De wederkomst van Jezus Christus

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 10 January 09:38

     De beginselen en wetten van het evangelie die de Heer in onze tijd heeft hersteld, verschillen niet veel van wat Hij in vroeger tijden heeft geopenbaard. Van de 'heiligen der laatste dagen' wordt, net als van de vroegere heiligen, verwacht, dat zij eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid zullen zoeken, 's Heilands goddelijke formule voor succes en volmaking is altijd dezelfde geweest: "Zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden." (Matteüs 6:33.)     

87b366ea233da911662aa7ef519d5141_medium.

     De Heer Jezus Christus wil dat wij in de eerste plaats werken aan het ontwikkelen van ons eigen karakter, van rechtvaardigheid, ijver en godsvrucht. Daarna moeten we hetzelfde doen voor anderen. Dat wil zeggen, Hem helpen bij het onderwijzen, dopen en tot volmaking brengen van mensen en hele gezinnen over de gehele wereld.

                              9bd171fb2aaddbd403e1f2d39a9a51af_medium.

     Zelfs in onze eigen tijd is het mogelijk om ons op vele terreinen te vervolmaken. Wij kunnen, bijvoorbeeld, volmaakt worden in het ons onthouden van koffie, thee, tabak, alcohol en drugs, in het betalen van onze tienden, in het bijwonen van de avondmaalsvergadering, op het gebied van eerlijkheid, kuisheid, naastenliefde, stiptheid, betrouwbaarheid, en vele andere deugden. Als wij er vandaag in slagen een beginsel van het evangelie volmaakt na te leven, kunnen wij er morgen twee volmaakt naleven. Volmaaktheid op het ene terrein voert op haar beurt tot volmaaktheid in iets anders.

                                 1fba09a8758f1f85530711205ff6a542_medium.

     Ik getuig dat onze verrezen Heer en Verlosser op aarde terug zal komen in zijn verrezen, onsterfelijke lichaam van vlees en beenderen en in goddelijke heerlijkheid en macht. Bij zijn eerste komst op aarde werd Hij misverstaan, veroordeeld en bespot en was Hij een man vertrouwd met veel ziekte. (Zie Jesaja 53:3.) Bij zijn eerste komst deed Hij verzoening voor de zonden van de wereld. Wanneer Hij, echter, de tweede keer komt, zal Hij komen als een triomferende Koning der koningen en een glorierijk Heer der heren. (Zie Openbaring 17:14.)

                                             9ed4b03c000948b9dcd359b6c78f266d_medium.

     Hij zal oordelen over zondaars die zich niet hebben bekeerd. Hij zal komen als de Almachtige God om de aarde te zuiveren en om zijn glorierijke duizendjarige regering in te luiden. (Zie tiende Artikel des Geloofs.) De Heer Jezus Christus en de verrezen heiligen zullen gedurende de duizend jaar van het millennium op aarde regeren. (Zie L&V 29:11.)

                  e5bcba6ac72889e8f2455ed309d7333f_medium.

     Satan zal worden gebonden en geen macht hebben om enig mens te verleiden. (Zie L&V 43:31.) Aan het eind van het duizendjarig rijk zal Satan voor een korte periode ontbonden worden, en daarna komt het einde van de wereld. Satan en zijn trawanten zullen voor eeuwig worden verbannen. Ieder mens zal uit het graf worden opgewekt en voor God staan om te worden geoordeeld. Onze Heer, Jezus Christus, zal met de kroon zijner heerlijkheid worden gekroond ten einde voor eeuwig te regeren. (Zie L&V 76:108.) Zij die tot het einde toe hebben volhard en het eeuwige leven hebben verworven, zullen voor eeuwig bij Hem en bij onze Hemelse Vader in het celestiale koninkrijk wonen.

                  f18965bca9509513e31a6f6ce5fe91cc_medium.

     Ik getuig dat Hij de schepper is van "alle dingen, mooi en fijn, alle wezens, groot en klein". Hij is meester over de oceaan, de aarde en het uitspansel. Hij is de beloofde Messias. Hij is de overwinnaar van de dood en het graf. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Het begin van dit artikel vind ik zeer interessant. Zodra het over je 'getuiging' begint haak ik echter af.

We leven in een wereld met meer dan genoeg extremisme. Als ik oude geschriften zoals de Nag Hammadi , boek van Henoch, oude en nieuwe testament (acht ik echter minder betrouwbaar, zo vaak als ze herschreven zijn) lees, lees ik niet wat u hier getuigt.

U houdt de wereld van verschil in stand, door onderscheid te maken tussen de ene manier van ervaren en de ander. Dat had uw Christus naar mijn mening nooit bedoelt. Hij was volgens mij een waar gnostici die begreep dat de uiterlijke wereld slechts een weerspiegeling van zijn innerlijke staat van Zijn is. Álle ervaringen zijn noodzakelijk om tot een vervolmaakte innerlijke staat van Zijn te kunnen komen.

Ook spreekt u zichzelf tegen:
"Ik getuig dat Hij de schepper is van "alle dingen", in uw laatste alinea.

Dat betekent dat Hij ook de schepper is van 'het Kwaad' , dat zo noodzakelijk is om het 'Goede' überhaupt te KUNNEN ervaren.


Mocht u deze reactie niet onder uw artikel willen hebben staan, geef dan gerust een seintje. Dan zal ik deze voor u verwijderen.
Dag MrcRts,

Ik vind uw reactie prima. Iedereen mag tegenover mij zijn zegje doen. U schrijft ik citeer: "oude en nieuwe testament (acht ik echter minder betrouwbaar, zo vaak als ze herschreven zijn). Dat zou u van de andere boeken die u aanhaalt ook kunnen zeggen. Daarom heeft God een ander boek laten voortbrengen wat rechtstreeks van de gouden platen is gekomen waarop Zijn openbaringen waren gegraveerd. Dat is gedaan, met de hulp van God door middel van de urim en tummim en wel door de zeventien jaar oude ongeletterde Joseph Smith. Het boek in nu gratis te krijgen en wordt Het Boek van Mormon genoemd, wat ook een testament is aangaande jezus Christus.

Het bijzondere van dit boek is het feit dat God erin verklaart nooit aan een mens te vragen of het boek waar is. Hij zegt erin dat wanneer je het boek leest met het verlangen in je hart om de echte waarheid te willen weten en in een nederig gebed daarom vraagt dan zal Hij de waarheid ervan in je hart bekend maken.

Het boek kunt u aanvragen op www.kerkvanjezuschristus.nl Ik garandeer u een veel zuiverder evangelie en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.
Ook dat dat boek ken ik.

Nag Hammadi zijn nog niet zo lang gevonden, met schriften van vóór 300 nC.

Hoe vaker iets herschreven is, des te vaker is het onderhevig aan manipulaties. Des te meer 'intenties' zijn aan het schrijven toegevoegd. Iedereen heeft 'intenties'. Maar laat ons Nu vooral op de boodschap letten..


Het gaat erom dat de boodschap overal hetzelfde is. Bij de werken die het minst herschreven zijn, is de boodschap inderdaad dat dát werk slechts een middel is, niet "De" weg. Vandaar dat ik aangeef dat een groter publiek bereikt zou worden indien het ook zo zou worden gebracht, niet als "De" weg.

Ik behoef geen overtuiging. Niemand behoeft dat. Weten hoe we middelen efficiënt kunnen gebruiken, daar is behoefte aan. Dat moet ik zelf ook echt leren als schrijver. Ik zie in dit schrijven mijn eigen 'knelpunten' terugkomen. Waarvoor dank en een hartje ;-)