daarheen gaan (Johannes 3:13; 14:2, 3). Bad hij niet of Gods wil „gelijk in de hemel, zo ook op aarde” mocht geschieden? (Mattheüs 6:9, 10) In werkelijkheid zijn er twee bestemmingen voor de rechtvaardigen. Een minderheid zal met Christus in de hemel regeren, maar de meerderheid zal voor eeuwig op aarde leven (Openbaring 5:10).

In de loop van de tijd heeft de vroege kerk haar standpunt ten aanzien van haar eigen rol op aarde gewijzigd. Wat was het gevolg? „De gevestigde kerk nam steeds meer de plaats in van het verwachte koninkrijk Gods”, zegt The New Encyclopædia Britannica. De kerk begon haar macht te consolideren door zich in de politiek te mengen, en negeerde daarmee Jezus’ uitdrukkelijke verklaring dat zijn volgelingen „geen deel van de wereld” mochten zijn (Johannes 15:19; 17:14-16; 18:36). Onder invloed van de Romeinse keizer Constantijn deed de kerk concessies ten aanzien van sommige geloofspunten, waarvan er één verband hield met het wezen van God.

Hoe duidelijk is een tekst als Psalm 37:10,11
"En nog maar een korte tijd en de goddeloze zal er niet meer zijn
En gij zult stellig acht geven op zijn plaats, en hij zal er niet zijn.
De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde bezitten,
En zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede."

Deze „vernuftig bedachte mythen” kunnen niet wedijveren met de eenvoudige, vertroostende waarheden uit de Bijbel (2 Petrus 1:16).

Veel mensen verkeren in onwetendheid, het beste wat je kan doen is alles wat je hebt geleerd onbevooroordeeld te vergelijken met Gods oorspronkelijke Woord, de bron van waarheid (Johannes 17:17). Dan zal voor velen de belofte werkelijkheid worden: „Gij zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:32).

Sophia

www.jw.org/nl

Dat was wederom een prachtige ratio pro domo voor de Bijbel.

Het Hindoeïsme (een monotheïstische religie) en later het boeddhisme (dat uit het hindoeïsme is ontstaan) bestonden al vele eeuwen lang voordat het christendom ontstond. In tegenstelling tot het moderne christendom waren de vroege christenen in navolging van Jesus gnostici.

Alleen in de ogen van andersgelovigen zijn de aanhanger van deze religies 'heidenen', hoe onbegrijpelijk. In tegenstelling tot het Christendom (en het Jodendom en de Islam), kent het Hindoeïsme geen specifiek 'Heilig Boek' zoals de Bijbel, en geen profeet. Ook bijzonder opmerkelijk. Hindoeïsten worden dus niet met een 'Heilig Boek' of de woorden van een profeet om de oren geslagen als ze iets 'fout' doen :)

Wat de bijbel erover zegt. De bijbel bestaat uit een tijdens het Concilie van Nicea (325) geselecteerde compilatie van 'geschikt bevonden' oude manuscripten, welke overigens (ook daarna) door tientallen personen over een tijd van honderden jaren vertaald, geïnterpreteerd en herschreven zijn, afhankelijk van de politieke situatie waarin dit gebeurde. Deze interpretaties werden en worden klakkeloos geslikt- no problem. De gnostiek die door Jezus werd uitgedragen verdween daarmee uit de Bijbel en werd als ketterij bestempeld.

In die tijd, de (vroege) Middeleeuwen, bestond de bevolking uit ongeletterde landbouwers wier universum de grootte had van het uitzicht vanaf een heuvel en wier 'kennis' van leven en dood volledig in handen lag van de clericus van het moment. Geen probleem dus dat de gnostiek van de vroege christenen verbannen werd en als ketterij werd bestempeld (waarmee Jezus in feite ook als ketter werd bestempeld!); de geloofsgemeenschap bestond immers zoals gezegd uit ongeletterde landbouwers die hun heil volledig in de handen van de clericus hadden gelegd (ze konden niet anders). Niet te vergelijken met het informatietijdperk van nu.

De Middeleeuwen zijn reeds voorbij, maar ze klinken nog steeds door in de bijbel. Het aanhalen van Bijbelteksten bewijst niets maar dient slechts om de overtuiging van het gelijk van het eigen geloof te verstevigen. Daar is uiteraard niets mis mee, maar je publiek bestaat al lang niet meer uit middeleeuwers, hooguit uit moderne middeleeuwers die bepaalde Bijbelse zaken om uiteenlopende redenen niet kunnen of willen loslaten. Ook daar is overigens niets mis mee. Het vormt allemaal een onderdeel van het grote geheel.

Tegenwoordig is het, zoals je weet, mogelijk om informatie zoals bijvoorbeeld gegeven wordt in de oorspronkelijke Aramese en Hebreeuwse manuscripten, die de basis van de uit de vroege middeleeuwen stammende geïnterpreteerde vertalingen van de bijbel vormen, snel en makkelijk te verifiëren, waardoor zaken die onwaarschijnlijk lijken in meer plausibele contexten kunnen worden geplaatst, contexten die overigens wereldwijd en in diverse culturen terugkeren. Dat zou je aan het nadenken kunnen zetten, maar verkies je dit te negeren, dan is daar ook niets mis mee :)

Een voorbeeld van dergelijke plausibelere contexten is verzameld in het volgende artikel:
http://plazilla.com/page/4295071706/eden-paradijs-en-hemel

Dit alles zaagt natuurlijk wel aan de poten van allerlei religieuze stoelen, wat door overtuigde gelovigen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet geaccepteerd zal worden - het zij zo.

Het gaat er trouwens ook niet om wie gelijk heeft, het gaat er niet om wie 'de waarheid' vertelt en wie niet. Niemand die ook maar iets aan een ander kan bewijzen wat dat betreft. Een opmerking als 'het staat in de Bijbel en de Bijbel is God's Woord' is geen bewijs. Behalve voor Bijbelgelovers dan :)

Wat mij betreft hebben alle zienswijzen evenveel bestaansrecht, en die zijn allemaal waar zowel als niet waar. Overtuigingen vormen nu eenmaal de persoonlijke werkelijkheid die je beleeft. Dat maakt de hemel tot een ongekende constructie waarbij het de uitdaging is om de lift te vinden ;)

http://plazilla.com/page/4295182922/de-hemel-is-een-enorm-gebouw-met-verdiepingen

Het is een wat lang artikel geworden. Maar zouden de drie grote godsdiensten (christenen, islamieten en joden) hun interpretaties aanpassen en het accent op de overeenkomsten leggen in plaats van op de verschillen, dan zou de wereld er een stuk leefbaarder en vrediger uit gaan zien. Zoek de lift, of blijf elkaar 'in de naam van God' verdoemen.
Bedankt voor jou uitgebreide reactie Nescio.

Ik weet dat de hindoefilosofie heel ingewikkeld is en niet bij de normale logica aansluit. De hindoes denken niet aan een persoonlijke god met een bestaan als individu. Hindoes geloven dat alle voorwerpen in de natuur een ziel bezitten die nooit sterft, dat de ziel een vrijwel eindeloze kringloop van reïncarnaties ondergaat, dat de vormen waarin de ziel wedergeboren wordt, bepaald worden door daden (karma), dat bevrijding uit dit „eindeloze rad” alleen mogelijk is door alle fysieke verlangens te doden, en dat indien dit is bereikt, de ziel zal versmelten met de universele geest. Over het algemeen respecteren hindoes andere religies. Hindoes geloven dat alle religies, ondanks het feit dat ze tegenstrijdige leerstellingen onderwijzen, tot dezelfde waarheid leiden.
Ik probeer alleen maar de bevredigende waarheden uiteen te zetten die in de Bijbel te vinden zijn.
Jehovah’s liefdevolle voorzieningen voor leven staan open voor alle soorten van mensen, en de duidelijke waarheden in zijn Woord zullen het hart bereiken van hen die hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid. Alleen de bijbel verschaft een werkelijk deugdelijk gefundeerde hoop voor de toekomst; alleen de bijbel geeft werkelijk bevredigende antwoorden op de belangrijke vragen waarvoor de hele mensheid zich geplaatst ziet.
Maar wij als Jehovah’s Getuigen zijn geen deel van de hedendaagse Christenheid, die in de Bijbel afgebeeld word als Babylon de grote. Het wereldrijk van valse religie.
Wij willen alleen de waarheid uit de Bijbel en niet dat wat er door de vroegere zogenaamde bijbelgeleerden van gemaakt is.
Iedereen die oprecht moeite doet om de bijbel te begrijpen zal ontdekken dat God zal helpen om de waarheid te weten te komen. Ondanks het vele vertalen en herschrijven van de Bijbel heeft God ervoor gezorgd dat de waarheid behouden zal blijven.

Misschien eens interessant om te lezen:
https://www.jw.org/finder?locale=nl&pub=wp16&issue=201607&prefer=lang&srcid=share

In het „Evangelie van Thomas”, het „Evangelie van Filippus” en het „Evangelie van de waarheid”, die bij de „Nag-Hammadigeschriften” horen, worden mystiek-gnostische ideeën gepresenteerd alsof ze van Jezus afkomstig zijn. Het „Evangelie van Judas” wat nog niet zo lang geleden gevonden is, wordt ook tot de gnostische evangeliën gerekend. Er wordt een positief beeld geschetst van Judas als de enige apostel die echt begreep wie Jezus was. Een deskundige zegt dat Jezus erin wordt beschreven als „een leraar en onthuller van wijsheid en kennis, niet een redder die voor de zonden van de wereld sterft”. De geïnspireerde evangeliën leren dat Jezus wel stierf als een offer voor de zonden van de wereld. De gnostische evangeliën zijn duidelijk bedoeld om geloof in de Bijbel te ondermijnen, en niet te versterken Handelingen 20:30.
Dus hoe jij erbij komt dat Jezus en zijn volgelingen gnostici waren weet ik niet maar is volstrekt niet waar.

Volgens jou:
” hebben alle zienswijzen evenveel bestaansrecht, en die zijn allemaal waar zowel als niet waar. Overtuigingen vormen nu eenmaal de persoonlijke werkelijkheid die je beleeft. Dat maakt de hemel tot een ongekende constructie waarbij het de uitdaging is om de lift te vinden ;) “
Zegt de bijbel dat we uit honderden geloven mogen kiezen en dat het God niets uitmaakt welk geloof we kiezen? Paulus kreeg instructies van Jezus nadat hij uit de dood opgestaan was, dat hij naar mensen van alle natien moest gaan om hun ogen te openen, om hen van duisternis tot het licht en van de autoriteit van Satan tot God te keren. Handelingen 26:17, 18. Dit bewijst juist het tegendeel.
Het is duidelijk dat onze keuze van religie er wel degelijk toe doet. Veel van de mensen naar wie Paulus gezonden werd, hadden al een religie. Maar ze verkeerden in „duisternis”. Als dus alle religies gewoon verschillende wegen waren die tot eeuwig leven en Gods gunst leidden, had Jezus zijn volgelingen niet hoeven opleiden om discipelen te maken, het werk dat hij hun opdroeg te doen. Mattheüs 28:19, 20.
In zijn beroemde Bergrede zei Jezus: „Gaat in door de nauwe poort; want breed en wijd is de weg die naar de vernietiging voert, en velen zijn er die daardoor ingaan; maar nauw is de poort en smal de weg die naar het leven voert, en weinigen zijn er die hem vinden” Mattheüs 7:13, 14. De bijbel zegt nadrukkelijk dat er „één geloof” is Efeziërs 4:5.
Het is duidelijk dat velen die zich op de brede weg bevinden, een religie hebben. Maar ze hebben niet het ’ene geloof’. Aangezien er slechts één ware vorm van aanbidding is, moeten degenen die dat ware geloof willen vinden, ernaar op zoek gaan.
Onze keuze van religie moet weloverwogen zijn, gebaseerd op een zorgvuldig onderzoek van de schrift. Bepaalde onderlegde mensen in de eerste eeuw namen de woorden van de apostel Paulus ook niet zonder meer aan. Ze “onderzochten dagelijks zorgvuldig de Schriften of deze dingen zo waren” Handelingen 17:11; 1 Johannes 4:1. Waarom zouden wij dat niet hoeven doen?
De bijbel zegt over de God van het universum dat hij zoekt naar mensen die hem met waarheid willen aanbidden.
In Johannes 4:23, 24, legde Jezus uit: „Maar het uur komt, en is nu, waarin de ware aanbidders de Vader met geest en waarheid zullen aanbidden, ja, want de Vader zoekt zulke mensen om hem te aanbidden. God is een Geest, en wie hem aanbidden, moeten hem met geest en waarheid aanbidden.”
Alleen aanbidding die van het standpunt van onze God en Vader uit bezien rein en onbesmet is is aanvaardbaar voor hem Jakobus 1:27.
Miljoenen mensen zijn gezegend door God, door hen te helpen de smalle weg die tot leven leidt, te vinden. Hij zal eeuwig leven niet aan de onverschilligen geven maar aan degenen die echt hun best doen de smalle weg die hij heeft uitgestippeld te vinden en dan te volgen. Maleachi 3:18.

Ik heb wel veel bijbel teksten gebruikt, maar het is ook mijn bedoeling om de Gods woord Bijbel te laten spreken, en niet het woord van mensen.

Sophia
Ik ben het volledig met je redenaties oneens maar zoals opgemerkt, dat doet er niet toe. Aan mijn eerdere commentaar heb ik dan ook niets toe te voegen.
In het begin schiep god de hemel en aarde.
De hemel. Het woord in de originele taal betekend koepel. Het buitenste oppervlak van de dampkring. In het begin schiep god de ruimte voor het leven. De ruimte tussen het aardoppervlak en het buitenste oppervlak van de dampkring is de ruimte voor het leven.

Doodgaan in genesis twee de boom van het leven. De boom van ons samenleven. Ons samenleven is dood sinds Eva.

Eva een valse oorlogsgod. Het sijsteem van stout en braaf dat we hebben om huisdieren te maken wordt toegepast op de kinderen. De kinderen worden hetzelfde opgevoed als huisdieren. op dezelfde manier onderdanig gemaakt.

Als we geen oorlogsgoden hebben en dus de samenlevingsvorm het samenleven hebben dan hebben we het paradijs op aarde.

We kunnen Genesis de eerste hoofstukken toch zelf lezen. :De rest van de bijbel is gewauwel over de goden van braaf en stout. De Eva goden. De oorlogsgoden. De echte god is de natuurwet. Niet mensen die geschapen zijn door de natuurwet en zeggen dat ze de baas over de natuurwet zijn.

Kunnen we nu lezen of kunnen we niet lezen? De oorlogsgoden voor Jezus waren dus gefantaseerde goden. Om de een of andere reden is de oorlogsgod Jezus echt.

Als van bepaalde groep mensen iedereen zegt of moet zeggen van een bepaalde bewering dat die waar is. Voor deze bepaalde groep mensen wordt die bepaalde bewering de waarheid.

We geloven de oorlogsgoden van braaf en stout. Het bestaan van de echte god de natuurwet ontkennen we. De natuurwet is de baas op aarde. Maken we onze fantasie over goed en kwaad de baas dan krijgen we dus wat we nu hebben

De aarde is het paradijs. We moeten zo nodig oorlogsgoden fantaseren.