De wedergeboorte uit water en geest

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 10 May 17:49

     Wanneer er over wedergeboorte gesproken wordt, dan bedoeld men er gewoonlijk mee de geestelijke wedergeboorte, de verandering van de inwendige mens. Bijna altijd en overal wordt er over slechts één deel van de wedergeboorte gesproken, terwijl de Schriften duidelijk over twee delen spreekt, namelijk uit water en geest. Deze verklaring verwekt veel verwondering en tegenwerping, doch bij een nauwkeurig onderzoek van de Schriften komt de waarheid van deze verklaring duidelijk aan het licht.

                              

     Jezus, zei tegen Nikodemus: "Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan." (Johannes 3:5.) Dit vers spreekt er dus van dat de wedergeboorten bestaat, uit water en geest.

     Dit zegt duidelijk, dat ongehoorzaamheid hieraan of verandering hiervan ons buiten het koninkrijk van God houden, wat zeker niemand aangenaam zal vinden. Zonder het eerste kan het tweede nooit plaats vinden en het eerste zonder het tweede zal zonder voordeel zijn, want het zal dan slecht een dode wedergeboorte zijn, zoals iemand die levenloos ter wereld komt daar de geest ontbreekt.

                                 

     Als de mensen namelijk geboren worden, geschiedt dit uit (vrucht)water en zonder dat kan geen levend wezen geboren worden. Eerst water en dan volgt het leven, "de geest".  Zonder water is er dus geen leven mogelijk en als de geborene dood is, d. w. z. dat de geest ontbreekt, dan is deze geboorte vruchteloos geweest en het juiste evenbeeld van hem die alleen uit water geboren is. Kon Jezus een mooier, duidelijker en eenvoudiger voorbeeld nemen en een beter woord gebruiken?

          

     Nu wij gezien hebben, dat het water van de wedergeboorte niet gescheiden kan worden van de geest, zo zal ik nu trachten uit te vinden wat deze geboorte uit water is. Paulus zegt in Titus 3:5: "Heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing door de heilige Geest." Wat kan hier met het bad der wedergeboorte bedoeld worden?

     Een bad is een hoeveelheid water waarin de mens zich lichamelijk bevindt, het water omgeeft het lichaam (onderdompeling) en daar het een bad van wedergeboorte is, zo zal de mens als een nieuw mens daaruit opstaan. Het zijn over het algemeen de 'Heiligen der laatste Dagen' die deze tekst op deze wijze verklaren.

                        

     Bij de Gereformeerden, Hervormden en de Roomskatholieken is het minder gesteld want daar staat de vorm van de doopbediening gelijk met onderdompeling in en besprenkeling of begieting met water. Bij de laatstgenoemden wordt alleen het hoofd van de dopeling overgoten met doopwater en geloven alle christenen in slechts één soort van wedergeboorte, waardoor zij niet alleen in strijd met de Bijbel bezig zijn maar ook met hun eigen belijdenisschriften, wat toch zeker van afval getuigt. De kerkgeschiedenis, de gebruiken van de eerste Christenen, de opvatting van voorname godgeleerden en het gezond verstand beamen deze stellingen, die op het woord van God gegrond zijn.  

                       

     Het bewijs is dus geleverd dat alleen in 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' gedoopt wordt op de wijze zoals dat hoort. Verder is door hedendaagse openbaring vast komen te staan dat deze kerk de enige kerk is die over het juiste gezag beschikt deze veror-dening uit te voeren en dit getuig ik in Jezus naam. Amen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.